• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Urząd konsularny

  Przeczytaj także...
  Poniższy artykuł przedstawia listę ambasad, konsulatów i innych przedstawicielstw konsularno-dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej na świecie oraz zagranicznych ambasad i konsulatów ulokowanych lub akredytowanych w Polsce.Konsulaty w Toruniu – miasto Toruń jest ośrodkiem gospodarczym w Polsce oraz siedzibą marszałka i sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.
  Okręg konsularny to obszar wyznaczony urzędowi konsularnemu do wykonywania funkcji konsularnych, a więc obszar na którym rozciągają się kompetencje kierownika urzędu konsularnego. Okręg konsularny może obejmować część lub całość terytorium jednego lub wielu państw. Zasięg okręg konsularnego jest wynikiem porozumienia pomiędzy państwem wysyłającym a państwem przyjmującym. Państwo wysyłające z reguły określa okręg w listach komisyjnych, które otrzymuje kierownik urzędu konsularnego rozpoczynając swoją służbę. Natomiast formą wyrażenia zgody państwa przyjmującego na taki okręg jest udzielenie exequatur listom komisyjnym.
  Budynek Konsulatu Generalnego Republiki Białorusi w Białymstoku

  Urząd konsularnyurząd państwa wysyłającego w państwie przyjmującym, funkcjonujący na podstawie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 24 kwietnia 1963 r. Na czele urzędu stoi kierownik urzędu konsularnego, a sam urząd działa na obszarze uzgodnionym z państwem przyjmującym (tzw. okręg konsularny).

  Konsul - urzędnik państwa za granicą, którego zadanie polega na dbaniu o interesy własnego państwa oraz opiece nad jego obywatelami przebywającymi na terytorium państwa, w którym konsul pełni swoją funkcję.Exequatur – zgoda państwa przyjmującego na wykonywanie przez określoną osobę funkcji kierownika urzędu konsularnego państwa wysyłającego. Exequatur wydawane jest w stosunku do przedstawionych przez kierownika urzędu tzw. listów komisyjnych. Niekiedy może dotyczyć także innych niż kierownik urzędu urzędników konsularnych. Państwo odmawiające udzielenia exequatur nie ma obowiązku uzasadnienia swojej odmowy. Od daty udzielenia exequatur zależy pierwszeństwo (precedencja) w ramach tzw. korpusu konsularnego.

  W zależności od klasy kierownika wyróżnia się urzędy:

 • konsulat generalny
 • konsulat
 • wicekonsulat
 • agencja konsularna.
 • Podstawą pełnienia funkcji przez kierownika urzędu konsularnego są listy komisyjne określające jego rangę, siedzibę i okręg konsularny, które państwo przyjmuje w drodze exequatur. Konsulat może być podzielony administracyjnie, wewnętrznie na Wydziały / Sekcje np. Wydział Ekonomiczny, Wydział Ochrony, Sekcja Wizowa, Sekcja gospodarcza.

  Konsulaty w Poznaniu - miasto Poznań jest znaczącym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym i handlowym w Polsce. Z tego tytułu wiele państw ulokowało tutaj przedstawicielstwa - konsulaty.Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.

  Zobacz też[]

 • placówki dyplomatyczne i konsularne Polski na świecie oraz obcych państw w Polsce
 • urzędy konsularne w Polsce według miast
 • przepisy wjazdowe do państw obcych dla obywateli polskich
 • konsul honorowy
 • funkcje konsularne
 • korpus konsularny
 • konsulaty w Poznaniu
 • konsulaty w Toruniu
 • konsulaty w Katowicach
 • sekcja wizowa
 • Bibliografia[]

 • Wojciech Skóra, Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność, Toruń 2006, (stron 953).
 • Listy komisyjne – dokument (istniejący faktycznie w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej), na mocy którego państwo wysyłające mianuje określoną osobę kierownikiem jej urzędu konsularnego w określonym państwie przyjmującym. Listy komisyjne wskazują imię i nazwisko kierownika, jego kategorię, klasę urzędu, jego siedzibę oraz okręg konsularny, czyli obszar państwa przyjmującego, na którym urząd konsularny może działać (okręgiem konsularnym może również być całe terytorium państwa przyjmującego). Formą akceptacji listów komisyjnych przez państwo przyjmujące jest exequatur.Korpus konsularny (z jęz. fr. Corps consulaire, stąd skrót CC), jest pojęciem analogicznym do pojęcia korpusu dyplomatycznego. Podobnie jak przy korpusie dyplomatycznym pojęcie to ma dwa znaczenia - węższe i szersze:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Konsulaty w Katowicach – miasto Katowice było już w okresie międzywojennym ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym (stolica województwa śląskiego). Wiele krajów lokowało tutaj swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne – konsulaty. Również obecnie kilka państw posiada w Katowicach swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne.
  Konsul honorowy jest urzędnikiem konsularnym określonego państwa (tzw. państwa wysyłającego) w innym państwie (państwie przyjmującym). W odróżnieniu od konsulów zawodowych za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia – pracuje honorowo, stąd i jego nazwa. Często również na własny koszt musi wynająć lokal na urząd konsularny i ewentualnie opłacić personel administracyjny (np. sekretarkę). Niekiedy umowa pomiędzy państwem wysyłającym a konsulem honorowym może przewidywać pewien zwrot wydatków ponoszonych przez niego w związku z prowadzeniem konsulatu (np. koszty wynajmu, wynagrodzenia osób zatrudnionych, opłaty za elektryczność, wodę, itd.)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.