• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Witold Nowicki - poseł

  Przeczytaj także...
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.1 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego (1 pp Leg.) – oddział piechoty Wojska Polskiego II RP w latach 1914-1939.
  Po zakończeniu w 1927 roku kadencji Sejmu i Senatu w dniu 4 marca 1928 r. zostały przeprowadzone wybory (do Sejmu), zaś tydzień później – 11 marca – wybory do Senatu. Dwa lata po dokonaniu przez Józefa Piłsudskiego zamachu majowego zwyciężyło nowo utworzone ugrupowanie sanacyjne, Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem.

  Witold Nowicki (ur. 27 maja 1879 w Brudnowie, zm. 20 sierpnia 1955 w Parcicach) – polski rolnik, działacz społeczny, burmistrz Wielunia, poseł na Sejm IV kadencji (1935-1938) w II Rzeczypospolitej.

  Ukończył siedem klas rządowego gimnazjum w Łodzi i szkołę gorzelniczo-techniczną w Mikulinie-Horodyszczu (Rosja).

  Był więziony za działalność polityczno-niepodległościową w latach 1896 i 1905–1907. Należał do POW w latach 1915–1919. W czasie wojny polsko-bolszewickiej walczył ochotniczo w 1. Pułku Piechoty Legionów. W 1921 roku działał w Wieluńskim Komitecie Plebiscytowym.

  Czastary – wieś w Polsce, w Kaliskiem, na ziemi wieluńskiej, w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, siedziba gminy Czastary.Powiat wieluński – powiat w Polsce (województwo łódzkie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wieluń.

  Od 1926 roku był prezesem spółki wodnej w Parcicach, gdzie prowadził gospodarstwo rolne.

  Pełnił szereg funkcji społecznych, był m.in.: członkiem Rady Miejskiej w Wieluniu (1917–1935), członkiem Rady Gminnej w Czastarach, członkiem Wydziału Powiatowego i Rady Wojewódzkiej w Łodzi (od 1925 roku). W 1917 roku był współorganizatorem i skarbnikiem Towarzystwa Gimnastycznego w Wieluniu. W 1920 roku był jednym z członków-założycieli stowarzyszenia „Biblioteka Publiczna im. S. Staszica”.

  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

  Był radcą Izby Rolniczej w Łodzi, prezesem koła Związku Peowiaków i koła Związku Rezerwistów, wiceprezesem zarządu powiatowego Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, jednym z założycieli oddziału wieluńskiego stowarzyszenia dobroczynnego „Polska Kasa Pożyczek Bezprocentowych”, członkiem zarządu oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej, członkiem Rady Nadzorczej KKO (Komunalnych Kas Oszczędności) powiatu wieluńskiego (w latach 1933–1934 był jej przewodniczącym), wiceprezesem koła powiatowego POW, zarządu OSP.

  Ostatnie w historii II Rzeczypospolitej wybory parlamentarne zostały przeprowadzone 6 listopada do sejmu V kadencji oraz 13 listopada do senatu, zakończyły się zwycięstwem sanacji, która stała się (podobnie jak w 1935) jedyną polską siłą polityczną w Sejmie.Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego (BBWR) – organizacja polityczna okresu międzywojennego w Polsce utworzona w roku 1927 przez Walerego Sławka. Skupiała drobniejsze ugrupowania polityczne i grupy mniejszości narodowych, a także zwerbowała kilku posłów z Polskiej Partii Socjalistycznej i PSL "Piast".

  Początkowo był działaczem PSL „Piast”, w 1928 roku był prezesem zarządu powiatowego tego stronnictwa, z jego ramienia był prezesem zarządu Spółdzielczej Kasy Ludowej Ziemi Wieluńskiej, a w 1929 roku – prezesem Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Ludowej. Od 1929 roku był politycznie związany z BBWR, w 1933 roku był wiceprezesem Rady Powiatowej BBWR, w grudniu 1934 roku został I wiceprezesem. W 1935 roku został prezesem zarządu powiatowego Polskiego Zjednoczenia Społeczno-Gospodarczego, od 1937 roku – wiceprezesem Rady Obwodowej OZN.

  Wybory brzeskie – popularna, ironiczna nazwa wyborów do Sejmu RP III kadencji z 16 listopada oraz Senatu RP III kadencji z 23 listopada 1930, używana przez przeciwników sanacji.Sejm IV kadencji utworzony został w wyniku wyborów przeprowadzonych w Polsce 8 września 1935 (poprzedni Sejm III kadencji rozwiązany został 10 lipca 1935).

