• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  AMUR (Adam Mickiewicz University Repository - repozytorium instytucjonalne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - cyfrowe archiwum doktoratów, publikacji naukowych (czasopism, artykułów, materiałów konferencyjnych) oraz materiałów dydaktycznych powstałych na UAM, zrealizowane w ramach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.Bronisław Marciniak (ur. 30 czerwca 1950 w Pleszewie) – polski chemik, specjalizujący się w chemii fizycznej oraz fotochemii.
  Historia[]
 • 28 października 1611 – na mocy przywileju królewskiego Zygmunta III Wazy Kolegium Jezuickie zaistniało jako pierwszy w Poznaniu uniwersytet. Przywilej króla Zygmunta III Wazy został potwierdzony przez króla Jana Kazimierza w 1650 i króla Jana III Sobieskiego w 1678. Na podstawie tych przywilejów nadawano w Poznaniu stopnie i tytuły magistra oraz doktoraty.
 • 29 marca 1851 – polski radny Salkowski przedłożył w Radzie Miejskiej Poznania petycję w sprawie założenia w mieście uniwersytetu. Wszyscy radni obecni na sali (8 Polaków i 11 Niemców) podpisało się pod tym projektem, który następnie wysłano do Berlina, celem zatwierdzenia przez władze pruskie. Władze centralne nie tylko nie wyraziły zgody, ale jeszcze udzieliły surowej nagany Radzie za przekraczanie swoich kompetencji. Istniała poważna obawa, że uczelnia mogłaby ożywić polskie życie intelektualne w mieście.
 • 30 stycznia 1919 – Komisariat Naczelnej Rady Ludowej wydaje obwieszczenie o powołaniu z dniem 1 kwietnia 1919 Wydziału Filozoficznego, „jako zaczątku Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu”.
 • 5 kwietnia 1919 – na pierwszym posiedzeniu wielokierunkowego Wydziału Filozoficznego, spośród profesorów wybrano rektora uczelni, którym został prof. Heliodor Święcicki. Młodą Wszechnicę Piastowską wsparli profesorowie z Krakowa, Lwowa, Wilna i Warszawy. Za założycieli uczelni uznaje się lekarza Heliodora Święcickiego, archeologa Józefa Kostrzewskiego, historyka i językoznawcę Stanisława Kozierowskiego i filozofa i krytyka teatralnego Michała Sobeskiego.
 • 7 maja 1919 – 308 lat po formalnym powołaniu do życia uniwersytetu w Poznaniu, odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej. Inauguracyjny wykład pt. „Z dziejów uniwersytetów w Polsce” wygłosił prof. Kazimierz Tymieniecki.
 • 23 września 1925 – utworzono Wydział Matematyczno-Przyrodniczy i Wydział Humanistyczny, w miejsce Wydziału Filozoficznego.
 • 1919-1939 – uczelnia przez cały okres międzywojenny rozwijała się, kształcąc studentów na pięciu wydziałach w zakresie: prawa i ekonomii, medycyny, humanistyki, matematyki i nauk przyrodniczych oraz rolnictwa i leśnictwa. Dyplom Uniwersytetu Poznańskiego otrzymywał co dziesiąty absolwent szkół wyższych w Polsce. W latach 1937-39 stosowano na uniwersytecie zasadę nie przyjmowania żadnych studentów pochodzenia żydowskiego.
 • 21 września 1939 – Gestapo rozwiązało Radę Uniwersytetu bezpośrednio po zakończeniu jej pierwszego podczas okupacji posiedzenia. W ten sposób władze hitlerowskie przerwały legalną działalność uniwersytetu.
 • 1939-1945 – w okresie II wojny światowej wielu profesorów i pracowników naukowych uniwersytetu uwięziono i poddano eksterminacji w obozie zagłady w Forcie VII, na terenie Twierdzy Poznań. W 1940 w Warszawie byli wykładowcy i studenci utworzyli tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich, podczas gdy Niemcy w 1941 utworzyli własny Reichsuniversität Posen z nowym, niemieckim personelem.
 • 1945 – wznowienie działalności zaraz po ustaniu działań wojennych w Poznaniu.
 • 28 sierpnia 1945 – pierwsza po II wojnie promocja doktorska: Bohdan Kiełczewski, Rola tasików jako żywicieli pasożytniczych muchówek i błonkówek w lesie (promotor – prof. Ludwik Sitowski).
