• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Demokracja – ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).Góry Świętokrzyskie (342.34) – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Najwyższy szczyt to Łysica (612 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze.
  Działalność naukowa[]

  Publikacje naukowe[]

  Pierwsze publikacje naukowe pojawiły się w 1971 roku pod szyldem Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, a ich przyrost w kolejnych miesiącach doprowadził do utworzenia w 1972 własnego wydawnictwa uczelnianego.

  W latach 2008–2011 pracownicy uniwersytetu opublikowali 527 monografii i 5066 artykułów naukowych. Z kolei w latach 2012–2013 naukowcy opublikowali 211 monografii. Na czele w tym zakresie pozostawał Wydział Humanistyczny, którego pracownicy sporządzili 63 monografie (29,9%). Jeśli chodzi zaś o artykuły naukowe w czasopismach z listy ministerialnej, najbardziej płodnymi wydziałami okazały się: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (465) i Wydział Nauk o Zdrowiu (370). W latach 2012–2013 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach wypromowano 96 doktorów. Najwięcej, bo aż 34 (35,4%), na Wydziale Humanistycznym.

  Dysocjacja elektrolityczna – proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika, np.Beata Janina Wojciechowska (ur. 24 czerwca 1963 w Kielcach) – polska historyk, mediewistka, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  Poniższy wykres prezentuje liczbę opublikowanych monografii przez pracowników uczelni.

  Badania i osiągnięcia[]

  W październiku 2013 roku Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zatrudniał 894 nauczycieli akademickich, w tym 68 profesorów zwyczajnych, 152 profesorów nadzwyczajnych, jednego profesora wizytującego, czterech docentów, 444 adiunktów, 73 asystentów, 98 starszych wykładowców, 29 wykładowców, 18 lektorów, ośmiu instruktorów i trzech kustoszów dyplomowanych.

  Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki, to uznawane za najbardziej prestiżowe wyróżnienie za wybitne osiągnięcia naukowe. Przyznawana jest ona od 1901 roku przez Fundację Noblowską.Sztuka – dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów. Nie istnieje jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie.

  W latach 2008–2012 przeznaczono 11 378 632 zł ze środków budżetowych na finansowanie działalności statutowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Najwięcej, bo ponad 5,1 mln zł, otrzymał Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Drugie miejsce pod tym względem zajął Wydział Humanistyczny (ok. 1,8 mln zł), a trzecie – Wydział Nauk o Zdrowiu (ok. 1,1 mln zł). W 2012 roku pracownicy naukowi UJK pozyskali 5 775 431 zł na realizację grantów oraz 3 031 380 zł na realizację badań statutowych.

  Patent – potocznie: dokument wydawany przez urzędy patentowe; właściwie: ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.

  UJK zawarł umowy o współpracy z 38 instytucjami zagranicznymi (stan na rok 2014). Większość z nich znajduje się na Ukrainie (13) i w Rosji (11). Pozostałe kraje to: Bułgaria (1), Czechy (2), Gruzja (1), Litwa (1), Niemcy (1), Słowacja (4), USA (2), Węgry (1), Włochy (1).

  Wydziały: Humanistyczny, Pedagogiczny i Artystyczny oraz Zarządzania i Administracji[]

  Pracownicy Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach byli wielokrotnie nagradzani. W 2003 roku Nagrodę KLIO, nazywaną Noblem dla historyków, oraz Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka otrzymał dr hab. Stanisław Wiech za książkę pt. Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej (1866-1896). Rok później Nagrodą prof. Skowronka wyróżniono dr Lidię Michalską-Brachę za pracę Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów. W 2008 Nagrodę KLIO otrzymał z kolei dr hab. Grzegorz Miernik, który opublikował monografię naukową pt. „My” i „Oni”. Społeczeństwo Kielecczyzny i stalinowski system władzy, natomiast w 2010 wyróżniona nią została dr hab. Beata Wojciechowska za książkę Ekskomunika w Polsce średniowiecznej. Normy i funkcjonowanie.

  Michał Jaworski (ur. 4 września 1921 w Warszawie, zm. 6 września 1996 w Warszawie) – polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych.Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Jego siedziba znajduje się w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5.

