• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wirtualny wolontariat  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Mentoring to partnerska relacja między mistrzem a uczniem (studentem, pracownikiem itp.), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Polega głównie na tym, by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość, i nie lękał się iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji. Obejmuje on także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia.Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

  Wirtualny wolontariat – określenie formy wolontariatu polegającej na wykonywaniu zadań w całości lub częściowo poza organizacją z wykorzystaniem Internetu na komputerze w domu, szkole, telecentrum lub w pracy, bądź też korzystając z innych urządzeń podłączonych do Internetu.

  Wirtualny wolontariat określany jest również m.in. jako wolontariat online, cyber usługi, telementoring, teletutoring, wolontariat sieciowy, mikrowolontariat, e-wolontariat. Wirtualny wolontariat zbliżony jest do telepracy, z tą różnicą, że zamiast sieciowych pracowników, którzy są opłacani, zlecone czynności wykonują sieciowi wolontariusze, którzy nie otrzymują wynagrodzenia od firm nastawionych na zysk, lecz pracują na rzecz organizacji non-profit, szkół, w ramach programów rządowych lub dla podmiotów pożytku publicznego.

  Trzeci sektor – zwrot, którym określa się ogół organizacji pozarządowych. Określenie to wywodzi się z teorii podziału nowoczesnego państwa na trzy główne sektory: państwowy, rynkowy oraz organizacji non-profit, działających pro publico bono, ale jednocześnie niezwiązanych instytucjonalnie z administracją publiczną.NASA (National Aeronautics and Space Administration) (pl. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) – agencja rządu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za narodowy program lotów kosmicznych, ustanowiona 29 lipca 1958 r. na mocy National Aeronautics and Space Act, zastępując poprzednika – National Advisory Committee for Aeronautics. Jest wydziałem Departamentu Obrony USA i jest mu bezpośrednio podległa.

  Praktyka wirtualnego wolontariatu[ | edytuj kod]

  Osoby zaangażowane w wirtualny wolontariat podejmują się zdalnie, za pośrednictwem komputera lub innych urządzeń podłączonych do Internetu, różnorodnych czynności zleconych przez organizacje lub osoby, którym pomagają. Czynności te to np.:

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Podcasting, podcast, spolszczone: podkasting, podkast to forma internetowej publikacji dźwiękowej lub filmowej, najczęściej w postaci regularnych odcinków, z zastosowaniem technologii RSS.
 • tłumaczenie dokumentów;
 • badanie i analiza określonych tematów;
 • tworzenie stron internetowych;
 • edycja lub pisanie wniosków, informacji prasowych, artykułów, biuletynów informacyjnych itp.;
 • opracowywanie materiałów edukacyjnych;
 • projektowanie baz danych;
 • realizacja obliczeń naukowych przy wykorzystaniu mocy obliczeniowej swoich komputerów (np. projekt BOINC);
 • projektowanie grafik;
 • opracowywanie ekspertyz prawnych, biznesowych, medycznych, rolniczych i innych;
 • prowadzenie poradnictwa;
 • udzielanie korepetycji (teletutoring, e-korypetycje) lub prowadzenie mentoringu;
 • moderowanie sieciowych list dyskusyjnych i forów dyskusyjnych;
 • pisanie piosenek;
 • tworzenie podcastów;
 • montaż nagrań wideo;
 • monitoring informacji bieżących;
 • udzielanie odpowiedzi na pytania;
 • oznaczanie, tagowanie zdjęć i plików;
 • zarządzanie innymi sieciowymi wolontariuszami.
 • Sieciowy mikrowolontariat jest także przykładem wirtualnego wolontariatu i crowdsourcingu, kiedy to wolontariusze podejmują się otrzymanych zadań za pośrednictwem palmtopów lub smartfonów. Jednak nie medium jest tutaj podstawową cechą określającą mikrowolontariat, ale sposób określania zadań i czas ich trwania. Zamiast zaangażowania w jeden projekt przez dłuższy czas wolontariusze biorą udział w zadaniach wymagających niewiele czasu, zwykle około 20 minut. Przykładów mikrowolontariatu dostarcza chociażby serwis Sparked.com pozwalający w szczególności na zaangażowanie ekspertów do udzielania organizacjom pozarządowym profesjonalnej pomocy w mikroskali. Wolontariusze ci nie wymagają przejścia żadnych dodatkowych badań przesiewowych ani szkoleń do wykonania zadań zleconych przez organizacje non-profit. Nie muszą też wypełniać żadnych zobowiązań już po wykonaniu mikrozadania. Niekiedy zaś są to już osoby, które przeszły przez badania przesiewowe lub szkolenia organizacji non-profit, na podstawie których zostały skierowane do wykonywania mikrozadań zgodnie z ich dostępnością i zainteresowaniami. Sieciowy mikrowolontariat był oryginalnie określany przez Virtual Volunteering Project mianem „wolontariatu bajtowych rozmiarów” i od zawsze stanowił część ponad 30-letniej historii sieciowego wolontariatu. Jednym z pierwszych przykładów łączących w sobie cechy zarówno mikrowolontariatu, jak i crowdsourcingu jest ClickWorkers – mały projekt NASA rozpoczęty w 2001 roku, który zaangażował sieciowych wolontariuszy do wykonywania zadań związanych z badaniami naukowymi, który wymagał od wolontariuszy jedynie ich wnikliwości i zdrowego rozsądku, a nie naukowego przeszkolenia, do wyszukiwania kraterów na publikowanych na internetowych stronach projektu zdjęciach Marsa. Wolontariusze nie byli trenowani ani badani przed przystąpieniem do projektu. Autorstwo określenia mikrowolontariat jest przypisywane organizacji non-profit The Extraordinaries z San Francisco.

