• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Wrocławski  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z 10. wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).
  Gmach z lotu ptaka
  Uniwersytet w XIX wieku
  Dyplom ukończenia studiów na uniwersytecie wrocławskim z 1830 r. dla Wojciecha Feliksa Morawskiego ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu
  Dyplom Uniwersytetu Wrocławskiego z 1958 r.
  Wieża matematyczna 2009

  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 jako Leopoldina, a w 1945 został przekształcony w uniwersytet polski. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, założonego w 1661. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.

  Politechnika Wrocławska – państwowa szkoła wyższa we Wrocławiu, uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 412. pośród wszystkich typów uczelni.Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.

  Kształci studentów na czterdziestu sześciu podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz wieczorowych. Od kilkunastu lat Uniwersytet Wrocławski jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków humanistycznych. W jego ramach znajduje się 10 wydziałów i jednostki ogólnouczelniane.

  Aktualnie zatrudnionych jest 1948 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 166 na stanowisku profesora zwyczajnego, 307 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 1166 na stanowisku adiunkta, 35 na stanowisku asystenta, 12 na stanowisku docenta, 214 na stanowisku starszego wykładowcy i wykładowcy, 28 na stanowisku lektora oraz 20 bibliotekarzy dyplomowanych. Pod względem uzyskanych stopni naukowych na uczelni pracuje: 261 profesorów, 361 doktorów habilitowanych i 1017 doktorów. Uniwersytet ponadto współpracuje z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

  Ryszard Cach (ur. 25 października 1950 r. w Dzierżoniowie) – polski fizyk specjalizujący się w fizyce ciała stałego, fizyce dielektryków, fizyce ferroelastyków i fizyce ferroelektryków; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim.Waldemar Aloisius Kozuschek (ur. 10 maja 1930 w Gliwicach, zm. 10 sierpnia 2009 w Witten) – niemiecki lekarz chirurg i historyk medycyny.

  Według stanu na 2011 rok na uczelni studiowało łącznie 31 557 studentów, w tym 20 307 na studiach dziennych, 11 250 na studiach zaocznych oraz 1529 doktorantów.

  Według Webometrycznego Rankingu Uniwersytetów Świata ze stycznia 2015, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, uczelnia zajmuje 4. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 640. pośród wszystkich typów uczelni.

  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.Józef Łukaszewicz (ur. 26 marca 1927 w miejscowości Duboja, zm. 26 sierpnia 2013) − polski matematyk, żołnierz Armii Krajowej, profesor i rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1981-1982, działacz katolicki.

  Spis treści

 • 1 Kalendarium
 • 2 Władze (2012-2016)
 • 2.1 Władze rektorskie
 • 2.2 Władze administracyjne
 • 3 Poczet rektorów
 • 4 Administracja
 • 5 Struktura
 • 5.1 Wydział Biotechnologii
 • 5.2 Wydział Chemii
 • 5.3 Wydział Filologiczny
 • 5.4 Wydział Fizyki i Astronomii
 • 5.5 Wydział Matematyki i Informatyki
 • 5.6 Wydział Nauk Biologicznych
 • 5.7 Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • 5.8 Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 • 5.9 Wydział Nauk Społecznych
 • 5.10 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 • 6 Jednostki działające przy uczelni
 • 6.1 Dolnośląski Festiwal Nauki
 • 6.2 Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 6.3 Instytut Konfucjusza
 • 6.4 Międzyuczelniana Pracownia Balistyki i Mechanoskopii Sądowej
 • 6.5 Międzyuczelniane Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych
 • 6.6 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 7 Jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane
 • 7.1 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 7.2 Archiwum
 • 7.3 Biblioteka Uniwersytecka
 • 7.4 Centrum Edukacji Nauczycielskiej
 • 7.5 Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
 • 7.6 Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
 • 7.7 Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 7.8 Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego
 • 7.9 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • 7.10 Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • 8 Kierunki kształcenia
 • 9 Posiadane uprawnienia
 • 10 Laureaci Nagrody Nobla związani z uczelnią
 • 11 Nagrody i wyróżnienia
 • 12 Baza naukowo-dydaktyczna
 • 12.1 Kampus Stare Miasto
 • 12.2 Kampus Krzyki
 • 12.3 Kampus Sołtysowice / Karłowice
 • 12.4 Kampus Plac Grunwaldzki
 • 12.4.1 Domy studenckie
 • 12.5 Obiekty w pozostałych częściach miasta
 • 13 Zobacz też
 • 14 Przypisy
 • 15 Bibliografia
 • 16 Linki zewnętrzne
 • Kampus (łac. campus pole, równina), osiedle akademickie – obszar na którym znajdują się budynki szkoły wyższej wraz z otaczającymi je terenami. Zazwyczaj znajduje się tam również biblioteka i domy studenckie.Grzegorz Piotr Hryciuk (ur. 8 września 1965 r.) - polski historyk, specjalizujący się w historii Europy Wschodniej, historii najnowsza, historii politycznej XX w., historii Polski i powszechnej XX w., stosunkach polsko-ukraińskich w XX w.; nauczyciel akademicki związani z Uniwersytetem Wrocławskim.

