• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojskowy Instytut Historyczny  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Bronisław Jan Bednarz (ur. 29 sierpnia 1924, zm. 19 maja 2016) – generał brygady Wojska Polskiego, doktor nauk humanistycznych.Jan Wimmer (ur. 4 czerwca 1926 w Bydgoszczy) – polski historyk, badacz dziejów polskiej wojskowości, profesor nauk humanistycznych (1974).
  Historia instytutu[]

  W dniu 17 kwietnia 1947 roku Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz organizacyjny Nr 0128, w którym nakazał szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego rozformować Oddział VI Historyczny SG WP, natomiast szefowi Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskiego rozformować Biuro Historyczne przy GZPW WP, a w ich miejsce sformować Biuro Historyczne i podporządkować je szefowi GZPW WP.

  Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – polska organizacja państwowa zajmująca się kultywowaniem pamięci walki i męczeństwa narodu polskiego, a także innymi miejscami martyrologii na ziemiach polskich.Józef Wiesław Dyskant (ur. 1937) – oficer polskiej Marynarki Wojennej w stopniu komandora, polski historyk wojskowości, specjalizujący się w tematyce marynistycznej.

  Na podstawie rozkazu Nr 066/Org. Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 1950 roku Biuro Historyczne przy Głównym Zarządzie Polityczno-Wychowawczym Wojska Polskiego zostało rozformowane, a w jego miejsce sformowany Oddział XI Studiów i Doświadczeń Wojennych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

  Na podstawie rozkazu Nr 0088/Org. Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 1951 roku Oddział XI SG WP został przeformowany w Zarząd XI Studiów i Doświadczeń Wojennych SG WP. Na podstawie rozkazu Nr 08/Org. Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lutego 1954 roku dotychczasowy Zarząd XI został przeformowany w Zarząd XI Wojskowo-Historyczny SG WP.

  Wojskowe Biuro Badań Historycznych – wojskowa jednostka budżetowa, podporządkowana Ministrowi Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie istniejąca w latach 2002–2009.Kazimierz Krzos (ur. 16 września 1931 w Spławiu, zm. 5 marca 2003 w Warszawie) – polski historyk, pułkownik Wojska Polskiego.

  Na podstawie zarządzenia Nr 95/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 1957 roku Zarząd XI Wojskowo-Historyczny SG WP został przeformowany w samodzielne Biuro Historyczne Wojska Polskiego.

  Na podstawie zarządzenia Nr 014/Org. szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 24 lutego 1959 Biuro Historyczne zostało przeformowane w Wojskowy Instytut Historyczny o stanie 47 wojskowych i 40 pracowników cywilnych. Etat przewidywał sześć zakładów badawczych i dwa działy pomocnicze. 27 kwietnia 1959 zostali wyznaczeni na stanowiska służbowe niżej wymienieni oficerowie:

  Akademia Obrony Narodowej (AON) – uczelnia wojskowa, zlokalizowana w Warszawie przy alei gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, która powstała z dniem 1 października 1990 na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 maja 1990 w wyniku przekształcenia Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – najwyższej rangi cywilno-wojskowa szkoła wyższa w Polsce. Uczelnia prowadzi zarówno działalność dydaktyczną w zakresie kształcenia wyższych kadr dowódczych Wojska Polskiego jak też cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Powołana jest także do prowadzenia rozległych prac badawczych w zakresie problematyki obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego i sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki.Tadeusz Szaciło (vel Szaciłło) (ur. 13 maja 1925 w Augustowie) – generał broni Wojska Polskiego, doktor nauk humanistycznych Wojskowej Akademii Politycznej, członek PPR i PZPR.
 • płk Jan Zamojski - szefa Wojskowego Instytutu Historycznego,
 • płk Tadeusz Rawski - zastępcy szefa Wojskowego Instytutu Historycznego,
 • płk Zdzisław Stąpor - zastępcy szefa Wojskowego Instytutu Historycznego,
 • płk Stanisław Komornicki - kierownika Zakładu I Historii Ludowego Wojska Polskiego,
 • płk Józef Garas - kierownika Zakładu II Historii Walki pod Okupacją,
 • płk dypl. Władysław Dec - kierownika Zakładu III Historii Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,
 • płk Kazimierz Rosen-Zawadzki - kierownika Zakładu IV Historii Wojska II Rzeczypospolitej,
 • Leon Herzog - kierownika Zakładu V Studiów nad Okupantem,
 • mjr Janusz Sikorski - kierownika Zakładu VI Historii Dawnego Wojska Polskiego.
 • Instytut stał się wyspecjalizowaną placówką naukowo-badawczą prowadzącą badania nad dziejami oręża polskiego od czasów najdawniejszych do współczesności. Badania te obejmowały całokształt zagadnień związanych z obronnością państwa w okresie pokoju, jak i polski wysiłek zbrojny w konfliktach wojennych. Były one prowadzone z wykorzystaniem zasad historiografii marksistowskiej. WIH był jedyną placówką naukową prowadzącą kompleksowe badania nad dawną i najnowszą polską historią wojskową. Działalność WIH była krytykowana za "monopolizację historii wojskowości".

