• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wielkość mierzona

  Przeczytaj także...
  Wielkość (mierzalna) – cecha zjawiska, ciała lub substancji, którą można wyróżnić jakościowo i wyznaczyć ilościowo.Niepewność rozszerzona pomiaru – miara niepewności określająca przedział wokół wyniku pomiaru, który obejmuje dużą część rozkładu wartości, które w uzasadniony sposób (z określonym prawdopodobieństwem) można przypisać mierzonej wielkości.
  Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, "do końca, granicy"; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której informuje się o znaczeniu pewnego wyrażenia przez wskazanie innego wyrażenia należącego do danego języka i posiadającego to samo znaczenie.

  Wielkość mierzona (mezurand) – określona wielkość fizyczna stanowiąca przedmiot pomiaru.

  Celem pomiaru jest określenie wartości wielkości mierzonej. W realnych warunkach wynik pomiaru jest tylko pewnym przybliżeniem lub estymatą (oszacowaniem) wartości wielkości mierzonej. Dlatego też jest on pełny jeśli podamy także niepewność tej estymaty.

  Definicja bądź specyfikacja wielkości mierzonej zależy w praktyce od wymaganej dokładności pomiaru. Dla danego pomiaru definicja powinna być jednoznaczna i kompletna, tzn. taka aby wynikiem pomiaru mogła być tylko jedna wartość tej wielkości.

  Wielkość fizyczna – właściwość fizyczna ciała lub zjawiska, którą można określić ilościowo, czyli zmierzyć.Niepewność standardowa pomiaru – niepewność wyniku pomiaru wyrażona w formie odchylenia standardowego (bądź estymaty odchylenia standardowego). Oznaczana zwykle jako uc (y).

  W przeszłości tradycyjnie używanym przez metrologów terminem na określenie wielkości mierzonej była nazwa "wielkość prawdziwa". Można ją spotkać w wielu publikacjach dotyczących niepewności pomiaru. Ze względu na to, że "wielkość prawdziwa" jest pojęciem zbyt wyidealizowanym, obecnie odchodzi się od tej nazwy.

  Pomiar – według współczesnej fizyki proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, zachodzący w czasie i przestrzeni, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu.Miara (wielkości fizycznej lub umownej) – liczbowy wynik pomiaru danej wielkości, wartość wielkości fizycznej lub umownej wyrażona w postaci iloczynu liczby (wartości liczbowej wielkości), określającej stosunek wartości wielkości do jednostki miary (czyli wskazującej, ile razy wartość ta jest większa lub mniejsza od jednostki miary) i jednostki miary tej wielkości.

  Zobacz też[]

 • niepewność rozszerzona pomiaru
 • niepewność standardowa pomiaru
 • rachunek błędów
 • wielkość (mierzalna)
 • współczynnik rozszerzenia
 • Bibliografia[]

 • Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik, Główny Urząd Miar, Warszawa 1999. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Estymata jest to wartość estymatora danej cechy statystycznej dla zadanej populacji obliczanego dla konkretnej próby (np. średnia arytmetyczna).
  Rachunek błędów – zespół zagadnień na pograniczu metrologii, statystyki i matematyki stosowanej, obejmujący zasady opracowywania i prezentacji wyników doświadczalnych. Analiza błędów obejmuje dyskusje zasadności stosowanych metod pomiarowych, dyskusje ich dokładności i powtarzalności oraz właściwą analizę wielkości błędów, czyli właśnie rachunek błędów. Wszelkie wyniki pomiarów pozbawione dyskusji błędów, a zwłaszcza określenia błędu pomiarowego, są w istocie wyłącznie wskazaniami. Jeśli na przykład ktoś stwierdza, że jest wzrostu 4 m, to w zasadzie może być to prawda, bowiem kluczowe jest zagadnienie: w jaki sposób dokonano pomiaru.
  Niepewność pomiaru – pojęcie z zalecanego od 1993 r. przez międzynarodowe organizacje standaryzacyjne sposobu wyznaczania wyniku pomiaru zwanego rachunkiem (teorią) niepewności i oznaczające parametr związany z wartościami (serią) pomiaru danej wielkości fizycznej w stałych warunkach, które można w uzasadniony sposób przypisać wartości mierzonej, i charakteryzujący ich rozrzut w przedziale, wewnątrz którego można z zadowalającym prawdopodobieństwem usytuować wartość wielkości mierzonej. Niepewność pomiaru wynika z tego, że zawsze jest on niedokładny, co nie wynika z niedoskonałości aparatury i zmysłów obserwatora, ale jest nieodłączną cechą takiej operacji.
  Główny Urząd Miar – instytucja powołana 1 kwietnia 1919 roku podpisanym przez Józefa Piłsudskiego 8 lutego 1919 roku dekretem o miarach jako jedna z pierwszych instytucji administracji państwowej w odrodzonej Polsce.
  Współczynnik rozszerzenia (także: współczynnik pokrycia lub współczynnik objęcia) – w metrologii: współczynnik liczbowy, przez który należy pomnożyć złożoną niepewność standardową pomiaru uc(y) dla określenia szerokości przedziału wokół poprawionego wyniku pomiaru obejmującego mierzoną wartość z zadanym prawdopodobieństwem. Połowę szerokości tego przedziału nazywamy niepewnością rozszerzoną pomiaru i oznaczamy symbolem U .

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.