  Smartfon (ang. smartphone) – przenośne urządzenie telefoniczne łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego (PDA – Personal Digital Assistant). Pierwsze smartfony powstały pod koniec lat 90., a obecnie łączą funkcje telefonu komórkowego, poczty elektronicznej, przeglądarki sieciowej, pagera, GPS, jak również cyfrowego aparatu fotograficznego i kamery wideo. W nowszych modelach dostępne są też funkcje typowe dla PDA, jak zarządzanie informacjami osobistymi (ang. Personal Information Management). Większość nowych modeli potrafi odczytywać dokumenty biurowe w formatach OpenOffice, LibreOffice, Microsoft Office i PDF.Fundraising – proces zdobywania funduszy poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych i samorządowych. Zajmują się tym zawodowi fundraiserzy. Fundraising jest związany zasadniczo z działalnością organizacji pozarządowych, ale termin w piśmiennictwie anglojęzycznym może odnosić się również do działalności partii politycznych oraz pozyskiwania inwestorów i pomnażania kapitału przedsięwzięć nastawionych na zysk. Fundusze bywają zbierane na różne cele społeczne, przez organizacje prowadzące działalność charytatywną, religijną, naukową, sportową oraz domy dziecka, szpitale, hospicja, muzea, galerie sztuki, szkoły i uczelnie wyższe oraz wszystkie inne podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Telepraca (praca zdalna, biuro w domu) – forma organizacji pracy polegająca na świadczeniu pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa, jednak w kontakcie z przełożonymi i współpracownikami za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych.
  Palo Alto – miasto w hrabstwie Santa Clara na południowym wybrzeżu zatoki San Francisco w stanie Kalifornia, USA. Położone w Krzemowej Dolinie jest siedzibą Uniwersytetu Stanforda (faktycznie ulokowanego na obrzeżu miasta w osobnym dystrykcie) oraz wielu firm związanych z nowymi technologiami. W Palo Alto mieszczą się główne siedziby firm takich jak Facebook, Hewlett-Packard czy VMware, a także oddziały firm Google, Logitech i PayPal.
  Fundacja Orange - polska fundacja powołana w 2005 r. przez Telekomunikację Polską i operatora sieci Orange (PTK Centertel) - spółki należące do Orange Polska (dawniej Grupa TP), do realizacji celów społecznie użytecznych. Fundacja Orange prowadzi ogólnopolskie programy, w ramach których wspiera wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu nowych technologii.
  Mars – czwarta według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego. Nazwa planety pochodzi od imienia rzymskiego boga wojny – Marsa. Zawdzięcza ją swej barwie, która przy obserwacji z Ziemi wydaje się być rdzawo-czerwona i kojarzyła się starożytnym z pożogą wojenną. Postrzegany odcień wynika stąd, że powierzchnia planety zawiera tlenki żelaza. Mars jest planetą wewnętrzną z cienką atmosferą, o powierzchni usianej kraterami uderzeniowymi, podobnie jak powierzchnia Księżyca. Występują tu także inne rodzaje terenu, podobne do ziemskich: wulkany, doliny, pustynie i polarne czapy lodowe. Okres obrotu wokół własnej osi jest niewiele dłuższy niż Ziemi i wynosi 24,6229 godziny (24h37min22s). Na Marsie znajduje się najwyższa góra w Układzie Słonecznym – Olympus Mons i największy kanion – Valles Marineris. Gładki obszar równinny Vastitas Borealis na półkuli północnej obejmuje 40% powierzchni planety i może być pozostałością ogromnego uderzenia. W przeciwieństwie do Ziemi, Mars jest geologicznie i tektonicznie nieaktywny.
  Projekt Gutenberg – inicjatywa polegająca na umieszczeniu w Internecie elektronicznych wersji książek istniejących w wersji papierowej.
  Palmtop (także: PDA, Personal Digital Assistant, komputer kieszonkowy) – bardzo mały, przenośny komputer osobisty. Mniejszy od laptopa, czy też netbooka – z powodzeniem mieści się w dłoni lub w kieszeni (ang. palm – dłoń, top – na wierzchu). Palmtopy są komputerami programowalnymi – można w nich instalować oprogramowanie, np. pobrane lub zakupione w Internecie.
  Crowdsourcing – proces, w ramach którego  organizacja (firma, instytucja publiczna, organizacja non-profit) przeprowadza outsourcing zadań wykonywanych tradycyjnie przez pracowników do niezidentyfikowanej, zwykle bardzo szerokiej grupy ludzi w formie open call (ang. crowd – tłum, ang. sourcing – czerpanie źródeł). Crowdsourcing umożliwia wszystkim użytkownikom Internetu partycypację w zadaniach, które kiedyś były zarezerwowane dla wąskiej grupy specjalistów. Termin „crowdsourcing“ został po raz pierwszy zdefiniowany i użyty przez dziennikarza magazynu Wired Jeffa Howe’a w artykule Rise of Crowdsoucing z 2006 r.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.647 sek.