• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wskaźnik

  Przeczytaj także...
  Wskaźnik rozwoju społecznego (ang. Human Development Index, HDI; czasem tłumaczony jako „wskaźnik rozwoju ludzkiego”) – syntetyczny miernik opisujący efekty w zakresie społeczno-ekonomicznego rozwoju poszczególnych krajów (stąd czasem nazywany wskaźnikiem rozwoju społeczno-ekonomicznego). System ten wprowadzony został przez ONZ dla celów porównań międzynarodowych. Wskaźnik został opracowany w roku 1990 przez pakistańskiego ekonomistę Mahbuba ul Haqa. Od 1993 wykorzystuje go w swoich corocznych raportach oenzetowska agenda ds. rozwoju (UNDP).Wskaźnik ubóstwa społecznego, HPI (od ang. Human Poverty Index, w dosł. tłum. „wskaźnik ubóstwa ludzkiego”) – syntetyczny miernik opisujący stopień rozwoju społeczno-ekonomicznego, stosowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Powszechnie uważa się go za bardziej miarodajny niż produkt krajowy brutto, czy wskaźnik rozwoju społecznego, bowiem w przypadku HPI brane są pod uwagę nie tylko zarobki w odniesieniu do struktury demograficznej, ale też zakres ubóstwa i bezrobocia długoterminowego oraz poziom rozwoju intelektualnego (analfabetyzm).
  Wskaźnik M, wskaźnik Schlichtkrulla - wyraża ilościową ocenę dobowego profilu glikemii na podstawie odchylenia glikemii od przyjętego poziomu u ludzi zdrowych. Na podstawie tego wskaźnika można oceniać skuteczność wyrównania glikemii. Wartość wskaźnika dla ludzi zdrowych mieści się w przedziale od 1 do 5.

  wskaźnik (chem. indykator)

  Analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, będącą rozwinięciem analizy wstępnej sprawozdań finansowych. Zadaniem analizy wskaźnikowej jest dostarczenie informacji o operacjach gospodarczych, funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego kondycji finansowej. Informacje te są wykorzystywane przez kierownictwo w procesie zarządzania, a także przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów itp.Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (ang. producer price index, PPI) – miernik obrazujący zmiany poziomu cen ustalanych przez producentów na różnych etapach procesu wytwarzania dóbr. Jest powszechnie stosowany jako jedna z miar poziomu inflacji, obok wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Po raz pierwszy został wprowadzony w 1890 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest najstarszym współczynnikiem nieprzerwanie obliczanym przez amerykański Departament Pracy.
 • w analizach: liczbowe przedstawienie rozpatrywanej wielkości
  – na przyjętej umownie skali
  – procentowo do przyjętej wartości odniesienia
  – w inny sposób pozwalający na interpretację stanu lub tendencji
 • analiza wskaźnikowa
 • w automatyce: urządzenie stacjonarne, wykorzystywane do wizualizacji podstawowych wielkości parametrów procesów technologicznych
 • wskaźnik panelowy
 • w chemii: związek chemiczny, który przez zmianę zabarwienia umożliwia ocenę odczynu
 • wskaźnik chemiczny
 • wskaźnik izotopowy
 • w ekonomii: wskaźniki ekonomiczne
 • deflator
 • wskaźnik cen dóbr produkcyjnych
 • wskaźnik Herfindahla-Hirschmana
 • wskaźnik ubóstwa
 • wskaźnik Sharpe’a
 • wskaźnik zatrudnienia
 • wskaźniki wzrostu gospodarczego kraju
 • w hematologii:
 • MCH (wskaźnik średniej masy hemoglobiny w krwince)
 • MCHC (wskaźnik średniego stężenia hemoglobiny w krwince)
 • MCV (wskaźnik średniej objętości krwinki czerwonej)
 • PLT (wskaźnik liczby płytek krwi w mm krwi)
 • WBC (w morfologii krwi, wskaźnik określający liczbę białych krwinek)
 • wskaźnik protrombinowy (Quicka)
 • w informatyce: zmienna wskaźnikowa lub kursor
 • wskaźnik stosu
 • wskaźnik pliku
 • wskaźnik PR (służący do porównywania wydajności procesorów)
 • w logice: synonim oznaki
 • w kolejnictwie: wskaźniki kolejowe (znaki ustawiane przy torze, stanowiące elementy sygnalizacji kolejowej)
 • w matematyce: znak służący do rozróżnienia pojęć oznaczonych tym samym symbolem, inaczej indeks
 • w socjologii: zjawisko lub informacja wskazująca na interesujące badacza zjawisko społeczne, zazwyczaj niedostępne bezpośredniej obserwacji
 • wskaźnik socjologiczny
 • wskaźnik DALY
 • w statystyce:
 • wskaźnik Giniego
 • w technice: przyrząd pomiarowy bez określonej niepewności pomiaru lub wskazówka
 • rankingi rozwoju gospodarczego i społecznego:
 • wskaźnik rozwoju społecznego
 • wskaźnik ubóstwa społecznego
 • wskaźnik jakości życia
 • wskaźnik zadowolenia z życia
 • wskaźnik wolności gospodarczej
 • wskaźnik łatwości prowadzenia działalności gospodarczej
 • wskaźnik percepcji korupcji
 • światowy wskaźnik szczęścia
 • światowy wskaźnik wolności prasy
 • inne pojęcia (według alfabetu):
 • PMV (wskaźnik stosowany w opisie komfortu cieplnego w pomieszczeniach zamkniętych)
 • PPD (wskaźnik związany z komfortem cieplnym w pomieszczeniu)
 • wskaźnik Evansa
 • wskaźnik feminizacji
 • wskaźnik Gougha
 • wskaźnik M (Schlichtkrulla)
 • wskaźnik Pearla (antykoncepcja)
 • wskaźnik saprobowości
 • wskaźnik Sokolowa-Lyona
 • wskaźnik spoistości grupy
 • wskaźnik Tiffeneau
 • wskaźnik twarzowy
 • Wskaźniki chemiczne – związki chemiczne lub ich mieszaniny, posiadające zdolność zmiany swoich własności fizycznych pod wpływem zmian zachodzących w otaczającym je środowisku. Obserwacja tych zmian umożliwia pośrednią obserwację różnorodnych zjawisk, które bez wskaźników byłyby trudne do stwierdzenia.Wskaźnik Quicka, wskaźnik protrombinowy - wskaźnik podający czas, po jakim specjalnie przygotowana krew krzepnie. Jest to stosunek czasu protrombinowego prawidłowego do czasu protrombinowego określonego w badanym przypadku. Norma: 70-100%.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Deflator - wskaźnik ekonomiczny wyrażający procentowy stosunek dochodu narodowego w ujęciu nominalnym (ceny bieżące) do dochodu narodowego w ujęciu realnym (ceny stałe). Deflator jest wskaźnikiem inflacji, rozumianej jako procentowa zmiana cen wszystkich dóbr, wchodzących w skład PKB, pomiędzy rokiem bazowym, a bieżącym. Deflator uwzględnia zatem zmiany cen dóbr zarówno konsumpcyjnych i inwestycyjnych, jak i stanowiących eksport netto.
  Wskaźnik saprobowości określa poziom zanieczyszczenia wód martwą materią organiczną lub produktami jej gnilnego rozkładu.
  Wskaźnik feminizacji (współczynnik feminizacji) - określa, ile kobiet w danym społeczeństwie przypada na określoną liczbę mężczyzn, czyli najczęściej - określa liczbę kobiet na 100 mężczyzn. Analogicznym współczynnikiem jest współczynnik maskulinizacji.
  Wskaźnik stosu w informatyce służy do wskazywania szczytu stosu. Zwykle określa się tak jeden z rejestrów mikroprocesora lub mikrokontrolera, rzadziej zmienną w pamięci.
  W językach programowania pozwalających na bezpośredni dostęp do pamięci (jak np. asembler, C, C++, Cyclone) pamięć jest reprezentowana jako jednowymiarowa tablica bajtów - wszystkie zmienne (statyczne i dynamiczne) są umieszczane w tej „tablicy”.
  MCH (z ang. mean corpuscular hemoglobin, mean cell hemoglobin), SWH – wskaźnik średniej masy hemoglobiny w krwince czerwonej. Norma wynosi 27-31 pg. MCH oblicza się dzieląc masę hemoglobiny w danej objętości krwi przez liczbę krwinek (MCH=Hgb/RBC). Wartości większe są charakterystyczne dla sferocytozy wrodzonej. Mniejsze sugerują niedokrwistość z niedoboru żelaza, talasemię, zaburzenia utylizacji żelaza.
  Średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach (ang. Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, MCHC) – jeden ze wskaźników erytrocytowych, odzwierciedlający średnie stężenie hemoglobiny w objętości krwinek czerwonych. Norma wynosi 32-36 g/dl. Jest pomocny w diagnostyce różnicowej niedokrwistości.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.