• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Opolski  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Jerzy II brzeski (Jerzy II Wspaniały), (ur. 18 lipca 1523 w Legnicy zm. 7 maja 1586 w Brzegu) – syn Fryderyka II legnickiego i Zofii Hohenzollern, przedstawiciel śląskiej gałęzi dynastii Piastów.Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.
  Poczet rektorów[ | edytuj kod]
 • 1994–1995: prof. dr hab. Jerzy Pośpiech (ur. 1933) – filolog, polonista
 • 1995–1996: prof. dr hab. Franciszek Marek (ur. 1930) – historyk i pedagog
 • 1996–2002: prof. dr hab. Stanisław Nicieja (ur. 1948) – historyk i historyk sztuki
 • 2002–2005: prof. dr hab. Józef Musielok (ur. 1946) – fizyk
 • 2005–2008: prof. dr hab. Stanisław Nicieja (ur. 1948) – historyk i historyk sztuki
 • 2008–2012: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja (ur. 1948) – chemik
 • 2012–2016: prof. dr hab. Stanisław Nicieja (ur. 1948) – historyk i historyk sztuki
 • 2016–nadal: prof. dr hab. Marek Masnyk (ur. 1956) – historyk
 • Wydziały[ | edytuj kod]

  Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe[ | edytuj kod]

  Budynek administracyjny Collegium Minus
 • Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego
 • Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Opolskiego
 • Administracja
 • Miasteczko akademickie Uniwersytetu Opolskiego (do 1994 miasteczko akademickie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu) – miasteczko uniwersyteckie Uniwersytetu Opolskiego grupujące głównie wydziały opolskiej uczelni oraz domy studenckie. Zlokalizowane jest w centrum miasta. Całość kompleksu jest sukcesywnie wznoszona od lat 50. XX w. Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  W roku 2011/12 w Polsce istniało 460 uczelni, w tym: 19 uniwersytetów, 25 uczelni technicznych, 7 uczelni rolniczych, 77 uczelni ekonomicznych, 17 uczelni pedagogicznych, 9 uczelni medycznych, 2 uczelnie morskie, 6 akademii wychowania fizycznego, 23 uczelnie artystyczne, 14 uczelni teologicznych, 7 uczelni resortu obrony narodowej i resortu spraw wewnętrznych oraz 254 pozostałe placówki.
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.
  Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego (IS UO) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 4 zakłady. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z socjologią narodu i stosunków etnicznych, antropologią społeczną, teorią rozwoju lokalnego, zagadnieniami patologii społecznej i wzorów społecznych. Instytut oferuje studia na kierunku socjologia. Aktualnie na instytucie kształci się studentów w trybie dziennym i zaocznym. Siedzibą instytutu jest gmach Collegium Civitas im. Bolesława Wierzbiańskiego, położony przy ulicy Katowickiej 89 w Opolu.
  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego (WF UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego w Opolu powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Filologiczno-Historycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Historyczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
  Uczelnia publiczna – uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.
  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.
  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.065 sek.