• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • WEEE

  Przeczytaj także...
  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Narzędzie – przedmiot lub urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi. Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać "gołymi rękami", lub ułatwia to, co może wykonać sam. Narzędziami posługują się też niektóre gatunki zwierząt.
  Technologia informacyjna (ang. information technology, IT) – całokształt zagadnień, metod i środków i działań związanych z przetwarzaniem informacji.

  WEEE / ZSEE (ang. Waste of Electrical and Electronic Equipment / pol. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych) – dyrektywa Unii Europejskiej.

  Dyrektywa WEEE 2002/96/WE (Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego) została przyjęta przez UE w styczniu 2003. Jej celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu odpadów elektronicznych na środowisko. Czyni ona producentów, dostawców i importerów odpowiedzialnymi za zbiór, ponowne użycie, recykling i odzyskiwanie odpadów elektronicznych. Odpady podzielone są na kilka kategorii i dla każdej z nich są ustalone różne zasady recyklingu.

  Zabawka – przedmiot służący do zabawy najczęściej dzieciom, ale także dorosłym lub zwierzętom. Do popularnych zabawek należą m.in. lalki, żołnierzyki, misie, pieski i inne zwierzęta, bąki, klocki czy samochodziki.Dyrektywa Unii Europejskiej – akt prawa pochodnego Unii Europejskiej, którego mocą prawodawcy państw członkowskich Unii zostają zobowiązani do wprowadzenia (implementacji) określonych regulacji prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie, pożądanego stanu rzeczy.

  Od 14 sierpnia 2012 r. obowiązuje tzw. dyrektywa WEEE 2. Zastąpiła ona dotychczasową dyrektywę WEEE i wprowadziła wiele istotnych zmian, m.in. nowe poziomy minimalnej zbiórki elektroodpadów od 2016 (40% masy sprzętu wprowadzonego na rynek w trzech poprzednich latach, POM) oraz od 2021 (65% POM). Państwa członkowskie alternatywnie mogą wyznaczać poziomy zbiórki nie w oparciu o masę sprzedanego sprzętu, ale także na podstawie tzw. pojawiającego się zużytego sprzętu, czyli szacunkowej masy rzeczywiście wytworzonych elektroodpadów. Od roku 2018 obowiązują nowe grupy produktowe 6 w miejsce obecnych 10. Transpozycja nowych przepisów powinna odbyć się najpóźniej do 14 lutego 2014 roku.

  AGD (Artykuł Gospodarstwa Domowego) – popularny akronim stosowany w odniesieniu do celowo skonstruowanych i powszechnie użytkowanych w gospodarstwie domowym narzędzi i urządzeń (pralek, zmywarek, suszarek do włosów). Używany również jako określenie sklepu oferującego takie artykuły.Sztuczne oświetlenie jest wynikiem dążenia ludzi do uniezależnienia się od ograniczeń narzucanych im przez naturę. Chcąc przedłużyć swoją działalność na godziny wieczorne i nocne, a także rozszerzyć ją na obszar zamkniętych pomieszczeń pozbawionych okien, zaczęto posługiwać się różnymi dostępnymi źródłami światła.

  Produkty podlegające pod dyrektywę WEEE[ | edytuj kod]

  1. Duże urządzenia gospodarstw domowych
  2. Małe urządzenia gospodarstw domowych
  3. Wyposażenie IT i telekomunikacyjne
  4. Urządzenia konsumenckie
  5. Urządzenia oświetleniowe.
  6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem dużych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych)
  7. Zabawki i wyposażenie sportowe
  8. Urządzenia medyczne (z wyjątkiem wszczepionych i zakażonych produktów)
  9. Urządzenia monitorujące i kontrolujące
  10. Automaty

  Zakres stosowania dyrektywy WEEE[ | edytuj kod]

  Normy dyrektywy muszą spełniać firmy lub osoby prywatne, które:

  Recykling, recyklizacja (ang. recycling) – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.
 • produkują lub sprzedają elektroniczne lub elektryczne urządzenia pod swoją marką,
 • odsprzedają urządzenia wyprodukowane przez inną osobę pod swoja marką,
 • importują lub eksportują elektryczne lub elektroniczne urządzenia do państw członkowskich UE.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Tekst polskiej ustawy o ZSEE (WEEE)
 • Tekst dyrektywy WEEE 2002/96/WE
 • Ogólnopolska mapa punktów zbiórki WEEE/ZSEE (zużytego sprzętu/elektroodpadów) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.