• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Demokracja – ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).II liga polska w koszykówce mężczyzn – trzecia w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek koszykarskich w Polsce.
  Struktura organizacyjna[ | edytuj kod]

  Wydziały[ | edytuj kod]

 • Wydział Humanistyczny
 • Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
 • Instytut Historii
 • Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • Collegium Medicum
 • Instytut Nauk Medycznych
 • Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Instytut Biologii
 • Instytut Chemii
 • Instytut Fizyki
 • Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
 • Katedra Matematyki
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Instytut Pedagogiki (dyrektor: dr hab. Barbara Skałbania, prof. UJK)
 • Katedra Psychologii (kierownik: dr hab. Krzysztof Gąsior, prof. UJK)
 • Wydział Sztuki
 • Instytut Sztuk Wizualnych (kierownik: dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK)
 • Katedra Muzyki (kierownik: dr hab. Andrzej Ślązak)
 • Wydział Prawa i Nauk Społecznych
 • Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych
 • Instytut Nauk Prawnych
 • Katedra Ekonomii i Finansów
 • Katedra Zarządzania
 • Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
 • Filia w Sandomierzu Filia w Piotrkowie Trybunalskim

  Jednostki międzywydziałowe[ | edytuj kod]

 • Studium Języków Obcych (kierownik: mgr Ewa Mamrot-Tuszyńska)
 • Uniwersyteckie Centrum Sportu (kierownik: dr Robert Dutkiewicz)
 • Jednostki ogólnouczelniane[ | edytuj kod]

 • Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach (dyrektor: mgr Andrzej Antoniak)
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (kierownik: mgr Aneta Iwan)
 • Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (kierownik: dr Monika Marcinkowska)
 • Akademickie Biuro Karier (kierownik: Elżbieta Kurkowska)
 • Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (kierownik: Izabela Waliszewska - Plewa )
 • Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej (kierownik: Mateusz Pawlusiński)
 • Działalność naukowa[ | edytuj kod]

  Publikacje naukowe[ | edytuj kod]

  Pierwsze publikacje naukowe pojawiły się w 1971 pod szyldem Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, a ich przyrost w kolejnych miesiącach doprowadził do utworzenia w 1972 własnego wydawnictwa.

  Góry Świętokrzyskie (342.34) – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Najwyższy szczyt to Łysica (612 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze.Dysocjacja elektrolityczna – proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika, np.

  W latach 2008–2011 pracownicy uniwersytetu opublikowali 527 monografii i 5066 artykułów naukowych. W latach 2012–2013 naukowcy opublikowali 211 monografii. Na czele w tym zakresie pozostawał Wydział Humanistyczny, którego pracownicy sporządzili 63 monografie (29,9%). Jeśli chodzi zaś o artykuły naukowe w czasopismach z listy ministerialnej, najbardziej płodnymi wydziałami okazały się: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (465) i Wydział Nauk o Zdrowiu (370). W latach 2012–2013 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach wypromowano 96 doktorów. Najwięcej, bo aż 34 (35,4%), na Wydziale Humanistycznym.

  Beata Janina Wojciechowska (ur. 24 czerwca 1963 w Kielcach) – polska historyk, mediewistka, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki, to uznawane za najbardziej prestiżowe wyróżnienie za wybitne osiągnięcia naukowe. Przyznawana jest ona od 1901 roku przez Fundację Noblowską.

  Poniższy wykres prezentuje liczbę opublikowanych monografii przez pracowników uczelni w latach 2008–2013.

  Badania i osiągnięcia[ | edytuj kod]

  Według stanu z 1 stycznia 2021 roku Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zatrudniał 961 nauczycieli akademickich, w tym 83 profesorów tytularnych, 243 doktorów habilitowanych i 433 doktorów.

  W latach 2008–2012 przeznaczono 11 378 632 zł ze środków budżetowych na finansowanie działalności statutowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Najwięcej, bo ponad 5,1 mln zł, otrzymał Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Drugie miejsce pod tym względem zajął Wydział Humanistyczny (ok. 1,8 mln zł), a trzecie – Wydział Nauk o Zdrowiu (ok. 1,1 mln zł). W 2012 naukowcy UJK pozyskali 5 775 431 zł na realizację grantów oraz 3 031 380 zł na realizację badań statutowych.

  Sztuka – dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów. Nie istnieje jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie.Patent – potocznie: dokument wydawany przez urzędy patentowe; właściwie: ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.

