• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu



  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WMW UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały 1 listopada 1945 roku na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Kształci studentów na kierunku weterynaria, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.Bezpieczeństwo żywności – ogół koniecznych do spełnienia warunków i działań, które muszą być podjęte podczas wszystkich etapów procesu produkcji żywności i obrotu handlowego żywnością, celem zapewnienia życia i zdrowia ludzi.

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (daw. Wyższa Szkoła Rolnicza i Akademia Rolnicza we Wrocławiu) – państwowa szkoła wyższa, która powstała jako samodzielna uczelnia w 1951 r. Jedna z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce, drugie miejsce w kraju pod względem uzyskanych patentów. W rankingu polskich uczelni państwowych, przeprowadzanym co roku przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy", na drugim miejscu w grupie uczelni przyrodniczych i rolniczych.

  Akademia Rolnicza w Dublanach (obecnie Państwowy Lwowski Uniwersytet Rolniczy) – dawna polska uczelnia wyższa założona w 1856 roku w Dublanach koło Lwowa, obecnie ukraiński uniwersytet o profilu rolniczym.Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie – jedna z czterech wyższych uczelni Lwowa w dwudziestoleciu międzywojennym i jedna z dwóch uczelni kształcących lekarzy w specjalności medycyna weterynaryjna w II Rzeczypospolitej.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Rektorzy
 • 3 Wykładowcy
 • 4 Absolwenci
 • 5 Wydziały
 • 5.1 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • 5.2 Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • 5.3 Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • 5.4 Wydział Nauk o Żywności
 • 5.5 Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • 6 Kierunki studiów
 • 7 Posiadane uprawnienia
 • 8 Domy studenckie
 • 9 Przypisy
 • 10 Zobacz też
 • 11 Bibliografia
 • 12 Linki zewnętrzne
 • Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych. Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

  Historia[]

  1856–1945 Lwów. W 1881 r. powstała trzecia po Wilnie i Warszawie uczelnia weterynaryjna – Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Początki Wydziału Rolniczego sięgają Galicji z czasów panowania Habsburgów – w 1856 r. w Dublanach koło Lwowa, powstała Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, przekształcona w roku 1858 w Wyższą Szkolę Rolniczą, a w 1901 r. – z inicjatywy Sejmu Galicyjskiego, decyzją ministra rolnictwa – w Akademię Rolniczą, która w 1919 r. została – decyzją Rady Ministrów wraz z Wyższą Szkołą Lasową włączona do Politechniki Lwowskiej jako Wydział Rolniczo-Lasowy.

  Ryszard Badura (ur. 3 listopada 1923 w Trzebini) – polski lekarz weterynarii, emerytowany profesor nauk weterynaryjnych, specjalista chirurgii, kierownik specjalizacji lekarsko-weterynaryjnej Chirurgia weterynaryjna.Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

  Breslau. W 1881 r. w Królewskim Uniwersytecie Wrocławskim utworzono Instytut Rolniczy, który początkowo mieścił się przy Mattiaplatz 5, a następnie w latach 1923–1945, w nowym gmachu przy ul. Hansastrasse, obecnej C.K. Norwida. Tam przeniosła się cała rolnicza baza naukowo-badawcza, stanowiąca późniejszą bazę materialną uczelni.

  Agrobiznes – zespolone ze sobą działania człowieka mające na celu wytwarzanie finalnych produktów żywnościowych, począwszy od pozyskania surowców pierwotnych, a na gotowej żywności na stole konsumenta skończywszy.Bronisław Jabłoński (ur. 1920 r., zm. 1986 r.) – polski agrotechnik, uczeń Bolesława Świętochowskiego, rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu w latach 1984-1986.

  1945–1951 Wrocław. Krajowa Rada Narodowa dekretem z 24 sierpnia 1945 r. powołała jedną uczelnię – Uniwersytet i Politechnikę we Wrocławiu z 10 wydziałami, w tym Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziałem Rolnictwa z Oddziałem Ogrodniczym. Bazę materialną uczelni stanowił gmach Instytutu Rolniczego wraz z wyposażeniem, a kadrę naukowo-dydaktyczną – przyjeżdżający głównie ze Lwowa profesorowie Wydziału Rolniczo-Lasowego Politechniki Lwowskiej i Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. W 1945 r. studia na obu wydziałach rozpoczęły 302 osoby.

  Inżynieria produkcji – dyscyplina inżynieryjna zajmująca się zasadami projektowania wyrobów i procesów, jak również podstawami sterowania, eksploatacji, organizacji i zarządzania procesami wytwarzania.Gospodarka przestrzenna - to całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i racjonalne kształtowanie przestrzeni przez stymulowanie procesów gospodarczych. Działania ochronne obejmują dążenie do zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi środowiska, a wytworami działalności ludzkiej. Natomiast kształtowanie przestrzeni to działanie przekształceniowe związane z nowymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego.

  Po roku 1951 W 1951 z Uniwersytetu i Politechniki wyodrębniła się, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 17 listopada 1951 (Dz. U. z 1951 r. Nr 60, poz. 411) samodzielna uczelnia – Wyższa Szkoła Rolnicza z 4 wydziałami: Rolniczym, Weterynaryjnym, Melioracji Wodnych i Zootechnicznym, która od 1972 funkcjonowała jako Akademia Rolnicza na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 września 1972 (Dz. U. z 1972 r. Nr 41, poz. 267), a od 2006, na mocy Ustawy z 23 listopada 2006 (Dz. U. z 2006 r. Nr 202, poz. 1483) jako Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków przyrodniczych. Obecnie w jej strukturze jest 5 wydziałów oraz jednostki międzywydziałowe, ogólnouczelniane i wspólne.

  Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.Jerzy Ferdynand Juszczak (ur. 14 sierpnia 1928 we Lwowie) – polski zootechnik, specjalizujący się w hodowli i chowie bydła, metody doskonalenia bydła, wieloletni nauczyciel akademicki i rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu w latach 1986-1990.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.
  Roman Kołacz (ur. 1947 w Kobylanach) – polski lekarz weterynarii, zootechnik, profesor nauk rolniczych, wykładowca akademicki, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  Henryk Balbierz (ur. 1924 r., zm. 1987 r.) – polski lekarz weterynaryjny, specjalizujący się w patofizjologii, immunologii i immunogenetyce, wieloletni nauczyciel akademicki i rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu w latach 1982-1984.
  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.
  Studia pierwszego stopnia (dawniej: studia licencjackie albo studia inżynierskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.
  Ogrodnictwo (hortologia) – wyspecjalizowany dział nauk rolniczych, traktujący o hodowli i uprawie roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz projektowaniu, urządzaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni, czyli architekturze krajobrazu, zwykle charakteryzujący się dużym nakładem środków produkcji, energii, budynków, kosztów, a co za tym idzie – dużą wydajnością. Ogrodnictwo jest jedną z dyscyplin naukowych w obrębie dziedziny naukowej – nauki rolnicze. W Polsce jest pięć uczelni wyższych, na których są wydziały ogrodnicze oraz kilka innych (zarówno publicznych jak i niepublicznych) na których prowadzone są studia na kierunku ogrodnictwo. Wydziały ogrodnicze są na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
  Tadeusz Garbuliński (ur. 25 sierpnia 1920 w Strzemieszycach zm. 22 lutego 2011 w Jeleniej Górze) – polski lekarz weterynarii, farmakolog, wieloletni nauczyciel akademicki i rektor Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w latach 1965–1969.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.08 sek.