• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Witrynit

  Przeczytaj także...
  Macerał – podstawowy wyróżnialny mikroskopowo składnik węgla, analogiczny do minerału w skałach nieorganicznych, lecz niemający formy krystalicznej i stałego składu chemicznego.Grupa huminitu – grupa macerałów węgli brunatnych, która powstała na skutek zachowania w różnym stopniu tkanek roślinnych. Część tych macerałów maja budowę tkankową, inne gładką i jednorodną, jeszcze inne sąowalne lub kuliste, oraz nieregularne. Barwa tych macerałów jest ciemnoszara lub szara. Macerały tej grupy wykazują fluorescencje. Wyróżnimy 3 podgrupy:
  Mikrospora – zarodnik męski, z którego rozwija się gametofit męski (przedrośle męskie). Mikrospory wytwarzane są w mikrosporangium na sporoficie. Występują u roślin różnozarodnikowych (wymarłe gatunki skrzypowych, niektóre widłaki i paprocie oraz wszystkie rośliny nasienne).

  Witrynit – grupa macerałów węgla kamiennego wzbogaconych w tlen, powstała przez przeobrażenie huminitu. Grupa witrynitu obejmuje: telinit, kolinit i witrodetrynit. Grupa utworzona z tkanki roślinnej zachowanej w różnym stopniu, tkanki te są bogate w celulozę i ligninę. Ta grupa macerałów występuje w formie pasemek, soczewek o grubości kilkudziesięciu μm do kilku cm. Macerały te makroskopowo tworzą witryn, bądź występują również formie izolowanych ziaren.

  Fluorescencja – jeden z rodzajów luminescencji – zjawiska emitowania światła przez wzbudzony atom lub cząsteczkę. Zjawisko uznaje się za fluorescencję, gdy po zaniku czynnika pobudzającego następuje szybki zanik emisji w czasie około 10 s. Gdy czas zaniku jest znacznie dłuższy, to zjawisko jest uznawane za fosforescencję.Lignina (drzewnik) – jeden z podstawowych składników drewna (obok celulozy i hemiceluloz), w którym występuje w ilości ok. 20%. Jest substancją lepiszczową, powodującą zwartość struktury komórek drewna. Nadaje drewnu wytrzymałość na ściskanie i utrzymuje jego sztywność. Eliminacja ligniny (fachowo zwana delignifikacją), poprzez dodatek związków sodu (ługu warzelnego – związku silnie alkalicznego), z drewna prowadzi do zmiękczenia substancji drzewnej, co jest procesem niezbędnym podczas produkcji papieru.
 • Własności optyczne: barwa (szara do żółtawo-białej i jaśnieje ona ze wzrostem stopnia uwęglenia, węgle niżej uwęglone mają barwę szarą). W węglach nisko i średnio uwęglonych barwa witrynitu jest pośrednia pomiędzy barwą liptynitu i inertynitu. Liptynit zawsze będzie ciemniejszy od witrynitu, natomiast inertynitu zawsze będzie jaśniejszy od witrynitu. W węglach wysoko uwęglonych barwa witrynitu będzie jaśniejsza od barwy inertynitu.
 • Refleksyjność - w wtrynicie stopniowo wzrasta ze wzrostem stopnia uwęglenia i z tego względu właśnie na tej grupie macerałów, a dokładnie na kolotelinicie mierzy się refleksyjność chcąc określić stopień uwęglenia danego węgla. W węglach nisko i średnio uwęglonych refleksyjność witrynitu jest pośrednia pomiędzy refleksyjnością liptynitu i inertynitu. Refleksyjność liptynitu będzie niższa od refleksyjności witrynitu, natomiast inertynitu będzie wyższa. W węglach wysoko uwęglonych refleksyjność witrynitu będzie wyższa od inertynitu.
 • Fluorescencja - w witrynicie jest w barwie ciemno brunatnej i będzie zawsze słabsza od fluorescencji liptynitu , fluorescencja ta jest związana z generowaniem bituminów z liptynitu w czasie uwęglenia. Bituminy te następnie wnikają w mikrospory witrynitu powodując fluorescencję. Jest ona najsilniejsza w węglach o refleksyjności 1-1,1%
 • Charakterystyczne własności chemiczne: najniższa zawartość części lotnych i wodoru, najwyższa zawartość pierwiastka węgla w tej samej próbce ;wł. koksotwórcze: słabsze od witrynitu do zerowych; wł. energetyczne: wysoka temp zapłonu do całkowitej odporności na spalanie; przydatność w produkcji paliw płynnych: jak w koksowaniu.
 • Bibliografia[]