  UJK zawarł umowy o współpracy z 38 instytucjami zagranicznymi (stan na 2014). Większość z nich znajduje się na Ukrainie (13) i w Rosji (11). Pozostałe kraje to: Bułgaria (1), Czechy (2), Gruzja (1), Litwa (1), Niemcy (1), Słowacja (4), USA (2), Węgry (1), Włochy (1). Wydział Humanistyczny

  Naukowcy z Instytutu Dziennikarstwa i Informacji wyniki swoich badań publikują m.in. w wydawanym przez instytut „Roczniku Bibliologiczno-Prasoznawczym”. Czasopismo to, ukazujące się pod takim tytułem od 2009, kontynuuje tradycje „Kieleckich Studiów Bibliologicznych” (1993–2001) i „Studiów Bibliologicznych Akademii Świętokrzyskiej” (2003–2008). W październiku 2011 Instytut Bibliotekoznawstwa i dziennikarstwa, przekształcony w 2014 w Instytut Dziennikarstwa i Informacji, zorganizował pierwszą ogólnopolską konferencję z cyklu „Współczesny system medialny”. Z utworzonym w 1969 Instytutem Filologii Polskiej, wydającym „Studia Filologiczne UJK”, na przestrzeni lat związani byli tacy językoznawcy i literaturoznawcy jak: prof. dr hab. Michał Jaworski (autor podręczników do języka polskiego), prof. dr hab. Jan Pacławski, prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Adamczyk (specjalista w zakresie twórczości Stefana Żeromskiego), prof. dr hab. Czesław Bartula, prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski, prof. dr hab. Barbara Greszczuk i prof. dr hab. Marek Ruszkowski. Ten ostatni w 2012 opublikował pierwszy na gruncie polskim słownik dotyczący pleonazmów i tautologii.

  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.Michał Jaworski (ur. 4 września 1921 w Warszawie, zm. 6 września 1996 w Warszawie) – polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych.

  Pracownicy Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymywali nagrody za swe prace. W 2003 Nagrodę KLIO oraz Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka otrzymał dr hab. Stanisław Wiech za książkę pt. Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej (1866-1896). Rok później Nagrodą prof. Skowronka wyróżniono dr Lidię Michalską-Brachę za pracę Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów. W 2008 Nagrodę KLIO otrzymał z kolei dr hab. Grzegorz Miernik, który opublikował monografię naukową pt. „My” i „Oni”. Społeczeństwo Kielecczyzny i stalinowski system władzy, natomiast w 2010 wyróżniona nią została dr hab. Beata Wojciechowska za książkę Ekskomunika w Polsce średniowiecznej. Normy i funkcjonowanie. W Instytucie Historii powstają dwa czasopisma naukowe: „Almanach Historyczny” i „Między Wisłą a Pilicą”. Ten pierwszy zastąpił ukazujące się w latach 1976–1999 „Kieleckie Studia Historyczne”.

  Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Jego siedziba znajduje się w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5.Wszechświat – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. Słowo „wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniu filozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „wszechświat” i „kosmos” są równoważne.
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

  Pracownicy Zakład Biologii Komórki i Mikroskopii Elektronowej podjęli się prowadzenia monitoringu alergenów w Kielcach i okolicach (do 30 km). Naukowcy z Zakładu Mikrobiologii dokonali dwóch zgłoszeń międzynarodowych patentów (Peptides mimicking urease, methods of manufacturing, application in diagnostic tests and the way of performance the test w 2010 oraz Degenerated oligonucleotides and a method for molecular identification of ureolytic bacteria w 2011). Ponadto otrzymali cztery patenty krajowe (dwa w 1998, po jednym w 2006 i 2008) oraz dokonali dwóch zgłoszeń krajowych (2006, 2010). We wszystkich tych pracach naukowych udział brał prof. dr hab. Wiesław Kaca. Z kolei pracownicy Zakładu Chemii Organicznej do 2014 uzyskali 19 patentów (głównie dr Robert Obara), a naukowcy z Zakładu Fizyki Chemicznej w latach 1999–2011 – 16. Pracownicy tego ostatniego, dr hab. Piotr Słomkiewicz i dr hab. Anna Świercz, otrzymali w 2013 nagrodę główną w konkursie Świętokrzyski Racjonalizator za badania nad sposobem absorpcji amoniaku w procesie higienizacji osadów ściekowych.

  Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.

  Naukowcy z Zakładu Astrofizyki rozpoczęli badania własności struktur wielkoskalowych we Wszechświecie, dynamiki planetoid bliskich Ziemi (NEA), dynamiki Mars Crosserów, obserwacje małych ciał Układu Słonecznego oraz zajęli się historią fizyki i astronomii. Zakład ten posiada zlokalizowane na ostatniej kondygnacji budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego obserwatorium astronomiczne (otwarte w 2003), w którym głównym instrumentem obserwacyjnym jest teleskop o średnicy obiektywu 356 mm i ogniskowej 3910 mm. Obserwatorium uzupełnia planetarium służące do pokazów sztucznego nieba. Nazwiskiem zatrudnionego w Zakładzie Astrofizyki dra hab. Piotra Flina, prof. UJK nazwano odkrytą w 2010 planetoidę (296987) Piotrflin.

  Wojciech Jerzy Lubawski (ur. 22 kwietnia 1954 w Kielcach) – polski polityk i samorządowiec, były wojewoda świętokrzyski, od 2002 prezydent Kielc.Dziekan – w Polsce kierownik wydziału uczelni, przed 1 października 2018 r. ustawowy, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie zawiera regulacji dotyczących dziekanów. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 6 tej ustawy funkcje kierownicze w uczelni określa jej statut.

  Pracownicy Zakładu Fizyki Molekularnej w ramach współpracy międzynarodowej z Laboratorium Manne Siegbahna na Uniwersytecie w Sztokholmie rozpoczęli badania nad procesami dysocjacji jonów molekularnych na skutek oddziaływań z elektronami swobodnymi, które zachodzą w warunkach niskotemperaturowej plazmy. Z kolei naukowcy z Zakładu Fizyki Jądrowej włączyli się w eksperymenty realizowane w Europejskim Laboratorium Badań Jądrowych (CERN) w Genewie. W ramach eksperymentów NA49 i NA61 naukowcy z UJK zaangażowali się w budowę i rozwój aparatury oraz oprogramowania, zbieranie i analizę danych doświadczalnych oraz teoretyczny opis plazmy kwarkowo-gluonowej.

  Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.Stan wojenny w Polsce może być wprowadzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów w formie rozporządzenia na części albo na całym terytorium państwa, w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami terrorystycznymi, zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego Prezydent musi przedstawić Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania. Sejm ma obowiązek niezwłocznie rozpatrzyć owo rozporządzenie, może je również uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

  Zatrudniony w Zakładzie Fizyki Teoretycznej prof. dr hab. Wojciech Florkowski opublikował w wydawnictwie World Scientific monografię pt. Phenomenology of Ultra-Relativistic Heavy-Ion Collisions (2010), za którą w 2011 otrzymał nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a w 2013 uzyskał grant NCN Maestro w kwocie 1,7 mln zł na realizację projektu: „Geneza procesów termalizacji w materii oddziałującej silnie”. Instytut Fizyki był w tym czasie organizatorem licznych imprez naukowych. We wrześniu 2012 odbyło się w instytucie International Symposium on Multiparticle Dynamics, w którym uczestniczył noblista Frank Wilczek. W 2015 Instytut Fizyki zorganizował 43. Zjazd Fizyków Polskich.

  Planetoida (planeta + gr. eídos postać), asteroida (gr. asteroeidés – gwiaździsty), planetka (ang. minor planet) – ciało niebieskie o małych rozmiarach – od kilku metrów do czasem ponad 1000 km, obiegające Słońce, posiadające stałą powierzchnię skalną lub lodową, bardzo często – przede wszystkim w przypadku planetoid o mniejszych rozmiarach i mało masywnych – o nieregularnym kształcie, często noszącym znamiona kolizji z innymi podobnymi obiektami.Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.

