• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • World Wide Web Consortium

  Przeczytaj także...
  Ecma International (ang. European association for standardizing information and communication systems - Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Standaryzacji Systemów Informacyjnych i Komunikacyjnych; dawniej ang. European Computer Manufacturers Association – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Komputerów) – powstało w 1961 roku, by ustandaryzować systemy informatyczne w Europie. Członkowie ECMA to firmy produkujące, sprzedające lub rozwijające systemy informatyczne i telekomunikacyjne w Europie.Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO (ang. International Organization for Standardization, fr. Organisation internationale de normalisation) – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne.
  VoiceXML (VXML) – aplikacja języka XML służąca do opisu interaktywnych dialogów pomiędzy człowiekiem i komputerem. Jest ona w pełni analogiczna do HTML i przynosi podobne korzyści w pisaniu aplikacji głosowych, jakie HTML niesie dla aplikacji wizualnych. Dokumenty VoiceXML są interpretowane przez przeglądarki głosowe, analogicznie jak dokumenty HTML, które interpretowane są przez przeglądarki internetowe. Najczęstszym rozwiązaniem jest podłączenie szeregu przeglądarek głosowych do sieci telefonicznej (PSTN), dzięki czemu użytkownicy mogą po prostu zadzwonić i rozpocząć interakcję z aplikacją głosową.
  Logo organizacji W3C

  World Wide Web Consortium, w skrócie W3C, to organizacja, która zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW. Została założona 1 października 1994 roku przez Tima Berners-Lee, twórcę WWW oraz autora pierwszej przeglądarki internetowej i serwera WWW.

  XHTML (ang. Extensible HyperText Markup Language, rozszerzalny język znaczników hipertekstowych) – język służący do tworzenia stron WWW ogólnego przeznaczenia. Specyfikacje XHTML przygotowuje organizacja W3C.HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web). Obecną definicję HTTP stanowi RFC 2616. Za pomocą protokołu HTTP przesyła się żądania udostępnienia dokumentów WWW i informacje o kliknięciu odnośnika oraz informacje z formularzy. Zadaniem stron WWW jest publikowanie informacji – natomiast protokół HTTP właśnie to umożliwia.

  W3C jest obecnie zrzeszeniem ponad 400 organizacji, firm, agencji rządowych i uczelni z całego świata. Publikowane przez W3C rekomendacje nie mają mocy prawnej, nakazującej ich użycie.

  Struktura[]

  W3C składa się z szeregu zespołów dyskusyjnych, które zajmują się konkretnymi zadaniami. W zespołach tych zasiadają eksperci z firm oraz wszelkich organizacji będących członkami W3C, które są zainteresowane ustanowieniem danego standardu. Organizacja lub firma chcąca dołączyć do W3C musi ją wesprzeć finansowo (roczna opłata, zależnie od rodzaju organizacji, wynosi od 10 000 do 50 000 USD). Obecnie do W3C należy ponad 400 rozmaitych organizacji, od uczelni i stowarzyszeń webmasterów począwszy, a na ogromnych firmach kończąc.

  Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.SMIL (wym. "smail", ang. Synchronized Multimedia Integration Language) – standard zalecany przez W3C do opisu prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem XML.

  Najważniejszą częścią struktury W3C jest Komitet Doradczy, w którym zasiadają przedstawiciele każdej organizacji. Komitet poprzez głosowanie decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu danego standardu ustanowionego przez któryś z zespołów tematycznych.

  Nad pracami zespołów i Komitetu Doradczego czuwa Załoga W3C (W3C Team), która teoretycznie zapewnia tylko obsługę techniczną dyskusji, ale w rzeczywistości ma też dość istotny wpływ na ich przebieg.

  Procedura ustanawiania standardów[]

  Procedura ustanawiania standardów jest bardzo złożona. W wielkim skrócie, każda organizacja ma prawo złożyć tzw. draft, czyli propozycję zmiany starego lub ustanowienia nowego standardu. Draft może być odrzucony od razu przez odpowiedni dla niego zespół lub dołączony do ogólnego dokumentu zwanego Process Document. Od 2001 roku draft może też rekomendować lub proponować odrzucenie TAG. Niektóre drafty zaczynają zupełnie nowe procesy dyskusyjne i wiążą się z utworzeniem całkiem nowego zespołu dyskusyjnego. Po zebraniu wszystkich draftów na dany temat zaczyna się dyskusja ekspertów. W jej wyniku powstaje dokument, zwany „Technical Direction”, który po zatwierdzeniu przez Komitet Doradczy staje się oficjalnym zaleceniem standardu W3C.

  XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.WHATWG (ang. Web Hypertext Application Technology Working Group), Grupa Robocza ds. Technologii Hipertekstowych Aplikacji Sieciowych – nieformalna organizacja tworzona przez producentów przeglądarek internetowych i osoby prywatne, mająca na celu rozwijanie nowych technologii służących do tworzenia aplikacji sieciowych. W przeciwieństwie do neutralnego W3C, WHATWG jest kierowane głównie przez producentów kilku przeglądarek, przede wszystkim Mozilla Foundation, Google, Opera Software oraz Apple Inc.

  Najważniejsze zagadnienia, którymi zajmowała się lub zajmuje W3C[]

 • HTML/XHTML/XForms - podstawowe języki znaczników, stosowane do tworzenia stron WWW,
 • CSS - kaskadowe arkusze stylów,
 • DOM - Document Object Model - ustanowienie jednolitego systemu, w jaki sposób przeglądarki zarządzają wyświetlaniem i indeksowaniem elementów stron WWW,
 • XML - język znaczników, na podstawie którego tworzone są aplikacje XML,
 • HTTP - protokół przesyłania stron WWW,
 • SVG - Scalable Vector Graphics - ogólny format grafiki wektorowej,
 • VoiceXML - język specyfikacji dialogu głosowego człowiek-komputer,
 • SMIL/TimeText - Synchronized Multimedia Integration Language - język, przy pomocy którego (wewnątrz XML) będzie można swobodnie manipulować plikami multimedialnymi i tekstem,
 • XSL/XSLT/XPath/XPointer - style, transformacje i inne techniki z tym związane,
 • WAI - dostępność stron WWW,
 • PICS - ocena zawartości stron WWW (pornografia, przemoc) bez stosowania cenzury, w celu ochrony dzieci,
 • Inne organizacje[]

  Inne organizacje zajmujące się standardami sieciowymi to m.in.:

  1 października jest 274. (w latach przestępnych 275.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 91 dni.HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.
 • Internet Engineering Task Force (IETF)
 • Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)
 • ANSI
 • ECMA
 • Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona W3C
 • Raporty techniczne • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sir Timothy Berners-Lee (ur. 8 czerwca 1955 w Londynie) – fizyk, programista, współtwórca i jeden z pionierów usługi WWW, obecnie jednej z najpopularniejszych usług internetowych. Od roku 1994 jest Przewodniczącym Konsorcjum W3C.
  Przemoc – wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ, przy czym wyróżnia się dwa zjawiska: przemoc fizyczną i przemoc psychiczną.
  Cenzura (łac. censere – osądzać) – świadome wprowadzenie w błąd poprzez selektywny dobór zazwyczaj masowo rozpowszechnianych informacji.
  Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r. jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używania w połączeniu z SGML-em. Pierwszy szkic CSS zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie.
  Web Accessibility Initiative (WAI) (pl. Inicjatywa dostępności do sieci) – inicjatywa W3C mająca na celu zwiększenie szeroko rozumianej dostępności stron WWW. Oprócz dostępności dla osób niepełnosprawnych, WAI walczy o równouprawnienie wszelkich sposobów korzystania z Internetu.
  PICS (ang.Platform for Internet Content Selection) – standard opracowany przez W3C do oddzielania w Internecie treści szkodliwych (filmy, opowiadania erotyczne, seks-shopy, gry z przemocą) od treści neutralnych. Ma na celu pomoc rodzicom i wychowawcom w uchronieniu dzieci przed niebezpiecznymi treściami w Internecie, bez stosowania cenzury.
  XSLT (ang. XSL Transformations, Extensible Stylesheet Language Transformations, w wolnym tłumaczeniu Przekształcenia Rozszerzalnego Języka Arkuszy Stylów) – oparty na XML-u język przekształceń dokumentów XML. Pozwala na przetłumaczenie dokumentów z jednego formatu XML na dowolny inny format zgodny ze składnią XML-a (np. na stronę WWW XHTML, wzór matematyczny MathML lub dokument biurowy ODF), jak również na zwykły HTML i czysty tekst.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.