  Pracownicy Instytutu Edukacji Muzycznej są autorami ponad 20 publikacji zwartych (w tym jednej wydanej w Tokio) oraz ok. 500 artykułów naukowych. Kompozytorzy stworzyli ponad 200 dzieł muzycznych, w tym dzieła symfoniczne, wokalno-instrumentalne, chóralne, instrumentalne i z zakresu muzyki jazzowej o różnej stylistyce i składzie instrumentalnym. Naukowcy z IEM uczestniczą w zagranicznych konferencjach i stażach naukowych, w tym w: Paryżu, Bielefeld, Lwowie, Drohobyczu, Sumi, Winnicy, Wilnie i Pradze. Powstała w 2010 roku Katedra Krajów Europy Północnej stanowi pierwszy w Polsce ośrodek badawczy nauk społecznych poświęcony państwom nordyckim. Zrealizowała ona projekt, tworząc Kolekcję Nordycką, czyli księgozbiór, w którego skład wchodzi 614 egzemplarzy poświęconych krajom nordyckim, w szczególności Skandynawii.

  Jolanta Elżbieta Chwastyk-Kowalczyk (ur. 1958) – polska literaturoznawczyni, bibliolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.Wszechświat – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. Słowo „wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniu filozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „wszechświat” i „kosmos” są równoważne.

  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy[]

  Pracownicy naukowi Zakładu Mikrobiologii dokonali dwóch zgłoszeń międzynarodowych patentów (Peptides mimicking urease, methods of manufacturing, application in diagnostic tests and the way of performance the test w 2010 oraz Degenerated oligonucleotides and a method for molecular identification of ureolytic bacteria w 2011 roku). Ponadto otrzymali cztery patenty krajowe (dwa w 1998, po jednym w 2006 i 2008) oraz dokonali dwóch zgłoszeń krajowych (2006, 2010). We wszystkich tych pracach naukowych udział brał prof. dr hab. Wiesław Kaca. Z kolei pracownicy Zakładu Chemii Organicznej uzyskali 14 patentów (głównie dr Robert Obara), a naukowcy z Zakładu Fizyki Chemicznej – 16.

  Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:Wojciech Jerzy Lubawski (ur. 22 kwietnia 1954 w Kielcach) – polski polityk i samorządowiec, były wojewoda świętokrzyski, od 2002 prezydent Kielc.

  Zakład Astrofizyki prowadzi badania własności struktur wielkoskalowych we Wszechświecie, dynamiki planetoid bliskich Ziemi (NEA), dynamiki Mars Crosserów, obserwacje małych ciał Układu Słonecznego oraz zajmuje się historią fizyki i astronomii. Posiada również zlokalizowane na ostatniej kondygnacji budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Obserwatorium Astronomiczne, w którym głównym instrumentem obserwacyjnym jest teleskop o średnicy obiektywu 35 cm. Obserwatorium uzupełnia Planetarium służące do pokazów sztucznego nieba. Nazwiskiem dr. hab. Piotra Flina, prof. UJK nazwano odkrytą w 2010 roku planetoidę (296987) Piotrflin.

  Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.Praga (czes. i słow. Praha, niem. Prag) – stolica i największe miasto Czech, położone w środkowej części kraju, nad Wełtawą. Jest miastem wydzielonym na prawach kraju, będąc jednocześnie stolicą kraju środkowoczeskiego.

  Naukowcy z Zakładu Fizyki Molekularnej w ramach współpracy międzynarodowej z Laboratorium Manne Siegbahna (Uniwersytet w Sztokholmie) prowadzą badania dotyczące procesów dysocjacji jonów molekularnych na skutek oddziaływań z elektronami swobodnymi, które zachodzą w warunkach niskotemperaturowej plazmy. W badaniach tych naukowcy wykorzystują chłodzone wiązki jonów pierścienia akumulacyjnego CRYRING. Z kolei pracownicy Zakładu Fizyki Jądrowej uczestniczą w eksperymentach realizowanych w Europejskim Laboratorium Badań Jądrowych (CERN) w Genewie. W ramach eksperymentów NA49 i NA61 naukowcy z UJK zaangażowani są w budowę i rozwój aparatury oraz oprogramowania, zbieranie i analizę danych doświadczalnych oraz teoretyczny opis plazmy kwarkowo-gluonowej.

  Stan wojenny w Polsce może być wprowadzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów w formie rozporządzenia na części albo na całym terytorium państwa, w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami terrorystycznymi, zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego Prezydent musi przedstawić Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania. Sejm ma obowiązek niezwłocznie rozpatrzyć owo rozporządzenie, może je również uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.Planetoida (planeta + gr. eídos postać), asteroida (gr. asteroeidés – gwiaździsty), planetka (ang. minor planet) – ciało niebieskie o małych rozmiarach – od kilku metrów do czasem ponad 1000 km, obiegające Słońce, posiadające stałą powierzchnię skalną lub lodową, bardzo często – przede wszystkim w przypadku planetoid o mniejszych rozmiarach i mało masywnych – o nieregularnym kształcie, często noszącym znamiona kolizji z innymi podobnymi obiektami.

  W 1993 utworzono Stację Monitoringu, której głównym celem jest pomiar i gromadzenie danych oraz analiza krótko i długookresowych zmian zachodzących w wybranych systemach ekologicznych, pod wpływem cyklicznie zmieniających się działań czynników naturalnych środowiska przyrodniczego i gospodarczej działalności człowieka. Obszar badań stanowią ekosystemy o skrajnie rozbieżnych procesach przemian – Stacja Geoekologiczna Malik (okresowo silna alkaliczna imisja) oraz Stacja Bazowa ZMŚP Święty Krzyż (długotrwała kwaśna imisja).

  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).

  W lipcu 2010 roku prezydent Kielc Wojciech Lubawski podpisał z rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego prof. dr hab. Reginą Renz umowę, na mocy której miasto zobowiązało się do sfinansowania budowy Ogrodu Botanicznego, utrzymania go oraz pozyskania roślin, a uczelnia do zatrudnienia pracownika do nadzoru merytorycznego, badań naukowych i działalności dydaktycznej. W listopadzie 2010 roku prof. dr hab. Stanisław Cieśliński, były rektor WSP, posadził w ogrodzie pierwsze drzewo – dąb szypułkowy. W 2011 roku w pracach przygotowawczych uczestniczyli studenci UJK, którzy odbywali w ogrodzie praktyki. Wycinając kłujące krzewy, odsłonili oni m.in. będącą pod ochroną goryczkę.

  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.Nagroda Literacka „Nike” – polska nagroda literacka za książkę roku przyznawana od 1997 przez fundację tejże nagrody; celem nagrody jest promocja polskiej literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem powieści; wysokość nagrody wynosi 100 000 złotych.

  Uprawnienia do nadawania stopni naukowych[]

  Czytelnia Biblioteki Uniwersyteckiej

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w ośmiu dziedzinach, a 11 dyscyplinach:

 • dr nauk biologicznych w zakresie biologii
 • dr nauk chemicznych w zakresie chemii
 • dr nauk fizycznych w zakresie fizyki
 • dr nauk humanistycznych w zakresie historii
 • dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • dr nauk o Ziemi w zakresie geografii
 • dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce
 • dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki
 • dr sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych
 • dr w zakresie nauk o zdrowiu
 • Ponadto uczelnia uprawniona jest do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w czterech dziedzinach:

  Teleskop (gr. tēle-skópos – daleko widzący) – jest narzędziem, które służy do obserwacji odległych obiektów poprzez zbieranie promieniowania elektromagnetycznego (np. światła widzialnego). Pierwsze znane praktyczne teleskopy zostały skonstruowane przy użyciu soczewek ze szkła w Holandii na początku XVII wieku przez Hansa Lippersheya, a wkrótce potem przez Galileusza we Włoszech. Znalazły zastosowanie w działaniach militarnych i w astronomii.Miasteczko uniwersyteckie, także miasteczko akademickie – część miasta, w której znajdują się budynki uniwersytetu, akademii lub innej szkoły wyższej, m.in. biblioteka, domy studenckie i in.
 • dr hab. nauk fizycznych w zakresie fizyki (od 2012)
 • dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii (od 2002)
 • dr hab. w zakresie nauk o zdrowiu (od 2015)
 • dr hab. w zakresie biologia (2016)
 • Studenci[]