  Stanisław Komornicki, ps. "Nałęcz" (ur. 26 lipca 1924 w Warszawie, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – generał brygady Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej, historyk wojskowości i autor pamiętników.Sztab Generalny Wojska Polskiego (SG WP) – instytucja centralna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, utworzona w 1918.

  Wojskowy Instytut Historyczny upowszechniał wyniki badań w dwóch wydawanych przez siebie periodykach: Wojskowym Przeglądzie Historycznym i Studiach i Materiałach do Historii Wojskowości. Instytut rozwijał współpracę z wojskowymi i cywilnymi uczeniami i instytucjami naukowymi. Współpracował także z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, realizując wspólne tematy badawcze, organizując konferencje i sympozja naukowe lub biorąc w nich udział. Od 1965 roku historycy WIH zaczęli uczestniczyć w pracach Międzynarodowej Komisji Historii Wojskowej.

  Wojsko Polskie – ogólna nazwa polskich sił zbrojnych stanowiących: formacje zbrojne państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków na terytorium dawnego państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków niebędących częścią struktury państwa polskiego, działających poza terytorium Polski.Wacław Ryżewski (1925-1996) – polski historyk, pułkownik Wojska Polskiego, specjalista w zakresie badań nad wojskowością, ze szczególnym uwzględnieniem powstań śląskich. Był pracownikiem Wojskowego Instytutu Historycznego w Warszawie, autorem kluczowej monografii III powstania śląskiego.

  30 sierpnia 1972 Instytut otrzymał prawo nadawania stopni naukowych doktora nauk humanistycznych.

  Na podstawie zarządzenia Nr 09/Org. szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 21 stycznia 1975 stanowisko komendanta WIH zostało połączone ze stanowiskiem przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej Nauk Wojskowo-Historycznych.

  6 maja 1978 minister obrony narodowej, generał armii Wojciech Jaruzelski nadał Wojskowemu Instytutowi Historycznemu imię Wandy Wasilewskiej. Ceremonia nadania imienia patronki odbyła się 13 maja 1978 w siedzibie Instytutu. W uroczystości wzięli udział między innymi minister obrony narodowej, generał armii Wojciech Jaruzelski i sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Andrzej Werblan oraz siostra Wandy Wasilewskiej, Zofia Aldona Woźnicka. W trakcie uroczystości została odsłonięta tablica pamiątkowa z napisem "Wojskowy Instytut Historyczny imienia Wandy Wasilewskiej, wybitnej Polki, pisarki, rewolucjonistki - współorganizatorki 1 Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. W 35 rocznicę ludowego Wojska Polskiego. 14 maja 1978 roku.

  Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).Kazimierz Rosen-Zawadzki (spotykana jest również pisownia: Kazimierz Rozen-Zawadzki) (właśc. Kazimierz Rosen) (ur. 1 stycznia 1900, zm. 25 stycznia 1990 w Warszawie) – pułkownik WP, historyk, publicysta.

  W latach '90 grupa historyków WIH wraz z przedstawicielami Centralnego Archiwum Wojskowego utworzyła tzw. Wojskową Komisję Archiwalną, która przeprowadziła poszukiwania w archiwach rosyjskich, litewskich i białoruskich. Wynikiem tej szeroko zakrojonej działalności było sprowadzenie do Polski kopii dokumentów zagrabionych przez Armię Czerwoną i NKWD z Archiwum Wojskowego oraz dokumentacji dotyczącej losów polskich oficerów i ich rodzin, aresztowanych lub internowanych przez władze radzieckie. Działalność WKA miała olbrzymie znaczenie dla dokumentowania zbrodni stalinowskich popełnionych na polskich obywatelach, w tym także zbrodni katyńskiej. Dokumentacja przywieziona przez członków komisji do dziś jest wykorzystywana przez wszystkie instytucje w Polsce zajmujące się losami polskich obywateli na wschodzie i ściganiem zbrodni komunistycznych, między innymi przez Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja Ośrodka KARTA i Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