  W 1993 utworzono Stację Monitoringu, której głównym celem stał się pomiar i gromadzenie danych oraz analiza krótko i długookresowych zmian zachodzących w wybranych systemach ekologicznych, pod wpływem cyklicznie zmieniających się działań czynników naturalnych środowiska przyrodniczego i gospodarczej działalności człowieka. Obszar badań stanowią ekosystemy o skrajnie rozbieżnych procesach przemian – Stacja Geoekologiczna Malik (okresowo silna alkaliczna imisja) oraz Stacja Bazowa ZMŚP Święty Krzyż (długotrwała kwaśna imisja). Naukowcy z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego zrealizowali trzy wyprawy na lodowce na Spitsbergenie (2003 i 2007) i Islandii (2005). Ponadto we wrześniu 2005 Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Instytutu Geografii oraz uczelniana Stacja Monitoringu współorganizowały w Kielcach 31. Sympozjum Polarne.

  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.

  W lipcu 2010 prezydent Kielc Wojciech Lubawski podpisał z rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego prof. dr hab. Reginą Renz umowę, na mocy której miasto zobowiązało się do sfinansowania budowy Ogrodu Botanicznego, utrzymania go oraz pozyskania roślin, a uczelnia do zatrudnienia pracownika do nadzoru merytorycznego, badań naukowych i działalności dydaktycznej. Jesienią 2010 dokonano pierwszych nasadzeń w ogrodzie. Do 2014 posadzono ok. 11 tys. sztuk jednostek roślinnych.

  Nagroda Literacka „Nike” – polska nagroda literacka za książkę roku przyznawana od 1997 przez fundację tejże nagrody; celem nagrody jest promocja polskiej literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem powieści; wysokość nagrody wynosi 100 000 złotych.Teleskop (gr. tēle-skópos – daleko widzący) – jest narzędziem, które służy do obserwacji odległych obiektów poprzez zbieranie promieniowania elektromagnetycznego (np. światła widzialnego). Pierwsze znane praktyczne teleskopy zostały skonstruowane przy użyciu soczewek ze szkła w Holandii na początku XVII wieku przez Hansa Lippersheya, a wkrótce potem przez Galileusza we Włoszech. Znalazły zastosowanie w działaniach militarnych i w astronomii.

  Uprawnienia do nadawania stopni naukowych[ | edytuj kod]

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w ośmiu dziedzinach, a 11 dyscyplinach:

 • dr nauk biologicznych w zakresie biologii
 • dr nauk chemicznych w zakresie chemii
 • dr nauk fizycznych w zakresie fizyki
 • dr nauk humanistycznych w zakresie historii
 • dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • dr nauk o Ziemi w zakresie geografii
 • dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce
 • dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki
 • dr sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych
 • dr nauk o zdrowiu
 • Ponadto uczelnia uprawniona jest do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w czterech dziedzinach:

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Planetoida przecinająca orbitę Marsa – planetoida, której orbita przecina orbitę Marsa. Według stanu na 7 sierpnia 2013 roku znanych jest 11 849 takich obiektów, z czego 3057 ma nadane numery, a 226 jest nazwanych. Lista wszystkich nazwanych i niektórych ponumerowanych obiektów z tej grupy znajduje się poniżej. Na liście znajdują się też wyjątkowe planetoidy:
 • dr hab. nauk biologicznych w zakresie biologii (od 2016)
 • dr hab. nauk fizycznych w zakresie fizyki (od 2012)
 • dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii (od 2002)
 • dr hab. nauk o zdrowiu (od 2015)
 • Studenci[ | edytuj kod]

  Akademiki UJK

  Według stanu z 30 listopada 2015 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach studiowało 11 610 osób, w tym 8945 na studiach stacjonarnych I i II stopnia, 2665 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia oraz 306 na studiach stacjonarnych III stopnia. Na studiach podyplomowych zapisanych było 473 słuchaczy. W latach 2010–2015 nastąpił spadek liczby studentów o 41,5% (z 19 831 w 2010). W 2014 studenci UJK stanowili 38,2% osób studiujących na terenie województwa świętokrzyskiego, będąc największą uczelnią w regionie. Dochody uczelni z opłat za studia niestacjonarne zmniejszyły się w latach 2009–2012 o 13,5 mln zł.

  Anna Katarzyna Świercz (ur. 1962) – polska leśnik, gleboznawca, doktor habilitowany nauk leśnych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.Adam Alfred Zych (ur. 28 lipca 1945 w Częstochowie) – polski psycholog, pedagog, poeta, tłumacz, profesor nauk społecznych.

  W roku akademickim 2014/2015 3316 osób pobierało stypendium socjalne, 958 – stypendium rektora dla najlepszych studentów, a 347 – stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności. W roku akademickim 2004/2005 uczelnia przystąpiła do programu Erasmus. W jego ramach studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach. Wedle informacji z 2012, co roku w ramach wymiany przyjeżdża na kielecki uniwersytet ok. 100 osób.