  Akademiki UJK przy ul. Śląskiej w Kielcach

  Liczby[]

  Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach pod koniec 2014 studiowało 12 806 osób, w tym 9944 na studiach stacjonarnych I i II stopnia, 2862 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia oraz 256 na studiach stacjonarnych III stopnia. Na studiach podyplomowych zapisanych było 481 słuchaczy. W 2012 studenci UJK stanowili 38,6% osób studiujących na terenie województwa świętokrzyskiego, będąc największą uczelnią w regionie. Dochody uczelni z opłat za studia niestacjonarne zmniejszyły się w latach 2009–2012 o 13,5 mln zł.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Planetoida przecinająca orbitę Marsa – planetoida, której orbita przecina orbitę Marsa. Według stanu na 7 sierpnia 2013 roku znanych jest 11 849 takich obiektów, z czego 3057 ma nadane numery, a 226 jest nazwanych. Lista wszystkich nazwanych i niektórych ponumerowanych obiektów z tej grupy znajduje się poniżej. Na liście znajdują się też wyjątkowe planetoidy:

  W roku akademickim 2014/2015 3316 osób pobierało stypendium socjalne, 958 – stypendium rektora dla najlepszych studentów, a 347 – stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności. W roku akademickim 2004/2005 uczelnia przystąpiła do programu Erasmus. W jego ramach studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach. Wedle informacji z 2012, co roku w ramach wymiany przyjeżdża na kielecki uniwersytet ok. 100 osób.

  Adam Alfred Zych (ur. 28 lipca 1945 w Częstochowie) – polski psycholog, pedagog, poeta, tłumacz, profesor nauk społecznych.Grażyna Maria Rydzewska (ur. 1958) – polska lekarz gastroenterolog, profesor nauk medycznych, w latach 2004–2014 krajowy konsultant w dziedzinie gastroenterologii.

  Podczas rekrutacji w 2014 najpopularniejszym kierunkiem była fizjoterapia – na jedno miejsce aplikowały trzy osoby. Następne w kolejności były: pielęgniarstwo i filologia angielska (2,4 kandydata na jedno miejsce) oraz nowy kierunek – bezpieczeństwo narodowe (2). W 2015 na nowo otwarty kierunek lekarski zarejestrowało się 3944 osób, tj. 52 osoby na jedno miejsce.

  Jacek Robert Semaniak (ur. 30 marca 1964 w Strzelcach Opolskich) – polski fizyk, specjalizujący się w fizyce atomowej i cząsteczkowej, profesor nauk fizycznych, wykładowca akademicki, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.

  W roku akademickim 2010/2011 uczelnia przyjęła na pierwszy rok 7688 osób. 4,9 tys. z nich pochodziło z województwa świętokrzyskiego, a 1525 z łódzkiego, 585 z mazowieckiego, 213 z podkarpackiego, 194 z małopolskiego, 114 ze śląskiego, 105 z lubelskiego, a z pozostałych województw – od 4 do 11.

  Jednym z wyzwań uczelni stało się pozyskanie obcokrajowców. W tym celu powołano do życia Biuro Współpracy Zagranicznej, mające za zadanie wspomóc międzynarodową wymianę kadry, studentów i doktorantów. W lutym 2014 Rada Wydziału Humanistycznego UJK zaakceptowała pomysł utworzenia Centrum Kultury i Języka Polskiego, którego celem jest organizowanie kursów języka polskiego dla obcokrajowców oraz umiędzynarodowienie studiów. Rada Miasta Kielce utworzyła fundusz stypendialny dla studentów z ukraińskiej Winnicy, przeznaczając na niego 25 tys. zł.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.

