Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, UJK – polska uczelnia publiczna, powstała w 2011 w Kielcach. Pierwotnie, od 1969 jako Wyższa Szkoła Nauczycielska. W kolejnych latach ulegała licznym przekształceniom, zyskując w 2008 rangę uniwersytetu przymiotnikowego, a w 2011 uniwersytetu klasycznego. Od 1979 patronem uczelni jest Jan Kochanowski.

Góry Świętokrzyskie (342.34) – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Najwyższy szczyt to Łysica (612 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze.Dysocjacja elektrolityczna – proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika, np.

W latach 1969–1973 funkcjonowała w Kielcach Wyższa Szkoła Nauczycielska, przekształcona następnie w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. W 1979 otrzymała ona imię Jana Kochanowskiego, zaś dwa lata później utworzono wydział zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim, który stał się później filią uczelni. W 2000 powołano Akademię Świętokrzyską, którą w 2008 przekształcono w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. 1 października 2011 uczelnia została przekształcona w Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Z końcem 2016, na bazie zniesionej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu, utworzono wydział zamiejscowy UJK w tym mieście.

Beata Janina Wojciechowska (ur. 24 czerwca 1963 w Kielcach) – polska historyk, mediewistka, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki, to uznawane za najbardziej prestiżowe wyróżnienie za wybitne osiągnięcia naukowe. Przyznawana jest ona od 1901 roku przez Fundację Noblowską.

Uczelnię tworzy osiem wydziałów, w tym sześć z siedzibą w Kielcach. Rady wydziałów uczelni posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w ośmiu dziedzinach, a 10 dyscyplinach. Posiadają również uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego: nauk biologicznych w zakresie biologii, nauk fizycznych w zakresie fizyki, nauk humanistycznych w zakresie historii oraz nauk o zdrowiu.

Sztuka – dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów. Nie istnieje jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie.Patent – potocznie: dokument wydawany przez urzędy patentowe; właściwie: ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.

W rankingu szkół wyższych „Perspektyw” w 2017 roku uniwersytet został sklasyfikowany na 47. miejscu. W latach 2010–2011 plasował się jeszcze pod koniec siódmej dziesiątki tego rankingu, a w 2007 zajął w nim 78. pozycję. W webometrycznym rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2017, pokazującym zaangażowanie instytucji akademickich w Internecie, uczelnia zajęła 2109. miejsce pośród wszystkich typów uczelni.

Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.Michał Jaworski (ur. 4 września 1921 w Warszawie, zm. 6 września 1996 w Warszawie) – polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych.

Według stanu z 1 października 2019 na uniwersytecie zatrudnionych było 901 nauczycieli akademickich, w tym 76 z tytułem naukowym profesora. W roku akademickim 2018/2019 na UJK studiowało 11 339 osób, w tym 8749 na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Na koniec 2015 Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach posiadała w swoich zbiorach ponad 481 tys. wydawnictw zwartych, ponad 69 tys. roczników wydawnictw ciągłych oraz około 10,5 tys. jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Jego siedziba znajduje się w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5.Wszechświat – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. Słowo „wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniu filozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „wszechświat” i „kosmos” są równoważne.

Nazwy[ | edytuj kod]

 • 1969–1973: Wyższa Szkoła Nauczycielska w Kielcach
 • 1973–1979: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
 • 1979–2000: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 2000–2008: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 2008–2011: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • od 2011: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Historia[ | edytuj kod]

  Wyższa Szkoła Nauczycielska i Wyższa Szkoła Pedagogiczna (1969–2000)[ | edytuj kod]

  Budynek Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (1969) i dawnego Wydziału Humanistycznego przy ul. Leśnej. Zajęcia odbywały się tutaj do 2013
  Wydział zamiejscowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim (1981)
  Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych wraz z otwartym w 2003 roku Obserwatorium Astronomicznym
  Wydział Zarządzania i Administracji powstał w 1992, a do budynków przy ul. Świętokrzyskiej został przeniesiony w 2003

