• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Usługa telekomunikacyjna

  Przeczytaj także...
  Telefon (z gr. tele – daleko oraz phone – głos) – urządzenie końcowe dołączane do zakończenia łącza telefonicznego.Sygnał to abstrakcyjny model dowolnej mierzalnej wielkości zmieniającej się w czasie, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy. Tak jak wszystkie zjawiska może być opisany za pomocą aparatu matematycznego, np. poprzez podanie pewnej funkcji zależnej od czasu. Mówimy, że sygnał niesie informację lub też umożliwia przepływ strumienia informacji.
  Abonent – według prawa telekomunikacyjnego podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

  Usługa telekomunikacyjna – termin prawniczy, którego definicja zawarta jest w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z tą definicją usługa telekomunikacyjna to usługa polegająca głównie na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej. W ustawowej definicji z usług telekomunikacyjnych wyłączono usługę poczty elektronicznej. Później to wyłączenie zostało usunięte.

  Teleservices (pol. teleusługi) - podstawowe usługi oferowane przez sieć telekomunikacyjną, realizowane kompleksowo jako współpraca terminali i elementów sieci, oferujące użytkownikom możliwość wykonywania różnego rodzaju połączeń (usługa taka jest traktowana jako dostarczenie funkcjonalności wspomagających różne kwestie, takie jak naliczanie opłaty, kodowanie i dekodowanie informacji czy odpowiednie zestawienia połączenia do użytkownika końcowego). Każdy rodzaj sieci ma zdefiniowany własny zbiór tego typu usług.SMS (ang. Short Message Service) – usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej. Usługa ta jest wprowadzana także do sieci telefonii stacjonarnej.

  Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym każda usługa telekomunikacyjna wymagająca przetworzenia danych o lokalizacji jest określana jako usługa o wartości wzbogaconej.

  Klasyfikacja usług telekomunikacyjnych[]

  Dokumentacja techniczna oraz materiały marketingowe i informacyjne operują często podziałem usług telekomunikacyjnych na te oferowane bezpośrednio przez sieć telekomunikacyjną i tzw. usługi dodane bazujące na tych pierwszych. Poniżej znajduje się klasyfikacja usług bazująca na tym podziale.

  Prawo telekomunikacyjne – polskie prawo zawarte w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) z późniejszymi zmianami oraz w innych ustawach.Usługa podstawowa (ang. Basic Services, usługi podstawowe) – pojęcie używane w telekomunikacji, określające podstawowe usługi związane z przesyłaniem informacji, będące przedmiotem specyfikacji dla konkretnych standardów sieci telekomunikacyjnych. Usługi podstawowe są dzielone na:

  KlasyfikacjaUslugTelekomunikacyjnych.svg

  Usługi oferowane bezpośrednio przez sieć telekomunikacyjną[]

  Część usług oferowanych przez sieć telekomunikacyjną opisana jest w specyfikacji standardu na którym jest ona oparta. Można podzielić je na usługi podstawowe (ang. basic services) i usługi dodatkowe (supplementary services).

  Multimedia Messaging Service (MMS) – rozszerzenie funkcji SMS i EMS o możliwość przesyłania multimediów takich jak grafika, animacje, wideoklipy, dźwięki itp. Pierwotnie MMS zaplanowany został jako usługa dla telefonii trzeciej generacji (UMTS), której jednak wprowadzenie było odwlekane w czasie, więc producenci wprowadzili tę opcję już wcześniej (określana jest jako technologia 2,5G). Obecnie prawie każdy nowy telefon posiada funkcję MMS.Wideo na życzenie (skrót VoD lub VOD; ang. Video on Demand - wideo na żądanie), pot. także oglądanie na żądanie — usługa zezwalająca na oglądanie nadawanego materiału filmowego lub słuchanie nadawanego nagrania dźwiękowego w wybranym przez kogoś czasie, późniejszym niż czas emisji. Nadawana (także "na żywo") audycja może być dzięki temu przesunięta w odbiorze dla pojedynczego widza i słuchacza.