 • 13-14 maja 1946 - protesty solidarnościowe studentów Uniwersytetu w związku z wydarzeniami 3 maja w Krakowie. Demonstrujących studentów władze rozpędziły 13 maja z pomocą konnej milicji, aresztowano wówczas od 600 do 1000 akademików, których zwalniano później w skutek interwencji rektora Stefana Dąbrowskiego.
 • 1950 – przekształcenie wydziału lekarskiego i farmaceutycznego w Akademię Medyczną (obecnie Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu).
 • 1950 - w ramach stalinowskiej rekonstrukcji ruchu studenckiego władze rozwiązały większość organizacji studenckich o charakterze samopomocowym, regionalnym lub/i ideowym w tym: Bratnią Pomoc, Koło Akademików Częstochowian, Koło Akademików Opolan, Koło Akademików Pomorzan, Akademicki Związek Przyjaciół Łużyc „Prołuż” i inne. Majątek likwidowanych organizacji w większości wypadków przejęło Zrzeszenie Studentów Polskich.
 • 1 września 1951 – utworzono Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, w miejsce Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
 • 1955 – zmiana nazwy na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 1968-1969 – udział części społeczności uniwersyteckiej w protestach marca 1968; w konsekwencji Marca odgórna reforma struktur uniwersyteckich (m.in. likwidacja katedr; zmiany w późniejszym okresie częściowo anulowane)
 • 1976 – utworzono Wydział Historyczny i Wydział Nauk Społecznych, w miejsce Wydziału Filozoficzno-Historycznego.
 • 1977 – początek budowy kampusu uniwersyteckiego na Morasku
 • 1978 – zawarcie umowy o współpracy naukowej ze strasburskim Université des Sciences Humaines (ob. Uniwersytet im. Marca Blocha) – początek dorocznych dwustronnych sesji naukowych
 • 1980 – udział społeczności akademickich w ogólnopolskich protestach (głównym centrum strajkowym Biblioteka Uniwersytecka). Na skutek ówczesnej sytuacji politycznej w Polsce, przerwanie prowadzonej od lat sześćdziesiątych współpracy naukowej i wymiany grup studentów z uniwersytetami w Charkowie i Halle.
 • 1981 – Dwukrotne studenckie strajki okupacyjne w części gmachów uniwersyteckich (m.in. Collegium Novum). Zawieszenie zajęć dydaktycznych po wprowadzeniu stanu wojennego
 • 1982 – wznowienie zajęć dydaktycznych (w warunkach zwiększonej dyscypliny)
 • 1 września 1984 – utworzono Wydział Biologii i Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, w wyniku przekształcenia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.
 • 1985 – zawieszenie władz uniwersyteckich przez władze państwowe
 • 1990 – przejęcie przez uniwersytet dawnego gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR
 • 1993 – utworzono Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Fizyki, w miejsce Wydziału Matematyki i Fizyki.
 • 1993 – utworzono Wydział Studiów Edukacyjnych, jako 11. wydział uczelni, w wyniku przekształcenia Instytutu Pedagogiki, istniejącego w ramach Wydziału Nauk Społecznych.
 • 29 czerwca 1998 – utworzono Wydział Teologiczny, jako 12. wydział uczelni, na bazie istniejącego w Poznaniu od 2 czerwca 1974 samodzielnego Papieskiego Wydziału Teologicznego.
 • 1 września 2002 – utworzono Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, jako 13. wydział uczelni, w wyniku przekształcenia tamtejszego Instytutu Pedagogiczno-Artystycznego (uchwała Senatu UAM z 25 marca 2002).
 • 1 stycznia 2008 – utworzono Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, jako 14. wydział uczelni, w wyniku przekształcenia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, istniejącego w ramach Wydziału Nauk Społecznych. W okresie do 31 sierpnia 2008 wydział działał wyłącznie w zakresie tworzenia swoich struktur organizacyjnych (uchwała Senatu UAM z 17 grudnia 2007).
 • 1 stycznia 2012 – utworzono Wydział Anglistyki, jako 15. wydział uczelni, w wyniku przekształcenia Instytutu Filologii Angielskiej, istniejącego w ramach Wydziału Neofilologii (zarządzenie Rektora UAM z 15 grudnia 2011).
 • Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2005/2006

