• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Urządzenie elektrotermiczne

  Przeczytaj także...
  Kuchnia indukcyjna – urządzenie służące do gotowania potraw, podgrzewające naczynie w wyniku działania szybkozmiennego pola magnetycznego w dnie naczynia kuchennego.Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.
  Prąd stały (ang. direct current, DC) – prąd stały charakteryzuje się stałym zwrotem oraz kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych, w odróżnieniu od prądu zmiennego i przemiennego – (AC, ang. alternating current).
  Kuchnia elektryczna jako przykład urządzenia rezystancyjnego, bez komorowego, nagrzewającego wsad pośrednio.
  Piec hutniczy może być przykładem urządzenia łukowego.
  Kuchenka mikrofalowa jest przykładem urządzenia wykorzystującego wielkie częstotliwości robocze.
  Płyta indukcyjna jest przykładem urządzenia indukcyjnego.

  Urządzenie elektrotermiczne (elektryczne urządzenie grzejne) - urządzenie lub zespół urządzeń do celowego przetwarzania energii elektromagnetycznej w energię cieplną i wykorzystania jej w celach użytecznych.

  Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.Energia termiczna (zwana też potocznie energią cieplną) – część energii wewnętrznej układu, która jest związana z chaotycznym ruchem cząsteczek układu. Miarą energii termicznej jest temperatura. Każda postać energii może się przemienić w energię termiczną, czemu towarzyszy wzrost entropii.

  Urządzenie elektrotermiczne składa się z członów: grzejnego, zasilającego, sygnalizacyjno-pomiarowego, regulacyjnego i innych (człony studzące, rekuperacji ciepła, dogrzewające płomieniowo, wytwarzające próżnię lub sztuczną atmosferę). Procesy grzejne zachodzące w urządzeniach elektrotermicznych maja na celu nagrzewanie lub ogrzanie wsadu.

  Próżnia – w rozumieniu tradycyjnym pojęcie równoważne pustej przestrzeni. We współczesnej fizyce, technice oraz rozumieniu potocznym pojęcie próżni ma zupełnie odmienne konotacje.Obróbka cieplna – zbiorcza nazwa obróbek materiałów metalowych polegających na odpowiednim nagrzewaniu, wygrzewaniu i chłodzeniu do zadanych temperatur i z określoną szybkością, w celu zmiany własności stopu w stanie stałym. Celem stosowania operacji i zabiegów obróbki cieplnej jest np. zmiana własności mechanicznych i plastycznych poprzez zmianę struktury. Operacje te przeprowadza się również z zastosowaniem dodatkowych czynników np. obróbki mechanicznej lub chemicznej.

  Podział urządzeń grzejnych[]

