• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • WIBOR

  Przeczytaj także...
  LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie przez cztery główne banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster. Jest ustalana o godzinie 11:00 GMT. Stanowi bazową stopę procentową dla ustalania oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym oraz kredytów typu "roll-over".Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – założony w 1989 niezależny pozarządowy ośrodek analityczno-badawczy działający na zasadzie Think tank. Przedmiotem zainteresowania instytutu są sprawy gospodarcze oraz polityka państwa.
  Futures (kontrakt terminowy) – instrument finansowy, będący rodzajem umowy, zawartej pomiędzy kupującym (sprzedającym) a giełdą lub izbą rozliczeniową, w której sprzedający zobowiązuje się sprzedać określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie. Cena, według której strony przeprowadzą transakcje w przyszłości, zwana jest ceną terminową (ang. futures price), zaś dzień, w którym strony zobowiązane są przeprowadzić transakcję, to data rozliczenia (ang. settlement date) lub data dostawy (ang. delivery date).

  WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Banki podają stawki oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakich są gotowe złożyć u siebie depozyt, o godz. 11:00 każdego dnia roboczego. Proces wyznaczania wartości WIBOR nazywany jest fixingiem WIBOR.

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:Referencyjna stopa procentowa – stopa procentowa służąca za podstawę do obliczania wszelkich stosowanych odsetek i pochodząca z publicznie dostępnego źródła, które może być zweryfikowane przez obydwie strony umowy.

  WIBOR jest wyznaczany dla następujących terminów:

 • ON (ang. overnight) – depozyt na jeden dzień, począwszy od dnia zawarcia transakcji (od dzisiaj na jeden dzień);
 • TN (ang. tomorrow/next) – depozyt na jeden dzień, począwszy od dnia następnego dnia roboczego po zawarciu transakcji (od jutra na jeden dzień);
 • SW (ang. spot week) – depozyt na tydzień, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na tydzień);
 • 2 tygodnie (2W) – depozyt na 2 tygodnie, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 2 tygodnie);
 • 1 miesiąc (1M) – depozyt na 1 miesiąc, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 1 miesiąc);
 • 3 miesiące (3M) – depozyt na 3 miesiące, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 3 miesiące);
 • 6 miesięcy (6M) – depozyt na 6 miesięcy, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 6 miesięcy);
 • 9 miesięcy (9M) – depozyt na 9 miesięcy, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 9 miesięcy);
 • 1 rok (1Y) – depozyt na 1 rok, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 1 rok).
 • Proces wyznaczania WIBOR-u jest szczegółowo regulowany przez Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Administratorem stawek WIBID i WIBOR do 29 czerwca 2017 r. było Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska (dawniej Forex Polska), a od dnia 30 czerwca 2017 r. nowym administratorem stawek WIBID i WIBOR jest GPW Benchmark S.A. Merytoryczny nadzór nad wszystkimi aspektami opracowywania Stawek Referencyjnych pełni Komitet Nadzorczy GPW Benchmark S.A.

  Rozporządzenie – w Unii Europejskiej stanowi najważniejszy akt prawny o najszerszym zasięgu; do wydawania rozporządzeń upoważnione są dwa organy: Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska.WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) - roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Stopa ta, podobnie jak WIBOR, ustalana jest codziennie o godz. 11:00.

  WIBOR jest podstawą wyznaczania oprocentowania dla większości kredytów udzielanych przez polskie banki, w tym dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a także stawką bazową dla obligacji i instrumentów pochodnych. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie umożliwia handel transakcjami futures na WIBOR dla terminów 1M, 3M i 6M.