  Działalność studencka[]

  Instytut Sztuk Pięknych przy ul. Podklasztornej

  Jednym z kliku zadań uczelni jest „wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka”. Zgodnie ze swoją misją, uniwersytet „kształci w duchu samodzielnego myślenia i swobodnej wymiany poglądów”. Jego działalność edukacyjna uwzględnia zasady humanizmu, demokracji i tolerancji, kształtuje patriotyzm i przywiązanie do uniwersalnych wartości etycznych. Umacnia również więzi międzynarodowe i szerzy ideę dialogu międzykulturowego.

  Docent (niem. Dozent od łac. doceo – uczę) – stanowisko w szkołach wyższych i instytutach naukowych dla pracowników dydaktycznych.Kazimierz Gurda (ur. 20 sierpnia 1953 w Książnicach Wielkich) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor teologii, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach w latach 1998–2005, biskup pomocniczy kielecki od 2005.

  Studenci UJK działają w kilkudziesięciu kołach naukowych. Ponadto od 1995 prowadzą Studenckie Studio Radiowe Decybel II, które działa przez cały tydzień w godzinach wieczornych. W marcu 2006 ukazał się z kolei pierwszy numer studenckiego magazynu „Presik”. Na uniwersytecie działa również Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej, którego zadaniem jest wspieranie aktywności naukowej studentów oraz animacja życia kulturalnego. Z ONiKS związany jest również Studencki Klub WSPAK, który stanowi miejsce obcowania z kulturą i rozwijania działań twórczych w wielu dziedzinach sztuki.

  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Piotr Andrzej Rubik (ur. 3 września 1968 w Warszawie) – polski wiolonczelista, kompozytor muzyki pop, filmowej i teatralnej, producent muzyczny oraz prezenter telewizyjny. Jeśli chodzi o kompozycję i dyrygenturę − Rubik jest samoukiem − nie ukończył studiów na tych kierunkach.

  Od 1969 na uczelni działa chór. W latach 1993–1998 koncertował on na terenie całego kraju, wykonując Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza. Chór uczestniczył w trzech oratoriach (Tryptyk Świętokrzyski) z muzyką Piotra Rubika do słów Zbigniewa Książka, które zostały później wydane na CD, uzyskując status platynowych i diamentowych płyt.

  Skandynawia – region północnej Europy, obejmujący kraje: Szwecję, Norwegię oraz Danię. Obejmuje część z krajów nordyckich. Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

  Co roku studenci uniwersytetu oddają krew w ramach ogólnopolskiej akcji „Wampiriada”. Po raz pierwszy odbyła się ona na Akademii Świętokrzyskiej w 2007. Ponadto kieleccy żacy podczas organizowanych akcji (np. w maju 2013 na Wydziale Nauk o Zdrowiu) rejestrują się w banku dawców szpiku. Dzięki założonemu w 2011 Klubowi Aktywnego Studenta, 50 najlepszych studentów ma możliwość zaprezentowania swojej sylwetki w albumie, który co roku wysyłany jest do wiodących pracodawców województwa świętokrzyskiego.

  Adam Massalski (ur. 7 czerwca 1942 w Kielcach) – polski historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, były rektor Akademii Świętokrzyskiej, senator VI i VII kadencji, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, członek honorowy PTTK.Kielce (łac. Civitas Kielcensis, lit. Kielcai, łot. Kelce, ros. Ке́льце) – miasto wojewódzkie położone w południowej części centralnej Polski, stolica województwa świętokrzyskiego. Położone w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą. Stanowi regionalny ośrodek gospodarczy,naukowy,turystyczny oraz wystawienniczo-targowy. Pod koniec 2011 roku miasto liczyło 201 815 mieszkańców. Na terenie Kielc znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne.

  Sport[]

  Kielecka uczelnia, jako jedna z pierwszych w kraju, wprowadziła w latach 70. obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego. W 1973 Senat uczelni uchwalił, że od 1976 obowiązkowe będą obozy narciarskie w Bukowinie Tatrzańskiej dla studentów II roku wszystkich kierunków. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu za organizację akcji „Bukowina” otrzymało nagrodę III stopnia ministra szkolnictwa wyższego i techniki. W najlepszych latach szkolenia narciarskie przechodziło ok. 1 tys. studentów. Przez 40 lat istnienia uczelni wzięło w nich udział ok. 14 tys. osób. Uczelnia zajęła się nadto organizacją masowych imprez rekreacyjnych i turystycznych – m.in. rajdu po Górach Świętokrzyskich.

