• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wdrażanie technologii

  Przeczytaj także...
  Teoria – z gr. theoría- oglądanie, rozważanie. System pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy opisujący jakąś wybraną fizyczną lub abstrakcyjną dziedzinę.Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Wdrażanie technologii – etap działalności naukowo-technicznej, w którym efekty pracy naukowej w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, w tym ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie celów praktycznych prac badawczo-rozwojowych, są realizowane w praktyce, np. przez uruchomienie nowych technologii lub modyfikacje technologii istniejących.

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) w Rzeszowie jest największą niepubliczną uczelnią wyższą na Podkarpaciu.Menedżer, menadżer, zarządca (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie - motywowanie i kontrolowanie.

  W przypadku dużych inwestycji wdrożenie jest złożonym procesem biznesowym. Wymaga zaangażowania dużych interdyscyplinarnych zespołów specjalistów, w tym m.in. naukowców opracowujących teoretyczne podstawy procesu produkcyjnego, projektantów budynków i urządzeń, wykonawców instalacji technicznych, informatyków przygotowujących systemy sterowania ich pracą, specjalistów w dziedzinie badań i analizy rynku. Koordynacją pracy takich zespołów zajmują się wyspecjalizowani menedżerowie.

  Analiza rynku – zespół czynności, które zmierzają do powstania racjonalnych przesłanek podejmowania decyzji bieżących, które dotyczą obsługi rynku we wszystkich wymiarach na podstawie przeprowadzonych badań rynkowych. Wykorzystuje ona dane pozyskiwane poprzez badanie rynku. Analiza ta jest określana jako chwilowa rejestracja struktury zachowania się rynku w określonym czasie i miejscu.Badania operacyjne - dyscyplina naukowa związana z teorią decyzji pozwalająca wyznaczyć metodę i rozwiązanie określonych problemów związanych z podjęciem optymalnych decyzji. Badania operacyjne to zbiór metod matematycznych i statystycznych, obejmujących m. in.:

  Stosowane są specjalistyczne metody badań operacyjnych, m.in. harmonogramy wdrożenia w formie diagramów Gantta lub metody programowania sieciowego

  Usprawnienie wdrożeń technologii jest też elementem polityki państwa. W Polsce założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej opracowuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej – Ministerstwo Nauki i Informatyzacji).

  Przypisy

  1. Elżbieta Wojnicka: Wdrażanie technologii. WSIiZ w Rzeszowie. [dostęp 2012-05-04].
  2. Zbigniew Jędrzejczyk, Karol Kukuła, Jerzy Skrzypek, Anna Walkosz Redakcja naukowa: Karol Kukuła: Badania operacyjne w przykładach i zadaniach (wydanie VI). Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
  3. Wykres Gantta – tworzenie wykresu z użyciem programu Excel (prezentacja z narracją) (pol.). W: przesłane przez rasala83 [on-line]. www.youtube.com, 14 gru 2011. [dostęp 2012-05-05].
  4. Przesłane przez GECOSification: P2ware Planner - Diagram Sieciowy 7/18. W: Prezentacja zasad tworzenia i odczytywania diagramu sieciowego; dodawanie i usuwanie działań, odczytywanie ścieżki krytycznej [on-line]. www.youtube.com, 10 maj 2011. [dostęp 2012-05-05].
  5. Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa do 2020 r.. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, grudzień 2004. [dostęp 2012-05-04].
  Nowe technologie (ang. High-tech) to potoczne, często używane w mediach określenie na zaawansowane rozwiązania techniczne i zastosowania najnowszych odkryć naukowych w praktyce: gdzie "nowe" oznacza, że nie były stosowane w ostatnim pięcioleciu.Nauki podstawowe (nauki czyste) – obszar badań naukowych prowadzonych dla zrozumienia podstaw wszystkich nauk, bez nastawienia na praktyczne rozwiązanie określonego problemu, np. w technice czy przemyśle.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Harmonogram wdrożenia – plan prac projektowo-wdrożeniowych składających się na realizację przedsięwzięcia, np. np. wdrożenia systemu informatycznego lub nowej technologii. Graficznie obrazuje wzajemne powiązania i czas trwania poszczególnych działań (etapów, faz, czynności) wraz z punktami kontrolnymi („krokami milowymi”). Wraz z budżetem stanowi jeden z podstawowych elementów poprawnie przygotowanego procesu wdrożeniowego.
  Inwestycja w ujęciu ekonomicznym to nakład gospodarczy poniesiony na utrzymanie, tworzenie lub zwiększanie kapitału (np. maszyn i urządzeń, budynków czy zapasów). Zgodnie z inną definicją inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości.
  Instalacja – w technice zestaw urządzeń wewnątrz budynku, pojazdu, statku lub innego obiektu, służących do przesyłania mediów takich jak prąd elektryczny, woda, gaz ziemny, paliwo, ścieki, czy inne substancje. Na instalację składają się zwykle elementy liniowe odpowiednie do transportu danego medium takie jak rury czy przewody elektryczne, oraz dodatkowe elementy służące do monitorowania i sterowania przepływem medium, takie jak pompy, zawory, liczniki, bezpieczniki i inne.
  Interdyscyplinarność to rodzaj współpracy naukowej, w której naukowcy, stosując typowe dla swoich dyscyplin metody nadawcze, starają się doprecyzować wstępnie sformułowany problem. W wyniku działań interdyscyplinarnych powstaje specyficzna nowa wiedza przedstawiająca podejście odmienne od podejść reprezentowanych przez dziedziny, na których się opiera.
  Proces biznesowy lub metoda biznesowa – seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu. Proces biznesowy często jest opisywany schematem blokowym.
  Naukowiec, uczony – człowiek pracujący naukowo, ekspert w pewnej dziedzinie nauki, stosujący w prowadzonych przez siebie badaniach odpowiednie metody naukowe, osoba „poszukująca odpowiedzi na pytania, na które dotychczas nikt nie odpowiedział, za pomocą metod umożliwiających udowodnienie odpowiedzi”.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.