  Historia wojskowa – dziedzina nauk historycznych obejmująca całokształt wiedzy historycznowojskowej, jednocześnie będąca jednym z działów nauki wojennej. Przedmiotem badawczym historii wojskowej jest uogólnianie doświadczeń wojen minionych i formułowanie na tej podstawie wniosków i zaleceń dla współczesnej sztuki wojennej i doktryn wojennych, ponadto określanie kierunków i trendów rozwojowych współczesnej nauki wojennej.Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy Wojska Polskiego (GZPW WP) - Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego (GZP WP) – Instytucja Centralna Ministerstwa Obrony Narodowej funkcjonująca w ludowym Wojsku Polskim w latach 1944-1989 na prawach wydziału Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

  Wojskowy Instytut Historyczny 4 lutego 1997 na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej przestał być samodzielną placówką naukową i został włączony na prawach wydziału w strukturę Akademii Obrony Narodowej. Wiązało się to również z likwidacją Wojskowego Przeglądu Historycznego i Studiów i Materiałów do Historii Wojskowości. Restrukturyzacja Instytutu zapoczątkowała jednak nową formę działalności WIH AON – prowadzenie zaocznych studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) oraz studiów podyplomowych w zakresie historii. W latach 1997-2001 ukończyło je kilkaset osób, głównie z resortu obrony i spraw wewnętrznych.

  Zbrodnia katyńska (ros. Катынский расстрел, ang. Katyn massacre) – zbrodnia komunistyczna polegająca na rozstrzelaniu wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska). Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych ze zbrodnią katyńską nie zostało jak dotąd wyjaśnionych.Władysław Dec (ur. 13 lutego 1898 w Sokołowie Małopolskim, zm. 21 listopada 1965 w Warszawie) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.

  W wyniku kolejnych przemian strukturalnych zachodzących w siłach zbrojnych RP, Wojskowy Instytut Historyczny AON został 31 grudnia 2001 rozwiązany na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej. W miejsce WIH 1 stycznia 2002 powstało Wojskowe Biuro Badań Historycznych.

  Kadra Wojskowego Instytutu Historycznego[]

  Szefowie, komendanci i dyrektorzy instytutu

  Kazimierz Sobczak (ur. 1923, zm. 2004) - polski historyk wojskowości i dziejów najnowszych, oficer Ludowego Wojska Polskiego. Od 1945 w Ludowym Wojsku Polskim, ukończył Wojskową Szkołę Polityczno-wychowawczą w 1949. Następnie wykładowca w Oficerskiej Szkole Broni Pancernej (do 1951). Absolwent Wojskowej Akademii Politycznej, mgr w 1958. Wyładowca Wojskowej Akademii Politycznej od 1954, zastępcą szefa Katedry Historii wojskowości (1960-1968). Doktorat w 1961 pod kierunkiem Stanisława Herbsta, habilitacja w 1967, profesor nadzwyczajny w 1972, profesor zwyczajny w 1982. W latach 1968-1970 prodziekan a następnie dziekan/komendant Wydziału Historyczno-Politycznego Wojskowej Akademii Politycznej. W latach 1981-1990 komendant Wojskowego Instytutu Historycznego.Andrzej Werblan (ur. 30 października 1924 w Tarnopolu) – polski działacz komunistyczny, profesor, historyk, wieloletni członek najwyższych władz PRL, wicemarszałek Sejmu, członek Rady Państwa, poseł na Sejm PRL I, III, IV, V, VI, VII i VIII kadencji. Wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.
 • płk Jan Zamojski (27 IV 1959 - I 1964)
 • gen. bryg. dr Bronisław Bednarz (14 I 1964 - 1968)
 • płk prof. dr Tadeusz Jędruszczak (VI 1968 - III 1973)
 • płk prof. dr Emil Jadziak (III 1973 - V 1978)
 • gen. bryg. Rudolf Dzipanow (V 1978 - XI 1981)
 • płk prof. dr hab. Kazimierz Sobczak (30 XI 1981 - 1990)
 • gen. broni dr Tadeusz Szaciło (11 I - 5 VII 1990)
 • prof. dr hab. Andrzej Ajnenkiel (1993 - 31 X 2002)
 • Zastępcy szefa - komendanta instytutu

