• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wielokropek

  Przeczytaj także...
  HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.Kropka – oddzielający znak przestankowy, stawiany na końcu wypowiedzenia, będący wskazówką dla czytającego na głos, że należy zniżyć głos oraz zrobić przerwę.
  Interpunkcja – graficzny odpowiednik intonacji, rytmu i tempa mowy, akcentu wyrazowego i zdaniowego. Stanowi ją zbiór znaków (we współczesnej polszczyźnie jest ich 10), inaczej zwanych znakami przestankowymi, uzupełniających zapis literowy tekstu. Nie odpowiadają one ani fonemom języka mówionego, ani leksemom. Znaki te pozwalają na odzwierciedlenie w tekście pisanym zależności składniowych między członami wypowiedzenia lub między wypowiedzeniami, na wyodrębnienie, podkreślenie – ze względów znaczeniowych lub emocjonalnych – pewnych wyrazów lub fragmentów tekstu, a także na ujednoznacznienie tekstu pisanego.

  Wielokropekznak interpunkcyjny w postaci trzech umieszczonych obok siebie kropek (…) używany przeważnie na końcu zdania, dla zaznaczenia fragmentów pominiętych.

  Przykłady[ | edytuj kod]

 • Wielokropek może także oznaczać nieoczekiwane urwanie wypowiedzi:
 • Dawno, dawno temu Zaczął recytować: „Ruszyła maszyna”, ale dziecko mu przerwało.
 • Jest używany także przed nieoczekiwanymi słowami.
 • Konsument wysłał list wprost do prezydenta.

  W powyższych przypadkach po znaku wielokropka należy umieścić spację, jednak nigdy nie umieszcza się jej przed znakiem.

  Unicode – komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie pisma używane na świecie. Definiują go dwa standardy – Unicode oraz ISO 10646. Znaki obu standardów są identyczne. Standardy te różnią się w drobnych kwestiach, m.in. Unicode określa sposób składu.Kody Alt (ang. Alt codes) - wszystkie znaki ze strony kodowej właściwej dla danego języka klawiatury, w tym specjalne standardowo niedostępne z klawiatury, takie jak symbole matematyczne, znaki z innych języków, symbole walut itp. oraz znaki sterujące. Kody Alt różnią się między sobą w zależności od systemu operacyjnego, występują różnice między takimi systemami jak MS-DOS, Windows, Macintosh, czy też Linux. Znaki te są dostępne poprzez przytrzymanie lewego klawisza Alt oraz wpisanie cyfrowego kodu wybranego znaku w danym standardzie kodowania znaków. Przykładowo przytrzymanie klawisza Alt i wprowadzenie kodu 0169 zwraca znak ©. Użycie zera wiodącego w kodzie ma znaczenie, gdyż ustawiana jest inna strona kodowa w systemie, np. (Alt + 0135) daje (‡), a (Alt + 135) daje (ç). Przytrzymanie wciśniętego klawisza Alt i wpisanie numeru z zakresu 0-255 powoduje wstawienie znaku o tym numerze ze strony kodowej DOS właściwej dla języka klawiatury (w przypadku polskiej klawiatury będzie to znak ze strony kodowej CP852), zaś wpisanie numeru poprzedzonego zerem – znaku ze strony kodowej Windows (w przypadku polskiej klawiatury będzie to znak ze strony kodowej Windows-1250).
 • Wielokropek w nawiasie kwadratowym oznacza pominiętą część cytatu.
 • Który skrzywdziłeś człowieka prostego [] Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. (Czesław Miłosz – Który skrzywdziłeś…) W. Reymont wspomina: „Dzieciństwo miałem dość smutne. Było nas dzieci dziewięcioro […]”.
 • Należy wielokropek odróżniać od wykropkowania, gdzie każda z kropek odpowiada pominiętej literze:
 • – K.... – zaklął chuligan.

  Często jest zastępowany trzema kropkami (...), jednak nie jest to typograficznie poprawne, gdyż wielokropek jest jednym znakiem; kropki nie powinny być rozdzielane znakiem nowej linii, a odstępy między nimi są zazwyczaj różne niż odstępy między literami (zależnie od kroju pisma).

