• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydmy Puszczy Bydgoskiej

  Przeczytaj także...
  Rzeźba powierzchni ziemi (terenu) – ukształtowanie powierzchni Ziemi powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, takich jak erozja, akumulacja rzeczna czy lodowcowa oraz wpływ wiatru, ewentualnie też działalność człowieka.Wydma paraboliczna – jeden z typów pojedynczych wydm. Charakteryzuje się tym, że ma kształt łuku o ramionach skierowanych pod wiatr. Mniej ubita miękka część znajduje się na kierunku przeciwnym niż kierunek dominującego wiatru. Jej centralna część jest ruchoma, gdyż jest zbudowana z suchszego i luźniejszego piasku niż ramiona i w przeciwieństwie do nich nie jest utrwalana przez rośliny. Wędrówka wydm na terenie Polski odbywa się z prędkością około 6–20 m/rok. Największą wysokość względną wydmy paraboliczne osiągają w miejscu zagięcia łuku, w tzw. czole. Zwykle nie przekracza ona 30 m i maleje w miarę oddalania się wzdłuż ramion. Zbocza zewnętrzne łuku wydmowego są z reguły bardziej strome (w środkowej części - ok. 15-20°) niż wewnętrzne (ok. 5-10°).
  Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej - obszar chronionego krajobrazu, położony w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego.
  Wydma pozbawiona roślinności podczas prac ziemnych na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

  Wydmy Puszczy Bydgoskiej (315.354) - mikroregion fizycznogeograficzny, stanowiący część mezoregionu Kotliny Toruńskiej.

  Położenie[]

  Mikroregion zajmuje większą część obszaru Puszczy Bydgoskiej, a także południowe rubieże miasta Bydgoszczy, w obrębie jednostek urbanistycznych: Łęgnowo II i Wypaleniska.

  Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla.Bory Dolnośląskie dawniej Puszcza Dolna (niem. Niederschlesische Heide) – mezoregion fizycznogeograficzny (317.74) utworzony przez największy w Polsce zwarty kompleks leśny o powierzchni ok. 1650 km².

  Charakterystyka[]

  Mikroregion Wydmy Puszczy Bydgoskiej został ukształtowany przez procesy eoliczne. Jest to jeden z największych obszarów wydm śródlądowych występujących w Polsce (obok wydm Puszczy Kampinoskiej, Puszczy Noteckiej, Borów Dolnegośląskich oraz obszarów południowej Wielkopolski i Równiny Biłgorajskiej). Wydmy powstały z piasków akumulacji rzecznej, głównie na poziomie pradolinnej terasy IX. Przeważają wydmy paraboliczne zwrócone ramionami w kierunku zachodnim. Występują także wały wydmowe w osi zachód-wschód oraz pagórki o kształcie nieregularnym. Poszczególne typy wydm niejednokrotnie przenikają się ze sobą, co tworzy skomplikowany morfologicznie krajobraz. Pagórki osiągają maksymalną wysokość bezwzględną 115 m n.p.m, przy przeciętnym wyniesieniu terasy 69-71 m n.p.m. W związku z tym maksymalna ich wysokość względna wynosi ok. 40 m, zaś średnia - 10-25 m. Na terenie południowych rubieży Bydgoszczy maksymalna wysokość utworów eolicznych sięga 104 m n.p.m. (w rejonie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i Eksploseum). Długość utworów dochodzi do 5,2 km. Nachylenie zboczy jest łagodne od strony dowietrznej, zaś strome – od strony odwietrznej (do 22°, zwykle po stronie wschodniej). Obszary międzywydmowe, stanowiące bezodpływowe zagłębienia, pokryte są niewielkiej miąższości materiałem organicznym (do 1 m), a niekiedy zatorfione. Na niektórych obszarach mikroregionu przekształcenia eoliczne są słabsze, w związku z czym występują tam piaszczyste równiny.

  Exploseum w Bydgoszczy – placówka muzealna w Bydgoszczy, oddział Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, prezentująca architekturę przemysłową III Rzeszy na obszarze DAG Fabrik Bromberg (jednego z największych przedsiębiorstw zbrojeniowych III Rzeszy wzniesionego na okupowanych ziemiach polskich), wraz z podziemną trasą turystyczną. Ekspozycje dotyczą historii koncernu DAG, którego założycielem był Alfred Nobel, fabryki DAG Bromberg, wojskowości, uzbrojenia, materiałów wybuchowych, a także pracy przymusowej na terenach III Rzeszy, ruchu oporu, konspiracji i sabotażu.Dicrano-Pinion – syntakson w randze związku należący do klasy borów szpilkowych Vaccinio-Piceetea (zobacz też las iglasty). W zasadzie pokrywa się z tradycyjnym pojęciem borów sosnowych (choć zaliczane do niego są występujące na podobnych siedliskach lasy mieszane, a nawet liściaste).