  19 czerwca 1969 roku Rada Ministrów swoim rozporządzeniem powołała Wyższą Szkołę Nauczycielską w Kielcach. Zgodnie z aktem normatywnym jej zadaniem miało być kształcenie nauczycieli dla potrzeb szkół podstawowych i zasadniczych szkół zawodowych. 1 lipca pierwszym rektorem WSN wybrany został doc. dr Tadeusz Malinowski. Inauguracja roku akademickiego, w której uczestniczyli przedstawiciele władz partyjnych i państwowych, odbyła się w kinie Romantica, gdzie doc. dr Michał Jaworski wygłosił wykład inauguracyjny pt. Praca nad kulturą języka w ćwierćwieczu Polski Ludowej. Studia rozpoczęło 249 studentów na sześciu kierunkach, a rektor zapowiedział wówczas utworzenie w przyszłości dziewięciu dodatkowych. W grudniu 1969 utworzono trzy wydziały (Wydział Humanistyczny, Wydział Przyrodniczy i Wydział Pedagogiczny) oraz dwa zakłady dydaktyczne (Międzywydziałowy Zakład Nauk Filozoficzno-Społecznych i Międzywydziałowy Zakład Praktyk Pedagogicznych). W listopadzie 1970 powstało pierwsze koło naukowe – na Wydziale Humanistycznym utworzono Studenckie Koło Historyków.

  Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.

  We wrześniu 1973 roku przekształcono Wyższą Szkołę Nauczycielską w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, której celem miało być kształcenie nie tylko nauczycieli dla potrzeb szkół podstawowych i zasadniczych szkół zawodowych, ale również szkół średnich ogólnokształcących oraz zasadniczych. W roku akademickim 1973/1974 uruchomiono jednolite czteroletnie studia magisterskie na dziewięciu kierunkach. Kielecka uczelnia wprowadziła wówczas, jako jedna z pierwszych w Polsce, obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego dla wszystkich lat studiów. Pracownicy Instytutu Geografii w 1973 wyjechali w celach naukowych do Afganistanu. W 1974 uczelnia rozpoczęła przechodzenie od struktury zakładów do instytutów (pierwszym był Instytut Pedagogiki i Psychologii), natomiast naukowcy z Instytutu Geografii ponownie zorganizowali wyprawę naukową, tym razem do Pakistanu i Indii.

  Wojciech Jerzy Lubawski (ur. 22 kwietnia 1954 w Kielcach) – polski polityk i samorządowiec, były wojewoda świętokrzyski, od 2002 prezydent Kielc.Dziekan – w Polsce kierownik wydziału uczelni, przed 1 października 2018 r. ustawowy, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie zawiera regulacji dotyczących dziekanów. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 6 tej ustawy funkcje kierownicze w uczelni określa jej statut.

  W kwietniu 1976 roku na uczelni obradowała grupa PAMIR, składająca się z radzieckich fizyków jądrowych, którzy wraz z polskimi naukowcami zastanawiali się nad oddziaływaniami jądrowymi bardzo wysokich energii. W czerwcu Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki sporządziło ocenę wynalazczości w szkołach wyższych. WSP w Kielcach zajęła drugie miejsce w kategorii szkół pedagogicznych. W maju 1977 roku kielecka uczelnia podpisała umowę z Uniwersytetem Jagiellońskim, zgodnie z którą obie instytucje przewidywały współpracę m.in. w dziedzinie badań naukowych, organizacji sesji naukowych, kształcenia kadr naukowych i zdobywania stopni doktora i doktora habilitowanego. W lipcu podobne porozumienie WSP zawarła z Uniwersytetem Warszawskim. W październiku 1978 roku rozpoczęto budowę gmachu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego przy ul. Świętokrzyskiej. 7 września 1979 roku Rada Ministrów nadała uczelni imię Jana Kochanowskiego. W 1980 roku wprowadzono pięcioletni cykl studiów.

  Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.Stan wojenny w Polsce może być wprowadzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów w formie rozporządzenia na części albo na całym terytorium państwa, w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami terrorystycznymi, zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego Prezydent musi przedstawić Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania. Sejm ma obowiązek niezwłocznie rozpatrzyć owo rozporządzenie, może je również uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

  W listopadzie 1981 roku w Piotrkowie Trybunalskim powstał wydział zamiejscowy, utworzono również Instytut Wychowania Muzycznego. Po wprowadzeniu stanu wojennego na kierownictwo wszystkich struktur organizacyjnych uczelni został nałożony obowiązek uspokojenia wrzenia społeczno-politycznego w środowisku pracowniczym i studenckim. Ponadto zaplombowano pomieszczenia wydawnictwa i drukarni, zaś kilka osób zostało internowanych, m.in. jeden z założycieli NSZZ „Solidarność” w Wyższej Szkole Pedagogicznej Stanisław Żak. W 1982 roku wraz z Politechniką Świętokrzyską powołano Międzyuczelniane Centrum Informatyki oraz podpisano umowę o współpracy naukowej ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym. W 1983 roku uchwalono pierwszy statut uczelni, a dwa lata później powstał w Kielcach Uniwersytet III Wieku. W 1986 roku Senat uczelni zatwierdził hymn, którego autorem jest prof. dr hab. Adam Zych, a muzykę skomponował prof. Mirosław Niziurski.

  Planetoida (planeta + gr. eídos postać), asteroida (gr. asteroeidés – gwiaździsty), planetka (ang. minor planet) – ciało niebieskie o małych rozmiarach – od kilku metrów do czasem ponad 1000 km, obiegające Słońce, posiadające stałą powierzchnię skalną lub lodową, bardzo często – przede wszystkim w przypadku planetoid o mniejszych rozmiarach i mało masywnych – o nieregularnym kształcie, często noszącym znamiona kolizji z innymi podobnymi obiektami.Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.

  W 1989 roku uczelnia uzyskała prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Rok później powstał Zakład Wychowania Estetycznego przy ul. Krakowskiej 11. W listopadzie 1991 uczelnia przejęła gmach przy ul. Żeromskiego 5, który w okresie PRL należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a po zmianach ustrojowych stał się własnością Skarbu Państwa i miejscowe władze chciały umieścić w nim jedną z instytucji publicznych lub gospodarczych (sąd lub bank). Mediacje w tej sprawie prowadził minister Henryk Samsonowicz, bowiem studenci historii prowadzili w budynku strajk okupacyjny. W 1992 roku na bazie Instytutu Nauk Społecznych powołano Wydział Zarządzania i Administracji, którego faktycznym twórcą i pierwszym dziekanem był dr hab. Ryszard Czarny. Dla nowego wydziału pozyskano na własność budynek przy ul. Mielczarskiego. W 1993 roku podjęto działania związane z komputeryzacją (m.in. Biblioteki Głównej) oraz podłączeniem WSP do Internetu w ramach naukowej akademickiej sieci komputerowej NASK. Pod koniec tego roku uczelnia posiadała 140 komputerów.

  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.

  W marcu 1997 roku prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Leszek Kuźnicki odwiedził kielecką uczelnię i podczas wystąpienia w auli głównej poparł ideę utworzenia w Kielcach uniwersytetu, deklarując wsparcie PAN w tej sprawie. W czerwcu przy uczelni rozpoczęło działać Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych, które zapoczątkowało nauczanie niepedagogicznego kierunku – ekonomii. W styczniu 1998 roku, podczas wizyty Jerzego Zdrady, wiceministra edukacji narodowej, po raz kolejny pojawił się pomysł utworzenia w Kielcach uniwersytetu. Również w 1998 wprowadzono ceremoniał akademicki, a w grudniu tego roku ostatecznie zasiedlono gmach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego przy ul. Świętokrzyskiej. W styczniu 1999 roku Senat uczelni przekształcił Wydział Zamiejscowy w Filię w Piotrkowie Trybunalskim (uchwała w tej sprawie formalnie weszła w życie 8 marca 2000 roku).

