• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wodorotlenek baru

  Przeczytaj także...
  Miareczkowanie - chemiczna technika analizy ilościowej polegająca na dodawaniu roztworu - tzw. titranta z biurety w postaci kropel do roztworu zwanego analitem. Roztwory odczynników o znanym stężeniu (mianie) używane do miareczkowania nazywa się roztworami mianowanymi. Stężenia roztworów mianowanych wyraża się molowością (mol/l).Homeopatia (z gr. όμοιος, homoios – podobny i πάθος, pathos – cierpienie) – forma medycyny niekonwencjonalnej, zaproponowana po raz pierwszy w 1796 przez niemieckiego lekarza Samuela Hahnemanna. Zwolennicy tej metody stosują wysoce rozcieńczone substancje, które domniemanie mają leczyć choroby o symptomach podobnych do tych powstałych w wyniku spożycia tychże substancji. Homeopatia bazuje na aksjomacie ipse dixit sformułowanym przez Hahnemanna, który nazwał go „prawem podobieństw”. Według niego substancje powodujące pewne symptomy u osób zdrowych powinny być podawane w rozcieńczonej formie pacjentom wykazującym podobne objawy. Środki homeopatyczne są przygotowywane poprzez sukcesywne rozcieńczanie. Po każdym rozcieńczeniu otrzymany roztwór jest mieszany przez intensywne potrząsanie, które homeopaci nazywają succussion, zakładając, że zwiększa to efektywność otrzymanej substancji. Cały ten proces homeopaci nazywają dynamizowaniem. Rozcieńczanie trwa zazwyczaj tak długo, że w roztworze nie pozostaje nic z początkowej substancji.
  Hydroliza – reakcja podwójnej wymiany (często odwracalna), która przebiega między wodą i rozpuszczoną w niej substancją. W jej wyniku powstają nowe związki chemiczne. Jest szczególnym przypadkiem liolizy (solwolizy). Często przebiega w obecności katalizatorów (kwasów lub zasad). Hydrolizę wykorzystuje się w przemyśle chemicznym (np. hydroliza wielocukrów na cukry proste lub hydroliza chlorobenzenu do fenolu).

  Wodorotlenek baru Ba(OH)2 – nieorganiczny związek chemiczny. Roztwór wodorotlenku baru jest silną zasadą, w stanie stałym występuje w postaci białych granulek lub proszku.

  Otrzymywanie[ | edytuj kod]

  Wodorotlenek baru otrzymywany jest w wyniku reakcji tlenku baru (BaO) z wodą. Krystalizuje jako ośmiowodny hydrat (Ba(OH)2·8H2O), który może zostać odwodniony do związku jednowodnego (monohydratu) poprzez ogrzewanie na powietrzu lub odwodniony całkowicie podczas ogrzewania w 100 °C pod próżnią.

  Woda barytowa – to zwyczajowa nazwa nasyconego wodnego roztworu wodorotlenku baru, Ba(OH)2. Ma właściwości silnie zasadowe, stosowana jest jako odczynnik w analizie chemicznej. Pod wpływem dwutlenku węgla mętnieje w wyniku utworzenia nierozpuszczalnego osadu węglanu baru, BaCO3. W reakcji z SO3 tworzy nierozpuszczalny siarczan baru, BaSO4.Otwarty dostęp (OD, ang. Open Access, „OA”) – oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.

  Zastosowanie[ | edytuj kod]

  Wodorotlenek baru jest używany w chemii analitycznej do miareczkowania słabych kwasów, zwykle kwasów organicznych. Jest „czystym odczynnikiem” wolnym od zanieczyszczeń wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu. Rozpuszczony nie zawiera niepożądanych węglanów (węglan baru jest nierozpuszczalny w wodzie). Używany do miareczkowania z takimi wskaźnikami jak fenoloftaleina lub tymoloftaleina zmieniających kolor w środowisku alkalicznym, bez ryzyka błędu miareczkowania spowodowanego słabymi jonami węglanowymi. Wodny nasycony roztwór wodorotlenku baru nazywany jest wodą barytową.

  Tymoloftaleina – organiczny związek chemiczny stosowany głównie jako wskaźnik pH. Przy pH ok. 9,3-10,5 jest bezbarwny, zaś powyżej tej wartości staje się niebieski. Barwnik ten jest powszechnie stosowany w alkacymetrii.Wodorotlenek potasu (potaż żrący), KOH – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, jedna z najsilniejszych zasad.

  Wodorotlenek baru używany jest w syntezie organicznej jako silna zasada, np.

 • do hydrolizy estrów i nitryli, np.:
 • Barium hydroxide-catalyzed 2-carboxy-1,3-dihydroxynaphthalene preparation.svg Barium hydroxide-catalyzed methylsuccinic acid preparation.svg
 • do syntezy cyklopentanonu:
 • Cyclopentanone prepn.png
 • do syntezy alkoholu diacetonowego:
 • Barium hydroxide-catalyzed diacetone alcohol preparation.svg

  oraz w innych reakcjach.

  Inne zastosowania[ | edytuj kod]

 • do neutralizacji rozlanych kwasów
 • składnik preparatów homeopatycznych
 • Zagrożenia[ | edytuj kod]

  Wodorotlenek baru jest żrący i szkodliwy dla zdrowia.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wodorotlenek baru (nr 433373) w katalogu produktów Sigma-Aldrich (Merck KGaA). [dostęp 2011-01-16].
  2. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Karl Meyer, Henry S. Bloch. Naphthoresorcinol. „Org. Synth.”. 25, s. 73, 1945. DOI: 10.15227/orgsyn.025.0073. 
  3. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać George Bosworth Brown. Methylsuccinic acid. „Org. Synth.”. 26, s. 45, 1946. DOI: 10.15227/orgsyn.026.0054. 
  4. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać J. F. Thorpe, G. A. R. Kon. Cyclopentanone. „Org. Synth.”. 5, s. 37, 1925. DOI: 10.15227/orgsyn.005.0037. 
  5. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać J. B. Conant, Niel Tuttle. Diacetone alcohol. „Org. Synth.”. 1, s. 45, 1921. DOI: 10.15227/orgsyn.001.0045. 
  Wodorotlenek sodu, NaOH – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, należący do najsilniejszych zasad.Merck KGaA (Niemiecki Merck, Merck Darmstadt) założona w Niemczech firma farmaceutyczna i chemiczna z główną siedzibą zlokalizowaną w Darmstadt, uważana za najstarszą działającą firmę z tej branży.
  Warto wiedzieć że... beta

  Tlenek baru, BaO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków zasadowych zawierający bar na II stopniu utlenienia.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli. Komponentami kwasowymi mogą być zarówno kwasy karboksylowe, jak i kwasy nieorganiczne.
  Nitryle – organiczne związki chemiczne zawierające grupę nitrylową, pochodne cyjanowodoru, o wzorze ogólnym R−C≡N.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.134 sek.