• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydawnictwo - publikacja

  Przeczytaj także...
  Muzykalia (dokumenty muzyczne) – typ dokumentów piśmienniczych dotyczące muzyki, a także nagrania dźwiękowe na płytach i taśmach, stanowiące odrębną część księgozbioru bibliotecznego.Dokument – w uogólnionej definicji rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska sporządzone w formie właściwej dla danego czasu i miejsca.
  Bitwy, Kampanie, Dowódcy – polska seria wydawnicza podejmująca zagadnienia wojskowości i ukazująca się w latach 1967-1977.

  Wydawnictwo – publikacja wydana przez wydawcę, nakładem własnym autora, samoistna (tzw. tytuł).

  Wydawnictwa ciągłe – czasopisma we Francji 19 lipca 2012

  Rodzaje wydawnictw[]

  Według tych norm publikacje dzielą się na dwie główne kategorie: wydawnictwa zwarte i wydawnictwa ciągłe.

  Album – książka o charakterze ilustracyjnym z niewielką ilością tekstu objaśniającego. Może dotyczyć np. architektury, malarstwa albo znanych postaci.Gazeta – rodzaj wydawnictwa ciągłego, czasopismo ukazujące się częściej niż raz w tygodniu, najczęściej codziennie (dziennik) – w rozumieniu wszystkich dni roboczych.
 • Wydawnictwo ciągłe – publikacja o nieplanowanym z góry zakończeniu, periodyk, czasopismo, gazeta, kolejny zeszyt lub tom stanowiące kontynuację tematyki o wspólnym tytule, numerowane lub co najmniej datowane
 • Wydawnictwo seryjne – publikacja seryjna (odmiana wydawnictwa ciągłego, ale o indywidualnych tytułach, tematyce poszczególnych wydań, wydawana nieregularnie). Cechy wspólne wydań to jednolity format, szata i znak graficzny, tytuł główny, numeracja.
 • Znane polskie wydania seryjne to niegdyś popularne książeczki „Z tygrysem” oraz „Bitwy, Kampanie, Dowódcy” wydawnictwa MON.
 • Wydawnictwo zwarte – wydawnictwo nieperiodycz­ne, publikowane jako całość w jednej części lub w kilku częściach (wydanych jednocześnie lub niejednocześnie) – np. powieść, tomik wierszy, album lub publikacja wydana w tomach – np. encyklopedia.
 • Wydawnictwo elektroniczne w tym internetowe, spełniające warunki wydawnictwa zwartego,
 • Publikacja muzyczna (płyta, singel), spełniające warunki wydawnictwa zwartego,
 • Dokumenty kartograficzne (mapa, plan), spełniające warunki wydawnictwa zwartego.
 • Inne znaczenia wydawnictwa[]

 • publikacja muzyczna (płyta, singel)
 • ogół cech danej publikacji
 • określona oprawa (np. zeszytowa)
 • określona liczba stron (np. 32)
 • określona liczba kolorów (np. czarno-biała)
 • określony poziom edytorski (np. bibliofilska)
 • określone przeznaczenie (np. popularnonaukowa)
 • określony nakład (np. wysokonakładowa)
 • określony dostęp (np. debetowa) itp.
 • Zobacz też[]

 • Dokument
 • Przypisy

  1. 4.3. Rodzaje publikacji (pol.). Urząd Publikacji. [dostęp 2014-03-21].
  2. Zasady nadawania ISBN (pol.). W: Opracowano na podstawie: The International Standard ISO 2108:2005 oraz ISBN User`s Manual, International edition, Fifth ed. 2005 [on-line]. Biblioteka Narodowa. [dostęp 2014-03-21].
  Periodyk (fr. périodique) – czasopismo o regularnej częstotliwości ukazywania się (np. dziennik, tygodnik, miesięcznik, kwartalnik, rocznik). Ze względu na to, że część czasopism wydawana jest regularnie, periodyk jest w praktyce synonimem czasopisma.Logotyp – czcionka wieloliterowa lub matryca z oczkiem (nierastrowa), używana w tradycyjnym drukarstwie, zawierająca skrót wyrazu lub wyrażenia (np.: np., itp., itd., zł, sin, cos) stosowana w celu przyśpieszenia ręcznego składania.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji rządowej w Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. W okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.).
  Czasopismo – periodyk, publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod niezmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogący się różnić wersjami językowymi, mutacjami regionalnymi.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Encyklopedia (łac. encyclopaedia z stgr. ἐνκύκλιos, enkýklios – "tworzący krąg" + stgr. παιδεία, paideía – "wykształcenie") – kompendium ludzkiej wiedzy zapisane w formie zbioru artykułów hasłowych, złożonych z haseł (słów kluczowych) i tekstów je objaśniających (zawierających informacje dotyczące tych haseł). Hasła są ułożone w pewnym logicznym porządku, zazwyczaj alfabetycznym, dzięki czemu możliwe jest szybkie odnalezienie właściwej informacji.
  Format arkusza – standardowe rozmiary arkusza papieru stosowane powszechnie w drukarniach i rysunku technicznym. Czasem pojęcie formatu stosuje się do arkuszy niepapierowych, np. format formy drukowej w drukarni offsetowej (czyli powlekanego warstwą światłoczułą arkusza blachy aluminiowej).
  Tytuł – wyraz identyfikujący (nazywający) jakiś utwór, np. dzieło sztuki, pracę konkursową, książkę, wypracowanie, wydarzenia, artykuł, piosenkę, publikacje, projekt itd.
  Wydawnictwo zwarte – publikacja ukazująca się jednokrotnie zaplanowana przez wydawcę lub autora jako całość wydawnicza składająca się z określonej (z góry zaplanowanej) liczby części (wydanych jednocześnie lub niejednocześnie) i rozpowszechniana w dowolnej formie produktu. Może nią być np. pojedyncza książka, arkusz mapy, rękopis itp. jak również np. książka wielotomowa, nagranie dźwiękowe złożone z wielu utworów itp.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.