• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Opolski  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Jerzy II brzeski (Jerzy II Wspaniały), (ur. 18 lipca 1523 w Legnicy zm. 7 maja 1586 w Brzegu) – syn Fryderyka II legnickiego i Zofii Hohenzollern, przedstawiciel śląskiej gałęzi dynastii Piastów.Andrzej Jerzy Szmajke (ur. 1953 r. we Wrocławiu) - polski psycholog, specjalizujący się w zakresie autoprezentacji, postrzegania ludzi, psychologii osobowości i psychologia społecznej, nauczyciel akademicki, związany z uczelnia we Wrocławiu i w Opolu. Profesor nauk humanistycznych (2008).

  Uniwersytet Opolski (UO) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów w Polsce z siedzibą w Opolu. Powstał w 1994 roku w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich (zał. 1950 we Wrocławiu i przeniesionej w 1954 roku do Opola) oraz opolskiej filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Nysie, bazującej na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie, gdzie pracowała kadra naukowa dawnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Uczelnia odwołuje się swoimi tradycjami do prób stworzenia Uniwersytetu Piastowskiego w Brzegu w XVI wieku przez księcia Jerzego II Wspaniałego i w Nysie w XVII wieku przez księcia biskupa Karola Habsburga. Jest jedną z najważniejszych uczelni w Opolu, na której studiuje blisko 16,5 tysięcy studentów.

  W roku 2011/12 w Polsce istniało 460 uczelni, w tym: 19 uniwersytetów, 25 uczelni technicznych, 7 uczelni rolniczych, 77 uczelni ekonomicznych, 17 uczelni pedagogicznych, 9 uczelni medycznych, 2 uczelnie morskie, 6 akademii wychowania fizycznego, 23 uczelnie artystyczne, 14 uczelni teologicznych, 7 uczelni resortu obrony narodowej i resortu spraw wewnętrznych oraz 254 pozostałe placówki.Piotr Ludwik Stec (ur. w 1973 w Bielsku - Białej) - polski prawnik, specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i prawie cywilnym porównawczym, nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Gliwicach, Częstochowie i Opolu.

  Kształci studentów na czterdziestu siedmiu podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Od kilkunastu lat Uniwersytet Opolski jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków humanistycznych. W jego ramach znajduje się 8 wydziałów, Biblioteka Główna, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.Stanisław Gajda (ur. 1945 r. w Siemysłowie) - filolog polski, specjalizujący się w językoznawstwie polskim i słowiańskim, leksykologii, socjolingwistyce, stylistyce i teorii tekstu, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Opolskim.

  Aktualnie zatrudnionych jest 771 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 60 na stanowisku profesora zwyczajnego, 155 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 387 na stanowisku adiunkta, 80 na stanowisku asystenta, 84 na stanowisku starszego wykładowcy oraz 5 lektorów. Pod względem uzyskanych stopni naukowych na uczelni pracuje: 87 profesorów, 165 doktorów habilitowanych i 350 doktorów. Uniwersytet ponadto współpracuje z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

  Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego (IS UO) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 4 zakłady. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z socjologią narodu i stosunków etnicznych, antropologią społeczną, teorią rozwoju lokalnego, zagadnieniami patologii społecznej i wzorów społecznych. Instytut oferuje studia na kierunku socjologia. Aktualnie na instytucie kształci się studentów w trybie dziennym i zaocznym. Siedzibą instytutu jest gmach Collegium Civitas im. Bolesława Wierzbiańskiego, położony przy ulicy Katowickiej 89 w Opolu.Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego (WF UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego w Opolu powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Filologiczno-Historycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Historyczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Według stanu na 2011 rok na uczelni studiuje łącznie 16 572 studentów, w tym 10 476 na studiach dziennych, 4 315 na studiach zaocznych, 423 na studiach wieczorowych, 380 doktorantów oraz 1 078 słuchaczy studiów podyplomowych.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Władze
 • 2.1 Władze rektorskie (2012-2016)
 • 2.2 Władze administracyjne
 • 3 Poczet rektorów
 • 4 Struktura
 • 4.1 Wydział Chemii
 • 4.2 Wydział Ekonomiczny
 • 4.3 Wydział Filologiczny
 • 4.4 Wydział Historyczno-Pedagogiczny
 • 4.5 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • 4.6 Wydział Prawa i Administracji
 • 4.7 Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • 4.8 Wydział Teologiczny
 • 4.9 Biblioteka Główna
 • 4.10 Studium Języków Obcych
 • 4.11 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • 4.12 Administracja
 • 5 Kierunki kształcenia
 • 6 Posiadane uprawnienia
 • 7 Lokalizacja
 • 7.1 Wzgórze akademickie
 • 7.2 Dawne lokalizacje
 • 7.3 Kampus
 • 7.3.1 Domy studenckie Uniwersytetu Opolskiego
 • 8 Media uniwersyteckie
 • 8.1 Prasa ogólnouniwersytecka
 • 8.2 Prasa studencka ukazująca się w WSP i w Uniwersytecie Opolskim
 • 8.3 Radio i Telewizja
 • 9 Zobacz też
 • 10 Przypisy
 • 11 Linki zewnętrzne
 • Zakład (jednostka organizacyjna) - jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut, np. Zakład Historii Polski Nowożytnej Instytutu Historycznego.Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego (WCh UO) – jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego, powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz podzielenia go na wyżej wymieniony i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Kształci studentów na kierunku chemia zaliczanym do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych.

  Historia[]

   Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.
  Janusz Andrzej Słodczyk (ur. 1950 r. we Wrocławiu) – polski geograf i ekonomista, specjalizujący się w geografii ekonomicznej i planowaniu przestrzennym; nauczyciel akademicki, związany z Uniwersytetem Opolskim.
  Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 4 zakłady. Posiada uprawnienia do nadawania tytułu zawodowego magistra. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z eksperymentalną psychologią społeczną, psychologią wychowawczą i psychologią kliniczną. Instytut oferuje studia na kierunku psychologia o specjalnościach: psychologia społeczna, psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe z zakresu psychologii wpływu społecznego oraz psychoprofilaktyki zaburzeń psychicznych. Aktualnie na instytucie kształci się blisko 700 studentów w trybie dziennym i zaocznym. Instytut uczestniczy w projektach badawczych oraz dysponuje samodzielną biblioteką instytutową. Siedzibą instytutu jest gmach przejęty w 1970 roku po I Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Opolu, mieszczący się przy placu Staszica 1.
  Piotr Garbaczewski (ur. 1948 r. w Opolu) - polski fizyk, specjalizujący się w fizyce teoretycznej; nauczyciel akademicki, związany z uczelniami we Wrocławiu, Zielonej Górze i Opolu.
  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
  Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.09 sek.