  Od 1933 roku, po kilkakrotnych nieudanych próbach ubiegania się o ten urząd, został burmistrzem Wielunia. Był nim do 1935 roku.

  W wyborach parlamentarnych w 1928 roku kandydował bez powodzenia do Senatu z listy państwowej nr 25 (Polski Blok Katolicki PSL „Piast” i ChD) z województwa białostockiego.

  W wyborach parlamentarnych w 1930 roku kandydował bez powodzenia do Sejmu i do Senatu z list państwowych nr 7 (Centrolew).

  Polska Organizacja Wojskowa, POW – tajna organizacja wojskowa powstała w sierpniu 1914 w Warszawie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w wyniku połączenia działających w Królestwie Polskim konspiracyjnych grup Polskich Drużyn Strzeleckich i Związku Walki Czynnej w celu walki z rosyjskim zaborcą. Początkowo bezimienna, od października 1914 zaczęła używać nazwy POW.Centrolew – sojusz partii centrowych i lewicowych zawiązany w 1929 w celu zwalczania systemu rządów sanacji obozu Józefa Piłsudskiego.

  W wyborach parlamentarnych w 1935 roku został wybrany posłem na Sejm IV kadencji (1935-1938) 58 838 głosami z listy BBWR z okręgu nr 23, obejmującego powiaty: radomszczański i wieluński. W kadencji tej był zastępcą przewodniczącego Parlamentarnej Grupy Łódzkiej, pracował w komisjach: administracyjno-samorządowej i komunikacyjnej.

  Wybory parlamentarne w Polsce w 1935 roku – pierwsze wybory parlamentarne po wejściu w życie konstytucji kwietniowej przeprowadzone 8 i 15 września 1935 roku.Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.

  W wyborach parlamentarnych w 1938 roku kandydował, ponownie bez powodzenia, do Sejmu z tego samego okręgu (nr 23).

  Odznaczenia[]

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1937)
 • Krzyż Niepodległości (1933)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1934).
 • Przypisy

  1. Scriptor (opr.): Sejm i Senat 1935–1938 IV kadencja. Warszawa: nakładem Księgarni F. Hoesicka, 1936, s. 138.
  2. Biblioteka sejmowa – Parlamentarzyści RP: Witold Nowicki. [dostęp 2012-07-13].
  3. M.P. z 1937 r. Nr 260, poz. 410
  Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny powstała w 1927 r., nadrzędna organizacja kombatancka skupiająca na zasadach federacyjnych związki byłych wojskowych o charakterze piłsudczykowskim. Do 1939 zrzeszała 37 organizacji kombatanckich liczących ponad 300 tys. członków. Wchodziła w skład Federacji Międzysojuszniczej Byłych Kombatantów (Fédération Interallié des Anciens Combattants – FIDAC).Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat radomszczański (dawn. powiat radomski, powiat noworadomski, powiat radomskowski) — powiat w Polsce (województwo łódzkie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Radomsko.
  Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919-1921, wojna polsko-radziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Radziecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi („rewolucja z zewnątrz”) rosyjskiej partii bolszewików.
  Liga Morska i Rzeczna (LMR, LMiR) – polska organizacja społeczna stawiająca sobie za cel propagowanie zagadnień morskich wśród społeczeństwa polskiego. Działała na rzecz rozbudowy floty morskiej i rzecznej. W okresie międzywojennym jej celem było także pozyskanie terenów pod osadnictwo lub kolonie dla Polski (np. w Brazylii, Peru, Liberii, terytoriach zamorskich Francji).
  Brudnów – nieistniejąca już wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików.
  Województwo białostockie – województwo II Rzeczypospolitej istniejące w latach 1919–1939 ze stolicą w Białymstoku.
  Spółka wodna jest to osoba prawna, tworzona na podstawie Prawa wodnego w celu zaspokajania niektórych potrzeb w zakresie gospodarowania wodami.
  Gimnazjum (łac. gymnasium z gr. gymnásion – "miejsce służące gimnastyce") – szkoła średnia, różnej postaci, zależnie od epoki i kraju kształcąca młodzież męską. W XIX wieku powstały gimnazja dla dziewcząt.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.