• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wiedza o społeczeństwie

  Przeczytaj także...
  Szkoła – instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel.Wychowanie do życia w rodzinie (w skrócie WDŻWR, WDŻ, WŻR, WDR albo WDŻR) – przedmiot dla uczniów polskiej szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest przygotowanie młodzieży do życia w rodzinie.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Wiedza o społeczeństwie (często zapisywany skrótowo WoS) – przedmiot humanistyczny obejmujący zagadnienia społeczne, polityczne i ekonomiczne np. ustrój polityczny Polski czy system podatkowy.

  W gimnazjum program nauczania podzielony jest na część związaną z edukacją obywatelską oraz blok zagadnień ekonomicznych i blok zagadnień rodzinnych. W szkole ponadgimnazjalnej wyodrębnia się przedmiot – podstawy przedsiębiorczości, który obejmuje dziedzinę finansową.

  Program nauczania w szkole ponadgimnazjalnej zawiera elementy ekonomii, politologii, socjologii, prawa oraz historii. Zakres materiału można podzielić na dwie części: stricte socjologiczną i politologiczną. Niekiedy z tej drugiej wyodrębnia się jeszcze część historyczną, która zawiera informacje od roku 1945. W części tej poruszane są zagadnienia związane z:

  Wychowanie obywatelskie (także, edukacja obywatelska) odnosi się, w sensie ogólnym, do wychowania człowieka do życia w społeczeństwie obywatelskim, przygotowujące go w nim do roli obywatela.Reforma systemu oświaty – reforma realizowana w Polsce od 1 września 1999, która doprowadziła po trzech latach do przekształcenia obowiązującego od 1968 r. dwustopniowego systemu szkolnictwa w strukturę trzystopniową.
 • problemami na Bliskim Wschodzie,
 • konfliktami w Azji,
 • dekolonizacją,
 • zimną wojną,
 • NATO (Paktem Północnoatlantyckim),
 • WTO (Światową Organizacją Handlu),
 • ONZ (Organizacją Narodów Zjednoczonych),
 • OBWE (Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie),
 • Unią Europejską (Europejską Wspólnotą Węgla i Stali [EWWiS]; Europejską Wspólnotą Gospodarczą [EWG]; Europejską Wspólnotą Energii Atomowej [Euroatom]),
 • instytucjami Unii Europejskiej (Radą Europejską; Radą Unii Europejskiej; Komisją Europejską; Parlamentem Europejskim; Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości; Europejskim Trybunałem Obrachunkowym; Komitetem Regionów; Komitetem Ekonomiczno-Społecznym [ECOSOC]; Rzecznikiem Praw Obywatelskich; Europejskim Inspektorem Ochrony Danych),
 • Układem Warszawskim,
 • PRL,
 • zagrożeniem terroryzmem,
 • prawami człowieka i sposobami ich ochrony.
 • Czasami zdarza się, że informacje z WoS wzbogacone są zakresem materiału z historii sprzed 1945 r. – np. omówienie zasady trójpodziału władzy.

  Szkoła ponadgimnazjalna – w Polsce szkoła, którą uczeń może rozpocząć po skończeniu gimnazjum; jest to trzeci, nieobowiązkowy poziom kształcenia w Polsce.Szkoła podstawowa – pierwszy etap formalnej edukacji. W większości krajów nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Nauczanie poza szkołą tzw. edukacja domowa legalne jest m.in. w krajach anglosaskich, w Chile i na Tajwanie.

  Naukę WoS w Polsce rozpoczyna się w gimnazjum, a kończy w szkole ponadgimnazjalnej. W szkole podstawowej razem z historią tworzy przedmiot historia i społeczeństwo. Przedmiotu tego uczą się także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy podjęli naukę przedmiotów przyrodniczych w zakresie rozszerzonym. Do reformy systemu oświaty z 1999 roku nauczany był w VII i VIII klasie starej ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej. Przedmiot został wprowadzony w latach 60. XX wieku.

  Historia i społeczeństwo – przedmiot szkolny. Jest to nauka o historii z połączeniem nauki o społeczeństwie. Przedstawia historię powszechną oraz przemiany danego państwa, np. Polski od czasów starożytnych, po średniowiecze oraz nowożytność do współczesności z uwzględnieniem opisu społeczeństwa tych epok.Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gimnazjum (łac. gymnasium z gr. gymnásion – "miejsce służące gimnastyce") – szkoła średnia, różnej postaci, zależnie od epoki i kraju kształcąca młodzież męską. W XIX wieku powstały gimnazja dla dziewcząt.
  Szkoła średnia – w systemie edukacyjnym wielu państw typ szkoły, często nieobowiązkowej, do której można uczęszczać po zakończeniu elementarnej edukacji. Bywa zakończona egzaminem maturalnym (dawniej egzaminem dojrzałości).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.