• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wnioskowanie statystyczne

  Przeczytaj także...
  Estymacja to dział wnioskowania statystycznego będący zbiorem metod pozwalających na uogólnianie wyników badania próby losowej na nieznaną postać i parametry rozkładu zmiennej losowej całej populacji oraz szacowanie błędów wynikających z tego uogólnienia. Wyrażenie nieznana postać jest kluczem do odróżnienia estymacji od drugiego działu wnioskowania statystycznego, jakim jest weryfikacja hipotez statystycznych, w którym najpierw stawiamy przypuszczenia na temat rozkładu, a następnie sprawdzamy ich poprawność.Model statystyczny – hipoteza lub układ hipotez, sformułowanych w sposób matematyczny (odpowiednio w postaci równania lub układu równań), który przedstawia zasadnicze powiązania występujące pomiędzy rozpatrywanymi zjawiskami rzeczywistymi.
  Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. [now.] statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.

  Wnioskowanie statystyczne – dział statystyki zajmujący się problemami uogólniania wyników badania próby losowej na całą populację oraz szacowania błędów wynikających z takiego uogólnienia (patrz badanie statystyczne). Odróżnia się on od narzędzi statystyki opisowej, służących tylko do podstawowego opisu właściwości pojedynczej próby.

  Dobór losowy – w statystyce taki dobór elementów z populacji do próby statystycznej, w którym wszystkie elementy populacji (przedmiotów, regionów, ludzi, itp.) mają znane szanse (znane prawdopodobieństwo) dostania się do próby.Wnioskowanie częstościowe (ang. frequentist inference), NHST, (ang. null hypothesis significance testing), statystyka częstościowa – podejście w dziedzinie wnioskowania statystycznego oparte na falsyfikacji hipotez statystycznych w oparciu o ich oczekiwane długoterminowe właściwości. Jest ono amalgamatem metod wypracowanych przez Ronalda Fishera oraz Neymana i Pearsona. Jego główną właściwością jest to, że w długim horyzoncie czasowym, badacz posługujący się prawidłowo metodami częstościowymi nie popełni błędów decyzyjnych statystycznie częściej, niż założył. Charakterystycznym dla statystyki częstościowej narzędziem jest P-wartość testu. Głównymi alternatywnymi podejściami jest wnioskowanie bayesowskie i stosowanie ilorazów wiarygodności.

  Wnioskowanie statystyczne opiera się praktycznie zawsze o proces tworzenia, porównywania i używania modeli statystycznych. Wyróżnia się dwie grupy stosowanych metod uogólniania wyników, definiujące jednocześnie dwa działy wnioskowania statystycznego:

 • estymacja – szacowanie wartości nieznanych parametrów rozkładu,
 • weryfikacja hipotez statystycznych – sprawdzanie poprawności przypuszczeń na temat rozkładu.
 • Główne podejścia we wnioskowaniu statystycznym to:

  Populacja statystyczna (inaczej populacja generalna, zbiorowość generalna) – zbiór elementów, podlegających badaniu statystycznemu.Teoria decyzji to wspólny obszar zainteresowań wielu różnych dziedzin nauki, obejmujący analizę i wspomaganie procesu podejmowania decyzji. Korzystają z niej i rozwijają ją: kognitywistyka, matematyka, statystyka, psychologia, socjologia, ekonomia, zarządzanie, filozofia, informatyka oraz medycyna.
 • wnioskowanie częstościowe – oparte na kontroli błędów decyzyjnych w długim horyzoncie czasowym
 • wnioskowanie bayesowskie – oparte na aktualizacji prawdopodobieństwa subiektywnego w świetle napływających danych
 • stosowanie ilorazów wiarygodności
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • statystyka
 • przegląd zagadnień z zakresu statystyki
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Sadanori Konishi, Genshiro Kitagawa, Information Criteria and Statistical Modeling, Springer Series in Statistics, New York, NY: Springer New York, 2008, s. 1, 75, DOI10.1007/978-0-387-71887-3, ISBN 978-0-387-71886-6 [dostęp 2019-03-29].
  2. David Roxbee Cox, Principles of statistical inference, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, s. 3, 197, ISBN 0-521-68567-2, OCLC 70875021 [dostęp 2019-03-29].
  3. Michael J. Evans, Jeffrey Seth Rosenthal, Probability and statistics : the science of uncertainty, New York: W.H. Freeman and Co, 2004, s. 262–7, ISBN 0-7167-4742-1, OCLC 53031847 [dostęp 2019-03-29].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Lesław Gajek: Wnioskowanie statystyczne dla studentów. Modele i metody. Warszawa: 1998. ISBN 83-204-2489-5.
 • Prawdopodobieństwo subiektywne to interpretacja prawdopodobieństwa, według której prawdopodobieństwo nie musi być wielkością obiektywną, lecz może być określone na podstawie subiektywnej opinii osoby, zależnie od dostępnych jej aktualnie danych.Wnioskowanie bayesowskie (statystyka bayesowska) – metoda wnioskowania statystycznego, w której korzysta się z twierdzenia Bayesa do aktualizowania prawdopodobieństwa subiektywnego hipotez w oparciu o dotychczasowe prawdopodobieństwo oraz nowe dane. Wnioskowanie bayesowskie znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak badania naukowe, inżynieria, filozofia, medycyna, sport czy prawo.
  Warto wiedzieć że... beta

  Badanie statystyczne to proces pozyskiwania danych na temat rozkładu cechy statystycznej w populacji. Badanie może mieć charakter:
  Statystyka opisowa to dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych uzyskanych podczas badania statystycznego. Celem stosowania metod statystyki opisowej jest podsumowanie zbioru danych i wyciągnięcie pewnych podstawowych wniosków i uogólnień na temat zbioru.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Weryfikacja hipotez statystycznych – sprawdzanie sądów o populacji przez badanie jej wycinka (próby statystycznej). Wyróżnia się kilka podejść do problemu weryfikacji hipotez, między innymi:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.661 sek.