• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.Wiesław Lech Woźnicki (ur. 25 stycznia 1933 w Łodzi, zm. 27 kwietnia 1995 w Toruniu) - polski fizyk specjalizujący się w fizyce teoretycznej i chemii kwantowej.
  Mikołaj Kopernik, patron toruńskiego Uniwersytetu
  Nowe logo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Collegium Maximum UMK - pełni funkcje reprezentacyjne, a także jest siedzibą Uczelnianego Centrum Informatycznego i Muzeum Uniwersyteckiego
  Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy należący do Collegium Medicum

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. UMK prowadzi stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.

  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu - główna biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wraz z Biblioteką Medyczną Collegium Medicum (w Bydgoszczy) oraz bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy sieć biblioteczno-informacyjną UMK; powstała w 1945 r., otwarta 10 maja 1947 r. W latach 1945-1947 siedzibą Biblioteki był gmach Towarzystwa Naukowego w Toruniu, w 1947 r. otrzymała samodzielny budynek przy ul. Chopina, a w 1973 r. została przeniesiona do nowego budynku w miasteczku akademickim na Bielanach. Od 1947 r. otrzymuje egzemplarz obowiązkowy. W 2002 r. uhonorowana medalem Bibliotheca Magna Perennisque przyznawanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W 2005 powołano do życia Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu, które działa w strukturze Biblioteki.

  UMK według rankingu Perspektyw z 2016 jest na 10. miejscu wśród wszystkich wyższych uczelni w Polsce (a 7. wśród uniwersytetów)i na 1. w regionie. Collegium Medicum UMK według rankingu Wprost z 2012 jest na 3. miejscu wśród wszystkich uczelni medycznych w Polsce. Misją uczelni jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy poprzez nauczanie na poziomie akademickim, kształcenie pracowników naukowych, prowadzenie badań naukowych i udostępnianie ich wyników.

  Stanisław Lech Łęgowski (ur. 8 maja 1931 w Toruniu) - polski fizyk, specjalizujący się w fizyce atomowo-molekularnej i optyce kwantowej.Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Początki szkolnictwa wyższego w Toruniu
 • 1.2 Powstanie uczelni
 • 1.3 Kalendarium
 • 2 Struktura
 • 2.1 Wydziały
 • 2.2 Stacje badawcze
 • 2.3 Obserwatorium Astronomiczne UMK
 • 2.4 Inne
 • 3 Baza uczelni
 • 3.1 Miasteczko akademickie na Bielanach
 • 3.2 Centrum
 • 3.3 Inne części miasta
 • 4 UMK w liczbach
 • 5 Rektorzy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od 1945
 • 5.1 Poczet rektorów
 • 5.2 Prorektorzy UMK
 • 5.3 Pełnomocnicy Rektora
 • 6 Wykładowcy i absolwenci
 • 6.1 Wykładowcy
 • 6.2 Absolwenci
 • 6.3 Studenci
 • 7 Działalność promocyjna uczelni
 • 8 Zobacz też
 • 9 Przypisy
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Andrzej Edmund Jamiołkowski (ur. 22 marca 1946 w Toruniu) – polski fizyk, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (w latach 1993–1999 i 2005–2008).Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.

  Historia[]

  Początki szkolnictwa wyższego w Toruniu[]

  Pierwszą uczelnią wyższą w Toruniu było Toruńskie Gimnazjum Akademickie, założone w 1568 przy ulicy Piekary. Było jedną z pierwszych uczelni wyższych w północnej Polsce. Gimnazjum Akademickie było prekursorem życia naukowego i kulturalnego (m.in. stworzyło pierwsze muzeum w 1594) oraz promieniowało na cały region. Dzięki staraniom burmistrza Heinricha Strobanda uzyskało w 1594 dobre warunki pracy dydaktycznej i naukowej. Wśród jego profesorów w XVII i XVIII wieku znajdowali się zasłużeni badacze historii Polski i Prus, autorzy podręczników i rozpraw z różnych dziedzin wiedzy humanistycznej, współpracownicy czasopism naukowych.

  Bronisław Maria Komorowski (ur. 4 czerwca 1952 w Obornikach Śląskich) – polski polityk, z wykształcenia historyk. Od 6 sierpnia 2010 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.Międzynarodowa Unia Astronomiczna (ang. International Astronomical Union; fr. Union Astronomique Internationale – IAU/UAI/MUA) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca 10871 zawodowych astronomów (wymagane jest posiadanie co najmniej doktoratu) rekomendowanych przez odpowiednie Komitety Narodowe. Koordynuje działalność badawczą w dziedzinie astronomii na świecie, organizuje kongresy generalne co trzy lata (ostatni, XXVII, odbył się w sierpniu 2012 w Pekinie), sympozja i inne konferencje specjalistyczne, prowadzi działalność wydawniczą i informacyjną (np. telegramy o nowych odkryciach). Zorganizowana jest w 37 komisji specjalistycznych grupujących się w 12 zespołach. Obecnym prezydentem MUA jest Robert Williams, a sekretarzem generalnym Ian F. Corbett.

