• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uwęglenie

  Przeczytaj także...
  Macerał – podstawowy wyróżnialny mikroskopowo składnik węgla, analogiczny do minerału w skałach nieorganicznych, lecz niemający formy krystalicznej i stałego składu chemicznego.Czas – skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Pojęcie to było również przedmiotem rozważań filozoficznych.
  Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla.

  Uwęgleniem nazywa się proces, w którym następuje stopniowy wzrost procentowy zawartości pierwiastka C, a zmniejsza się zawartość innych pierwiastków np.: O2 i H2. Zmniejsza się także zawartość części lotnych, następuje wzrost ciepła spalania [MJ/kg]. Z petrograficznego punktu widzenia następuje wzrost zdolności odbicia światła (refleksyjność witrynitu) mierzy się ją na macerale kolotelinicie, a wartość wyraża się w Rr [%] (refleksyjność robocza). Następują wtedy zmiany fluorescencji oraz zanika jedna z grup macerałów – grupa liptynitu. Makroskopowo proces uwęglenia powoduje zmiany barwy (z brunatnej w różnym odcieniu do czarnego) wzrost intensywności połysku oraz wzrost ciężaru właściwego węgla. Proces uwęglenia jest procesem złożonym z przemian fizyko-chemicznych materii organicznej i mineralnej. Materiały wyjściowe i końcowe tego procesu to torf i grafit. Na proces uwęglenia wpływają następujące czynniki: ciśnienie, temperatura i czas. Dzieli się go także na dwie fazy:

  Fluorescencja – jeden z rodzajów luminescencji – zjawiska emitowania światła przez wzbudzony atom lub cząsteczkę. Zjawisko uznaje się za fluorescencję, gdy po zaniku czynnika pobudzającego następuje szybki zanik emisji w czasie około 10 s. Gdy czas zaniku jest znacznie dłuższy, to zjawisko jest uznawane za fosforescencję.Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.
 • Faza biochemiczna – następuje nagromadzenie materii organicznej i częściowy jej rozkład (próchnienie, butwienie, torfienie i gnicie), decyduje ona o składzie petrograficznym danego węgla. Kończy się ona w momencie przykrycia materii organicznej przez materię mineralną.
 • Faza geochemiczna – rozpoczyna się w momencie przykrycia materii organicznej poprzez materię mineralną (np. spływy molasowe, powstanie gleby zwietrzelinowej itp.). W fazie geochemicznej następują właściwe procesy uwęglenia.
 •  Zapoznaj się również z: bitumizacja.

  Bibliografia[]

 • Kruszewska K., Dybova-Jachowicz S, Zarys petrologii węgla, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,Katowice 1997
 • Łydka K., Petrologia skał osadowych, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985, ISBN 83-220-0209-2
 • Smulikowski K., Geochemia, Wydawnictwo Państwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa 1952
 • Grafit – pospolity i szeroko rozpowszechniony minerał z gromady pierwiastków rodzimych. Stosowany jako naturalny suchy smar. Jest – obok diamentu i fulerytu – odmianą alotropową węgla. Nazwa pochodzi od gr. graphein = pisać, nawiązuje do tradycyjnego zastosowania tego minerału.Butwienie - proces rozkładu roślinnej materii organicznej prowadzony w obecności tlenu przez mikroorganizmy należące do destruentów, głównie bakterie. Butwienie zachodzi m.in. w glebach leśnych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kolotelinit – macerał z grupy witrynitu. Należy do podgrupy telowitrynitu. Macerały tej podgrupy występują w formie pasemek o różnej grubości, które są utworzone z tkanek roślinnych w różnym stopniu zachowanych. Obecność tej podgrupy świadczy o facji leśnej. Kolotelinit jest to macerał gładki nie wykazujący budowy komórkowej, występujący w formie pasemek, soczewek w różnej grubości i na tym macerale mierzymy refleksyjność chcąc określić stopień uwęglenia danego węgla.
  Rozpad gnilny (łac. putrefactio) – zachodzący w warunkach beztlenowych proces rozkładu związków białkowych odbywający się pod wpływem enzymów proteolitycznych wydzielanych głównie przez saprofityczne bakterie gnilne (obecne w dużych ilościach m.in. w przewodzie pokarmowym) oraz niektóre grzyby. Zmiany rozkładowe nakładają się na autolizę pośmiertną organizmów. Jest ważnym ogniwem krążenia pierwiastków w przyrodzie.
  Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność:
  Witrynit – grupa macerałów węgla kamiennego wzbogaconych w tlen, powstała przez przeobrażenie huminitu. Grupa witrynitu obejmuje: telinit, kolinit i witrodetrynit. Grupa utworzona z tkanki roślinnej zachowanej w różnym stopniu, tkanki te są bogate w celulozę i ligninę. Ta grupa macerałów występuje w formie pasemek, soczewek o grubości kilkudziesięciu μm do kilku cm. Macerały te makroskopowo tworzą witryn, bądź występują również formie izolowanych ziaren.
  Torfienie - proces, który zachodzi na torfowiskach, produktem jest torf. Zachodzi pod stałym przykryciem wody. Materia organiczna jest częściowo rozkładana na H2O , CO2 i metan, a częściowo jest przeobrażana i co za tym idzie, wzrasta zawartość pierwiastka C. W górnych partiach torfowiska jest więcej tlenu niż w dolnej. Dlatego w górnej zachodzi butwienie tlenowe, a w dolnej anaerobowe niższe butwienie beztlenowe.
  Próchnienie – suchy proces gnilny powodujący rozkład tkanek wywoływany głównie przez grzyby. Próchnienie powoduje np. rozkładanie drewna (pni drzew, starej stolarki drewnianej), rozkład liści w ściółce. W wyniku rozkładu powstaje próchno.
  Molasa – ogólna nazwa kompleksu skał osadowych wypełniających zapadliska powstające na przedpolu wypiętrzonego górotworu fałdowego w schyłkowym stadium orogenezy, zwykle o grubości wielu kilometrów. Jego głównym składnikiem są skały okruchowe pochodzące z niszczenia gór.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.