 • Kryterium podziału ze względu na metodę elektrotermiczną
 • urządzenia oporowe (rezystancyjne)
 • urządzenia łukowe
 • piece pośrednie
 • piece bezpośrednie
 • urządzenia elektronowe
 • urządzenia elektrodowe
 • piece symetryczne
 • piece niesymetryczne
 • urządzenia indukcyjne
 • piece indukcyjne rdzeniowe
 • piece indukcyjne bezrdzeniowe
 • urządzenia pojemnościowe
 • urządzenia plazmowe
 • urządzenia mikrofalowe
 • urządzenia fotonowe (laserowe)
 • kryterium podziału ze względu na rodzaj promieniowania
 • urządzenia wykorzystujące promieniowanie laserowe (promieniowanie elektromagnetyczne widzialne)
 • urządzenia wykorzystujące promieniowanie iraserowe (promieniowanie elektromagnetyczne podczerwone)
 • kryterium podziału ze względu na sposób działania
 • urządzenia z laserami impulsowymi
 • urządzenia z laserami o działaniu ciągłym
 • urządzenia jarzeniowe (jonowe)
 • urządzenia ultradzwiękowe
 • kryterium podziału ze względu na sposób nagrzewania wsadu
 • urządzenia nagrzewające wsad pośrednio
 • urządzenia nagrzewające wsad bezpośrednio
 • kryterium podziału ze względu na rodzaj nagrzewania pośredniego (kryterium rodzaju drogi termokinetycznej)
 • urządzenia nagrzewające wsad w sposób kondukcyjny
 • urządzenia nagrzewające wsad w sposób konwekcyjny
 • urządzenia nagrzewające wsad w sposób radjacyjny (promiennikowy)
 • kryterium podziału ze względu na częstotliwość roboczą
 • urządzenia zerowej częstotliwości roboczej (prąd stały)
 • urządzenia o zmniejszonej częstotliwości roboczej do 50 Hz
 • urządzenia o częstotliwości sieciowej 50 Hz
 • urządzenia o zwiększonej częstotliwości roboczej 50 Hz < f < 10 kHz
 • urządzenia o wielkiej częstotliwości roboczej 10 kHz < f < 300 GHz
 • urządzenia o bardzo wielkiej częstotliwości roboczej (optycznej) 300 GHz < f < 30 PHz
 • kryterium podziału ze względu na budowę urządzenia
 • urządzenia komorowe
 • urządzenie bezkomorowe
 • kryterium podziału uwzględniające wykorzystanie technologii nagrzewania
 • urządzenia wykorzystywane w obróbce cieplnej
 • urządzenia wykorzystywane w obróbce cieplno-chemicznej
 • urządzenia wykorzystywane w obróbce cieplno-fizycznej
 • kryterium podziału ze względu na rozkład gęstości objętościowej mocy cieplnej
 • urządzenia o nagrzewaniu wsadu objętościowym
 • urządzenia o nagrzewaniu wsadu selektywnym
 • kryterium podziału ze względu na kinetykę wsadu
 • urządzenia nagrzewające wsad przelotowo
 • piece poziome (tunelowe)
 • piece pionowe (wieżowe)
 • urządzenia nagrzewające wsad nieprzelotowo
 • piece komorowe
 • piece tyglowe
 • kryterium podziału ze względu na szybkość obniżenia temperatury wsadu
 • urządzenia o spowolnionym obniżaniu temperatury
 • urządzenia o kontrolowanym dogrzewaniu wsadu
 • urządzenia o przyspieszonym studzeniu
 • kryterium obszaru zastosowań urządzeń grzejnych dzieli je na urządzenia stosowane w przemyśle, gospodarstwach komunalno-bytowych, rolnictwie, transporcie, budownictwie i medycynie.
 • Bibliografia[]

 • Jacek Hauser, Elektrotechnika. Podstawy elektrotermii i techniki świetlnej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2006, ISBN 83-7143-298-4, str. 467
 • Henryk Markiewicz, Instalacje elektryczne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, wydanie ósme, Warszawa 2008, ISBN 978-83-204-3400-2, str. 204-220.
 • Witold Kotlarski, Jerzy Grad, Aparaty i urządzenia elektryczne, wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, Warszawa 1997, ISBN 83-02-06581-1, str. 143 - 164.
 • Henryk Markiewicz (ur. 13 listopada 1906 w Spale Podolskiej, zm. 2 stycznia 1987) – inżynier, profesor Politechniki Gdańskiej, organizator i kierownik Katedry Elektrotechniki Okrętowej oraz Zakładu Elektrotechniki Morskiej.Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kuchnia elektryczna (Kuchenka elektryczna) – urządzenie kuchenne zamieniająca energię elektryczną na ciepło używane do gotowania, smażenia i pieczenia. Podgrzewanie zachodzi na płytach grzejnych lub w piekarniku.
  Rolnictwo – jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt.
  Piec łukowy, EAF (ang. Electric Arc Furnace) – piec elektryczny, w którym wsad nagrzewany jest łukiem elektrycznym osiągającym temperaturę do kilkunastu tysięcy stopni Celsjusza, co umożliwia nagrzewanie roztapianego wsadu do temperatur od 1400 do 2000 °C.
  Budownictwo – dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, podległa dziedzinie nauki jaką jest inżynieria lądowa. Jest to również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się:
  Laser – urządzenie emitujące promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni, wykorzystujące zjawisko emisji wymuszonej. Nazwa jest akronimem od (ang.) Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation: wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Promieniowanie lasera jest spójne, zazwyczaj spolaryzowane i ma postać wiązki o bardzo małej rozbieżności. W laserze łatwo jest otrzymać promieniowanie o bardzo małej szerokości linii emisyjnej, co jest równoważne bardzo dużej mocy w wybranym, wąskim obszarze widma. W laserach impulsowych można uzyskać bardzo dużą moc w impulsie i bardzo krótki czas trwania impulsu (zob. laser femtosekundowy).
  Urządzenie – przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu, często stanowiący zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość, służący do określonych celów, np. do przetwarzania energii, wykonywania określonej pracy mechanicznej, przetwarzania informacji, mający określoną formę budowy w zależności od spełniających parametrów pracy i celu przeznaczenia.
  Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.