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.

  W 1974 rozpoczęto organizować rejsy żeglarskie dla kadry pracowniczej, a w roku następnym dla studentów. Początkowo odbywały się one na łodziach wypożyczonych, a od 1982 – kiedy uczelnia kupiła pierwsze kabinowe łodzie żaglowe – na własnych. W najlepszych latach uczelnia posiadała osiem łodzi, którymi pływano po Wielkich Jeziorach Mazurskich. W 2009 uniwersytet wystawił na sprzedaż cztery jachty, ze względu na ich wiek (trzy z nich wyprodukowano w połowie lat 80.).

  Tolerancja (łac. tolerantia – „cierpliwa wytrwałość”; od łac. czasownika tolerare – „wytrzymywać”, „znosić”, „przecierpieć”) – termin stosowany w socjologii, badaniach nad kulturą i religią. W sensie najbardziej ogólnym oznacza on postawę wykluczającą dyskryminację ludzi, których sposób postępowania oraz przynależność do danej grupy społecznej może podlegać dezaprobacie przez innych pozostających w większości społeczeństwa. W okresie reformacji pojęcie to było stosowane w odniesieniu do mniejszości religijnych. Obecnie termin ten obejmuje również tolerancję różnych orientacji seksualnych oraz odmiennych światopoglądów.Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jeden z wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzi kilka sekcji, m.in. piłki ręcznej oraz piłki siatkowej kobiet i mężczyzn. Szczypiorniści AZS UJK zajęli w sezonie 2014 drugie miejsce w Małopolskiej Lidze Seniorów. Siatkarze w sezonie 2014/2015 zwyciężyli w rozgrywkach III ligi, zdobywając 46 punktów w 18 meczach.

  Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN (fr. Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) – ośrodek naukowo-badawczy położony na północno-zachodnich przedmieściach Genewy na granicy Szwajcarii i Francji, pomiędzy Jeziorem Genewskim, a górskim pasmem Jury. Obecnie do organizacji należy dwadzieścia państw. CERN zatrudnia 2600 stałych pracowników oraz około 8000 naukowców i inżynierów reprezentujących ponad 500 instytucji naukowych z całego świata. Najważniejszym narzędziem ich pracy jest największy na świecie akcelerator cząstek – Wielki Zderzacz Hadronów.Regina Małgorzata Renz (ur. 17 października 1948 w Siemiradzu) – polska historyk, profesor nauk humanistycznych, w latach 2005–2012 rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  W 2014 na terenie „B” kampusu UJK rozpoczęła się budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zostało ono otwarte w kwietniu 2015; inwestycja kosztowała ponad 11 mln zł. Obok hali sportowej, dostosowanej do potrzeb różnych dyscyplin sportowych, w CRiS znalazła się także część rehabilitacyjna.

  Stanisław Bylina (ur. 1936 w Kielcach) - polski historyk, mediewista. Absolwent historii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat w 1964, habilitacja 1972 tamże. Profesor od 1991 roku. Pracownik Zakład Studiów Średniowiecznych Instytutu Historii PAN. Doktor honoris causa uniwersytetu w Kielcach. W 1997 za wybitne zasługi dla nauki polskiej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej.
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.
  Dom akademicki, dom studenta, pot. akademik – miejsce zakwaterowania studentów w czasie studiów wyższych, będące pod nadzorem jednej lub kilku uczelni z danego miasta. Na terenie akademika zastosowanie mają takie same przepisy, jak na terenie wyższej uczelni (pewna autonomia).
  Zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) – szkoła na podbudowie programowej gimnazjum, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego.
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.
  Piotrków Trybunalski – miasto na prawach powiatu w centralnej Polsce, położone na zachodzie Równiny Piotrkowskiej. Drugie pod względem wielkości miasto w województwie łódzkim i 47. w Polsce. Był miastem królewskim.
  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.109 sek.