  Kształcenie[]

  Proces kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) odbywa się na piętnastu wydziałach, obejmując swym zasięgiem najważniejsze dziedziny nauki: humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, a także te związane ze sztuką. Studia prowadzone są w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, na trzech poziomach: I, II i III stopnia. Strategia Rozwoju UAM na lata 2009–2019 zakłada, że w przypadku studiów pierwszego stopnia UAM dążyć będzie do jak największego otwarcia na wszystkich, którzy chcą studiować, postrzegając studia jako klucz do osobistego rozwoju i do sukcesu zawodowego. Natomiast w przypadku studiów drugiego i trzeciego stopnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza będzie podnosić wymagania stawiane kandydatom na studia.

  Akademia Królewska w Poznaniu (niem. Königliche Akademie zu Posen) – istniejąca w latach 1903-1919 pruska szkoła wyższa w Poznaniu.Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WMiI UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształci on studentów na dwóch kierunkach (matematyka oraz informatyka), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wydział mieści się w budynku Collegium Mathematicum przy ul. Umultowskiej 87 (kampus Morasko).

  Troska o najwyższą jakość procesu dydaktycznego jest fundamentalnym zadaniem UAM. Uniwersytet dba o jakość kształcenia poprzez wierność zasadzie jedności badań i kształcenia oraz stałe uatrakcyjnianie i modernizację oferty dydaktycznej w celu zapewnienia studentom i absolwentom kompetencji potrzebnych na wymagającym rynku pracy.

  Stanisław Wincenty Antoni Kasznica (ur. 23 lutego 1874 w Warszawie, zm. 17 listopada 1958 w Krosinku koło Mosiny) – prawnik polski, profesor Uniwersytetu Poznańskiego (później Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), działacz polityczny.Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WT UAM) - jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kształcący studentów w dwóch kierunkach:

  Nadzór nad procesem kształcenia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu sprawuje prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski – prorektor ds. kształcenia współdziałając z prof. UAM dr hab. Zbigniewem Pilarczykiem – prorektorem ds. studenckich oraz prof. zw. dr hab. Jackiem Witkosiem – prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Wszelkiej pomocy w sprawach organizacyjnych studentom oraz pracownikom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza udziela Dział Nauczania, który stanowi pion administracyjny kształcenia na UAM.

  Université de Strasburg II jest to francuski uniwersytet publiczny mający swoją siedzibę w mieście Strasburg. Uczelnia jest popularnie nazywana UMB albo Strasburg II, dawniej Universiteté des Scienes Humaines. Obecnie na uczelni studiuję ponad 13 000 studentów wszystkich kierunków wpartych ponad 900 osobową kadrą naukową. Uczelnia specjalizuję się w dziedzinie nauk humanistycznych a także nauk społecznych.Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WCh UAM) - jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kształcący studentów na kierunku chemia (w ośmiu specjalnościach), na studiach stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych). Mieści się on w budynku Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6.

  Informacje dotyczące jednostek organizacyjnych, opisy efektów kształcenia możliwych do uzyskania na kierunkach/specjalnościach oraz przedmiotach, a także zasad punktacji ECTS i liczby punktów przypisanych poszczególnym przedmiotom można znaleźć w Katalogu ECTS, i na uczelnianej stronie USOSweb.

  Studenci i absolwenci zainteresowani formułą uczenia się przez całe życie mogą korzystać z licznych form kształcenia, jakie oferuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wśród nich są: – Studia podyplomowe, umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych – Akademia „Artes Liberales” (AAL) i Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH), dające okazję łączenia różnych specjalności humanistycznych – Uniwersyteckie Centrum Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE), dzięki któremu studenci mogą uczęszczać na zajęcia prowadzone w językach obcych – Programy MOST i LLP Erasmus, ułatwiające mobilność studentów uczelni zarówno w kraju, jak i za granicą – Centrum Studiów Otwartych, oferujące mieszkańcom Wielkopolski możliwość udziału w życiu akademickim i uczestnictwa w wykładach z różnych dziedzin nauki – Uniwersytet Trzeciego Wieku, dający możliwość kształcenia i rozwoju bez ograniczeń wiekowych.

  Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP) jest największą organizacją studencką w kraju (działa jako stowarzyszenie, posiada status organizacji pożytku publicznego), skupiającą w prawie 100 radach uczelnianych (jednostka podstawowa) około 10 tys. członków. Jest członkiem Polskiej Rady Młodzieży.Zdzisław Henryk Grot (ur. 30 grudnia 1903 w Gozdaninie, zm. 7 sierpnia 1984 w Poznaniu) – polski historyk, specjalista w zakresie dziejów Wielkopolski (zwłaszcza powstania wielkopolskiego, Prus i Niemiec oraz historii rozwoju kultury fizycznej w Polsce).

  Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza działają Parlament Studentów i Parlament Doktorantów. Ponadto z inicjatywy studentów, powstało na UAM Stowarzyszenie Studentów Niepełnosprawnych „Ad Astra”.

  Rektorzy[]

 • 1919–1923: Heliodor Święcicki (1854–1923) – lekarz i społecznik
 • 1923–1924: Zygmunt Lisowski (1880–1955) – prawnik
 • 1924–1925: Stanisław Dobrzycki (1875–1931) – slawista, językoznawca
 • 1925–1926: Ludwik Sitowski (1880–1947) – zoolog
 • 1926–1928: Jan Gabriel Grochmalicki (1883–1936) – zoolog
 • 1928–1929: Edward Lubicz–Niezabitowski (1875–1946) – lekarz, zoolog
 • 1929–1931: Stanisław Kasznica (1874–1958) – prawnik
 • 1931–1932: Jan Sajdak (1882–1967) – filolog klasyczny
 • 1932–1933: Stanisław Pawłowski (1882–1940) – geograf
 • 1933–1936: Stanisław Runge (1888–1953) – lekarz weterynarii
 • 1936–1939: Antoni Peretiatkowicz (1884–1956) – prawnik
 • 1939: Bronisław Niklewski (1879–1961) – fizjolog roślin
 • 1941–1943: Ludwik Jaxa-Bykowski (1881–1948) – pedagog, dydaktyk nauk przyrodniczych
 • 1943–1945: Roman Pollak (1886–1972) – historyk literatury polskiej
 • 1945–1946: Stefan Tytus Dąbrowski (1877–1947) – lekarz, fizjolog
 • 1946–1948: Stefan Błachowski (1889–1962) – psycholog
 • 1948–1952: Kazimierz Ajdukiewicz (1890–1963) – filozof, logik
 • 1952–1956: Jerzy Suszko (1889–1972) – chemik
 • 1956–1962: Alfons Klafkowski (1912–1992) – prawnik
 • 1962–1965: Gerard Labuda (1916–2010) – historyk
 • 1965–1972: Czesław Łuczak (1922–2002) – historyk
 • 1972–1981: Benon Miśkiewicz (1930–2008) – historyk
 • 1981–1982: Janusz Ziółkowski (1924–2000) – ekonomista, socjolog
 • 1982–1984: Zbigniew Radwański (1924-2012) – prawnik
 • 1984–1985: Franciszek Kaczmarek (1928-2015) – fizyk, matematyk
 • 1985–1988: Jacek Fisiak (ur. 1936) – filolog, anglista
 • 1988–1990: Bogdan Marciniec (ur. 1941) – chemik
 • 1990–1996: Jerzy Fedorowski (ur. 1934) – geolog
 • 1996–2002: Stefan Jurga (ur. 1946) – fizyk
 • 2002–2008: Stanisław Lorenc (ur. 1943) – geolog
 • od 2008: Bronisław Marciniak (ur. 1950) – chemik
 • od 2016: Andrzej Lesicki (ur. 1950) – biolog
 • Jan Gabriel Grochmalicki (ur. 24 marca 1883 w Błażowej koło Rzeszowa, zm. 15 kwietnia 1936) - polski naukowiec, zoolog. W latach 1926-1928 rektor Uniwersytetu Poznańskiego. Był bardzo aktywnym rektorem - za jego kadencji oddano kilka nowych budynków i rozpoczęto proces porządkowania statusu prawnego nieruchomości uniwersyteckich. Skutecznie poszukiwał też nowych źródeł samofinansowania uczelni.Bronisław Niklewski (ur. 8 września 1879 w Inowrocławiu, zm. 20 stycznia 1961 w Poznaniu) – polski naukowiec, fizjolog roślin. Po wybuchu II wojny światowej, na początku września 1939 r., został de facto rektorem Uniwersytetu Poznańskiego, obejmując funkcję przewodniczącego Rady Uniwersytetu Poznańskiego. Jego kadencja skończyła się wraz z przerwaniem działalności Rady 21 września 1939, gdy po jej posiedzeniu do Collegium Minus wkroczyło Gestapo i zamknęło budynek, po czym Niemcy zakazali naukowcom dalszej działalności.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kazimierz Ajdukiewicz (ur. 12 grudnia 1890 w Tarnopolu, zm. 12 kwietnia 1963 w Warszawie) – polski filozof i logik, reprezentant szkoły lwowsko-warszawskiej, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.
