• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warunkowe umorzenie postępowania

  Przeczytaj także...
  Świadczenie pieniężne – środek karny wymieniony w art. 39 Kodeksu karnego. Orzekać go może sąd w przypadku, gdy odstępuje od wymierzenia kary. Świadczenie to nie może przekroczyć 60 000 PLN.Zakaz prowadzenia pojazdów – środek karny orzekany wobec sprawców przestępstw lub wykroczeń skierowanych przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Tymi czynami zabronionymi są: spowodowanie wypadku drogowego lub katastrofy w komunikacji albo sprowadzenie jej bezpośredniego niebezpieczeństwa, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pełnienie w takim stanie czynności związanych z bezpieczeństwem ruchu, a także dopuszczenie do ruchu pojazdu w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu ruchu.
  Środek karny – dodatkowa dolegliwość wymierzana sprawcy przestępstwa lub wykroczenia obok lub niekiedy zamiast kary.

  Warunkowe umorzenie postępowania – instytucja polegająca na warunkowym wstrzymaniu reakcji karnej na przestępstwo.

  Uregulowanie warunkowego umorzenia postępowania w polskim Kodeksie karnym z 1997 roku jest najbardziej zbliżone do modelu norwesko-duńskiego, gdzie postępowanie wobec sprawcy wstrzymuje się już na etapie postępowania przygotowawczego zanim dojdzie do publicznej rozprawy i skazania.

  Polega na warunkowym uwolnieniu sprawcy od odpowiedzialności karnej typu retrybutywnego. Wiąże się z przypisaniem oskarżonemu popełnienia przestępstwa, lecz przypisanie to ma charakter prowizoryczny. Jest warunkowym (na próbę) zwolnieniem od ponoszenia przez sprawcę kary. Oznacza w istocie kontrolowaną wolność.

  Przestępstwo – czyn zabroniony, popełniony z zamiarem, uznany za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa karnego.

  Orzeka go sąd wyrokiem na posiedzeniu.

  Granice zastosowania[]

 • W stosunku do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności (art. 66 k.k. - w brzmieniu ustawy z dnia 27.09.2013 r., która weszła w życie 01.07.2015)
 • Warunki[]

 • Sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne
 • Wina i szkodliwość czynu nie są znaczne.
 • Okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości.
 • Postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
 • Okres próby[]

 • Od roku do 3 lat, biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.
 • Obowiązki orzekane przez sąd obligatoryjnie[]

  Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości lub części, a w miarę możliwości obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zamiast obowiązków orzeka nawiązkę.

  Obowiązki orzekane przez sąd fakultatywnie[]

 • Dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.
 • Sąd może zobowiązać do:
 • informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby;
 • przeproszenia pokrzywdzonego;
 • wykonania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby;
 • powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających.
 • powstrzymywania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób ( dodany w nowelizacji z dnia 12.02.2010 )
 • Sąd może orzec środki karne w postaci:
 • świadczenia pieniężnego lub nawiązki;
 • zakazu prowadzenia pojazdów do lat 2.
 • Obligatoryjne podjęcie postępowania karnego[]

  Następuje, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany.

  Fakultatywne podjęcie postępowania karnego[]

  Następuje, jeżeli:

 • sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne (niż umyślne, za które został prawomocnie skazany) przestępstwo;
 • jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym umowy;
 • jeżeli sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności, gdy w tym czasie popełni przestępstwo.
 • Termin podjęcia warunkowo umorzonego postępowania[]

  Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia próby.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama