• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyżyna Olkuska

  Przeczytaj także...
  Szlak Orlich Gniazd – szlak turystyczny w Polsce, przebiegający przez województwa małopolskie i śląskie. Rozpoczyna bieg w Krakowie, kończy w Częstochowie. Ma długość 163,9 km. Nazwę zawdzięcza leżącym na jego trasie ruinom zamków i warowni, nazywanych Orlimi Gniazdami ze względu na ich usytuowanie na skałach dochodzących do 30 metrów wysokości.Dolina Kluczwody nazywana również Doliną Wierzchówki – dolina pomiędzy wsią Wierzchowie a Bolechowicami na Wyżynie Olkuskiej. Rozciąga się na długości ok. 6 km. Przepływa przez nią potok Kluczwoda, uchodzący dalej do Rudawy. Od niego właśnie wzięła nazwę dolina (Kluczwoda, bo potok kluczy wieloma zakrętami po dolinie). Jest jedną z 7 dolin wchodzących w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. W górnej części Kluczwody, koło wsi Wierzchowie znajdują się największe na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej jaskinie: Jaskinia Wierzchowska Górna i Mamutowa. Jaskinia Wierzchowska jest obecnie najdłuższą jaskinią na Jurze udostępnioną do zwiedzania. Jaskinia Mamutowa jest często odwiedzana przez wspinaczy, znajduje się tu wyjątkowo duże nagromadzenie dróg wspinaczkowych o trudnościach przekraczających stopień VI.5.
  Dolina Będkowska, zwana też Doliną Będkowicką lub Będkówką – piękna krajobrazowo i posiadająca duże walory przyrodnicze, geologiczne i historyczne dolina potoku Będkówka spływającego z Wyżyny Olkuskiej do Rowu Krzeszowickiego. Jest jedną z 7 dolin wchodzących w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Ma długość 7-8 km i jest jedną z najdłuższych dolin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Rozpoczyna się obniżeniem terenu przy drodze krajowej nr 94 z Krakowa do Olkusza, a kończy w przysiółku Łączki Kobylańskie. Wygodnym miejscem, skąd można zwiedzić dolinę są Będkowice, gdyż znajdują się w środku pomiędzy doliną Będkowską i Doliną Kobylańską, można więc stąd zwiedzić obydwie doliny.
  Skały w Dolinie Będkowskiej
  Dolina Kobylańska
  Łysa – jeden z ostańców

  Wyżyna Olkuska (341.32), inaczej nazywana też Płaskowyżem Ojcowskim lub Płytą Ojcowską – część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, leżąca pomiędzy obniżeniem Białej Przemszy i Szreniawy w Bramie Wolbromskiej na północy a Rowem Krzeszowickim na południu. Wschodnią granicę stanowi dolina Dłubni, natomiast zachodnia przebiega nieregularnie kuestą między Olkuszem i Trzebinią.

  Kluczwoda – potok płynący przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską i będący lewobrzeżnym dopływem Rudawy, do której uchodzi w miejscowości Zabierzów. Jego krasowe źródła znajdują się w miejscowości Wierzchowie. Potok spływa przez Dolinę Kluczwody, będącą jedną z najładniejszych dolin Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Na dolinie tej tworzy liczne zakręty (kluczy) i stąd jego nazwa. Od nazwy potoku pochodzi nazwa doliny. Na zboczach potoku istnieją duże wapienne skały z okresu górnej jury, najwybitniejsze z nich to: Mączne Skały, Zamkowa Skała (zwana też Zamczyskiem) z ruinami zamku, Kobyłka, Rogata, Szeroka, Turnia Potockiego, oraz Leśna Baszta i Gackowa Baszta wznoszące się wysoko ponad wschodnimi zboczami.Czernka – niewielka rzeka w województwie małopolskim, prawy dopływ Krzeszówki. Wypływa z źródła w północnej części wsi Czerna (w przysiółku "Wzgórze") na Wyżynie Olkuskiej, następnie lewobrzeżnie wpada do niej potok Buce, następnie płynie przez Dolinę Czernki, gdzie prawobrzeżnie wpada potok Krzyk, a lewobrzeżnie potoki Wądole, Zakopane. Potem łączy się z Eliaszówką i płynie jako Krzeszówka.

  Geologia[]

  Wyżyna Olkuska jest zbudowana z wapieni jurajskich ze znacznie rozwiniętymi zjawiskami krasowymi. Powierzchnia jest lekko falista i pokryta jest znaczną warstwą lessów z licznymi ostańcami szczególnie w północnej części. Z form krasowych występują na niej liczne jaskinie, a także mogoty, wywierzyska, doliny krasowe – wąwozy i jary, których dnem płyną potoki, a wejścia do nich stanowią szczególnie ukształtowane bramy np. Brama Bolechowicka. Najbardziej znana to Dolina Prądnika na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

  Grzybowa Góra – wzgórze o wysokości 427 m n.p.m. Znajduje się na Wyżynie Olkuskiej pomiędzy Doliną Szklarki a Doliną Będkowską na wschód od południowej części miejscowości Szklary na terenie administracyjnym wsi Kobylany w województwie małopolskim.Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (341.3) – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Tworzy pas długości ok. 80 km, pomiędzy Krakowem a Częstochową. W pasie tym wzgórza wznoszą się na wysokość 400-515 m n.p.m..

