• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Urbanista

  Przeczytaj także...
  Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP) - ogólnopolskie stowarzyszenie społeczno-zawodowe urbanistów. Towarzystwo Urbanistów Polskich założono w 1923 r. Inicjatorami była grupa twórców i naukowców skupionych wokół Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Celem Towarzystwa jest aktywne oddziaływanie na wszelkie dziedziny twórczości i działalności kształtującej zagospodarowanie przestrzenne kraju oraz ochronę środowiska. Towarzystwo składa się z oddziałów terenowych, działających m.in. w Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.Krajowa Izba Urbanistów - jednostka organizacyjna samorządu zawodowego urbanistów. Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
  Osoba zaufania publicznego (również: zawód zaufania publicznego, ZZP) – osoba publiczna, która powinna cieszyć się zaufaniem innych ludzi, na rzecz których prowadzi działalność zawodową.

  Urbanista (planista przestrzenny):

  1. specjalista zajmujący się projektowaniem rozmieszczenia poszczególnych funkcji (mieszkaniowej, produkcyjnej, wypoczynkowej, komunikacyjnej) w zurbanizowanej (miejskiej) przestrzeni geograficznej, pod kątem skutecznego zaspokajania wszystkich potrzeb osób ją zamieszkujących i użytkujących, zgodnie z wymogami ładu przestrzennego i społecznego, ochrony wartości architektonicznych i krajobrazowych, ochrony środowiska przyrodniczego, racjonalności (ekonomicznej) struktur osadniczych i sieci infrastruktury;
  2. naukowiec zajmujący się teorią budowy miast, prowadzący badania i studia w zakresie osadnictwa miejskiego;
  3. osoba opracowująca programy i projekty planów budowy, rozbudowy oraz modernizacji miast lub części jego terenów, wykonująca jednocześnie nadzór nad płynną i skuteczną ich realizacją (urbanistyka operacyjna);
  4. kreator ładu przestrzennego w strukturze zurbanizowanej;
  5. twórca mający prawo do samodzielnego wykonywania prac (utworów urbanistycznych) w skali regionalnej i lokalnej, do których zaliczamy: krajowy, wojewódzkie i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, fizjografie urbanistyczne (ekofizjografie) oraz inne opracowania określone w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Zawód ten należy do tak zwanej grupy zawodów regulowanych.

  Urbanistyka – nauka o planowaniu miast i osiedli oraz ich powstawaniu i historii rozwoju; urbanistyka jest dyscypliną nauk technicznych.Architekt krajobrazu – zawód interdyscyplinarny (łączący wiele dziedzin nauk przyrodniczych,artystycznych, inżynierskich, socjologicznych ), polegający na realizacji, na zlecenie zamawiającego, obiektów architektury krajobrazu.

  Zawód urbanisty w latach 2000–2014 posiadał status zawodu zaufania publicznego oraz swoje prawnie określone jednostki organizacyjne w postaci krajowej i okręgowych izb urbanistów.

  Urbanista zawodowo zajmuje się tematyką (problematyką) planowania miast i ulepszania przestrzeni miejskich, a co za tym idzie także podnoszenia jakości życia w przestrzeniach zurbanizowanych. Specyfika tego zawodu wymaga szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności interpersonalnych (mediator, propagator, edukator).

  Zawód regulowany – to zawód, którego wykonywanie dozwolone jest dopiero po uprzednim uzyskaniu zezwolenia tylko po spełnieniu wymogów określonych przepisami prawnymi (np. zdanie egzaminu, ukończenie wymaganej praktyki zawodowej, uzyskanie wpisu na listę, ukończenie właściwego kształcenia czy szkolenia). Obecnie jest w Polsce ponad 380 zawodów regulowanych (najwięcej w UE).

  W Polsce istnieje Towarzystwo Urbanistów Polskich.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • architekt krajobrazu
 • urbanistyka
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. na podstawie: Saternus A. (2013), Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego, Warszawa BEL Studio
  2. II transza deregulacji zawodów uderzy w urbanistów, architektów i inżynierów budowlanych - www.pulshr.pl (6 czerwca 2014)
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.726 sek.