  O powołanie uniwersytetu w nowoczesnej formie zabiegano od XIX wieku. W czasie rozbiorów rządy pruskie planowały stworzyć Uniwersytet Teologiczny, m.in. z prawem i ekonomią, do czego jednak nie doszło.

  W okresie międzywojennym władze Torunia zabiegały o stworzenie uniwersytetu. Wkrótce po przyłączeniu Pomorza Nadwiślańskiego do odrodzonej Rzeczypospolitej w 1920 rozpoczął się nowy etap starań o uniwersytet. Jeszcze przed 1920 Naczelna Rada Ludowa rozważała projekt utworzenia na ziemiach polskich zaboru pruskiego uniwersytetu w Gdańsku lub w Toruniu. Jednak rozwój sytuacji politycznej oraz niepewna przyszłość Pomorza skłoniły Komisariat NRL do zaakceptowania w grudniu 1918 wcześniejszej uchwały Sejmu Dzielnicowego i powołaniu szkoły wyższej w Poznaniu.

  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.Miasteczko uniwersyteckie, także miasteczko akademickie – część miasta, w której znajdują się budynki uniwersytetu, akademii lub innej szkoły wyższej, m.in. biblioteka, domy studenckie i in.

  W Toruniu w 1920 pierwsze deklaracje utworzenia uniwersytetu wysunęła w listopadzie Narodowa Partia Robotnicza, obierając za patrona uczelni Mikołaja Kopernika. W tym celu powołano m.in. Instytut Bałtycki (potem przeniesiony do wybudowanej Gdyni).

  Ostatecznie w 1938 zapadła decyzja o powołaniu w Toruniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jako filii Uniwersytetu Poznańskiego, z początkiem 1940 roku. Decyzję przerwała jednak II wojna światowa. Dopiero w 1947, a więc 2 lata po utworzeniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, prof. Karol Górski ujawnił, iż przed wybuchem II wojny światowej uzyskano zgodę na otwarcie w Toruniu w 1940 zamiejscowego wydziału Uniwersytetu Poznańskiego, obejmującego katedry humanistyczne i geografię.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.

  Powstanie uczelni[]

  UMK powstał na mocy dekretu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1945, zatwierdzonego przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej w dniu 11 września 1945. Głównym inicjatorem stworzenia uniwersytetu na ziemi pomorskiej był dr Henryk Świątkowski, delegat rządu, a późniejszy wojewoda pomorski. Utworzenie ośrodka uniwersyteckiego miało przyczynić się do aktywizacji naukowej i kulturalnej regionu, przeciwdziałać procesom depolonizacji oraz zrekompensować niedobory po wojnie, kształcąc nowe kadry dla kultury i gospodarki narodowej. Założenie uniwersytetu w Toruniu miało ponadto skompensować choć częściowo straty po likwidacji Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Decyzją Ministerstwa Oświaty organizatorem toruńskiego uniwersytetu ustalono prof. Jana Wiczyńskiego, po miesiącu przekazując tę funkcję prof. Ludwikowi Kolankowskiemu. Pierwszym rektorem UMK został prof. Ludwik Kolankowski, historyk z lwowskiego UJK, współtwórca uniwersytetów w Wilnie i Łodzi. Początkowo powstały dwa wydziały: Wydział Humanistyczny (wraz z Sekcją Sztuk Pięknych) oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Odbiegało to znacznie od pierwotnej koncepcji organizatorów, która zakładała stworzenie dużego wielowydziałowego uniwersytetu na podobieństwo uniwersytetów przedwojennych. Wkrótce uniwersytet poszerzył swą ofertę o kolejne wydziały: 5 listopada 1945 powstał Wydział Prawno-Ekonomiczny, a 24 stycznia 1946 Sekcję Sztuk Pięknych przekształcono w odrębny Wydział Sztuk Pięknych. Pierwsze wykłady (prof. Tadeusza Czeżowskiego i prof. Stefana Srebrnego) odbyły się w 24 listopada 1945, natomiast uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego miała miejsce 5 stycznia 1946. Funkcjonowało wówczas już 76 katedr, zatrudniających 60 samodzielnych i 69 pomocniczych pracowników nauki. Immatrykulowano około 1600 studentów. Trzon kadry naukowej stanowili w pierwszych latach istnienia uniwersytetu naukowcy z odebranego Polsce Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

  Paedagogia Christiana - jest półrocznikiem wydawanym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika od 1997 roku. Założycielem i redaktorem naczelnym jest ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz. Czasopismo poświęcone jest pedagogice religii oraz pedagogice chrześcijańskiej. Każdy numer dzieli się na cztery podstawowe działy: Artykuły i rozprawy, Z pedagogiki rodziny, Sprawozdania, Recenzje.Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.

