• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wieś  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Widlica – typ wsi o zwartej zabudowie, skoncentrowanej wzdłuż 2-3 dróg rozwidlających się w kształcie litery V, połączonych często krótką przecznicą.Wioska tematyczna – kompleksowy projekt mający na celu ożywienie gospodarki wiejskiej poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych z określonym produktem, usługą lub kulturą danego regionu. Miejscowość, której rozwój podporządkowany jest konkretnemu pomysłowi, stanowiący swoisty produkt turystyczny, wokół którego tworzone są sposoby na alternatywne dochody mieszkańców.
  Wsie w Polsce[]

  Liczba miejscowości wiejskich w Polsce (stan 01-01-2015 r.)

 • podstawowych ogółem 52529, w tym wsi 43068, inny rodz. 9461
 • części integralnych ogółem 42933, w tym części wsi, kolonii, osady 36473, przysiółków 4716, o innym rodzaju 1744.
 • Liczba miejscowości wiejskich w Polsce (stan 06-03-2013 r.) a w nim

 • podstawowych ogółem 52543, w tym wsi 43058, inny rodz. 9485
 • części integralnych ogółem 43015, w tym części wsi, kolonii, osady 36530, przysiółków 4731, o innym rodzaju 1754.
 • Według stanu w dniu 31 grudnia 2011 roku w Polsce było 40540 sołectw.

  Wieś placowa, owalnica, oblicówka, rozbudowana okolnica – typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi. Plac o zróżnicowanym kształcie (owalnym, eliptycznym) zwany nawsiem zabudowany, ale wyłącznie funkcjami wspólnymi dla wszystkich mieszkańców, jak staw, cmentarz, kościół. Często z jednej strony wejścia brama, a z drugiej kościół.Chów – zapewnienie zwierzętom użytkowym i hodowlanym prawidłowych warunków bytowania i rozwoju, dzięki którym możliwy jest pełny rozwój pożądanych cech. Obejmuje czynności takie jak karmienie i pielęgnacja, związane z utrzymaniem zwierząt od czasu ich nabycia - zwykle młodych osobników - do czasu uzyskania przez nie oczekiwanych cech użytkowych. Odchowane zwierzęta mogą być użytkowane do produkcji (mleko, wełna, jaja), jako surowiec do produkcji (mięso, skóra), jako siła robocza (np. koń, muł, osioł) lub zwierzęta domowe (pies, kot).

  Zobacz też[]

 • geografia osadnictwa, osadnictwo wiejskie, ruralizm
 • gmina, sołectwo, sołtys
 • rolnictwo, chłopi, zagroda, zasadźca
 • Państwowe Gospodarstwo Rolne, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
 • wioska olimpijska
 • Wioska tematyczna
 • Przypisy

  1. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125)
  2. Maria Kiełczewska Zaleska, Geografia osadnictwa, Warszawa 1972
  3. J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2004
  4. Jan Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993
  5. Jan Tkocz, Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Katowice 1998
  6. Damian Walczak, Pozafilarowe formy oszczędzania na emeryturę na przykładzie rodzinnych gospodarstw rolnych,Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia 2012, nr 45, s. 41.
  7. http://www.stat.gov.pl/bip/36_PLK_HTML.htm
  8. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_liczba_miejscowosci_wiejskich_06032012.pdf dostęp dnia 2013.10.25
  9. 2. Organizacja państwa. W: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2012-07-23, s. 82. ISSN 1640-3630.
  Rolnicza spółdzielnia produkcyjna (RSP) – spółdzielnia rolników gospodarujących wspólnie na wniesionej przez nich do spółdzielni ziemi, oraz ziemi dzierżawionej i nabytej przez spółdzielnię, polski odpowiednik kołchozu.Państwowe Gospodarstwo Rolne (w skrócie PGR) – forma socjalistycznej własności ziemskiej w Polsce w latach 1949–1993; gospodarstwo rolne, którego właścicielem było państwo.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wieś rozproszona - wieś w której odległości między zagrodami są znaczne i przekraczają odległość 100 m, a zabudowania są rozmieszczone w miarę równomiernie na dużym obszarze.
  Sołtys (z niem. Schuldheiß, Schultheiß, Scholtis, Schulte(s) i Schulz(e), sędzia, ten, który wskazuje winnego; forma zlatynizowana scultetus) – osoba będąca przedstawicielem lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej. Jego rola począwszy od średniowiecza ulegała poważnym zmianom i od 1990 roku w Polsce jest organem wykonawczym sołectwa.
  Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.
  Uprawa roślin – całokształt zabiegów stosowanych w produkcji roślinnej, obejmujących uprawę roli, nawożenie, siew i sadzenie roślin, pielęgnację, zbiór i przechowywanie plonów. Zabiegi te mają na celu otrzymanie jak najwyższych plonów.
  Kolonizacja józefińska (niem. Josefinische Kolonisation) – planowa akcja osadnicza, prowadzona przez cesarza Józefa II w końcu XVIII w., głównie w Galicji. Koloniści józefińscy zasilili społeczność mniejszości niemieckiej Galicji.
  Jednostka osadnicza – wyodrębniony przestrzennie obszar zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkany przez ludzi.
  Miejscowość – w Polsce w ujęciu ustawowym jednostka osadnicza lub inny obszar zabudowany odróżniający się od innych miejscowości odrębną nazwą, a przy jednakowej nazwie, odmiennym określeniem ich rodzaju. Natomiast w celach statystycznych, przy ustalaniu wykazu nazw miejscowości oraz nazw ich cześci integralnych przyjęto, że terminem tym określa się każde skupisko ludności, niezależnie od liczby zabudowań i gęstości zabudowy i liczby ludności; przy czym miejscowość musi się odróżniać od innych skupisk (szczególnie sąsiednich) odrębną nazwą urzędową, a przy nazwie identycznej, odmiennym określeniem skupiska (np. wieś, kolonia, osada itp.).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.