  Zbrodnia komunistyczna (w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu) - czyn popełniony przez funkcjonariusza państwa komunistycznego w okresie od 17 września 1939 do 31 lipca 1990, polegający na stosowaniu represji lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostki lub grupy ludności bądź w związku z ich stosowaniem, stanowiący przestępstwo według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie jego popełnienia.Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) – instytucja naukowa o uprawnieniach śledczych.
 • płk dypl. Tadeusz Rawski
 • płk Zdzisław Stąpor
 • płk dr Rudolf Dzipanow (1963-1964)
 • płk dr Kazimierz Krzos
 • płk doc. dr Wacław Jurgielewicz (1975-1979)
 • płk dr Norbert Michta (1970-1972)
 • płk prof. dr Eugeniusz Kozłowski (25 V 1973 - 13 XII 1990)
 • płk prof. dr hab. Witold Biegański (od 1979)
 • płk prof. Tadeusz Panecki
 • Oficerowie

  Ośrodek Karta – polska fundacja (pn. Fundacja Ośrodka Karta), niezależna organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, stawiająca sobie za cel dokumentowanie i upowszechnianie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Fundacja stanowi organizacyjną kontynuację wydawanego od 1982, w drugim obiegu w stanie wojennym pisma „Karta”. Od lipca 2004 Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Ośrodek Karta prowadzi również działalność wydawniczą (m.in. „kwartalnik historyczny Karta”). Ośrodek Karta był inicjatorem utworzenia Domu Spotkań z Historią, rozpoczynając jego działalność 17 września 2005 roku od otwarcia wystawy „Oblicza totalitaryzmu” – pokazującej doświadczenie komunizmu i nazizmu – z perspektywy Polski i jej sąsiadów.Andrzej Ajnenkiel (ur. 21 lutego 1931 w Warszawie) – polski historyk i historyk prawa, prof. dr hab., I sekretarz POP PZPR w Instytucie Historii PAN, członek PZPR w latach 1959–1981.
 • kmdr dr hab. Józef Dyskant
 • płk dr Mieczysław Juchniewicz
 • płk dr Wacław Ryżewski
 • ppłk dr Władysław Kozaczuk
 • Inni pracownicy naukowi

 • prof. dr hab. Jan Wimmer


 • Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rudolf Dzipanow (ur. 19 września 1921 w Suwałkach, zm. 23 kwietnia 2013 w Warszawie) – generał brygady Wojska Polskiego, doktor nauk humanistycznych, autor publikacji historyczno-wojskowych.
  Etat jednostki wojskowej – dokument określający strukturę organizacyjną jednostki wojskowej i podległość jej poszczególnych ogniw.
  Wojciech Witold Jaruzelski (ur. 6 lipca 1923 w Kurowie) – polski polityk i dowódca wojskowy, działacz komunistyczny, prezydent PRL (1989) i prezydent RP (1989–1990), generał armii Wojska Polskiego, szef Głównego Zarządu Politycznego WP (1960–1965), szef Sztabu Generalnego WP (1965–1968), minister obrony narodowej (1968–1983), przewodniczący Komitetu Obrony Kraju – Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych na wypadek wojny, współtwórca Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego; w nocy 12/13 grudnia 1981 stanął na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która w czasie stanu wojennego (1981–1983) sprawowała faktyczną władzę w Polsce, członek Biura Politycznego KC PZPR (1971–1989), I sekretarz KC PZPR (1981–1989), poseł na Sejm PRL III, IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji, prezes Rady Ministrów PRL (1981–1985), przewodniczący Rady Państwa PRL (1985–1989).
  Norbert Michta (ur. 28 lutego 1923 w Janowicach) – działacz komunistyczny, generał brygady Wojska Polskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych, historyk wojskowości oraz polskiego ruchu robotniczego, biograf Juliana Marchlewskiego, jeden z czołowych przedstawicieli "twardogłowego" skrzydła w PZPR.
  Nauki humanistyczne – grupa nauk, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość.
  Mieczysław Juchniewicz (ur. 30 sierpnia 1914 w Łunińcu, zm. 5 lipca 1988) w Warszawie) – polski historyk wojskowości, pułkownik wojska Polskiego.
  Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry (CAW) – to centralne archiwum wojskowe w Polsce, z siedzibą w Warszawie-Rembertowie, przy ul. Czerwonych Beretów bl. 124.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.