• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydatek

  Przeczytaj także...
  Pieniądz – towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów. Jako waluty, krąży anonimowo od osoby do osoby i pomiędzy krajami, ułatwiając wymianę handlową. Innymi słowy jest to materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę. Prawnie określony środek płatniczy, który może wyrażać, przechowywać i przekazywać wartość ściśle związaną z realnym produktem społecznym.Darowizna – rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy.
  Kasa - w rachunkowości jednostek gospodarczych konto lub grupa kont księgowych ewidencjonujących stan gotówkowych środków finansowych krajowych i zagranicznych, wykazywanych w bilansie jednostki w pozycji Inwestycje krótkoterminowe.

  Wydatek – w ujęciu ekonomicznym jest to każdy rozchód środków pieniężnych z kasy lub z rachunku bankowego jednostki gospodarczej, w związku z zapłatą za określone dobra lub usługi w związku z regulowaniem różnych zobowiązań jednostki. Nie każdy wydatek jest kosztem, ale każdy koszt oznacza wydatek (choć niekoniecznie powstaje on w tym samym czasie co koszt).

  Rachunek bankowy - zapis stanu należności między dwoma podmiotami, z których jeden jest bankiem. Zamiennie używa się nazwy konto.Amortyzacja – nazywana czasami konsumpcją kapitału, oznacza zmniejszenie się wartości dobra kapitałowego w pewnym okresie w wyniku użytkowania lub starzenia się. Można mówić o amortyzacji kredytu (rozłożeniu jego spłaty), ale najczęściej pojęcie to odnosi się do amortyzacji księgowej.

  Przykładem sytuacji, w której nie każdy wydatek jest kosztem, może być zakup materiałów. Zakup stanowi wydatek, jednak stanie się on kosztem dopiero w momencie zużycia materiałów w procesie produkcji.

  Koszty – w analizie teoretycznej są to koszty, które obejmują zarówno wydatki poniesione w związku z wykorzystaniem danych zasobów, jak i koszty alternatywne (koszty utraconych możliwości – tj. koszty odzwierciedlające wartość najlepszej możliwej korzyści utraconej w wyniku dokonanego wyboru).

  Przypisy

  1. Wyjątkiem od tej zasady są koszty odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie (np. w drodze darowizny).
  2. A. Karmańska (red.): Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Warszawa: Difin, 2004. ISBN 83-7251-280-9.

  Bibliografia[]

 • D. Dobija: Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Warszawa: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-83-264-4370-1. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.