  Ryka W. i Maliszewska A. Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1982. ISBN 83-220-0150-9

  Kolotelinit – macerał z grupy witrynitu. Należy do podgrupy telowitrynitu. Macerały tej podgrupy występują w formie pasemek o różnej grubości, które są utworzone z tkanek roślinnych w różnym stopniu zachowanych. Obecność tej podgrupy świadczy o facji leśnej. Kolotelinit jest to macerał gładki nie wykazujący budowy komórkowej, występujący w formie pasemek, soczewek w różnej grubości i na tym macerale mierzymy refleksyjność chcąc określić stopień uwęglenia danego węgla.Telinit – macerał z grupy witrynitu. Należy do podgrupy telowitrynitu. Macerały tej podgrupy występują w formie pasemek o różnej grubości, które są utworzone z tkanek roślinnych w różnym stopniu zachowanych. Obecność tej podgrupy świadczy o facji leśnej. W telinicie budowa komórkowa jest w różnym stopniu widoczna. Komórki mogą być trochę pozaciskane, w różnym stopniu zdeformowane, a czasem pozaciskane tak, że widać tylko kreski proste lub faliste. Komórki mogą być puste lub wypełnione materią mineralną np. minerałami ilastymi czy węglanami lub innymi macerałami np. żelinitem.
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Węgiel kamienny – skała osadowa pochodzenia roślinnego, zawierająca 75-97% pierwiastka węgla, powstała głównie w karbonie (era paleozoiczna) ze szczątków roślinnych, które bez dostępu tlenu uległy uwęgleniu. Ma czarną barwę, matowy połysk, czarną rysę.Koks – paliwo uzyskiwane poprzez przemysłowe wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 600-1200 °C w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowniczym za pomocą gazów spalinowych (przy ograniczonym dostępie tlenu). Jest to paliwo o wyższej kaloryczności od zwykłego węgla kopalnego, gdyż zawiera co najmniej 90-95% czystego pierwiastka węgla, zaś specjalne gatunki węgla przy odpowiedniej technologii mogą dawać nawet czystość rzędu 98%. W procesie koksowania z surowego węgla usuwane są gazy, ciecze, substancje łatwotopliwe (np. siarka), oraz inne substancje (głównie organiczne) ulegające rozkładowi w tych temperaturach.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.
  Celuloza – nierozgałęziony biopolimer, polisacharyd zbudowany liniowo z 3000 - 14000 cząsteczek glukozy połączonych wiązaniami β-1,4-glikozydowymi. Łańcuchy te mają długość ok. 7 μm. Wiązanie β przyczynia się do utworzenia sztywnych, długich nitek, które układają się równolegle, tworząc micele powiązane mostkami wodorowymi. W czystej postaci celuloza jest białą, pozbawioną smaku i zapachu, nierozpuszczalną w wodzie substancją. Jej trawienie umożliwia grupa enzymów zwanych celulazami.
  Inertynit – grupa macerałów węgla kamiennego i brunatnego, pochodząca od tkanek roślinnych. Grupa inertynitu obejmuje: makrynit, mikrynit (tylko wśród węgli kamiennych), sklerotynit, semifuzynit, fuzynit i inertodetrynit.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.