• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Województwo olsztyńskie - 1946–1975

  Przeczytaj także...
  Powiśle (rzadziej Powiśle Gdańskie) – współczesny region geograficzny obejmujący obszary nad dolną Wisłą, na jej wschodnim brzegu. Obszar ten znajduje się na terenie historycznej Pomezanii (sięgającej od Wisły po Pasłękę).Juliusz Malewski (ur. 29 marca 1899 w Worytach, zm. 29 grudnia 1981 w Olsztynie) – działacz narodowy, społeczny i polityczny na Warmii, poseł na Sejm PRL I, III, IV i V kadencji.
  Województwo pomorskie – jedno z województw istniejących w Polsce w latach 1945-1950. Obejmowało teren obecnego woj. kujawsko-pomorskiego oraz fragmenty: pomorskiego i wielkopolskiego. Było jednym z 14 województw w kraju.
  Województwo olsztyńskie w latach 1946-1950
  Województwo w latach 1950-1975

  Województwo olsztyńskie – jedno z województw istniejących w Polsce w latach 1946-1975.

  Województwo powstałe na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 29 maja 1946 roku z dawnego okręgu mazurskiego.

  Okręg Mazurski (Okręg IV) powstał 14 marca 1945 r. i obejmował 27 tys. km² powierzchni, w tym powiaty elbląski, sztumski, kwidzyński i malborski. Siedzibą Okręgu był Białystok, a później Olsztyn.

  Kresowiacy (t. grupy kresowe) – ogólne określenie zespołu grup etnograficznych ludności polskiej, powstałych w wyniku kolonizacji polskiej na terenach wschodnich, gdzie zaznaczyło się głównie osadnictwo Mazowszan, a w mniejszym stopniu Małopolan.Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

  7 lipca tego roku powiaty Powiśla włączono do woj. gdańskiego, a powiaty: ełcki, olecki i gołdapski do woj. białostockiego. Rządcą Okręgu był pełnomocnik rządu na Okręg Mazurski (najpierw Jerzy Sztachelski, a po nim Jakub Prawin).

  6 marca 1950 roku do województwa przyłączono powiat nowomiejski z województwa pomorskiego (przemianowanego tego dnia na bydgoskie) i powiat działdowski z województwa warszawskiego.

  Według danych z 1950 ponad 25% spośród Polaków przesiedlonych na teren województwa po II wojnie światowej stanowili Kresowianie.

  Marian Gotowiec, pseud. Andrzej Kruszewski, Oracz, Walenty Rybak (ur. 3 września 1913 w Kruszach w pow. radzymińskim, zm. 19 października 1973 w Warszawie), polski działacz państwowy, rektor Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, wiceminister państwowych gospodarstw rolnych, wieloletni przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, poseł na Sejm PRL VI kadencji.Okręg mazurski (IV) (okręg Prusy Wschodnie) – jednostka administracyjna istniejąca na zajętych przez Polskę ziemiach byłych Prus Wschodnich i Zachodnich w latach 1945–1946.

  Wojewodowie olsztyńscy[]

  Wojewodowie olsztyńscy w latach 1944–1950
 • 17.03.1945–28.12.1945: Jakub Prawin PPR
 • 28.12.1945–08.09.1947: Zygmunt Robel SP
 • 08.09.1947–05.10.1948: Wiktor Jaśkiewicz PPR
 • 06.10.1948–28.06.1950: Mieczysław Moczar PZPR
 • Wojewodowie olsztyńscy i Przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w latach 1950–1975

  Przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej

  Sergiusz Rubczewski (ur. 25 lutego 1927 w Cieremkach) – polski działacz partyjny i urzędnik państwowy, wojewoda olsztyński (1973–1989).Zygmunt Tadeusz Robel (ur. 1891–1976) – polski prawnik, urzędnik państwowy i działacz polityczny, p.o. wojewody krakowskiego (1945), pełnomocnik Rządu RP na okręg mazurski (1945–1946) i wojewoda olsztyński (1946–1947).
 • 13.04.1950–15.04.1952: Mieczysław Moczar PZPR
 • 16.04.1952–31.10.1956: Juliusz Malewski PZPR
 • 31.10.1956–17.12.1959: Zbigniew Januszko PZPR
 • 17.12.1959–26.04.1972: Marian Gotowiec PZPR
 • 26.04.1972–09.12.1973: Sergiusz Rubczewski PZPR
 • Wojewodowie

 • 13.12.1975–31.05.1975: Sergiusz Rubczewski PZPR
 • Zobacz też[]

 • województwo warmińsko-mazurskie
 • Uwagi

  1. pełnomocnik Rządu RP na okręg mazurski (1945–1946) i wojewoda olsztyński (1946–1947)

  Przypisy

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1946 r. ws. tymczasowego podziału administracyjnego Ziem Odzyskanych (Dz. U. z 1946 r. Nr 28, poz. 177)
  2. Atlas historyczny Polski, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa-Wrocław 1985, tabl.53., ISBN 83-7000-016-9
  Rada narodowa – terenowy organ władzy państwowej w PRL. Zgodnie z Konstytucją z 1952 roku były wybieralnymi na 3 lata organami w gminach, miastach, dzielnicach większych miast, powiatach i województwach. Rady narodowe poszczególnych szczebli wybierały swoje prezydia i były zależne od rad wyższego szczebla.Powiat działdowski – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie) utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Działdowo. Powiat jest najbardziej wysuniętym powiatem na południe w województwie warmińsko-mazurskim. Należy do Związku Powiatów Polskich  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo białostockie – jednostka administracyjna Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej istniejąca w latach 1944-1975. Powstała poprzez reaktywację 22 sierpnia 1944 r. dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji przedwojennego województwa białostockiego. Na podstawie umowy między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy państwowej, zawartej przez Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej i rząd ZSRR w Moskwie, w dniu 16 sierpnia 1945 r. od województwa odpadła wschodnia część, obejmująca większą część powiatów grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz skrawki powiatów sokólskiego i augustowskiego.
  Województwo warszawskie - jednostka administracyjna Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej istniejąca w latach 1945-1975 ze stolicą w Warszawie, która stanowiła osobną jednostkę stopnia wojewódzkiego. Powstała poprzez reaktywację 22 sierpnia 1944 r. Dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji przedwojennego województwa warszawskiego. W 1973 r. województwo liczyło 28 powiatów ziemskich i 5 grodzkich.
  Mieczysław Moczar właśc. Mykoła Demko vel Diomko, pseudonim Mietek, Woron (ur. 25 grudnia 1913 w Łodzi (lub w Kolnie), zm. 1 listopada 1986 w Warszawie) – komunistyczny działacz społeczny i polityczny okresu PRL, generał dywizji KBW, minister spraw wewnętrznych, wieloletni prezes NIK, poseł na Sejm PRL II, III, IV, V, VI i VII kadencji. Agent wywiadu GRU.
  Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.
  Powiat nowomiejski – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie), istniał w latach 1948–1975 jako następca powiatu lubawskiego, a ponownie utworzony w roku 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nowe Miasto Lubawskie.
  Jakub Prawin (ur. 18 kwietnia 1901 w Tarnowie, zm. 7 lipca 1957 w Świdrach Małych k.Warszawy) – doktor ekonomii, generał brygady Wojska Polskiego. Polski komunista pochodzenia żydowskiego.
  Województwo – jednostka podziału administracyjnego wyższego stopnia w Polsce, od 1990 r. jednostka zasadniczego podziału terytorialnego dla administracji rządowej, od 1999 r. także jednostka samorządu terytorialnego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.