• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ustawa o kierujących pojazdami

  Przeczytaj także...
  Pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego.Uprawnienie – określenie wyróżnionego w jakiś sposób elementu prawa podmiotowego – przeważnie chodzi o bliższe wyznaczenie zachowania objętego prawem podmiotowym.
  Droga kołowa jest to droga przeznaczona do poruszania się za pomocą pojazdów kołowych. Droga taka zazwyczaj charakteryzuje się utwardzoną nawierzchnią (zwykle asfalt, beton, żwir, szuter, bruk itp.). Utwardzenie składa się zazwyczaj z kilku warstw, ale może nim być również tylko utwardzenie powierzchni gruntu.

  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – ustawa powstała w celu zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Jej głównym zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz podniesienie kwalifikacji kierujących pojazdami. Zakres ustawy obejmuje sprawy regulowane dotychczas w ustawie Prawo o ruchu drogowym i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

  Badanie lekarskie - badanie przeprowadzone osobiście przez lekarza, bądź lekarza weterynarii (badanie lekarsko-weterynaryjne) w czasie postępowania z pacjentem. Formalnie dzieli się na badanie podmiotowe (zbieranie wywiadów, anamneza) i badanie przedmiotowe (fizykalne).Karta rowerowa - zgodnie z polskim prawem o ruchu drogowym jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby niepełnoletniej do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Egzaminy takie przeprowadzane są zazwyczaj w szkołach.

  Zawartość ustawy o kierujących pojazdami[]

  Ustawa o kierujących pojazdami składa się z 20 rozdziałów:

  Pojazd – urządzenie do transportu ludzi lub towarów, w różnych środowiskach: na kołach, gąsienicach, płozach, w przestrzeni kosmicznej (wynoszony rakietą nośną), w głębinach morskich. Pojazd może być napędzany własnym źródłem napędu (zasilanym z własnego lub zewnętrznego źródła energii), ciągnięty lub pchany. Pojazdy poruszające się w wodzie, powietrzu lub kosmosie określa się jako statki (statek wodny, statek powietrzny, statek kosmiczny).Szkolenie – zajęcia pozaszkolne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. W szkoleniu, w odróżnieniu do liczniejszej pod względem uczestników konferencji, bierze udział najczęściej ok. 15-30 osób.
 • Rozdział 1: Przepisy ogólne
 • Rozdział 2: Osoby uprawnione do kierowania pojazdami
 • Rozdział 3: Wydawanie prawa jazdy
 • Rozdział 4: Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami
 • Rozdział 5: Ośrodki szkolenia kierowców i inne podmioty prowadzące szkolenie
 • Rozdział 6: Instruktorzy i wykładowcy
 • Rozdział 7: Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej
 • Rozdział 8: Nadzór nad szkoleniem
 • Rozdział 9: Sprawdzanie kwalifikacji i przeprowadzanie egzaminów państwowych
 • Rozdział 10: Egzaminatorzy i inne osoby dokonujące sprawdzenia kwalifikacji
 • Rozdział 11: Nadzór nad sprawdzaniem kwalifikacji
 • Rozdział 12: Badanie lekarskie
 • Rozdział 13: Badania psychologiczne
 • Rozdział 14: Okres próbny
 • Rozdział 15: Nadzór nad kierującym
 • Rozdział 16: Wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne
 • Rozdział 17: Szkolenie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym
 • Rozdział 18: Nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu ustawy
 • Rozdział 19: Wymiana praw jazdy
 • Rozdział 20: Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Ustawa o kierujących pojazdami w Internetowym Systemie Aktów Prawnych
 • Akt wykonawczy - powszechnie obowiązujący akt normatywny wydawany przez kompetentny organ państwa na podstawie udzielonego mu w innym akcie normatywnym upoważnienia.Egzamin (łac. examen – badanie) – jedna z form sprawdzania wiedzy. Stosuje się ją wielu typach szkół, w tym głównie w szkołach wyższych, a także innych instytucjach, np. w ramach rekrutacji na stanowiska w urzędach państwowych albo weryfikacji kandydatów na duchownych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nadzór administracyjny – nadzór w administracji publicznej polega na możliwości władczego ingerowania w działalność podmiotu nadzorowanego, wraz z pociąganiem do odpowiedzialności osób, nakazywania naprawienia uchybień, z zagrożeniem karami dyscyplinarnymi w razie niewykonania tychże nakazów. Nadzór może być prewencyjny (sankcjonowanie czyli zatwierdzanie uchwał) lub następczy (np. wiążące zalecenia pokontrolne).
  Przepis prawa – samodzielna jednostka redakcyjna tekstu prawnego, czyli zdaniokształtny zwrot językowy (zdanie w sensie gramatycznym) zazwyczaj wskazujący sposób postępowania, czyli regułę powinnego zachowania. Często jest wyodrębniony formalnie, wyróżniony wizualnie i opatrzony nazwą indywidualizującą, taką jak artykuł, paragraf czy ustęp. Może być też zdaniokształtnym fragmentem jednostki redakcyjnej.
  Prawo jazdy – dokument, wydany przez odpowiednie organy państwowe, regionalne lub samorządowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów silnikowych.
  Wypadek drogowy – potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci. Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602) wypadkiem jest zdarzenie drogowe, niezależnie od tego, czy ktoś został ranny lub poniósł śmierć.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.