• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Urzędnik  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej – państwowa szkoła z siedzibą w Warszawie, wyłączona z systemu szkolnictwa wyższego, działająca na podstawie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej z 14 czerwca 1991 r.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Urzędnik – w potocznym znaczeniu osoba pracująca lub pełniąca funkcję w administracji publicznej. W Polsce urzędnikami mogą być jedynie osoby zatrudnione na podstawie mianowania w administracji rządowej, a nie samorządowej, dlatego określanie pracowników samorządowych mianem urzędników w świetle polskiego prawa jest błędem.

  Urząd marszałkowski – wojewódzka jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca jednocześnie jednostką budżetową samorządu województwa. Organ pomocniczy marszałka województwa. Został powołany do życia na mocy ustawy z 18 sierpnia 1998 roku.Warszawskie Centrum EXPO XXI to jeden z najnowocześniejszych, wielofunkcyjnych kompleksów wystawienniczo-konferencyjnych w Polsce. Miejsce na wystawy, targi, konferencje, kongresy, seminaria, bankiety, pokazy mody, bale i koncerty.

  Spis treści

 • 1 Prawo polskie
 • 1.1 Urzędnik służby cywilnej
 • 1.2 Pracownik samorządowy
 • 1.3 Wymagania na stanowisko urzędnicze
 • 1.4 Obowiązki urzędnika
 • 2 Przypisy
 • 3 Bibliografia
 • 4 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W porządkach prawnych różnych państw występują ustawy: zasadnicze (konstytucje), organiczne i zwykłe.
  Szef Służby Cywilnej - centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad służbą cywilną. Powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na 5-letnią kadencję spośród urzędników służby cywilnej. Szef Służby Cywilnej m.in.: czuwa nad przestrzeganiem zasad służby cywilnej, kieruje procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, gromadzi informacje o korpusie służby cywilnej, przygotowuje projekty aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej, monitoruje i nadzoruje wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia i szkolenia członków korpusu służby cywilnej.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk i może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia, co wiąże się z rozległością przedmiotu badań.
  Dyrektor generalny (ang. Chief Executive Officer, CEO) – osoba dysponująca ostateczną władzą wykonawczą w organizacji lub przedsiębiorstwie. Funkcjonalnie odpowiada polskiemu prezesowi zarządu.
  Informacja niejawna – polski termin prawniczy, który został zdefiniowany w ustawie o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku. Oznacza informację, która wymaga ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, niezależnie od formy i sposobu jej wyrażenia, także w trakcie jej opracowania.
  Powiat (w Polsce) – jednostka samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego, obejmująca część obszaru województwa. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.