  Bank – osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami ustawy Prawo bankowe i wymienionych w statucie banku. Banki należą do tak zwanych instytucji zaufania publicznego.EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym strefy euro. Stawki EURIBOR wyznaczane są dla pożyczek na następujące okresy: 1 i 2 tygodnie, 1, 2, 3, 6, 9 miesięcy i 1 rok. Okres trwania pożyczki zaczyna się w dacie dostarczenia środków (data spot) określonej jako drugi dzień roboczy po dacie transakcji. EURIBOR wyznaczany jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez wybrane banki aktywne na rynku międzybankowym w euro (uczestnicy panelu euribor, tzw. panel banks), po odrzuceniu 15% wielkości najniższych i najwyższych. EURIBOR nie jest stawką transakcyjną. Banki podają stawki oprocentowania odpowiadające w ich przekonaniu oprocentowaniu, po jakim banki o wysokim standingu kredytowym pożyczają sobie nawzajem środki pieniężne.

  Według szacunków Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, wartość kontraktów opartych na stopie WIBOR wynosi ok. 7,2 bln zł. Składają się na to pozycje bilansowe na poziomie ok. 650 mld zł i pozycje pozabilansowe sięgające 6,5 bln zł. Wśród pozycji bilansowych można wyróżnić przede wszystkim kredyty (420 mld zł) i obligacje (230 mld zł).

  Depozyt overnight (O/N) – jednodniowy depozyt; cechuje go bardzo krótki okres inwestowania (jeden dzień) i pewny, choć niewielki zysk.

  Ze względu na problemy ze stawkami typu IBOR, Unia Europejska wprowadziła Rozporządzenie BMR. WIBOR nie spełnia wymogów Rozporządzenia, ponieważ stawki referencyjne powinny być obliczane na podstawie transakcji między bankami, a nie deklaratywnych kwotowań. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem stawek WIBID i WIBOR do wymogów Rozporządzenia BMR oraz opracowaniem nowych wskaźników referencyjnych. Sprawą reformy stawek WIBID i WIBOR zajął się również Komitet Stabilności Finansowej.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Wskaźnik kosztu finansowania
 • LIBOR
 • EURIBOR
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Lista uczestników fixingu, GPW Benchmark. www.gpwbenchmark.pl. [dostęp 2019-02-20].
  2. Zob. pkt. 6.1. Regulaminu Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. www.gpwbenchmark.pl. [dostęp 2019-02-20].
  3. Regulamin WIBOR (pol.). www.gpwbenchmark.pl. [dostęp 2019-02-20].
  4. ACI Polska. acipolska.pl. [dostęp 2019-02-20].
  5. GPW Benchmark. www.gpwbenchmark.pl. [dostęp 2019-02-20].
  6. Komitet Nadzorczy GPW Benchmark. www.gpwbenchmark.pl. [dostęp 2019-02-20].
  7. Lista kontraktów terminowych dostępnych na GPW. www.gpw.pl. [dostęp 2019-02-20].
  8. J. Ramotowski, „Banki mają problem z wyznaczaniem ceny pieniądza”. www.obserwatorfinansowy.pl. [dostęp 2019-02-20].
  9. J. Ramotowski, „Banki mają problem z wyznaczaniem ceny pieniądza”. www.obserwatorfinansowy.pl. [dostęp 2019-02-20].
  10. P. Mielus, „Dylematy reformy indeksów rynku finansowego”. gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl. [dostęp 2019-02-20].
  11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011. eur-lex.europa.eu. [dostęp 2019-02-20].
  12. M. Chądzyński, B. Godusławski, „Banki szykują plany na czarny scenariusz z brakiem następcy WIBOR”. gospodarka.dziennik.pl. [dostęp 2019-02-20].
  13. Dokument konsultacyjny dot. reformy stawek WIBID i WIBOR. www.gpwbenchmark.pl. [dostęp 2019-02-20].
  14. Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 25 stycznia 2019 r.. nbp.pl. [dostęp 2019-02-20].
  15. Co z nowym WIBOR-em? Sprawą zajął się Komitet Stabilności Finansowej. alebank.pl. [dostęp 2019-02-20].
  16. M. Chądzyński, „Chaos z nowym WIBOR-em. Oto przewodnik dla wszystkich, którzy mają kredyt”. forsal.pl. [dostęp 2019-02-20].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Aktualne wartości stawek referencyjnych WIBID i WIBOR
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.