  Nagroda Literacka „Nike” – polska nagroda literacka za książkę roku przyznawana od 1997 przez fundację tejże nagrody; celem nagrody jest promocja polskiej literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem powieści; wysokość nagrody wynosi 100 000 złotych.Teleskop (gr. tēle-skópos – daleko widzący) – jest narzędziem, które służy do obserwacji odległych obiektów poprzez zbieranie promieniowania elektromagnetycznego (np. światła widzialnego). Pierwsze znane praktyczne teleskopy zostały skonstruowane przy użyciu soczewek ze szkła w Holandii na początku XVII wieku przez Hansa Lippersheya, a wkrótce potem przez Galileusza we Włoszech. Znalazły zastosowanie w działaniach militarnych i w astronomii.

  Akademia Świętokrzyska i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy (2000–2011)[ | edytuj kod]

  Centrum Edukacji Artystycznej zostało otwarte w styczniu 2012 roku
  Oddane do użytku w 2013 roku Centrum Języków Obcych
  Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu

  W 2000 roku Wyższą Szkołę Pedagogiczną przekształcono w Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W październiku tego roku utworzono Instytut Kształcenia Medycznego. W kwietniu 2002 roku oficjalnie otwarto jego nową siedzibę przy al. IX Wieków Kielc oraz zawarto porozumienie ze Szpitalem Miejskim w sprawie kształcenia pielęgniarek. W czerwcu Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Radzie Wydziału Humanistycznego uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz występowania z wnioskiem o nadanie tytułu profesora. W 2003 roku rektor uczelni prof dr. hab. Adam Massalski uzyskał zgodę od minister edukacji i szkolnictwa wyższego Krystyny Łybackiej na kupno biurowca Exbudu. Uczelnia chciała bowiem opuścić budynek przy ul. Żeromskiego 5. Do transakcji ostatecznie nie doszło. Na ul. Świętokrzyską przeniesiono za to Wydział Zarządzania i Administracji, a w maju 2003 roku oddano do użytku obserwatorium astronomiczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Planetoida przecinająca orbitę Marsa – planetoida, której orbita przecina orbitę Marsa. Według stanu na 7 sierpnia 2013 roku znanych jest 11 849 takich obiektów, z czego 3057 ma nadane numery, a 226 jest nazwanych. Lista wszystkich nazwanych i niektórych ponumerowanych obiektów z tej grupy znajduje się poniżej. Na liście znajdują się też wyjątkowe planetoidy:

  W 2004 roku uczelnia włączyła się w międzynarodowy program Socrates-Erasmus oraz Europejski System Transferu Punktów ECTS. W 2004 odbyło się pierwsze w historii uczelni kolokwium habilitacyjne – dr Marek Przeniosło przedstawił dysertację pt. Chłopi Królestwa Polskiego w latach 1914–1918. W 2005 roku na bazie Instytutu Kształcenia Medycznego, który pozostawał w strukturze Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu, utworzono Wydział Nauk o Zdrowiu, natomiast dotychczasowy WPiNoZ przekształcono w Wydział Pedagogiczny i Artystyczny. Do użytku oddano również planetarium. W lutym 2006 roku, pod przewodnictwem posła Przemysława Gosiewskiego, zawiązano Komitet Honorowy na Rzecz Przekształcenia Akademii Świętokrzyskiej w Uniwersytet Jana Kochanowskiego, natomiast przebywający w październiku tego roku na spotkaniu w auli przy ul. Żeromskiego prezydent Lech Kaczyński stwierdził, że do 1 września 2008 musi powstać w Kielcach uniwersytet. W 2007 uczelnia uzyskała kolejne cztery uprawnienia do nadawania stopnia doktora i tym samym spełniła wymagania, jakie stawiane są w tym zakresie uniwersytetom przymiotnikowym. W październiku utworzono na AŚ pierwszy w województwie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

  Anna Katarzyna Świercz (ur. 1962) – polska leśnik, gleboznawca, doktor habilitowany nauk leśnych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.Adam Alfred Zych (ur. 28 lipca 1945 w Częstochowie) – polski psycholog, pedagog, poeta, tłumacz, profesor nauk społecznych.

