• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uszkodzenia mechaniczne - wada drewna

  Przeczytaj także...
  Składnica drewna - wydzielony obszar terenu, na którym przechowywane jest drewna pozyskanego w lesie. Podstawową rolą i zadaniem składnic jest magazynowanie surowca drzewnego.Tkanka (łac. textum, l. m. textus; gr. histos – utkanie, tkanka) – zespół komórek (wraz z istotą międzykomórkową) o podobnej budowie, określonych czynnościach, podobnym pochodzeniu, przemianie materii i przystosowanych do wykonywania określonej funkcji na rzecz całego organizmu. Tkanki są elementami składowymi narządów i ich układów. Dział biologii zajmujący się tkankami to histologia.
  Drzewa – grupa roślin, do której zaliczają się największe rośliny lądowe. Grupa ta nie jest taksonem – grupuje tylko organizmy roślinne podobne morfologicznie i funkcjonalnie. Drzewa są roślinami wieloletnimi o zdrewniałych łodygach (i zwykle też korzeniach). Od innych roślin drzewiastych (krzewów i krzewinek) różnią się posiadaniem łodygi głównej (pnia) rozgałęziającej się dopiero od pewnej wysokości. Liczne rozgałęzienia wraz z listowiem tworzą koronę drzewa. Do drzew zalicza się niekiedy rośliny posiadające kłodzinę zamiast pnia zakończoną pękiem liści tj. paprocie drzewiaste, sagowcowe, palmy, pandany, juki i draceny. Bardziej zawężone definicje wyłączają wieloletnie rośliny o zdrewniałych łodygach, które nie posiadają zdolności przyrostu na grubość i nie tworzą korony ze zdrewniałych rozgałęzień łodygi. Dział botaniki zajmujący się drzewami to dendrologia (gr. δένδρον – drzewo). W Polsce kilkadziesiąt tysięcy najstarszych i najbardziej okazałych drzew podlega ochronie prawnej jako pomniki przyrody. W leksykonach lub spisach gatunków roślin drzewa bywają oznaczane symbolem przypominającym symbol Saturna lub alchemiczny symbol ołowiu, tj. podwójnie kreślone h. (Pojedynczo kreślone h, czyli ħ, oznacza krzew)
  Uszkodzenie mechaniczne typu ciała obcego w pniu drzewa.

  Uszkodzenia mechaniczne – grupa wad drewna polegająca na naruszeniu tkanek na ogół drzew rosnących lub krótko po ich ścięciu – drewna i jego składowaniu.

  Zabitka, martwica boczna – wada drewna z grupy wad budowy. Jest to przyobwodowa warstwa obumarłego, zranionego drewna, znajdująca się na pniu, powstała w wyniku miejscowego zniszczenia kambium na skutek: pożaru, silnego nasłonecznienia, działania niskich temperatur, uszkodzeń wywołanych przez zwierzęta (czemchanie, spałowanie) lub człowieka oraz innych urazów mechanicznych.Spała żywiczarska - wada drewna z grupy uszkodzeń mechanicznych polegająca na naruszeniu tkanek drzew rosnących, na dużej powierzchni pnia. Spała powstaje w wyniku celowego korowania i nacinania pni drzew iglastych (najczęściej sosna zwyczajna) w celu pozyskania z nich żywicy. Spała przyczynia się do przeżywiczenia, często do zasinienia drewna otaczającego spałę, a nawet do zgnilizny w przypadku wieloletniego przetrzymywania drzewostanu na pniu po zakończeniu żywicowania.

  Uszkodzenia można podzielić według ich pochodzenia na:

  Czynniki antropogeniczne - czynniki związane z każdą formą pośredniego lub bezpośredniego wpływu człowieka na środowisko i bytujące w nim rośliny i zwierzęta. Na terenach użytkowanych rolniczo jest to całokształt działalności związanej z produkcją roślinną i zwierzęcą. Działalność rolnicza, podporządkowana nadrzędnemu celowi, tj. maksymalizacji produkcji, często prowadzi do degradacji środowiska (np. w wyniku nadmiernej chemizacji). W rezultacie działalności pozarolniczej również zachodzą niekorzystne zmiany, np. zmniejszanie powierzchni użytków rolnych na korzyść gospodarki komunalnej i zabudowy przemysłowej, skażenie atmosfery, wody i gleby przez przemysł, zachwianie stosunków wodnych w glebie wskutek pogłębiania rzek lub wadliwej melioracji.Uszkodzenia drewna przez ptaki – wada drewna z grupy uszkodzeń mechanicznych polegająca na naruszeniu przez ptaki tkanek drzew stojących żywych, obumierających, martwych lub rzadziej drewna okrągłego i przetworzonego. Występuje w postaci otworów na pobocznicy pnia o różnej średnicy i głębokości, rzadziej w innych postaciach. Uszkodzenia te występują w drewnie wszystkich gatunków drzew, obniżając wydajność surowca drzewnego. Pomiaru wady nie wykonuje się, stwierdza się jedynie obecność lub określa się liczbę występujących otworów.
 • biologiczne
 • chodniki owadzie
 • uszkodzenia przez ptaki
 • antropogeniczne
 • obecność ciał obcych,
  Oraz wady, które w niektórych okolicznościach mogą być traktowane jako zabitka otwarta – wada budowy
 • odarcie kory
 • zwęglenia
 • zaciosy
 • spała żywiczarska
 • Wady drewna – anomalie budowy drewna, wszelkie jego uszkodzenia lub inne wrodzone i nabyte cechy, które obniżają jego wartość techniczną i ograniczają zakres użyteczności. Z punktu widzenia przerobu surowca drzewnego drewno powinno mieć kształt walca, równomierną słoistość, przebieg włókien równoległy do podłużnej osi, oraz nie powinno mieć sęków (gałęzi).Chodniki owadzie - wada drewna z grupy uszkodzeń mechanicznych polegająca na naruszeniu tkanek drzew rosnących, składowanych w postaci drewno okrągłego lub tarcicy przez owady. Chodniki owadzie występują w drewnie wszystkich gatunków drzew. Ze względu na głębokość dzielą się je na:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zaciosy – uszkodzenia drewna spowodowane narzędziami tnącymi w czasie życia drzewa, niedługo po ścince drzewa np. w trakcie okrzesywania czy okorowania, albo w czasie transportu sortymentów drzewnych. Zacios w leśnictwie często jest rozpatrywany jako zabitka.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.