  Juwenalia, Dni Studenta (łac. Iuvenalia - igrzyska młodzieńców) – święto studentów odbywające się corocznie w maju.Tautologia (gr. ταυτος – ten sam i λογος – mowa) – konstrukcja językowa, w której poszczególne wyrazy powtarzają swoje znaczenie. W odróżnieniu od pleonazmów, w których część gramatycznie podrzędna zawiera elementy znaczenia wyrazu nadrzędnego – tautologia dotyczy związków wyrazowych pozostających w stosunku współrzędnym. Oba typy połączeń leksykalnych są zaliczane przez językoznawców do redundantnych połączeń wyrazowych.

  Podczas rekrutacji w roku akademickim 2014/2015 najpopularniejszym kierunkiem była fizjoterapia – na jedno miejsce aplikowały trzy osoby. Następne w kolejności były: pielęgniarstwo i filologia angielska (2,4 kandydata na jedno miejsce) oraz nowy kierunek – bezpieczeństwo narodowe (2). W 2015 na nowo otwarty kierunek lekarski zarejestrowało się 3944 osób, tj. 52 osoby na jedno miejsce. W roku akademickim 2016/2017 na 4. tys. miejsc na 43 kierunkach zarejestrowało się 7134 osób. Najchętniej wybieranym kierunkiem był kierunek lekarski (42,3 osoby na jedno miejsce), następnie kosmetologia (6,4), fizjoterapia (6,3), kryminologia stosowana (6,2), finanse i rachunkowość (3,8), położnictwo (3,6), pielęgniarstwo (3,6), psychologia (3,4), filologia angielska (3,4) oraz biotechnologia (3,2).

  Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  W roku akademickim 2010/2011 uczelnia przyjęła na pierwszy rok 7688 osób. 4,9 tys. z nich pochodziło z województwa świętokrzyskiego, a 1525 z łódzkiego, 585 z mazowieckiego, 213 z podkarpackiego, 194 z małopolskiego, 114 ze śląskiego, 105 z lubelskiego, a z pozostałych województw – od 4 do 11.

  Jednym z wyzwań uczelni stało się pozyskanie obcokrajowców. W tym celu powołano do życia Biuro Współpracy Zagranicznej, mające za zadanie wspomóc międzynarodową wymianę kadry, studentów i doktorantów. W lutym 2014 Rada Wydziału Humanistycznego UJK zaakceptowała pomysł utworzenia Centrum Kultury i Języka Polskiego, którego celem jest organizowanie kursów języka polskiego dla obcokrajowców oraz umiędzynarodowienie studiów. Rada Miasta Kielce utworzyła fundusz stypendialny dla studentów z ukraińskiej Winnicy, przeznaczając na niego 25 tys. zł. W lutym 2018 roku na UJK studiowało 420 cudzoziemców.

  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.Kazimierz Gurda (ur. 20 sierpnia 1953 w Książnicach Wielkich) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor teologii, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach w latach 1998–2005, biskup pomocniczy kielecki od 2005.

  Jednym z kilku zadań uczelni jest „wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka”. Zgodnie ze swoją misją, uniwersytet „kształci w duchu samodzielnego myślenia i swobodnej wymiany poglądów”. Jego działalność edukacyjna uwzględnia zasady humanizmu, demokracji i tolerancji, kształtuje patriotyzm i przywiązanie do uniwersalnych wartości etycznych. Umacnia również więzi międzynarodowe i szerzy ideę dialogu międzykulturowego.

  Piotr Andrzej Rubik (ur. 3 września 1968 w Warszawie) – polski wiolonczelista, kompozytor muzyki pop, filmowej i teatralnej, producent muzyczny oraz prezenter telewizyjny. Jeśli chodzi o kompozycję i dyrygenturę − Rubik jest samoukiem − nie ukończył studiów na tych kierunkach. Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

  Studenci UJK działają w kilkudziesięciu kołach naukowych. Ponadto od 1995 prowadzą Studenckie Studio Radiowe Decybel II, które działa przez cały tydzień w godzinach wieczornych. W październiku 2015 uruchomiono studenckie radio internetowe Fraszka o charakterze muzyczno-informacyjnym, którego zespół redakcyjny stworzyli przede wszystkim studenci dziennikarstwa. W marcu 2006 ukazał się z kolei pierwszy numer studenckiego magazynu „Presik”. Na uniwersytecie działa również Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej, którego zadaniem jest wspieranie aktywności naukowej studentów oraz animacja życia kulturalnego. Z ONiKS związany jest również Studencki Klub WSPAK, który stanowi miejsce obcowania z kulturą i rozwijania działań twórczych w wielu dziedzinach sztuki.

