• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Urząd skarbowy  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Podatkowa grupa kapitałowa jest instytucją prawa podatkowego, tworzoną na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  Rodzaje stanowisk pracy w urzędach skarbowych[]

  Stopnie urzędowe spotykane w urzędach skarbowych:

 • stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej:
 • naczelnik
 • zastępca naczelnika
 • stanowiska koordynujące w służbie cywilnej:
 • kierownik działu
 • kierownik samodzielnego referatu
 • komornik skarbowy
 • stanowiska samodzielne w służbie cywilnej:
 • radca prawny
 • oskarżyciel skarbowy
 • kierownik referatu
 • inspektor kontroli podatkowej
 • starszy komisarz skarbowy
 • stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej:
 • starszy specjalista
 • starszy informatyk
 • komisarz skarbowy
 • starszy inspektor
 • starszy kontroler rozliczeń
 • specjalista
 • informatyk
 • inspektor
 • kontroler rozliczeń
 • starszy poborca skarbowy
 • stanowiska wspomagające w służbie cywilnej:
 • starszy referent
 • starszy księgowy
 • księgowy
 • referent
 • likwidator
 • poborca skarbowy
 • Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[]

  Urzędy skarbowe w dniu 1 kwietnia 2015 na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw uległy konsolidacji gospodarczej z właściwymi miejscowo, nadzorującymi je, izbami skarbowymi. W wyniku konsolidacji Urzędy skarbowe utraciły status jednostek budżetowych i nie są już uprawnione do wydatkowania środków budżetowych, zawierania umów, posiadania mienia. Z kolei izby skarbowe z dniem 1 kwietnia 2015 z mocy ustawy przejęły całą gospodarkę finansową urzędów skarbowych, należące do nich mienie oraz stały się stronami umów zawartych przez te urzędy.

  Agencja Mienia Wojskowego jest agendą państwową nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Podstawowym aktem normującym jej status jest ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz odpowiednio zdolność sądową i procesową).

  Do wyłącznej kompetencji izb skarbowych należy obecnie obsługa urzędów skarbowych w zakresie spraw finansowych, kadrowych, zarządzania majątkiem, zamówień publicznych.

  Przed 1 kwietnia 2015 wydatki urzędów skarbowych były realizowane w części 19 budżetu państwa – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe. Po 1 kwietnia 2015 wydatki te realizowane są przez izby skarbowe.

  Zobacz też[]

 • Naczelnik urzędu skarbowego
 • Izba skarbowa
 • Dyrektor izby skarbowej
 • Urząd kontroli skarbowej
 • Administracja skarbowa
 • Administracja skarbowa, administracja podatkowa – instytucje i organy zajmujące się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i egzekucją zobowiązań podatkowych oraz prowadzeniem dochodzeń i orzekaniem w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.Izba skarbowa – jednostka administracji skarbowej, niezespolonej pełniąca funkcje pomocnicze dyrektora izby skarbowej. Podlega ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Naczelnik urzędu skarbowego – organ podatkowy pierwszej instancji. Naczelnik urzędu skarbowego powoływany jest przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych i wykonuje zadania przy pomocy kierowanego przez siebie urzędu skarbowego. Naczelnika odwołuje minister właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek Dyrektora Izby Skarbowej.
  Dyrektor izby skarbowej – organ administracji rządowej będący jednocześnie organem drugiej instancji w postępowaniu podatkowym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Powoływany i odwoływany jest przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
  Walne zgromadzenie – najwyższy z organów spółki akcyjnej albo spółdzielni, służący realizacji uprawnień akcjonariuszy (albo spółdzielców) do kierowania działalnością spółki (albo spółdzielni).
  Brzozów – miasto powiatowe w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, położone centralnie na Pogórzu Dynowskim, nad rzeką Stobnicą, w Euroregionie Karpackim. Przez Brzozów przebiega droga wojewódzka nr 886 z Domaradza w kierunku Sanoka.
  Ministerstwo Finansów – urząd pomocniczy Ministra Finansów, centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – finanse publiczne. Pomaga Ministrowi Finansów w m.in. projektowaniu budżetu państwa, kierowaniu sprawami podatków, finansowania samorządów terytorialnych oraz sprawami związanymi z długiem publicznym.
  Otwarty fundusz emerytalny (OFE) – w Polsce: osoba prawna stanowiąca odrębną masę majątkową, zarządzana i reprezentowana przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE), działający na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 (tekst jednolity)). Osoby należące do OFE posiadają jednostki rozrachunkowe zapisane na ich indywidualnych rachunkach prowadzonych przez OFE, których wartość jest wyceniana każdego dnia roboczego w oparciu o aktualną wartość rynkową aktywów OFE i sumę jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach prowadzonych przez dane OFE. OFE inwestuje posiadane środki w instrumenty finansowe dopuszczone przez obowiązujące przepisy i w granicach dopuszczonych limitów.
  Zakład ubezpieczeń (towarzystwo ubezpieczeniowe, ubezpieczyciel) – przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą za zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych reasekuracji na podstawie umowy, które zobowiązuje się do świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.