  Elipsa (wyrzutnia) – figura retoryczna – opuszczenie elementu zdania oczywistego ze względu na kontekst wypowiedzi (elipsa kontekstowa) lub ze względu na sytuację wypowiedzi (elipsa sytuacyjna), który przy odbiorze daje się zrekonstruować. Często występuje w postaci równoważnika zdania.Zdanie (łac. sententia) – w językoznawstwie termin ten oznacza wypowiedzenie, służące do zakomunikowania jakiejś treści.

  Dostępność wielokropka w systemach informatycznych[ | edytuj kod]

  Wielokropek znajdziemy w standardzie Unicode na pozycji U+2026 „Horizontal ellipsis” (poziomy wielokropek). Ponieważ standard ASCII nie zawierał wielokropka, czasem ten znak jest przedstawiany niepoprawnie w postaci 3 następujących po sobie kropek kończących zdanie ( ... ). W języku HTML znak ten jest kodowany następująco:

  Macierz – w matematyce układ liczb, symboli lub wyrażeń zapisanych w postaci prostokątnej tablicy. Choć słowo „macierz” oznacza najczęściej macierz dwuwskaźnikową, to możliwe jest rozpatrywanie macierzy wielowskaźnikowych (zob. notacja wielowskaźnikowa). Macierze jednowskaźnikowe nazywa się często wektorami wierszowymi lub kolumnowymi, co wynika z zastosowań macierzy w algebrze liniowej. W informatyce macierze modeluje się zwykle za pomocą (najczęściej dwuwymiarowych) tablic.TeX (wymowa IPA: /tɛx/ jak gr.) – komputerowy system profesjonalnego składu drukarskiego, obejmujący zarówno specjalny język, jak i kompilator przygotowujący pliki w formatach wymaganych przez urządzenia graficzne (drukarki, naświetlarki).

  W systemie Windows nie ma prostego skrótu, jednak wielokropek dostępny jest za pomocą kombinacji Alt+0133 (kody Alt).

  W dystrybucjach Linuxa należy wcisnąć Alt+K.

  W systemie operacyjnym Mac OS można uzyskać go za pomocą Alt+;, (przy polskim układzie klawiszy Alt+Ł).

  W systemie składu tekstu TeX wielokropek możemy uzyskać poleceniem \ldots. Przykład:

  ASCII [aski] (ang. American Standard Code for Information Interchange) – 7-bitowy kod przyporządkowujący liczby z zakresu 0-127: literom (alfabetu angielskiego), cyfrom, znakom przestankowym i innym symbolom oraz poleceniom sterującym. Na przykład litera "a" jest kodowana liczbą 97, a znak spacji jest kodowany liczbą 32.Chuligan – nazwa zapożyczona od nazwiska Hooligan (lub Hoolihan) irlandzkiej rodziny drobnych złodziejaszków mieszkających na przełomie XIX i XX wieku w londyńskiej dzielnicy Southwark. W Polsce określająca młodego człowieka, na ogół kilkunasto- lub dwudziestoparolatka, który w sposób szczególnie agresywny i ostentacyjny łamie zasady współżycia społecznego, dokonując drobnych kradzieży i rozbojów, zaczepiając osoby postronne, niszcząc mienie i wdając się w bójki z innymi osobami. Chuligani zazwyczaj działali w kilkuosobowych grupach, dających im przewagę fizyczną nad pojedynczymi przechodniami, a także poczucie siły i bezkarności.

  Inne wielokropki[ | edytuj kod]

  Standard Unicode definiuje jeszcze inne wielokropki używane głównie przy składaniu wyrażeń matematycznych, np w macierzach:

  Poza tym w różnych alfabetach spotyka się inne znaki o tej funkcji:

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. wielokropek w Poradni językowej Wydawnictwa Naukowego PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN. (dostę̨p: 29 maja 2012).
  2. Zbieg znaków interpunkcyjnych w Poradni językowej Wydawnictwa Naukowego PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN. (dostę̨p: 09 października 2016).
  3. Robert Bringhurst: Elementarz stylu w typografii. Kraków: d2d.pl, 2008, s. 90–91. ISBN 978-83-927308-0-4.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • elipsa
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.