• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wąwóz Jamki

  Przeczytaj także...
  Sąspówka – potok w województwie małopolskim, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, mający 5 km długości. Prawy dopływ Prądnika. Swój początek potok bierze we wsi Sąspów. Kolejne źródła zasilające potok znajdują się w Dolinie Sąspowskiej. Tymi źródłami są m.in.: źr. Harcerza, Spod Graba, Ruskie, Filipowskiego. Ich wydajność wynosi od 15 l/s w początkowym źródle do 8 l/s. W źródle Harcerza żyje wypławek alpejski, będący reliktem ostatniej epoki lodowcowej. Potok płynie po dnie doliny spokojnie meandrując po szerokim jej dnie wśród skupisk buczyny karpackiej, łąk rajgrasowych i ostrożeniowych oraz łęgów głównie wierzbowych i olchowych. W rzece tej żyją bobry, które zostały sprowadzone tutaj w 1985 roku. Piżmaki to tutejsi przybysze z Czech, które uciekając z tamtejszej hodowli w 1905, przekroczyły granice kraju i dotarły m.in do Sąspówki. W pobliżu ujścia do Prądnika potok tworzy jar. Sąspówka, w przeciwieństwie do Prądnika, charakteryzuje się wyjątkowo czystą wodą (I klasa czystości).Dolina Sąspowska – druga co do wielkości dolina w Ojcowskim Parku Narodowym, objęta ochroną ścisłą. Na obszarze OPN, gdzie znajduje się jej środkowa i dolna część, ma długość ok. 5 km. Jej dnem płynie potok Sąspówka, prawy dopływ Prądnika. Dolina jest prawie niezabudowana (jedynie w górnej części rzadkie zabudowania). Płynąca nią Sąspówka charakteryzuje się wyjątkowo czystą wodą (I klasa czystości). Potok zasilany jest licznymi źródłami, m. in są to: źr. Harcerza, Spod Graba, Ruskie, źr. im. W. Filipowskiego. W źródle Harcerza żyje wypławek alpejski, będący reliktem ostatniej epoki lodowcowej. W Saspówce żyją bobry, sprowadzone tu w 1985 r. Płaskie dno doliny stanowią łąki, obydwa zbocza porośnięte są lasem, w którym występują liczne skały wapienne. W lewym zboczu są to: Wykotna, Iłowa, Oborzysko, Wrota, Bramka, Krzyżówka, Czubatka, Szalej, Framugi, Muszla, Skały Lisie, Langiewicza. Skały te kryją w sobie ciekawe jaskinie, których jest w dolinie aż 164. Jedną z nich jest Jaskinia Sąspowska i Jaskinia Koziarnia Z doliny skały są jednak prawie niewidoczne, gdyż zasłaniają je drzewa, najlepiej widoczne są wiosną, przed rozwinięciem liści. W grupie skał Framugi znajduje się schronisko Wylotne, w którym odkryto jedno z najstarszych miejsc pobytu człowieka w tych okolicach. Do doliny uchodzi jeszcze kilka niewielkich bocznych wąwozów: Koziarnia, Słupianki, Jamki, Pradła, Puklowiec, Błotny Dół. Obok wylotu wąwozu Jamki są Skały Chmielewskiego. W dolnej części doliny znajduje się zbiorowa mogiła Żydów rozstrzelanych przez Niemców w 1943 r.
  Kras (procesy krasowe, krasowienie) – procesy rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, jeden z rodzajów wietrzenia chemicznego. Krasowieniu podlegają skały krasowiejące: przede wszystkim wapienie, a także dolomity, margle, gips, anhydryt, halit (potocznie sól kamienna).
  Wylot wąwozu Jamki (Skały Chmielewskiego)

  Jamki – wąwóz w Ojcowskim Parku Narodowym. Jest bocznym, orograficznie prawym odgałęzieniem Doliny Sąspowskiej, do której uchodzi nieco powyżej źródła Harcerza znajdującego się przy szlaku turystycznym przez Dolinę Sąspowską. Wylot wąwozu zamknięty bramą skalną, skały z południowej strony tej bramy to Skały Chmielewskiego.

  Żyzna buczyna karpacka zwana też buczyną karpacką (Dentario glandulosae-Fagetum Klika 1927 em. Mat. 1964, syn. Fagetum carpaticum Klika 1927) – zespół roślinności należący do związku Fagion sylvaticae grupującego lasy bukowe. Jest to zespół leśny, który niegdyś zajmował niemal całe piętro regla dolnego w Karpatach od ok. 600 do 1150 m n.p.m.Obecnie jeszcze zachował się w nienaruszonym stanie w niektórych trudno dostępnych miejscach. Buczyna ta charakteryzuje się domieszką jodły, wiązu górskiego i jaworu. W wyższych partiach miejsce jodły zajmuje świerk. Dominujący gatunek – buk zwyczajny osiąga często ogromne rozmiary. Tworzy zwarte i cieniste drzewostany z szerokimi koronami i rzadko rozstawionymi pniami ogromnych drzew. W górnych partiach, na granicy swojego pionowego zasięgu pnie buków są często rozgałęzione i poskręcane. Warstwa podszytu prawie nie występuje, ubogie w gatunki runo rozwija się głównie wczesną wiosną, przed rozwojem liści przez drzewa. Jest to możliwe dzięki temu, że buk bardzo późno rozwija swoje liście. Runo zajmuje 30-60% powierzchni, resztę stanowi ściółka, brak zupełnie gołej gleby. Gleby pochodzą głównie z łupków i piaskowców, są bogate w próchnicę powstałą z corocznie opadających liści bukowych, procesy bielicowania słabe.Ojcowski Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych w Polsce, utworzony w 1956. Znajduje się on w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, około 15 km od Krakowa. Położony jest na obszarze 4 gmin: Skała, Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś, Sułoszowa.

  Jamki to dzikie uroczysko będące obszarem ochrony ścisłej. Nie prowadzi przez niego żaden szlak turystyczny. Występuje tu ciekawa fauna i flora. W dolnej części wąwozu znajdują się dobrze zachowane płaty buczyny karpackiej. W skałach wąwozu jest najliczniejsze na całym terenie OPN skupisko dużych jaskiń i grot. Najbardziej znane z nich to: Biała, Krakowska, Zbójecka, Złodziejska, Jama Ani. Zbudowany ze skał wapiennych wąwóz powstał w wyniku działalności wód, jest jednak suchy, woda bowiem wskutek procesów krasowych spływa do Sąspówki podziemnymi szczelinami. Zatarasowany jest powalonymi drzewami i porośnięty bujną roślinnością.

  Istniejący niegdyś szlak przez Jamki został dla turystów zamknięty w 1984 r. Obecnie wejście do wąwozu możliwe jest po uzyskaniu zgody dyrekcji OPN. (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.