• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ustawa o Policji

  Przeczytaj także...
  Nowelizacja – częściowa zmiana obowiązującego aktu prawodawczego przez inny akt normatywny tej samej lub wyższej mocy prawnej, później wydany. W praktyce nowelizuje się tylko ustawy.Policja – umundurowana (służba mundurowa) i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego. Została utworzona na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Policja podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
  Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.

  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – polska ustawa uchwalona przez Sejm, określająca organizację i działalność Policji.

  Zakres regulacji[ | edytuj kod]

  Ustawa określa (zawiera):

 • organizację Policji
 • zakres uprawnień Policji
 • banderę i znaki rozpoznawcze Policji
 • zasady służby w Policji
 • korpusy i stopnie policyjne
 • obowiązki i prawa policjanta
 • przepisy o mieszkaniach funkcjonariuszy Policji
 • przepisy o uposażeniu i innych świadczeniach pieniężnych policjantów
 • odpowiedzialność dyscyplinarną i karną policjantów
 • przepisy o kontyngentach policyjnych wydzielonych do realizacji zadań poza granicami państwa, realizacji wspólnych działań na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i o punktach kontaktowych wymiany informacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz krajowe biuro do spraw odzyskiwania mienia.
 • Ustawa powołując Policję, zlikwidowała jednocześnie Milicję Obywatelską.

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.Milicja Obywatelska (MO) – mundurowa formacja państwowa o charakterze policyjnym służąca do utrzymania ładu i porządku, walki z przestępczością oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, działająca w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944–1990. Odpowiednik policji w innych krajach. Jej liczebność wynosiła ok. 80 000 funkcjonariuszy.

  Nowelizacje[ | edytuj kod]

  Ustawę zmieniano (nowelizowano) wielokrotnie.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 1990 r. nr 30, poz. 179)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.