• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Węglowodory nienasycone

  Przeczytaj także...
  Związki acykliczne – związki organiczne, które nie mają budowy cyklicznej (otwarte łańcuchy węglowe). Do tej grupy nie mogą należeć związki aromatyczne oraz alifatyczne posiadające w swoim łańcuchu pierścień. Przykładami związków acyklicznych są: metan, kwas octowy czy glutation.Otwarty dostęp (OD, ang. Open Access, „OA”) – oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.
  Wiązanie π - wiązanie chemiczne powstałe w wyniku nakładania bocznego orbitali atomowych (oprócz orbitali s). Kształt tego wiązania wyznacza orbital molekularny π. Przy opisie wiązania π w indeksie dolnym lub po spacji podaje się jakie orbitale tworzą dane wiązanie, np. πd-d, πp-p*, gdzie * oznacza orbital antywiążący.
  Wiązanie podwójne w węglowodorze; kolorem czerwonym oznaczono wiązania typu σ i π

  Węglowodory nienasycone – grupa węglowodorów, zawierających jedno lub kilka wiązań wielokrotnych (podwójnych lub potrójnych). Należą do organicznych związków chemicznych.

  Węglowodory – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i wodoru. Wszystkie one składają się z podstawowego szkieletu węglowego (powiązanych z sobą atomów węgla) i przyłączonych do tego szkieletu atomów wodoru.Olefiny – organiczne związki chemiczne z grupy węglowodorów nienasyconych, w których występuje jedno lub więcej podwójnych wiązań chemicznych między atomami węgla. Olefiny mogą mieć budowę niecykliczną (alkeny, polieny) lub cykliczną (cykloalkeny, cyklopolieny).

  Acykliczne węglowodory nienasycone dzielą się na:

  Wiązanie wielokrotne – wiązanie chemiczne między dwoma atomami, w którym bierze udział więcej niż jedna para elektronowa.Dieny – grupa organicznych związków chemicznych, węglowodory nienasycone, w których występują dwa wiązania podwójne między atomami węgla. Ogólny wzór dienów otwarto-łańcuchowych to CnH2n-2, zaś dienów cyklicznych to CnH2n-4.
 • olefiny – zawierające wiązania podwójne
 • alkeny – zawierające jedno wiązanie podwójne (np. etylen)
 • polieny – zawierające więcej niż jedno wiązanie podwójne
 • dieny – zawierające dwa wiązania podwójne
 • acetyleny – zawierające wiązania potrójne
 • alkiny – zawierające jedno wiązanie potrójne (np. acetylen)
 • poliyny – zawierające więcej niż jedno wiązanie potrójne
 • Zobacz też[edytuj kod]

 • Związki nienasycone
 • Przypisy[edytuj kod]

