• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wolny słuchacz

  Przeczytaj także...
  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Laboratorium – pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania badań naukowych lub analiz lekarskich. Wyposażone w odpowiedni do tego celu sprzęt. Laboratorium postrzegane nie jako pomieszenie, lecz jako jednostka organizacyjna jest zespołem złożonym z ludzi, pomieszczenia i sprzętu.
  Stypendium (w znaczeniu prawnym) – jednostronne świadczenie pieniężne ze strony osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, przyznane za osiągnięcie określonego wyniku w danej dziedzinie nauki lub sztuki albo w celu umożliwienia kontynuowania nauki, prowadzenia badań naukowych lub prac w dziedzinie sztuki.

  Wolny słuchacz – osoba która:

 • zdała egzamin wstępny na wyższą uczelnię,
 • nie została przyjęta z powodu braku miejsc, jednak
 • uzyskała zgodę władz uczelni na:
 • uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych,
 • korzystanie z pracowni, laboratoriów, pomocy naukowych, bibliotek i innych pomieszczeń oraz urządzeń uczelni,
 • zaliczanie przedmiotów i przystępowania do egzaminów.
 • Szczegółowe zasady statusu wolnego słuchacza ustalają uczelnie. Zwykle odbywanie studiów w charakterze wolnego słuchacza jest odpłatne.

  IOS (Indywidualna Organizacja Studiów) - specjalny tryb organizacji kształcenia w szkole wyższej, który umożliwia studentowi indywidualne ustalanie terminów zajęć, zaliczeń oraz egzaminów, a także opuszczenie do 50% kontrolowanych zajęć. Szczegółowo organizację IOS normuje zazwyczaj regulamin IOS oraz ITS uchwalany przez radę wydziału. Student wybiera opiekuna naukowego i po konsultacji z nim oraz osobami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne przedstawia harmonogram IOS prodziekanowi ds. dydaktycznych. Jako że IOS jest szczegółowo regulowany w odrębnych regulaminach każdego z wydziałów najpewniejsze informacje można uzyskać zapoznając się z takim regulaminem.Statut − akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.

  Wolny słuchacz nie posiada pełnych uprawnień, które mają regularni studenci:

 • nie otrzymuje legitymacji studenckiej i indeksu;
 • potwierdzenie zdanych egzaminów i zaliczeń uzyskuje w karcie egzaminacyjnej wystawionej przez dziekanat
 • nie ma prawa do:
 • świadczeń z funduszu pomocy materialnej (stypendium);
 • do korzystania ze świadczeń akademickiej służby zdrowia,
 • do ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
 • Wolnego słuchacza obowiązuje taki sam jak studenta tok studiów, jednak bez prawa do:

  Egzamin (łac. examen – badanie) – jedna z form sprawdzania wiedzy. Stosuje się ją wielu typach szkół, w tym głównie w szkołach wyższych, a także innych instytucjach, np. w ramach rekrutacji na stanowiska w urzędach państwowych albo weryfikacji kandydatów na duchownych.Ślubowanie – konwencjonalna, sformalizowana i uroczysta deklaracja składana przez osobę, która publicznie zobowiązuje się (przyrzeka, obiecuje) osiągnąć określony cel lub przestrzegać określonych zasad (np. prawnych lub etycznych). Polega na ustnym wygłoszeniu ustalonych słów, a często także własnoręcznym podpisaniu samego tekstu. Ślubowanie może być złożone wobec Boga albo wobec ludzi, w tym wobec określonego podmiotu (organu). Złamanie ślubowania (sprzeniewierzenie się jemu) może skutkować swoistymi sankcjami, np. utratą honoru i czci lub sankcjami dyscyplinarnymi.
 • powtarzania roku,
 • warunkowego wpisu na podjęcie studiów na semestrze następnym,
 • wznowienia studiów,
 • studiowania według indywidualnego planu i programu studiów oraz indywidualnej organizacji studiów,
 • urlopów długoterminowych w ciągu roku akademickiego.
 • Wolny słuchacz, po zaliczeniu pierwszego roku zostaje wpisany do rejestru studentów, składa ślubowanie i nabywa wszystkie prawa studenta wynikające ze statutu uczelni oraz regulaminu studiów.

  Biblioteka (od greckiego βιβλιοθήκη bibliotheke; βιβλίον biblion – książka) – instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych). W innym znaczeniu jest to też nazwa samego budynku, pomieszczenia lub mebla zawierającego zbiory biblioteczne.Regulamin - zbiór przepisów normujących zasady postępowania lub prac organu państwowego, instytucji, zakładu lub urządzenia wydany przez organ do tego uprawniony.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Indeks – dokument potwierdzający bycie studentem, odpowiednik „dzienniczka ucznia”, jeden z najbardziej charakterystycznych symboli okresu studiów. Nazwa ta jest bardzo często wykorzystywana przy nadawaniu nazw miejscom związanym z życiem studenckim (np. klubom studenckim, czasopismom studenckim itp.).
  Student (łac. studere – starać się, przykładać się do czegoś) – osoba kształcąca się na studiach wyższych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.