  23 stycznia 2008 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o powołaniu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, która weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 13 marca uczelnia podpisała porozumienie o współpracy środowiskowej z Politechniką Świętokrzyską, Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową i Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu, dzięki któremu organizowano konferencje naukowe na temat innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. 25 marca rektor uczelni prof. dr hab. Regina Renz dokonała symbolicznego odsłonięcia tablicy informacyjnej (z nową nazwą) na budynku rektoratu. Niecałe dwa tygodnie później otworzono nowy budynek dydaktyczny Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, który poświęcił ks. bp Kazimierz Gurda. W nowej auli uczelni odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 na uniwersytecie odbyła się w obecności prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, natomiast prezydent Kielc Wojciech Lubawski i Rada Miasta ufundowali nowy sztandar, który został przekazany uczelni.

  Juwenalia, Dni Studenta (łac. Iuvenalia - igrzyska młodzieńców) – święto studentów odbywające się corocznie w maju.Tautologia (gr. ταυτος – ten sam i λογος – mowa) – konstrukcja językowa, w której poszczególne wyrazy powtarzają swoje znaczenie. W odróżnieniu od pleonazmów, w których część gramatycznie podrzędna zawiera elementy znaczenia wyrazu nadrzędnego – tautologia dotyczy związków wyrazowych pozostających w stosunku współrzędnym. Oba typy połączeń leksykalnych są zaliczane przez językoznawców do redundantnych połączeń wyrazowych.

  W styczniu 2010 roku rektor uczelni prof. dr hab. Regina Renz podpisała umowę o dofinansowanie projektu rozbudowy infrastruktury uniwersytetu, którego budżet oszacowano na 160 mln zł. Dzięki niemu rozpoczęto remont i rozbudowę bazy laboratoryjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz budowę Biblioteki Głównej, Uniwersyteckiego Centrum Danych i Centrum Języków Obcych.

  Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (od 2011)[ | edytuj kod]

  Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2011 roku uczelnia z dniem 1 października 2011 roku przekształciła się w Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. W październiku 2011 roku uczelnia sprzedała działkę przy ul. Chęcińskiej, na której znajdował się budynek Instytutu Chemii. Zajęcia prowadzone w nim były od 1969 do 2008 roku. Wiosną 2012 roku budynek został rozebrany przez nowego właściciela.

  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.Kazimierz Gurda (ur. 20 sierpnia 1953 w Książnicach Wielkich) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor teologii, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach w latach 1998–2005, biskup pomocniczy kielecki od 2005.

  Na początku stycznia 2012 roku przy ul. Krakowskiej 11 otworzono warte 10,2 mln zł Centrum Edukacji Artystycznej. Aula główna, na której mogą odbywać się zarówno wykłady, jak i koncerty, może pomieścić 320 widzów. Ponadto w budynku znalazły się dwie sale wykładowe dla stu osób oraz nowoczesne foyer ze studiem audiowizualnym. 30 marca 2012 roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbyło się pierwsze kolokwium habilitacyjne, na które zgodę wyraziła Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. Dysertację dotyczącą zróżnicowania rozwoju fizycznego oraz sposobu żywienia dzieci i młodzieży na Kielecczyźnie w latach 2002–2005 przedstawiła dr n. biol. Edyta Suliga.

  Piotr Andrzej Rubik (ur. 3 września 1968 w Warszawie) – polski wiolonczelista, kompozytor muzyki pop, filmowej i teatralnej, producent muzyczny oraz prezenter telewizyjny. Jeśli chodzi o kompozycję i dyrygenturę − Rubik jest samoukiem − nie ukończył studiów na tych kierunkach. Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

  W kwietniu 2012 uczelnia otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka. We wrześniu 2012 uczelnię wizytował prof. Frank Wilczek, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, który wygłosił wykład pt. Kwantowe piękno, stanowiący część odbywającego się w Kielcach 42. Międzynarodowego Sympozjum Dynamiki Wielocząsteczkowej.

