• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Węzeł Wodny Bartoszowicko–Opatowicki  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Kanał wodny – sztuczny ciek, fragment drogi wodnej, którego celem jest połączenie istniejących naturalnych dróg wodnych. Tak powstałe drogi wodne znacznie ułatwiają żeglugę i wydatnie skracają czas podróży statków.Kanał Opatowicki (Schleusen Kanal Ottwitz, Ottwitzer Schleusenkanal), to kanał wodny we Wrocławiu, położony na osiedlu Opatowice. Wybudowanie tego kanału wykreowało powstanie Wyspy Opatowickiej. Na kanale tym usytuowana jest Śluza Opatowice tworząca, wraz z Jazem Opatowice zlokalizowanym na głównym nurcie rzeki Odra, stopień wodny Opatowice. Stopień ten, razem ze stopniem wodnym Bartoszowice oraz Kanałem Odpływowym, umożliwia sterowanie przepływem wód rzeki Odra w ramach Bartoszowicko–Opatowickiego Węzła Wodnego przez cały Wrocławski Węzeł Wodny. Kanał ten zlokalizowany jest na lewym brzegu rzeki Odra. Skraca on w linii prostej drogę wodną biegnącą do centrum miasta, łącząc bieg rzeki – wygięty w tym miejscu ku północy meander. Kanał został wybudowany, wraz z Kanałem Żeglugowym i Kanałem Powodziowym, w latach 1912-1917 (1913-1917). Do Kanału można dojechać: od południa Ulicą Międzyrzecką i Ulicą Opatowicką. Od północy, od strony Bartoszowic, można dojść Kładką Bartoszowicką i dalej przez Wyspę Opatowicką przez las i łąkę, na wyspie. Choć obecny kanał został wybudowany w 1917 roku, to powstał on w miejscu wcześniejszego Przekopu Opatowickiego, wykonanego w latach 1531-1554. Powierzchnia wód Kanału Opatowickiego zajmujące ok. 4,3 ha, jest dzierżawiona przez Polski Związek Wędkarski od RZGW.
  Śluza Opatowice
  Jaz Opatowice podczas wezbrania (i Kładka Opatowicka)

  Węzeł Wodny Bartoszowicko–Opatowicki (Węzeł Wodny Bartoszowice–Opatowice, Węzeł Bartoszowice) we Wrocławiu, to węzeł wodny stanowiący fragment wrocławskiego węzła wodnego. Obejmuje on odcinek Górnej Odry Wrocławskiej, Kanał Opatowicki oraz początkowy fragment Kanału Żeglugowego i Kanału Powodziowego, a także przerzutu wód do Widawy. W ramach tego węzła wodnego powstały budowle hydrotechniczne wchodzące w skład Stopnia Wodnego Opatowice, Stopnia Wodnego Bartoszowice i śluzy wałowej stanowiącej urządzenie wlotowe do Kanału Odpływowego. Węzeł ten ma bardzo istotne znaczenie dla funkcjonowania całego Wrocławskiego Węzła Wodnego, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpowodziowej miasta, gdyż w całości przejmuje przepływ wodny dopływający do miasta rzeką Odra i steruje dalszym jej przepływem. Tu następuje rozdział wód na poszczególne kierunki:

  Wezbranie (wyżówka) – wysoki stan wody w rzece, wywołany zwiększonym zasileniem koryta podczas opadów lub roztopów, spiętrzeniem wody spowodowanym zatorem lodowym lub podwyższeniem bazy drenażu w ujściowym odcinku rzeki podczas sztormu. W polskiej terminologii geograficznej wezbrania przynoszące szkody materialne i społeczne nazywa się powodziami.Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).
 • poprzez Stopień Wodny Opatowice do Odry miejskiej, tj. do
 • Śródmiejskiego Węzła Wodnego, oraz
 • poprzez Stopień Wodny Szczytniki do Starej Odry
 • poprzez Stopień Wodny Bartoszowice do Kanału Powodziowego i Kanału Żeglugowego
 • poprzez śluzę wałową do Kanału Odpływowego i dalej do Widawy (Przewał Widawski).
 • Spis treści

 • 1 Obiekty i elementy węzła
 • 2 Rozmieszczenie budowli
 • 3 Historia
 • 4 Miejsce w układzie funkcjonalnym
 • 5 Rozdział wód w WWW
 • 6 Przypisy rzeczowe
 • 7 Zobacz też
 • 8 Przypisy
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Jaz Bartoszowice (Jaz Bartoszowicki) – jaz z zamknięciem segmentowym, położony we Wrocławiu, wybudowany w ramach Stopnia Wodnego Bartoszowice. Jaz piętrzy wody rzeki Odry na jej górnym odcinku, tzw. Górnej Odrze Wrocławskiej, przy czym położony jest w 0,45 km biegu bocznego Kanału Powodziowego. Jaz wybudowany został w latach 1913-1917, w ramach inwestycji z zakresu hydrotechniki, polegającej na budowie nowej drogi wodnej przeprowadzonej przez miasto w ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego, tzw. Wrocławskiego Szlaku Głównego oraz nowego systemu przeciwpowodziowego dla miasta. Po powodzi tysiąclecia jaz został wyremontowany w 1997 roku.Śródlądowe drogi wodne – akweny, na których z uwagi na warunki hydrologiczne oraz istniejące urządzenia wodne możliwy jest przewóz osób i towarów statkami żeglugi śródlądowej. To akweny o specjalnym statusie. Istotnie, status ten posiadają wyłącznie akweny wymienione z nazwy w przepisach.

