• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Coaching (z ang. coaching – korepetycje, trenowanie) – interaktywny proces, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.

  Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (WFH AJD) – jeden z 4 wydziałów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie powstały w 1990 roku wyniku reorganizacji Wydziału Humanistycznego ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Kształci studentów na jedenastu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych i nauk społecznych na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.Prodziekan do spraw nauki, zastępca dziekana wydziału uczelni wyższej, na którym prócz edukacji, prowadzona jest działalność naukowo-badawcza. Ponieważ każda uczelnia akademicka ma autonomię, zakres obowiązków na tym stanowisku może się nieco różnić. Powinien obejmować:

  Wydział Filologiczno-Historyczny jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajduje się 7 instytutów. Aktualnie zatrudnionych jest 92 pracowników naukowo-dydaktycznych, z czego 13 z tytułem profesora, 30 doktora habilitowanego, 43 doktora i 6 magistra. Na wszystkich kierunkach i specjalnościach kształci się ogółem ponad 1800 studentów, w tym ponad 1500 studentów na studiach dziennych i ponad 300 na studiach zaocznych oraz 70 słuchaczy na studiach podyplomowych, a także kilkunastu doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego.

  Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (IH AJD) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Dzieli się na 6 zakładów. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią polityczną, społeczną i gospodarczą w jej poszczególnych epokach i różnych aspektach. Instytut oferuje studia na kierunku historia o specjalnościach: nauczycielska, archiwistyczna, krajoznawczo-turystyczna, antropologia historyczna, rekonstrukcja historyczna oraz militarioznawstwo. Aktualnie na instytucie kształci się kilkuset studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W Instytucie przygotowywane są do druku następujące wydawnictwa ciągłe i serie wydawnicze: Prace Monograficzne Instytutu Historii, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – Seria "Zeszyty Historyczne" (rocznik) oraz Biuletyn Instytutu Historii. Siedzibą instytutu jest 5-kondygnacyjny gmach, mieszczący się przy al. Armii Krajowej 36a w Częstochowie.Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Władze Wydziału w latach 2016-2020
 • 3 Kierunki kształcenia
 • 4 Struktura organizacyjna
 • 4.1 Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
 • 4.2 Instytut Filologii Obcych
 • 4.3 Instytut Filologii Polskiej
 • 4.4 Instytut Filozofii
 • 4.5 Instytut Historii
 • 4.6 Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
 • 5 Przypisy
 • 6 Linki zewnętrzne
 • Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Studia pierwszego stopnia (dawniej: studia licencjackie albo studia inżynierskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.
  Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.
  Marek Cetwiński (ur. 18 maja 1945) – polski historyk, specjalizujący się w historii średniowiecza, naukach pomocniczych historii.
  Wyższe Szkoły Pedagogiczne (WSP) – początkowo 3-letnie, następnie 4-letnie a później 5-letnie uczelnie kształcące pierwotnie nauczycieli dla szkół średnich a w okresie późniejszym również dla szkół podstawowych. W roku 1972 działały trzy takie szkoły: w Krakowie, Opolu i Rzeszowie. W związku z przyjętym w Karcie Praw i Obowiązków Nauczyciela (1972) postanowieniem o kształceniu ogółu nauczycieli na poziomie wyższym (magisterskim), w latach 1973-74 powołano do funkcjonowania wiele nowych wyższych szkół pedagogicznych, głównie na bazie działających do tej pory wyższych szkół nauczycielskich. Część wcześniej utworzonych szkół pedagogicznych została włączona do istniejących uniwersytetów (Warszawa, Łódź) natomiast pozostałe dały początek nowym uniwersytetom (Gdańsk, Katowice, Szczecin). W 1985 roku było czynnych 9 szkół pedagogicznych: w Bydgoszczy, Częstochowie, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Słupsku, Zielonej Górze i jedna pedagogiki specjalnej w Warszawie. Ostatnie państwowe szkoły tego typu z początkiem XXI wieku zostały podniesione do rangi akademii.
  Wiedza o społeczeństwie (często zapisywany skrótowo WoS) – przedmiot humanistyczny obejmujący zagadnienia społeczne, polityczne i ekonomiczne np. ustrój polityczny Polski czy system podatkowy.
  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.
  Studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) – studia umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. Studia doktoranckie prowadzone mogą być przez uprawnione jednostki organizacyjne uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.