  Adam Massalski (ur. 7 czerwca 1942 w Kielcach) – polski historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, były rektor Akademii Świętokrzyskiej, senator VI i VII kadencji, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, członek honorowy PTTK.Kielce (łac. Civitas Kielcensis, lit. Kielcai, łot. Kelce, ros. Ке́льце) – miasto wojewódzkie położone w południowej części centralnej Polski, stolica województwa świętokrzyskiego. Położone w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą. Stanowi regionalny ośrodek gospodarczy,naukowy,turystyczny oraz wystawienniczo-targowy. Pod koniec 2011 roku miasto liczyło 201 815 mieszkańców. Na terenie Kielc znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne.

  Od 1969 na uczelni działa chór. W latach 1993–1998 koncertował on na terenie całego kraju, wykonując Nieszpory ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza. Chór uczestniczył w trzech oratoriach (Tryptyk Świętokrzyski) z muzyką Piotra Rubika do słów Zbigniewa Książka, które zostały później wydane na CD, uzyskując status platynowych i diamentowych płyt.

  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

  Co roku studenci uniwersytetu oddają krew w ramach ogólnopolskiej akcji „Wampiriada”. Po raz pierwszy odbyła się ona na Akademii Świętokrzyskiej w 2007. Ponadto kieleccy żacy podczas organizowanych akcji (np. w maju 2013 na Wydziale Nauk o Zdrowiu) rejestrują się w banku dawców szpiku.

  Uczelnia jest koordynatorem Świętokrzyskiej Matury Próbnej, która od 2010 odbywa się na początku marca. Biorą w niej udział prawie wszyscy świętokrzyscy maturzyści i liczna grupa maturzystów z sąsiednich województw. W trakcie juwenaliów organizowane jest w miasteczku akademickim UJK wspólne grillowanie, zaś na terenie kampusu odbywa się bieg.

  Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.Tolerancja (łac. tolerantia – „cierpliwa wytrwałość”; od łac. czasownika tolerare – „wytrzymywać”, „znosić”, „przecierpieć”) – termin stosowany w socjologii, badaniach nad kulturą i religią. W sensie najbardziej ogólnym oznacza on postawę wykluczającą dyskryminację ludzi, których sposób postępowania oraz przynależność do danej grupy społecznej może podlegać dezaprobacie przez innych pozostających w większości społeczeństwa. W okresie reformacji pojęcie to było stosowane w odniesieniu do mniejszości religijnych. Obecnie termin ten obejmuje również tolerancję różnych orientacji seksualnych oraz odmiennych światopoglądów.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.
  Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN (fr. Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) – ośrodek naukowo-badawczy położony na północno-zachodnich przedmieściach Genewy na granicy Szwajcarii i Francji, pomiędzy Jeziorem Genewskim, a górskim pasmem Jury. Obecnie do organizacji należy dwadzieścia państw. CERN zatrudnia 2600 stałych pracowników oraz około 8000 naukowców i inżynierów reprezentujących ponad 500 instytucji naukowych z całego świata. Najważniejszym narzędziem ich pracy jest największy na świecie akcelerator cząstek – Wielki Zderzacz Hadronów.
  Regina Małgorzata Renz (ur. 17 października 1948 w Siemiradzu) – polska historyk, profesor nauk humanistycznych, w latach 2005–2012 rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Wojciech Jan Florkowski (ur. 1961 w Krakowie) – polski fizyk, profesor nauk fizycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN.
  Dom akademicki, dom studenta, pot. akademik – miejsce zakwaterowania studentów w czasie studiów wyższych, będące pod nadzorem jednej lub kilku uczelni z danego miasta. Na terenie akademika zastosowanie mają takie same przepisy, jak na terenie wyższej uczelni (pewna autonomia).
  Zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) – szkoła na podbudowie programowej gimnazjum, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.098 sek.