• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Architektury Politechniki Śląskiej  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP) - ogólnopolskie stowarzyszenie społeczno-zawodowe urbanistów. Towarzystwo Urbanistów Polskich założono w 1923 r. Inicjatorami była grupa twórców i naukowców skupionych wokół Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Celem Towarzystwa jest aktywne oddziaływanie na wszelkie dziedziny twórczości i działalności kształtującej zagospodarowanie przestrzenne kraju oraz ochronę środowiska. Towarzystwo składa się z oddziałów terenowych, działających m.in. w Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.
  Nowa siedziba Wydziału Architektury

  Wydział Architektury Politechniki Śląskiej kontynuuje tradycje Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej. Obecnie kadra dydaktyczna wydziału liczy blisko stu pracowników, w tym 14 osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Oprócz pracowników stałych na Wydziale zatrudniani są architekci i urbaniści o znaczących w skali kraju osiągnięciach twórczych. Owocnie rozwija się współpraca Wydziału z twórczymi organizacjami zawodowymi: Stowarzyszeniem Architektów Polskich, Towarzystwem Urbanistów Polskich, Izbą Architektów i Izbą Urbanistów, a także samorządami lokalnymi i samorządem Województwa Śląskiego. Wydział realizuje projekty i badania naukowe dotyczące współczesnych problemów projektowania architektonicznego, urbanistycznego, planowania przestrzennego, teorii i historii architektury, problematyki rozwoju zrównoważonego w urbanistyce i architekturze rewitalizacji obszarów miejskich, rewaloryzacji i konserwacji obiektów zabytkowych, estetyki środowiskowej, oceny jakości budynków oraz zarządzania obiektami. Wydział jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Architektonicznej (EAAE) oraz Stowarzyszenia Europejskich Szkół Architektury Krajobrazu (Le Notre) oraz współpracuje z organizacjami i instytucjami w wielu krajach m.in.: IAPS – International Association for People Environmental Behaviour Studies, Internationale Bauausstellung (IBA) Fuerst-Pueckler-Land w Niemczech, Fundacja Del Bianco we Włoszech, Narodowy Rezerwat Dziedzictwa Kulturowego Stary Halicz na Ukrainie.

  Internationale Bauausstellung (IBA, Interbau) – instrument planowania miejskiego i projektowania urbanistycznego w Niemczech – międzynarodowa stała wystawa budowlana prezentująca najnowsze osiągnięcia na polu architektury, planowania przestrzennego i projektowania miejskiego, które mogą stać się wzorem i inspiracją dla przyszłych realizacji.Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) – stowarzyszenie zawodowe zrzeszające polskich architektów z siedzibą w Warszawie.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Władze Wydziału
 • 3 Struktura Wydziału (w nawiasie podano wewnętrzny symbol jednostki)
 • 4 Kierunki studiów
 • 5 Misja Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

  Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach kontynuuje tradycje Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej. Założycielami Wydziału Architektury uczelni byli profesorowie-architekci: Tadeusz Teodorowicz-Todorowski, Zygmunt Majerski i Włodzimierz Buć.

  W latach 1949-54 kształcono architektów w ramach Oddziału Architektury, początkowo przy Wydziale Inżynieryjno - Budowlanym, a od roku 1961 na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego. W 1969 roku powołano Instytut Architektury i Urbanistyki a wydział zmienił nazwę na Wydział Budownictwa i Architektury. Architekt, profesor Zygmunt Majerski został Dziekanem tej nowej wielokierunkowej jednostki, kształcącej architektów i inżynierów budownictwa o różnych specjalnościach.

  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.Politechnika Śląska – publiczna wyższa uczelnia techniczna w Gliwicach. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013 opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 7. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1083. pośród wszystkich typów uczelni. W edycji 2013 rankingu szkół wyższych Perspektyw Politechnika Śląska zajęła 5. miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce oraz 18. miejsce spośród wszystkich uczelni akademickich w Polsce.

  Samodzielność Wydziału Architektury rozpoczęła się w 1977 roku. Dzisiaj Wydział jest jednym z czternastu wydziałów Politechniki Śląskiej.

  Proces budowania własnej kadry pracowników naukowo - dydaktycznych szkoły wyższej jest powolny. Przez wiele lat działalność Wydziału opierała się na pracownikach samodzielnych profesorach, dojeżdżających. Pracowali tu profesorowie: Bohdan Lisowski, Zbigniew Gądek i Tadeusz J. Gawłowski z Krakowa, Julian Duchowicz, Marcin Bukowski, Wiktor Jackiewicz. A także wybitni specjaliści pochodzący ze środowiska śląskiego: Mieczysław Król, Stanisław Tomaszek, Michał Rościszewski, Andrzej Czyżewski, Marek Dziekoński, Marian Dziewoński, Henryk Buszko i Aleksander Franta, Stefan Zemła oraz "od zawsze" związani z Gliwicką Szkołą Architektury: Czesław Thullie, Franciszek Maurer, Kazimierz Paprocki, Tadeusz Pfüetzner i Stanisław Słodowy.

  Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.Politechnika Lwowska – lwowska państwowa szkoła wyższa założona w 1843, a otwarta w 1844. Najstarsza po Szkole Akademiczno-Górniczej w Kielcach polska uczelnia techniczna w okresie przynależności miasta do Polski.

  Dopiero w latach 90. wytworzyła się nowa, lokalna kadra profesorska, która dzisiaj stanowi trzon dydaktyczny Wydziału. Chcąc utrzymać pozytywną tożsamość Szkoły, nadal, poza pracownikami "stałymi", na Wydziale zatrudnieni są architekci i urbaniści o znaczących w skali kraju osiągnięciach twórczych, cieszący się uznaniem w regionalnym środowisku profesjonalnym. Owocnie rozwija się współpraca z twórczymi organizacjami zawodowymi: SARP i TUP.

  Tadeusz Teodorowicz-Todorowski (ur. 25 czerwca 1907 we Lwowie, zm. 25 października 2001 w Gliwicach) – polski architekt.Izba Urbanistów - krajowa lub okręgowa jednostka organizacyjna samorządu zawodowego urbanistów. Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów .


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  prof. Zygmunt Majerski (ur. 24 lutego 1909 w Przemyślu, zm. 4 stycznia 1979 w Gliwicach) - polski architekt, profesor Politechniki Śląskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.