• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Jerzy Zwoliński (ur. 2 kwietnia 1921 w Zakopanem, zm. 30 września 1978 w Poznaniu) – polski profesor, rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu (1972–1978), zootechnik, badacz koni.Jan Pikul (ur. 21 lutego 1949 w Grzebienisku) – polski technolog żywności, nauczyciel akademicki, profesor nauk rolniczych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz rektor tej uczelni w kadencji 2016–2020.
  Zespół Pieśni i Tańca „Łany” Uniwersytetu Przyrodniczego na Placu Wolności w Poznaniu
  Biocentrum przy ul. Dojazd

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (dawn. Wyższa Szkoła Rolnicza, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu) – szkoła wyższa w Poznaniu, która powstała jako samodzielna uczelnia w 1951 roku. Kampus znajduje się na Sołaczu na osiedlu administracyjnym Sołacz. Siedziba władz uczelni (rektorat i dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28.

  Agroturystyka – forma wypoczynku w warunkach zbliżonych do wiejskich. Może być połączona z pracą u osoby zapewniającej nocleg. Traktowana jako alternatywne do rolnictwa źródło dochodu mieszkańców wsi.Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.

  Historia[ | edytuj kod]

  Tradycje uczelni sięgają 1870, gdy staraniem Augusta Cieszkowskiego powstała w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny. Była ona jedyną polską szkołą wyższą na ziemiach polskich pod zaborem pruskim. Uczelnia istniała tylko siedem lat i została zlikwidowana dekretem pruskiego kanclerza Bismarcka, a mimo to wpłynęła niewątpliwie na poziom rolnictwa w Wielkopolsce oraz wzmocniła ideę utworzenia silnej uczelni akademickiej w Poznaniu.

  Władysław Józef Węgorek (ur. 16 lutego 1918 w Nowoczerkasku nad Donem, zm. 16 lipca 2001 w Poznaniu) – entomolog polski, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Był profesorem i rektorem Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, która po przekształceniu w Akademię Rolniczą wyróżniła go doktoratem honoris causa.Gleboznawstwo, pedologia (od łac. gleba - "grudka ziemi") – nauka zajmująca się badaniem gleb, ich powstawaniem, budową, właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, systematyką oraz możliwościami ich użytkowania oraz rozmieszczeniu ich na Ziemi. Gleboznawstwo jest nauką przyrodniczą powiązaną wielostronnie z innymi naukami zajmującymi się przyrodą martwą i ożywioną. Jest niekiedy ukierunkowane na specjalne cele praktyczne, np. gleboznawstwo rolne, leśne, melioracyjne.

  Gdy jeszcze w 1919, w czasie trwania walk powstania wielkopolskiego, rozpoczął działalność uniwersytet, nazwany początkowo Wszechnicą Piastowską, a potem Uniwersytetem Poznańskim, jego częścią integralną był Wydział Rolniczo-Leśny. Zajęcia na Wydziale rozpoczęły się już w październiku 1919. Wtedy też założono Ogród Dendrologiczny, w 1920 zakupiono Kolegium Rungego, a w 1937 zrealizowano Collegium im. Cieszkowskich. Dynamiczny rozwój naukowy i materialny Wydziału mimo wybuchu II wojny światowej, pozwolił kształcić swych studentów od 1942 na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Po wojnie, w 1949, będąc w dalszym ciągu w strukturach Uniwersytetu Poznańskiego, utworzono Wydział Rolniczy ze Studium Ogrodniczym i Wydział Leśny.

  Program Leonardo da Vinci (ang. Leonardo da Vinci programme) - oddzielny program edukacyjny finansowany z funduszy Unii Europejskiej, stanowiący od 2007 r. część większego Lifelong Learning Programme. Program został nazwany aby oddać hołd Leonardowi da Vinci, wszechstronnemu artyście, naukowcowi i wynalazcy, żyjącemu w XVI w. we Włoszech i Francji. Program został zrealizowany w dwóch edycjach:Powstanie wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej wkrótce po zakończeniu I wojny światowej. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość.

  W 1951 na mocy zarządzenia Rady Ministrów nastąpiło oddzielenie od Uniwersytetu. Nowa uczelnia otrzymała nazwę Wyższa Szkoła Rolnicza. Utworzone zostały kolejne Wydziały: Zootechniczny (1951), Technologii Drewna (1954), Ogrodniczy (1956), Technologii Rolno-Spożywczej (1962), Melioracji Wodnych (1970) i Ekonomiczno-Społeczny (2007). W styczniu 2010 senat uczelni zmienił nazwę dwóch wydziałów: Rolniczego na Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Ogrodniczego na Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.

  W 1972 uczelnia zmieniła nazwą na Akademia Rolnicza, a w 1996 jej patronem został August Cieszkowski. Ustawą z dnia 7 lutego 2008 r. uczelni nadano nazwę Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ang. Poznań University of Life Sciences (PULS).

  Poczet rektorów[ | edytuj kod]

  Wyższa Szkoła Rolnicza[ | edytuj kod]

 • Tadeusz Molenda (1951–1954)
 • Kazimierz Gawęcki (1954–1959)
 • Władysław Węgorek (1959–1965)
 • Zbyszko Tuchołka (1965–1972)
 • Akademia Rolnicza[ | edytuj kod]

 • Jerzy Zwoliński (1972–1978)
 • Tadeusz Czwojdrak (1978–1981)
 • Wojciech Dzięciołowski (1981–1982)
 • Włodzimierz Fiszer (1982–1990)
 • Kazimierz Szebiotko (1984–1987)
 • Ryszard Ganowicz (1990–1996)
 • Jerzy Pudełko (1996–2002)
 • Erwin Wąsowicz (2002–2008)
 • Uniwersytet Przyrodniczy[ | edytuj kod]

 • Grzegorz Skrzypczak (2008–2016)
 • Jan Pikul (2016–2020)
 • Krzysztof Szoszkiewicz (2020–)
 • Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – muzeum dokumentujące historię Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Placówka jest zlokalizowana w Kolegium Rungego przy ul. Wojska Polskiego.Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.
  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
  Kolegium Rungego w Poznaniu – jeden z budynków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zlokalizowany na narożniku ulic Wojska Polskiego 52 i ulicy Wincentego Witosa (Trasa Niestachowska) na Sołaczu.
  Grzegorz Antoni Skrzypczak (ur. 19 kwietnia 1951 w Środzie Wielkopolskiej) – polski agronom, profesor nauk rolniczych, wykładowca akademicki, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (w kadencjach 2008–2012 i 2012–2016).
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Europejski System Transferu Punktów (ECTS, ang. European Credit Transfer System) – zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej uczelni. Komisja Europejska promuje w ten sposób współpracę pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany studentów. ECTS jest częścią programu Socrates-Erasmus.
  Uczelniany Ogród Dydaktyczny – ogród dydaktyczny należący do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zlokalizowany po zachodniej stronie gmachu Collegium Maximum na Sołaczu (ul. Wojska Polskiego 28).

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.185 sek.