  Obiekty i elementy węzła[]

  Jaz Bartoszowice – stanowisko dolne (i Most Bartoszowicki)

  Na Węzeł Wodny Bartoszowicko–Opatowicki składają się przede wszystkim cieki wodne lub ich odcinki w rejonie rozwidlenia rzeki. Jest to przede wszystkim główne koryto rzeki Odra, Kanał Opatowicki, oraz odcinki górne Kanału Powodziowego, Kanału Żeglugowego i Kanału Odpływowego.

  Kanał Żeglugowy (Kanał Nawigacyjny) we Wrocławiu to kanał wodny, wybudowany w celu ułatwienia żeglugi i dostosowania węzła wodnego we Wrocławiu, do rosnących potrzeb transportowych, na rzece Odra. Przeprowadzony został na północ od centrum miasta. Kanał został wybudowany, wraz z Kanałem Powodziowym, w latach 1912-1917 (1913-1917). Projektantem kanału był Christian Nakonz.Droga wodna – rzeka, kanał, jezioro lub inny odcinek wodny, który dzięki cechom naturalnym lub wynikającym z działalności człowieka nadaje się do żeglugi.

  Z głównych obiektów hydrotechnicznym wymienić należy:

 • w ramach Stopnia Wodnego Opatowice:
 • Śluza Opatowice
 • Jaz Opatowice
 • w ramach Stopnia Wodnego Bartoszowice:
 • Śluza Bartoszowice
 • Jaz Bartoszowice
 • śluza wałowa na Kanale Odpływowym.
 • Obecnie z powodu jej uszkodzenia podczas powodzi tysiąclecia w 1997 roku, śluza została zabezpieczona i wyłączona z eksploatacji.

  W rejonie tego węzła wodnego znajdują się następujące przeprawy mostowe:

  Widawa (niem. Weide) - rzeka w zachodniej Polsce. Prawy dopływ Odry. Nazwa rzeki pochodzi od prasłowiańskiego "vid" - kręcić, wić się.Obiekt budowlany – stała lub tymczasowa konstrukcja. Obiekty budowlane stanowią całość pod względem techniczno-użytkowym. Wysposażone są w instalacje i inne urządzenia niezbędne do spełniania funkcji, dla której zostały zbudowane oraz charakteryzuje je ściśle określony cykl życia obiektu budowlanego. Cykl życia obiektu budowlanego (ang. Infrastructure Lifecycle Management lub ILM) składa się z następujących faz: faza planowania, faza budowy obiektu, faza eksploatacji oraz prowadzenia i nadzorowania bieżącej obsługi budynku, faza przebudowy, wyburzenia bądź zmiany sposobu zagospodarowania. Na każdym z tych etapów może nastąpić też zmiana właściciela (transakcja kupna i sprzedaży nieruchomości).
 • Most Bartoszowicki
 • Kładka Opatowicka
 • Kładka Ryczyńska.


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Szczytnicki Węzeł Wodny, to węzeł wodny położony we Wrocławiu na rzece Odrze, w ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego. Węzeł ten steruje przepływem i rozdziałem wód pomiędzy śródmiejskie ramię Odry niosące wody do Śródmiejskiego Węzła Wodnego, oraz Starą Odrę, opływającą centrum miasta od północy. Szczytniki Węzeł Wodny ukształtowany został podczas inwestycji z zakresu hydrotechniki przeprowadzonej w latach 1892–1897, polegającej na budowie nowej drogi wodnej oraz systemu przeciwpowodziowego dla miasta, tzw. I Kanalizacja Odry, budowa Drogi Wielkiej Żeglugi.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Kanały wodne we Wrocławiu, wraz z rzekami przepływającymi przez miasto, stanowią jeden z większych w Polsce węzłów wodnych. Ich powstanie związane jest z szeregiem inwestycji hydrotechnicznych prowadzonych we Wrocławiu od najwcześniejszych lat istnienia osadnictwa na terenie obecnego miasta. Największe kanały wodne związane są z przebudową systemu wodnego największej z wrocławskich rzek - Odry, zarówno na potrzeby żeglugi jak i ochrony przeciwpowodziowej. Na obszarze miasta znajdują się również inne, mniejsze kanały, o charakterze zarówno przeciwpowodziowym jak i melioracyjnym i innym, związane z mniejszymi rzekami i ciekami wodnymi. Część z nich oprócz funkcji wyżej wymienionych, to kanały powstałe także dla potrzeb doprowadzenia wodny dla młynów wodnych i małych elektrowni wodnych lub zaopatrzenia albo odprowadzenia wód z innych zakładów i urządzeń.
  Stopień Wodny Bartoszowice – stopień wodny we Wrocławiu, będący jednym ze stopni Odrzańskiej Drogi Wodnej, na jej głównym szlaku wodnym prowadzącym przez miasto, tzw. Głównej Drodze Wodnej. Stopień piętrzy wody największej z rzek przepływającej przez miasto – rzeki Odra. Obejmuje budowle piętrzące zlokalizowane w rejonie osiedla Bartoszowice i Swojczyce – Strachocin. W obrębie tego stopnia wodnego znajdują się takie budowle hydrotechniczne jak Jaz Bartoszowice i Śluza Bartoszowice.
  Śluza Opatowice – śluza wodna, komorowa, zlokalizowana na rzece Odra, w 245,03 km biegu rzeki, położona w przekopie wykonanym przy jej zakolu, nazwanym Kanałem Opatowickim, w 1,0 km tego kanału. Śluza położona jest we Wrocławiu, pomiędzy Wyspą Opatowicką, a osiedlem Opatowice. Śluza została wybudowana w ramach inwestycji z zakresu hydrotechniki, prowadzonej w latach 1913-1917 polegającej na budowie nowej drogi wodnej przeprowadzonej przez miasto w ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego, tzw. Wrocławskiego Szlaku Głównego, mimo że sama śluza leży poza tym szlakiem.
  Rozporządzenie – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.