• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Urządzenie

  Przeczytaj także...
  Urządzenia elektryczne to urządzenia niskiego napięcia o mocach znamionowych rzędu do kilku kilowatów, wchodzące w skład instalacji elektrycznych w obiektach nieprzemysłowych i przemysłowych, a także urządzenia oraz instalacje teletechniczne i elektroniczne, przyrządy i obwody pomiarowe, sygnalizacje, sterowania, monitorowania i inne.Telefon (z gr. tele – daleko oraz phone – głos) – urządzenie końcowe dołączane do zakończenia łącza telefonicznego.
  Urządzenie wejścia-wyjścia, urządzenie we/wy, urządzenie I/O (ang. input/output device) służy do komunikacji systemu komputerowego z jego użytkownikiem lub innym systemem przetwarzania danych. Urządzenie wejścia-wyjścia służy często do zamiany wielkości fizycznych na dane przetwarzane przez system lub odwrotnie. Np. mysz komputerowa przetwarza ruch ręki, odbiornik GPS aktualne położenie geograficzne, a monitor komputera przetwarza dane komputerowe na obraz.

  Urządzenieprzedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu, często stanowiący zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość, służący do określonych celów, np. do przetwarzania energii, wykonywania określonej pracy mechanicznej, przetwarzania informacji, mający określoną formę budowy w zależności od spełniających parametrów pracy i celu przeznaczenia.

  Narzędzie – przedmiot lub urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi. Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać "gołymi rękami", lub ułatwia to, co może wykonać sam. Narzędziami posługują się też niektóre gatunki zwierząt.Osprzęt, armatura – pomocnicze elementy maszyn i urządzeń niezbędne do ich prawidłowego działania, przykładowo: osprzęt elektryczny, hydrauliczny, gazowy (kable, rury, elementy złączne); osprzęt roboczy (wymienne elementy robocze).

  Urządzenia dzielą się na:

 • maszyny,
 • sprzęt,
 • osprzęt,
 • narzędzia.
 • Przykłady urządzeń:

 • urządzenie blokowe,
 • urządzenie budowlane,
 • urządzenie cieplne,
 • urządzenie chłodnicze,
 • urządzenie cyfrowe,
 • urządzenie czułe na wyładowania elektrostatyczne,
 • urządzenie dźwiękowe dalekiego zasięgu,
 • urządzenia dźwigowe,
 • urządzenia dźwigowo-transportowe,
 • urządzenia elektroniczne,
 • urządzenie elektrotermiczne (elektryczne urządzenie grzejne),
 • urządzenia elektryczne,
 • urządzenie mobilne,
 • urządzenie peryferyjne,
 • urządzenie ochronne impedancyjne,
 • urządzenie piorunochronne,
 • urządzenie wielofunkcyjne,
 • urządzenie wskazujące,
 • urządzenie wylotowe,
 • urządzenie wejścia-wyjścia,
 • urządzenia transportowe,
 • urządzenia technologiczne,
 • urządzenie pomiarowe,
 • urządzenie inteligentne,
 • urządzenia rekreacyjne,
 • urządzenia przetwarzające,
 • urządzenie przesyłowe (transmisyjne),
 • urządzenie wzbogacające.
 • Zobacz też[]

 • mechanizm
 • maszyna
 • sterownik urządzenia
 • koło
 • Urządzenie budowlane - urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza (np. przyłącze elektroenergetyczne) i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.Dźwignice – grupa urządzeń dźwigowo-transportowych, służących do przemieszczania pionowego/poziomego ładunków, zwierząt i ludzi na niewielkie odległości, w ruchu przerywanym. Dźwignice stanowią liczną grupę środków transportu bliskiego, a ich eksploatacja wymaga odpowiednich kwalifikacji.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Urządzenie dźwigowo-transportowe, urządzenia przeładunkowe – urządzenia transportu bliskiego do poziomego lub pionowego przemieszczania materiałów i obiektów, w obrębie placu składowego, magazynu, hali fabrycznej, fabryki lub innego obiektu.
  Sterownik urządzenia to program lub fragment programu odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim, a resztą systemu komputerowego. Zwykle uabstrakcyjnia pewne cechy urządzenia, choć może jedynie zajmować się kwestiami uprawnień dostępu i udostępniać urządzenie bez żadnej ingerencji. Wtedy program, który z niego korzysta też jest w pewnym sensie sterownikiem.
  Mechanizm – zespół współpracujących ze sobą części składowych maszyny lub przyrządu spełniających określone zadanie, jak np. przenoszenie ruchu, sił, sygnałów.
  Urządzenie wielofunkcyjne (ang. MFP – Multi Function Product) – urządzenie będące najczęściej połączeniem drukarki, skanera i faksu, zazwyczaj współpracujące z komputerem, choć możliwa jest też praca niezależna – jako kopiarka lub faks. Drukarka wchodząca w skład urządzenia jest najczęściej atramentowa, droższe modele wyposażane są w ustrój laserowy. Nazwa odnosi się także do innych kategorii sprzętów, poza komputerami, jak sprzęt RTV i AGD, do których zaliczają się urządzenia wielofunkcyjne łączące kilka urządzeń i spełniających różne funkcję przy pomocy jednego urządzenia. Przykładowo robot kuchenny, urządzenia gastronomiczne. Ze względu na uniwersalność urządzenia takie nazywane są potocznie kombajnami.
  Energia gr. ενεργεια (energeia) – skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii) jako jego zdolność do wykonania pracy.
  Maszyna – w najogólniejszym znaczeniu cybernetycznym – wszelki układ względnie odosobniony, w jakim zachodzi przekształcanie (transformacja) zasilenia lub informacji. Określenie to obejmuje zarówno układy fizyczne naturalne (w tym organizmy żywe), jak i urządzenia techniczne oraz pewne obiekty abstrakcyjne.
  Urządzenia rekreacyjne – środki techniczne służące rekreacji - wypoczynkowi czynnemu, rozrywce ruchowej. Zwłaszcza w warunkach miejskich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.