• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Demokracja – ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).Góry Świętokrzyskie (342.34) – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Najwyższy szczyt to Łysica (612 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze.

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) – polska uczelnia publiczna, założona w 1969 i przekształcona w uniwersytet przymiotnikowy w 2008, a w uniwersytet klasyczny – w 2011. Rektorat mieści się w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5.

  W latach 1969–1973 funkcjonowała w Kielcach Wyższa Szkoła Nauczycielska, przekształcona następnie w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. W 1979 otrzymała ona imię Jana Kochanowskiego, zaś dwa lata później powołano Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim. W 2000 utworzono Akademię Świętokrzyską, natomiast w 2008 – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2011 uczelnia z dniem 1 października 2011 została przekształcona w Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  Dysocjacja elektrolityczna – proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika, np.Beata Janina Wojciechowska (ur. 24 czerwca 1963 w Kielcach) – polska historyk, mediewistka, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  Uniwersytet dzieli się na pięć wydziałów: Humanistyczny, Matematyczno-Przyrodniczy, Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Pedagogiczny i Artystyczny oraz Prawa, Administracji i Zarządzania . W filii w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się dwa wydziały: Filologiczno-Historyczny oraz Nauk Społecznych.

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w ośmiu dziedzinach, a 11 dyscyplinach. Ponadto posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego: nauk fizycznych w zakresie fizyki, nauk humanistycznych w zakresie historii oraz w zakresie nauk o zdrowiu. Pierwsze kolokwium habilitacyjne odbyło się na uczelni w 2004.

  Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki, to uznawane za najbardziej prestiżowe wyróżnienie za wybitne osiągnięcia naukowe. Przyznawana jest ona od 1901 roku przez Fundację Noblowską.Sztuka – dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów. Nie istnieje jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie.

  W Rankingu Uczelni Akademickich 2014 przygotowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” Uniwersytet Jana Kochanowskiego został sklasyfikowany na miejscach 51-60. W latach 2010 i 2011 plasował się jeszcze pod koniec siódmej dziesiątki tego rankingu, a w 2007 – na 78. pozycji.

  Według Webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2015, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, uczelnia zajmuje 22. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 2416. pośród wszystkich typów uczelni.

  Patent – potocznie: dokument wydawany przez urzędy patentowe; właściwie: ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.

  W styczniu 2015 na uniwersytecie zatrudnionych było 860 nauczycieli akademickich, w tym 84 profesorów zwyczajnych i 201 doktorów habilitowanych. W roku akademickim 2015/2016 na 40 kierunkach studiowało 12 806 studentów, w tym 118 cudzoziemców, a na uczelni funkcjonowały 83 studenckie koła naukowe. Na koniec 2014 Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach posiadała w swoich zbiorach ponad 465 tys. wydawnictw zwartych, ponad 68 tys. roczników wydawnictw ciągłych oraz ok. 10 tys. jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych.

  Michał Jaworski (ur. 4 września 1921 w Warszawie, zm. 6 września 1996 w Warszawie) – polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych.Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Jego siedziba znajduje się w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5.

  Spis treści

 • 1 Nazwy
 • 2 Historia
 • 2.1 Wyższa Szkoła Nauczycielska i Wyższa Szkoła Pedagogiczna (1969–2000)
 • 2.1.1 Powstanie i rozwój w latach 70.
 • 2.1.2 Lata 80. i 90.
 • 2.2 Akademia Świętokrzyska i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy (2000–2011)
 • 2.3 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (od 2011)
 • 3 Władze uczelni
 • 3.1 Dziekani wydziałów
 • 3.1.1 Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • 4 Struktura organizacyjna
 • 4.1 Wydziały Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 4.1.1 Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • 4.2 Jednostki międzywydziałowe Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 4.3 Jednostki ogólnouczelniane Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 5 Działalność naukowa
 • 5.1 Publikacje naukowe
 • 5.2 Badania i osiągnięcia
 • 5.2.1 Wydziały: Humanistyczny, Pedagogiczny i Artystyczny oraz Zarządzania i Administracji
 • 5.2.2 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • 5.3 Uprawnienia do nadawania stopni naukowych
 • 6 Studenci
 • 6.1 Liczby
 • 6.2 Działalność studencka
 • 7 Sport
 • 8 Budynki
 • 9 Poczet rektorów
 • 10 Doktorzy honoris causa
 • 11 Przypisy
 • 12 Linki zewnętrzne
 • Jolanta Elżbieta Chwastyk-Kowalczyk (ur. 1958) – polska literaturoznawczyni, bibliolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.Wszechświat – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. Słowo „wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniu filozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „wszechświat” i „kosmos” są równoważne.

  Nazwy[]

 • 1969–1973: Wyższa Szkoła Nauczycielska w Kielcach
 • 1973–1979: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
 • 1979–2000: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 2000–2008: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 2008–2011: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • od 2011: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:Wojciech Jerzy Lubawski (ur. 22 kwietnia 1954 w Kielcach) – polski polityk i samorządowiec, były wojewoda świętokrzyski, od 2002 prezydent Kielc.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.
  Praga (czes. i słow. Praha, niem. Prag) – stolica i największe miasto Czech, położone w środkowej części kraju, nad Wełtawą. Jest miastem wydzielonym na prawach kraju, będąc jednocześnie stolicą kraju środkowoczeskiego.
  Stan wojenny w Polsce może być wprowadzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów w formie rozporządzenia na części albo na całym terytorium państwa, w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami terrorystycznymi, zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego Prezydent musi przedstawić Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania. Sejm ma obowiązek niezwłocznie rozpatrzyć owo rozporządzenie, może je również uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
  Planetoida (planeta + gr. eídos postać), asteroida (gr. asteroeidés – gwiaździsty), planetka (ang. minor planet) – ciało niebieskie o małych rozmiarach – od kilku metrów do czasem ponad 1000 km, obiegające Słońce, posiadające stałą powierzchnię skalną lub lodową, bardzo często – przede wszystkim w przypadku planetoid o mniejszych rozmiarach i mało masywnych – o nieregularnym kształcie, często noszącym znamiona kolizji z innymi podobnymi obiektami.
  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.125 sek.