  Usługi podstawowe dzielą się na teleservices (pol. teleusługi) i usługi przenoszenia (bearer services).

 • teleservices (teleusługi) to usługi umożliwiające zestawienie pewnych, zdefiniowanych dla danego standardu sieci, połączeń (np. zwykłe połączenie telefoniczne (głosowe), połączenie alarmowe, wysłanie wiadomości SMS) i zapewniają w tym celu współpracę różnych elementów sieciowych i terminali końcowych (usługa taka jest traktowana jako dostarczenie funkcjonalności wspomagających różne kwestie, takie jak naliczanie opłaty, kodowanie i dekodowanie informacji czy odpowiednie zestawienia połączenia do użytkownika końcowego).
 • usługi przenoszenia (ang. bearer services) związane są bezpośrednio z przesyłaniem danych w sieci.
 • Supplementary services rozszerzają możliwości usług podstawowych, są one również przedmiotem specyfikacji. Przykładem może być możliwość ustawienia przekierowania na inny numer, gdy abonent nie odpowiada, zestawienia telekonferencji lub ustawienie identyfikacji numeru dzwoniącego.

  Prepaid (ang. pre - przed, paid - opłacony), sprzedaż przedpłacona, sprzedaż określonych towarów lub usług na zasadach przedpłaty.Sieć telekomunikacyjna – obiekt techniczny będący zbiorem łączy telekomunikacyjnych i innych urządzeń wymaganych do przysyłania informacji pomiędzy dwoma lub więcej węzłami sieci.

  Usługi dodane[]

  Usługi dodane to usługi nie objęte specyfikacją dla standardu na którym oparta jest sieć. Mogą one kontrolować usługi objęte specyfikacją, bądź wykorzystywać je dla dostarczenia abonentowi dodatkowych treści i możliwości, co poszerzy ofertę operatora na tle rynku. Usługi kontrolujące usługi podstawowe, oparte są zwykle o platformę sieci inteligentnych np. serwis prepaid, który kontroluje ilość środków na koncie abonenta i może w każdej chwili zakończyć połączenie lub transmisję danych. Przykładem usług, które wykorzystują usługi podstawowe dla zaoferowania informacji lub możliwości nie objętych specyfikacją sieci mogą być: umożliwienie abonentom wysyłania MMS, głosowania za pomocą SMS, nagrywania się i odsłuchiwania poczty głosowej lub tzw. Video on demand.

  Sieci inteligentne – platforma, na której operatorzy wdrażają usługi bazujące na funkcjonalności zaimplementowanej w dostarczanych przez dostawców sprzętu elementach infrastruktury telekomunikacyjnej.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Usługi przenoszenia (ang. bearer services) - podstawowe usługi oferowane przez sieć telekomunikacyjną, zapewniające transport informacji pomiędzy punktami dostępowymi sieci. Każdy standard sieci ma zdefiniowane własny zbiór tego typu usług.
  Usługa dodana (ang. value-added service, skrót VAS) – usługa oferowana w sieciach telekomunikacyjnych, kontrolująca usługi podstawowe (oparta jest wtedy na platformie sieci inteligentnych, np. serwis Pre Paid) lub wykorzystująca je do dostarczenia dodatkowych treści i możliwości nie uwzględnionych w specyfikacji standardu danego rodzaju sieci (np. możliwość wysłania informacji multimedialnej w formie MMS, Video On Demand, lub możliwość otrzymywania najnowszych informacji sportowych za pomocą SMS).
  Usługi dodatkowe (ang. Supplementary services) - usługi w sieciach telekomunikacyjnych będące uzupełnieniem usług podstawowych.
  Poczta elektroniczna lub krótko e-poczta, (ang. electronic mail krótko e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.
  Głos ludzki – wibracje wytwarzane przez struny głosowe człowieka (dźwięki o określonej częstotliwości). Fałdy głosowe w połączeniu z m.in. zębami, językiem i ustami mogą wytworzyć szerokie spektrum dźwięków, umożliwiając całkowitą zmianę znaczenia wypowiedzi poprzez manipulację tonu lub akcentowanie pojedynczych części.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.