  Adam Massalski (ur. 7 czerwca 1942 w Kielcach) – polski historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, były rektor Akademii Świętokrzyskiej, senator VI i VII kadencji, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, członek honorowy PTTK.Kielce (łac. Civitas Kielcensis, lit. Kielcai, łot. Kelce, ros. Ке́льце) – miasto wojewódzkie położone w południowej części centralnej Polski, stolica województwa świętokrzyskiego. Położone w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą. Stanowi regionalny ośrodek gospodarczy,naukowy,turystyczny oraz wystawienniczo-targowy. Pod koniec 2011 roku miasto liczyło 201 815 mieszkańców. Na terenie Kielc znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne.

  W 2013 uniwersytet opuścił budynek przy ul. Leśnej, w którym zajęcia odbywały się od momentu powstania Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Do końca stycznia 2014 uczelnia trzykrotnie wystawiła gmach na sprzedaż (początkowo wyceniono go na 17 mln zł, ale po dwóch próbach cenę zmniejszono o milion), jednak nikt nie złożył oferty. Również w 2013 roku otwarto Centrum Języków Obcych i Bibliotekę Główną. W październiku oddano do użytku Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, gdzie na najwyższej kondygnacji umieszczono Akademickie Biuro Karier i Akademicki Preinkubator Przedsiębiorczości, w którym studenci mogą realizować swoje pierwsze pomysły biznesowe.

  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

  Jeszcze w 2010 roku rektor uczelni prof. dr hab. Regina Renz zapowiedziała powstanie kierunku lekarskiego. W październiku 2012 roku popisano preumowę na dofinansowanie budowy nowej siedziby Wydziału Nauk o Zdrowiu, którego najważniejszą część stanowić będzie budynek Zakładu Anatomii Prawidłowej. We wrześniu 2013 rozpoczęto wartą ponad 35 mln zł inwestycję. Trzy miesiące wcześniej – w czerwcu – zakończono kosztującą 6,6 mln zł realizację projektu MEDIC, dzięki któremu zmodernizowano funkcjonujący budynek, zakupując najnowocześniejszy sprzęt. Jesienią 2014 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę na otwarcie od roku akademickiego 2015/2016 kierunku lekarskiego. W tym samym roku akademickim ruszył kierunek prawo, rok później psychologia.

  Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.Tolerancja (łac. tolerantia – „cierpliwa wytrwałość”; od łac. czasownika tolerare – „wytrzymywać”, „znosić”, „przecierpieć”) – termin stosowany w socjologii, badaniach nad kulturą i religią. W sensie najbardziej ogólnym oznacza on postawę wykluczającą dyskryminację ludzi, których sposób postępowania oraz przynależność do danej grupy społecznej może podlegać dezaprobacie przez innych pozostających w większości społeczeństwa. W okresie reformacji pojęcie to było stosowane w odniesieniu do mniejszości religijnych. Obecnie termin ten obejmuje również tolerancję różnych orientacji seksualnych oraz odmiennych światopoglądów.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Warto wiedzieć że... beta

  Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.
  Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN (fr. Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) – ośrodek naukowo-badawczy położony na północno-zachodnich przedmieściach Genewy na granicy Szwajcarii i Francji, pomiędzy Jeziorem Genewskim, a górskim pasmem Jury. Obecnie do organizacji należy dwadzieścia państw. CERN zatrudnia 2600 stałych pracowników oraz około 8000 naukowców i inżynierów reprezentujących ponad 500 instytucji naukowych z całego świata. Najważniejszym narzędziem ich pracy jest największy na świecie akcelerator cząstek – Wielki Zderzacz Hadronów.
  Regina Małgorzata Renz (ur. 17 października 1948 w Siemiradzu) – polska historyk, profesor nauk humanistycznych, w latach 2005–2012 rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Wojciech Jan Florkowski (ur. 1961 w Krakowie) – polski fizyk, profesor nauk fizycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN.
  Dom akademicki, dom studenta, pot. akademik – miejsce zakwaterowania studentów w czasie studiów wyższych, będące pod nadzorem jednej lub kilku uczelni z danego miasta. Na terenie akademika zastosowanie mają takie same przepisy, jak na terenie wyższej uczelni (pewna autonomia).
  Zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) – szkoła na podbudowie programowej gimnazjum, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego.

  Reklama