  Kalendarium[]

 • 1951 – podział Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 • 1953 – likwidacja Wydziału Prawa oraz likwidacja 12 kierunków na Wydziale Humanistycznym
 • 1957 – wznowienie rekrutacji na zlikwidowanych kierunkach humanistycznych
 • 1958 – reaktywacja Wydziału Prawa
 • 1959 – przyznanie pierwszego tytułu doktora honoris causa UMK
 • 1973 – 500-rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, otwarcie miasteczka akademickiego
 • 1973 – Sympozjum Międzynarodowej Unii Astronomicznej
 • 1978 – powstanie Wydziału Ekonomicznego
 • 1993 – powstanie Wydziału Fizyki i Astronomii, Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Chemii oraz Wydziału Nauk Historycznych
 • 1999 – powstanie Wydziału Filologicznego
 • 1999 – wizyta papieża Jana Pawła II w Auli UMK
 • 2001 – powstanie Wydziału Teologicznego (na bazie Toruńskiego Instytutu Teologicznego)
 • 2004 – włączenie bydgoskiej Akademii Medycznej do UMK jako Collegium Medicum i włączenie Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w struktury Wydziału Teologicznego
 • 2007 – powstanie Wydziału Nauk Pedagogicznych
 • 2008 – na Wydziale Filologicznym zostały uruchomione pierwsze w historii Uniwersytetu i regionu studia orientalistyczne, japonistyka; początek kształtowania się 4. w Polsce (po UW, UJ i UAM) ośrodka orientalistycznego. UMK zostaje pierwszym uniwersytetem w Polsce (i drugą uczelnią w ogóle), na którym prowadzone są studia z informatyki stosowanej. Regionalizacja uczelni – Collegium Medicum UMK rozpoczyna kształcić studentów poza kampusem bydgoskim, w Grudziądzu.
 • 2009 – powstanie Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych, z połączenia dawnego Instytutu Politologii (dotychczas w strukturach Wydziału Humanistycznego) oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych (wydzielony z Wydziału Nauk Historycznych)
 • 2011 - otwarcie Centrum Optyki Kwantowej
 • 2012 – w wyniku podziału Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi powstają dwa nowe wydziały: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemi
 • 2013 – otwarcie Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii (w uroczystości wziął udział Prezydent RP Bronisław Komorowski) oraz Uniwersyteckiego Centrum Sportowego.
 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (do 24 listopada 2004 r. Akademia Medyczna w Bydgoszczy) – część bydgoska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ukierunkowana na kształcenie studentów w naukach medycznych, zlokalizowana w Bydgoszczy. Według rankingu Wprost z 2012 roku zajmuje 3. miejsce wśród uczelni medycznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 11. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów medycznych, a na świecie 5079. pośród wszystkich typów uczelni.Wydział Farmaceutyczny - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i jeden z trzech wydziałów tworzących Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.
  Włodzisław Duch (ur. 27 lipca 1954 w Kwidzynie) – polski fizyk, specjalizujący się w fizyce komputerowej, informatyce stosowanej i kognitywistyce. Od 2012 roku Prorektor UMK ds. Badań Naukowych i Informatyzacji.
  Wojewoda (łac. comes palatinus) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.
  Uniwersytet Virginia – publiczny uniwersytet naukowy w Charlottesville w stanie Wirginia (USA), założony przez prezydenta Tomasza Jeffersona. Uczelnia posiada wysoko wyspecjalizowane wydziały takie jak Architektura, Astronomia, i Filozofia. Drużyny sportowe występują jako Cavaliers (męskie) lub Lady Cavaliers (żeńskie).
  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
  Filologia klasyczna (gr.-łac. philologia classica, zamiłowanie do języków klasycznych) - gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny.
  Etnologia – jedna z dyscyplin, obok etnografii, antropologii kulturowej i antropologii społecznej, wchodzących w zakres antropologii - nauki o człowieku i jego kulturze. Powyższe terminy często traktowane są jako synonimy tej samej dziedziny badań. Etnologia jest terminem używanym przez przedstawicieli europejskiej i kontynentalnej nauki o człowieku i odpowiada niemieckiemu terminowi Völkerkunde (badania ludów pierwotnych). Etnologia klasyfikuje ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych oraz opisuje poszczególne kultury.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.065 sek.