  Kalendarium[]

 • 20 lipca 1505 – dokument fundacyjny króla Czech i Węgier Władysława II Jagiellończyka o utworzeniu czterowydziałowego Uniwersytetu we Wrocławiu wystawiony w Budzie, niepotwierdzony przez papieża Juliusza II wskutek protestu Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 21 października 1702 – złota bulla cesarza Leopolda I ustanawiająca jezuicką Akademię Leopoldyńską we Wrocławiu ze wszystkimi przywilejami uniwersytetów europejskich
 • 15 listopada 1702 – inauguracja działalności Akademii Leopoldyńskiej w dniu imienin jej fundatora
 • 6 grudnia 1728 – położenie kamienia węgielnego pod nowy gmach Akademii Leopoldyńskiej
 • 1776 – kasacja Towarzystwa Jezusowego i oddanie Akademii Leopoldyńskiej pod nadzór państwa
 • kwiecień 1811 – Fryderyk Wilhelm III rozkazem gabinetowym zarządził przeprowadzkę do Wrocławia podupadającej uczelni z Frankfurtu nad Odrą – ewangelickiej Viadriny
 • 3 sierpnia 1811 – połączenie Akademii Leopoldyńskiej i Uniwersytetu Viadrina z Frankfurtu nad Odrą i utworzenie we Wrocławiu nowego „Universitas litterarum Vratislaviensis”, z pięcioma wydziałami teologii katolickiej, teologii ewangelickiej, prawa, medycyny i filozofii
 • 1841 – Fryderyk Wilhelm IV powołał katedrę języków i literatur słowiańskich „aby dać polskim studentom sposobność do doskonalenia się w mowie ojczystej”
 • 1911 – w 100 rocznicę powstania państwowego uniwersytetu nadano mu nazwę Śląski Uniwersytet Fryderyka Wilhelma (Schlesische Friedrich-Wilhelm-Universität zu Breslau)
 • maj 1945 – do Wrocławia przyjeżdża polska Grupa Naukowo-Kulturalna z profesorem Stanisławem Kulczyńskim, byłym rektorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, który zostanie pierwszym rektorem polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 24 sierpnia 1945 – przekształcenie dekretem Rady Ministrów i Prezydium Krajowej Rady Narodowej niemieckich uczelni wrocławskich (Uniwersytetu i Politechniki) w polskie państwowe uczelnie akademickie. Jest to faktyczne powołanie do życia obecnego polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 15 listopada 1945 – pierwszy wykład prof. Ludwika Hirszfelda
 • 9 czerwca 1946 – uroczysta inauguracja polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 13 czerwca 1946 – wydanie pierwszego polskiego dyplomu magisterskiego
 • 1952–1989 – Uniwersytet Wrocławski nosił imię Bolesława Bieruta. Do 1956 sowietyzacja uczelni, następnie odwilż.
 • 2011 – ustanowienie nowego godła
 • W 1811 po reorganizacji uczelni, studiowało na wszystkich wydziałach łącznie 222 studentów, w 1914 już 3224 studentów, w tym 100 kobiet (według danych z wystawy w Uniwersytecie 2007–2008 nt. historii uczelni).

  Philipp Eduard Anton von Lenard (ur. 7 czerwca 1862 w Bratysławie (wówczas Austro-Węgry), zm. 20 maja 1947 w Messelhausen) – fizyk urodzony w węgierskiej części Austro-Węgier, ale w swej postawie skrajnie proniemiecki; laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 1905 roku za pracę nad promieniowaniem katodowym.Alfred Jahn (ur. 22 kwietnia 1915 w Kleparowie pod Lwowem, zm. 1 kwietnia 1999 we Wrocławiu) – polski geograf, geomorfolog i polarnik, autor ponad 350 prac naukowych. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Mydlarski (ur. 14 października 1892 w Pilźnie, zm. 1956 we Wrocławiu) − polski antropolog, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego (1951-1953).
  Rościsław Żerelik (ur. 27 marca 1956 r. w Środzie Śląskiej) – polski historyk, specjalizujący się w historii średniowiecza, naukach pomocniczych historii, historii Śląska w średniowieczu, nauczyciel akademicki.
  Hans Georg Dehmelt (ur. 9 września 1922 w Görlitz) – amerykański fizyk pochodzenia niemieckiego, laureat Nagrody Nobla. W 1940 roku zgłosił się do wojska, służył przy obsłudze działa przeciwlotniczego. Brał udział w bitwie stalingradzkiej, po jej zakończeniu został skierowany na Uniwersytet Wrocławski, gdzie przez rok studiował fizykę. W 1944 powrócił do wojska, brał udział w ofensywie w Ardenach, podczas której trafił do amerykańskiej niewoli.
  Marek Górny (ur. 1957) – polski historyk, specjalizujący się w historii społeczno-gospodarczej, demografii historycznej, genealogii i antroponimii historycznej.
  Tamka (inaczej: Wyspa Świętego Macieja, niem. Matthiasinsel, także An der Matthiaskunst) – jedna z najmniejszych wysp odrzańskich we wrocławskim Starym Mieście, położona naprzeciw wylotu ul. Szewskiej na ul. Grodzką biegnącą wzdłuż Odry na jej południowym brzegu, położona w obrębie Śródmiejskiego Węzła Wodnego – Górnego.
  Zakład (jednostka organizacyjna) - jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut, np. Zakład Historii Polski Nowożytnej Instytutu Historycznego.
  Antoni Ciszewski (ur. 1949 r. we Wrocławiu) - polski fizyk, specjalizujący się w fizyce doświadczalnej, fizyce powierzchni, fizyce powierzchni ciała stałego, fizyce powierzchni metali; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.108 sek.