• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uprawnienia i certyfikaty zawodowe

  Przeczytaj także...
  Homologacja – pozwolenie na użytkowanie urządzenia na terenie kraju wydającego pozwolenie, przyznawane przez uprawnioną instytucję. Korzystanie ze sprzętu, który jej nie posiada powoduje, że za uszkodzenia lub szkody spowodowane użytkowaniem odpowiada użytkownik.Lotnictwo – ogół zagadnień związanych z wszelkiego rodzaju statkami powietrznymi, pojazdami zdolnymi do samodzielnego lotu w powietrzu.
  Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania).

  Certyfikat zawodowy (także: Uprawnienia zawodowe, Licencja zawodowa, w wersji skróconej certyfikat, licencja, uprawnienia) – dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobywane na drodze procesu certyfikacji, dodatkowych szkoleń, egzaminów lub często także po udowodnieniu przebycia wymaganej praktyki. Niektóre z certyfikatów uprawniają do używania dodatkowych tytułów czy też skrótów tychże tytułów, mających za zadanie uhonorować posiadacza owych uprawnień. W większości przypadku tzw. "zawodów zaufania publicznego" często uprawnienia do wykonywania zawodu przyznawane są przez samorządy zawodowe.

  Uprawnienia geodezyjne - uprawnienia nadawane przez Komisję Kwalifikacyjną ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Egzaminy składają się z części pisemnej oraz ustnej. Po pozytywnym wyniku egzaminu dana osoba otrzymuje tytuł geodety uprawnionego (do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii).Certyfikacja – ściśle określone postępowanie, w którym strona trzecia (organizacja), przyznaje pisemne zaświadczenie w formie certyfikatu o tym, że produkt (usługa), proces lub osoba spełnia określone wymagania. Certyfikacja jest częścią procesu oceny zgodności. Certyfikaty są często ograniczone w czasie, są wydawane przez niezależne jednostki certyfikujące, takie jak DQS, TÜV lub DEKRA wyznaczające standardy kontroli w zakresie zastrzeżonym przez daną jednostkę.

  Wprowadzenie[]

  Certyfikaty są wystawiane zwykle przez organizacje skupiające specjalistów z danej dziedziny. Mogą to być samorządy zawodowe i wtedy, w większości przypadków, takie certyfikaty są odnawiane corocznie. Zdarza się także, że obowiązkiem odnawiającego certyfikat jest udowodnienie procesu samo-edukacji w poprzednim roku.

  Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.

  Certyfikacja jest bardzo częsta w lotnictwie, budownictwie, technologii oraz w innych dziedzinach związanych z przemysłem, a także choćby w opiece zdrowotnej czy w informatyce i finansach.

  Zobacz też[]

 • Uprawnienia budowlane w Polsce
 • Uprawnienia geodezyjne w Polsce
 • Uprawnienia geologiczne
 • Homologacja
 • Linki zewnętrzne[]

 • Uprawnienia dla Geodetów
 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa - odpowiedzialna za kontrolę uprawnień budowlanych
 • Uprawnienia dla Architektów
 • Artykuł poświęcony certyfikatom w UE
 • Uprawnienia budowlane są to uprawnienia nadawane na podstawie przepisów szczególnych, stanowiące podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowe Izby ArchitektówOpieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Budownictwo – dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, podległa dziedzinie nauki jaką jest inżynieria lądowa. Jest to również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się:
  Samorząd zawodowy – powołana na podstawie ustawy organizacja skupiająca osoby fizyczne wykonujące określony zawód zaufania publicznego bądź pełniące szczególnie odpowiedzialną służbę oraz realizująca zadania określone w przepisach prawa lub w statucie danego samorządu zawodowego. Samorząd zawodowy nazywany jest także izbą zawodową, a potocznie korporacją zawodową.
  Post-nominal letters - kilkuliterowe skróty dopisywane po nazwisku w Wielkiej Brytanii oraz kilkunastu innych krajach wywodzących się z tradycji Imperium Brytyjskiego. Najczęściej używane są w sytuacjach bardzo oficjalnych, a także w życiu zawodowym i naukowym. W większości krajów pozwalają zorientować się w odznaczeniach państwowych, jakimi została uhonorowana dana osoba. W samej Wielkiej Brytanii ich zastosowanie jest znacznie szersze - oprócz odznaczeń mogą one informować także o posiadanym wykształceniu, stopniach naukowych, tytułach i uprawnieniach zawodowych, funkcjach politycznych, a nawet o przynależności do niektórych stowarzyszeń.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.