  Adam Bernard Mickiewicz herbu Poraj (ur. 24 grudnia 1798 w Zaosiu lub Nowogródku, zm. 26 listopada 1855 w Konstantynopolu) – polski poeta, działacz i publicysta polityczny, wolnomularz. Obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany za największego poetę polskiego romantyzmu (grono tzw. Trzech Wieszczów) oraz literatury polskiej w ogóle, a nawet za jednego z największych na skalę europejską. Określany też przez innych, jako poeta przeobrażeń oraz bard słowiański. Członek i założyciel Towarzystwa Filomatycznego, mesjanista związany z Kołem Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego. Jeden z najwybitniejszych twórców dramatu romantycznego w Polsce, zarówno w ojczyźnie, jak i w zachodniej Europie porównywany do Byrona i Goethego. W okresie pobytu w Paryżu był wykładowcą literatury słowiańskiej w Collège de France. Znany przede wszystkim jako autor ballad, powieści poetyckich, dramatu Dziady oraz epopei narodowej Pan Tadeusz uznawanej za ostatni wielki epos kultury szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WNGiG UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kształcący studentów w ośmiu kierunkach zaliczanych do nauk geograficznych, na studiach stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych). Mieści się on w dwóch budynkach na poznańskim Kampusie Morasko: w Collegium Geographicum (ul. Dzięgielowa) oraz w Collegium Geologicum (ul. Maków Polnych).
  Ławeczka Heliodora Święcickiego w Poznaniu – uliczny pomnik pierwszego rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – Heliodora Święcickiego, zlokalizowany w Poznaniu przed Collegium Minus, przy ul. Wieniawskiego, w obrębie Dzielnicy Cesarskiej.
  Ludwik Jaxa-Bykowski (ur. 19 stycznia 1881, zm. 28 czerwca 1948) – polski biolog i pedagog, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, rektor konspiracyjnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich.
  Twierdza Poznań (niem. Festung Posen) – zbiór fortyfikacji zbudowanych na terenie miasta Poznań w XIX i na początku XX w., jeden z największych tego typu systemów w Europie. W skład twierdzy wchodziły dwa rejony: twierdza poligonalna (rozciągająca się wzdłuż ścisłego centrum miasta) oraz twierdza fortowa – 18 fortów + szereg obiektów wspomagających umieszczonych w pierścieniu o średnicy 9,5 km oraz obwodzie 30 km. Fortyfikacje twierdzy poligonalnej zostały rozebrane w XIX w., natomiast twierdza fortowa jest w większości zachowana a obiekty są własnością miasta lub zajmowane są przez prywatne firmy.
  Na mapach: 52°27′58″N 16°55′44″E/52,466111 16,928889 Kampus Morasko – kampus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu grupujący głównie wydziały ścisłe i przyrodnicze. Zlokalizowany jest w północnej części miasta. Dzieli się on na dwie części: zachodnią, położoną na Morasku (Huby Moraskie) oraz wschodnią na Umultowie (po dwóch stronach osiedla Różany Potok).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.051 sek.