  1. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Olefins [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson: IUPAC. Compendium of Chemical Terminology (Gold Book). Wyd. 2. Oksford: Blackwell Scientific Publications, 1997. Wersja internetowa: M. Nic, J. Jirat, B. Kosata: Olefins (ang.), aktualizowana przez A. Jenkins. DOI: 10.1351/goldbook.O04281
  2. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Alkenes [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson: IUPAC. Compendium of Chemical Terminology (Gold Book). Wyd. 2. Oksford: Blackwell Scientific Publications, 1997. Wersja internetowa: M. Nic, J. Jirat, B. Kosata: Alkenes (ang.), aktualizowana przez A. Jenkins. DOI: 10.1351/goldbook.A00224
  3. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Dienes [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson: IUPAC. Compendium of Chemical Terminology (Gold Book). Wyd. 2. Oksford: Blackwell Scientific Publications, 1997. Wersja internetowa: M. Nic, J. Jirat, B. Kosata: Dienes (ang.), aktualizowana przez A. Jenkins. DOI: 10.1351/goldbook.D01699
  4. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Acetylenes [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson: IUPAC. Compendium of Chemical Terminology (Gold Book). Wyd. 2. Oksford: Blackwell Scientific Publications, 1997. Wersja internetowa: M. Nic, J. Jirat, B. Kosata: Acetylenes (ang.), aktualizowana przez A. Jenkins. DOI: 10.1351/goldbook.A00066
  5. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Alkynes [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson: IUPAC. Compendium of Chemical Terminology (Gold Book). Wyd. 2. Oksford: Blackwell Scientific Publications, 1997. Wersja internetowa: M. Nic, J. Jirat, B. Kosata: Alkynes (ang.), aktualizowana przez A. Jenkins. DOI: 10.1351/goldbook.A00236
  Wiązanie σ – wiązanie chemiczne powstające przez czołowe nakładania się dwóch orbitali atomowych, w wyniku czego powstają dwa nowe orbitale: wiążący i antywiążący. Kształt wiązania σ wyznacza orbital molekularny σ. Przy opisie wiązania σ w indeksie dolnym lub po spacji podaje się, jakie orbitale tworzą dane wiązanie, np.: σsp-sp, σsp-sp, σsp-s, σp-p*, σs-s, gdzie * oznacza orbital antywiążący.Alkiny (zwyczajowo acetyleny) – grupa organicznych związków chemicznych będących węglowodorami nienasyconymi, w których występuje jedno wiązanie potrójne między atomami węgla (−C≡C−). Najprostszym alkinem jest acetylen (etyn), H−C≡C−H. Alkiny są bardziej reaktywne od alkanów i alkenów, są nietrwałe i podlegają wielu samorzutnym reakcjom. Ogólny wzór alkinów: CnH2n−2. Alkiny, tak jak wszystkie węglowodory, ulegają reakcjom spalania.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Acetyleny – grupa organicznych związków chemicznych będących acyklicznymi (rozgałęzionymi bądź nie) lub cyklicznymi (także posiadającymi łańcuch boczny) węglowodorami nienasyconymi zawierającymi przynajmniej jedno wiązanie potrójne. Dzielą się na alkiny – zawierające jedno wiązanie potrójne – oraz poliyny (alkapoliyny) – zawierające więcej niż jedno takie wiązanie (diyny lub alkadiyny – dwa wiązania potrójne; triyny lub alkatriyny – trzy wiązania podwójne itd.). Nazwa tej grupy pochodzi od acetylenu – najprostszego jej przedstawiciela.
  Alkeny – organiczne związki chemiczne z grupy węglowodorów nienasyconych, w których występuje jedno podwójne wiązanie chemiczne między atomami węgla (C=C). Razem ze związkami, które posiadają dwa lub więcej wiązań podwójnych (polienami, takimi jak dieny, trieny itd.) oraz z analogami pierścieniowymi (cykloalkenami i cyklopolienami) tworzą grupę olefin. Mają więcej izomerów oraz są też bardziej aktywne niż alkany. Wraz ze zwiększającą się długością łańcucha węglowego maleje ich reaktywność. Można je otrzymać z ropy naftowej, a w laboratorium w reakcji eliminacji fluorowca z halogenków alkilowych lub przez dehydratację alkoholi. Ich wzór ogólny to CnH2n.
  Związki nienasycone – związki chemiczne, których cząsteczki zawierają jedno lub więcej wiązań wielokrotnych, podwójnych (np. >C=C<, >C=C=C<, −N=N−, >Si=C<, >Si=Si<) lub potrójnych (−C≡C−, −Si≡Si−).
  Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Polieny – organiczne związki chemiczne, węglowodory, w których występuje więcej niż jedno podwójne wiązanie węgiel-węgiel. Pierścieniowe odpowiedniki polienów to cyklopolieny.
  Oksford (ang. Oxford) – miasto w południowej Anglii nad rzeką Tamizą, stolica hrabstwa Oxfordshire. Znane jest przede wszystkim jako siedziba Uniwersytetu Oksfordzkiego (University of Oxford), najstarszego anglojęzycznego uniwersytetu świata. Oksford od XIX w. nazywany jest "miastem malowniczych wież" (ang. city of dreaming spires).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.