  Mikroregion prawie w całości zalesiony jest borami sosnowymi na siedlisku boru świeżego.

  Ochrona przyrody[]

  Obszar mikroregionu wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej. Obszar ten znajduje się w strefie oddziaływania emisji przemysłowych i narażony jest na silną antropopresję wynikającą z sąsiedztwa dużych aglomeracji miejskich (Bydgoszcz, Toruń). W latach 90. większa część drzewostanów zaliczana była do uszkodzonych w stopniu średnim i słabym.

  Puszcza Notecka – wielki kompleks leśny w Kotlinie Gorzowskiej zajmujący około 135 tys. ha (ok. 1350 km), porastający wydmowy obszar międzyrzecza warciańsko-noteckiego, ciągnący się na długości ponad 100 km od Santoka i Skwierzyny na zachód po Oborniki i Rogoźno na wschodzie przy średniej szerokości 20 km.Pierwsze poglądy na fizycznogeograficzną regionalizację Polski pojawiły się w dziele Jana Długosza, które przez wiele następnych stuleci jako jedyne było źródłem wiedzy geograficznej. Wyraźne ożywienie w tej dziedzinie nastąpiło dopiero na przełomie XIX i XX w., ponieważ większa była już znajomość warunków naturalnych kraju. W okresie tym publikowało wielu geografów, m.in.: Stanisław Staszic, Wincenty Pol, Antoni Rehman, Wacław Nałkowski, Stanisław Lencewicz czy Ludomir Sawicki. Każdy z nich miał własną koncepcję podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne.

  Przypisy

  1. Banaszak Józef red.: Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy. Wydawnictwo Tannan. Bydgoszcz 1996
  2. Marcysiak Katarzyna: Ochrona przyrody - Bydgoszcz i okolice. [w.] Banaszak Józef red.: Przyroda Bydgoszczy. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004. ISBN 83-7096-531-8

  Zobacz też[]

 • Puszcza Bydgoska
 • Warunki naturalne w Bydgoszczy
 • Bibliografia[]

 • Banaszak Józef red.: Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy. Wydawnictwo Tannan. Bydgoszcz 1996
 • Widok z grzbietu wydmy w Puszczy Bydgoskiej
  Widok z grzbietu wydmy w Puszczy Bydgoskiej
  Puszcza Kampinoska – kompleks leśny leżący w centralnej Polsce, na północny zachód od Warszawy. Zajmuje fragment pradoliny Wisły na Nizinie Mazowieckiej, ograniczony korytem Wisły (od północy i wschodu), korytem Bzury (od zachodu) oraz skarpą tarasu Równiny Łowicko-Błońskiej (od południa).Wysokość względna – pionowa odległość (wysokość) jakiegoś punktu względem punktu odniesienia innego niż poziom morza. Mówiąc o wysokości względnej, najczęściej ma się na myśli wysokość szczytów górskich w stosunku do den dolinnych lub bezpośrednio otaczających je wyżyn lub nizin. Stanowi ona podstawę rozróżnienia dwóch wielkich form terenu: wyżyn i gór.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kotlina Toruńska (315.34), zwana także Kotliną Toruńsko-Bydgoską – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-północnej Polsce, stanowiący część Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, między Nieszawą, a Nakłem nad Notecią, długości około 90 km i szerokości do 25 km.
  Puszcza Bydgoska – leśny kompleks położony na południe od Bydgoszczy i Torunia, o powierzchni ponad 45 tys. ha. Charakteryzuje się występowaniem rozległych pól wydm śródlądowych, porośniętych borem sosnowym z domieszkami gatunków liściastych dębu, brzozy, grabu i innych.
  Antropopresja – ogół działań człowieka (zarówno planowych i przypadkowych) mających wpływ na środowisko przyrodnicze.
  Warunki naturalne w Bydgoszczy – środowisko przyrodnicze, w którym osadzona jest aglomeracja Bydgoszczy. Obejmuje ono geologię, geomorfologię, rzeźbę terenu, położenie fizycznogeograficzne, sieć hydrograficzną, gleby, zasoby naturalne, jak i system przyrodniczy miasta i okolic.
  Wysokość bezwzględna – pionowa odległość (wysokość) danego punktu względem przyjętego punktu odniesienia, którym jest średni poziom morza. Wysokość bezwzględna oznaczana jest skrótem n.p.m., czyli nad poziomem morza.
  Erozja eoliczna (wiatrowa) - jest jedną z zewnętrznych sił rzeźbotwórczych. Podstawowe procesy erozji eolicznej to niszczenie, transportowanie i budowanie (akumulacja).
  Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.