  Te położone w południowej części Wyżyny Olkuskiej krasowe dolinki o stromych zboczach i przebiegu południkowym położone po południowej stronie drogi Kraków-Olkusz i nazywane są Dolinkami Podkrakowskimi. Są to (kolejno od wschodu):

 • Kluczwody
 • Bolechowicka
 • Kobylańska
 • Będkowska
 • Szklarki
 • Racławki
 • Eliaszówki
 • i kilka znacznie mniejszych
 • Góry i wzgórza:

   Z tym tematem związana jest kategoria: Wzgórza Wyżyny Olkuskiej.
 • Bukowiec
 • Bycza Góra
 • Gierasowa Góra
 • Grzybowa Góra
 • Góra Krzyżowa
 • Góra Debruska
 • Góra Kadzielnia
 • Góra Lewicki
 • Góra Pobaba
 • Góra Sołtyska
 • Krzemionka
 • Okrąglik
 • Olchówki
 • Ostra Góra
 • Przedgórze
 • Słoneczna Góra
 • Powierzchnia: 818 km²
  Wysokość: 250-512.8 m n.p.m.
  Najwyższe wzniesienie na Wyżynie Olkuskiej to ostaniec o nazwie Skałka (Grodzisko) na terenie Jerzmanowic (512,8 m n.p.m.), ponad górną częścią Doliny Będkowskiej. Jest to drugie pod względem wysokości wzniesienie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

  Rudawka – nazwa nadawana na niektórych mapach odcinkowi rzeki Rudawa pomiędzy ujściem Szklarki i Krzeszówki. Wykaz wód płynących Polski nie uznaje tej nazwy; według tego wykazu odcinek ten to po prostu rzeka Rudawa.Bycza Góra – wzgórze o wysokości 369 m n.p.m. na Wyżynie Olkuskiej. Znajduje się na terenie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego w województwie małopolskim.

  Okolicę Doliny Prądnika porastają głównie lasy liściaste z grabami, dębami i lipami. Występują tu również reliktowe lasy górskie (las jaworowy – Ojców i buczyna karpacka).

  Główne miasta[]

 • Olkusz
 • Wolbrom
 • Skała
 • Rzeki[]

 • Będkówka
 • Bolechówka
 • Czernka
 • Dulówka
 • Eliaszówka
 • Filipówka
 • Kluczwoda
 • Krzeszówka
 • Miękinia
 • Prądnik
 • Psarka
 • Racławka po połączeniu ze Szklarką nazywana Rudawką,
 • Zobacz też[]

 • Szlak Orlich Gniazd
 • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie
 • Ostańce Jerzmanowickie
 • Dolina Prądnika – dolina rzeki Prądnik na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego oraz leżących na południe od niego obszarów rolniczych.Bukowiec - zalesione wzgórze o wysokości 401,6 m n.p.m. Znajduje się na Wyżynie Olkuskiej na północ od miejscowości Gorenice w województwie małopolskim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gierasowa Góra – wzgórze o wysokości 421,5 m n.p.m.. Znajduje się na Wyżynie Olkuskiej pomiędzy miejscowościami Filipowice (na działce wsi nr 760) a Karniowicami w województwie małopolskim. Z zachodnich stoków wypływa potok, który tworzy rzekę Dulówkę, ze wschodnich zboczy potoki zasilają Filipówkę, a z południowej strony wypływa potok, który wpływa w zachodniej części Woli Filipowskiej do Dulówki. Na południowym zboczu położony jest Las Kozik.
  Ostaniec – wzniesienie powstałe w wyniku procesów wietrzenia i erozji (a także denudacji terenów przyległych, co powoduje odsłonięcie i pozostawienie ostańca). Ostańce występują jako wyizolowane formy terenu, często o stromych, skalistych stokach, stanowiące pozostałość większego masywu skalnego. Niekiedy ostańcami są całe wzniesienia, jak np. Szczeliniec w Górach Stołowych.
  Wolbrom (niem. Wolfram, Wohlborn, dawniej civitas Wolwrami, Wolwram, Nowe Miasto Wolwramów) – miasto w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Wolbrom.
  Trzebinia (niem. Triebnitz) – miasto w woj. małopolskim, w powiecie chrzanowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Trzebinia.
  Psarka – struga w Górach Świętokrzyskich, mająca swe źródła u północnych podnóży Bukowej Góry. W dalszym biegu przepływa przez Dolinę Bodzentyńską, od północnej strony opływa Pasmo Bostowskie aby w końcu, w okolicach wsi Radkowice-Kolonia wpaść do Świśliny, której jest prawym dopływem.
  Pierwsze poglądy na fizycznogeograficzną regionalizację Polski pojawiły się w dziele Jana Długosza, które przez wiele następnych stuleci jako jedyne było źródłem wiedzy geograficznej. Wyraźne ożywienie w tej dziedzinie nastąpiło dopiero na przełomie XIX i XX w., ponieważ większa była już znajomość warunków naturalnych kraju. W okresie tym publikowało wielu geografów, m.in.: Stanisław Staszic, Wincenty Pol, Antoni Rehman, Wacław Nałkowski, Stanisław Lencewicz czy Ludomir Sawicki. Każdy z nich miał własną koncepcję podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne.
  Bolechówka – niewielki potok wypływający w Dolinie Bolechowickiej – jednej z dolin Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie na Wyżynie Olkuskiej. W obrębie doliny, naprzeciwko dużej skały tworzy dwuspadową kaskadę. Płynie przez tereny rezerwatu przyrody Wąwóz Bolechowicki. Spływając do Rowu Krzeszowickiego łączy się z potokiem Kobylanka wypływającym z sąsiedniej Doliny Kobylańskiej i będącym lewobrzeżnym dopływem Rudawy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.