Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (daw. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach) – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Katowicach, przy ulicy 1 Maja 50.

Krzysztof Paweł Zadora (ur. 22 sierpnia 1943 w Chorzowie) – polski ekonomista, dr hab., profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Katedry Rachunkowości Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Zbigniew Messner (ur. 13 marca 1929 w Stryju) – działacz państwowy, premier PRL w latach 1985–1988, poseł na Sejm PRL IX kadencji, profesor, ekonomista, pracownik naukowy.

Historia[ | edytuj kod]

Aula w Budynku A
Basen w Budynku C

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał w grudniu 1936 roku (na mocy dekretu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej z 1936) jako prywatne Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Nauczanie rozpoczęto na jedynym wtedy Wydziale Organizacji Przemysłowej 11 stycznia 1937 roku i datę tę uważa się za początek działalności szkoły. W roku 1938 uruchomiony został Wydział Administracji Publicznej. Studia na obydwu wydziałach trwały trzy lata i miały charakter zawodowy. Organizatorem i pierwszym rektorem Uczelni był dr Józef Lisak. Pierwszą siedzibą lokalową stały się użyczone pomieszczenia obszernego gmachu ówczesnej znanej szkoły średniej – Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych.

Kazimierz Zając (ur. 20 września 1916 w Krośnie, zm. 6 maja 2012) – polski ekonomista i statystyk, profesor nauk ekonomicznych o specjalności modelowanie zjawisk gospodarczych i statystyka, w czasie II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej. Szewach Weiss (hebr. שבח וייס; ur. 5 lipca 1935 w Borysławiu) – izraelski polityk, profesor nauk politycznych, przewodniczący Knesetu (1992–1996) i ambasador Izraela w Polsce (2001–2003).

1 września 1939 roku szkoła przestała funkcjonować z powodu wojny i okupacji. Jej działalność została wznowiona już w lutym roku 1945, kiedy to reaktywowano nauczanie na obydwu Wydziałach. Ponadto rozszerzono formy kształcenia, (szczególnie ekonomicznego), między innymi przez uruchomienie Centralnego Studium Rachunkowości i Finansów. Zwiększyła się także kadra nauczająca. W latach powojennych powszechnym zjawiskiem na ziemiach polskich była duża migracja ludności i objęła ona również nauczycieli uniwersyteckich. Wielu przedstawicieli nauki z innych ośrodków akademickich zatrzymało się wtedy tymczasowo lub na stałe w Katowicach, aktywnie włączając się w istniejące formy nauczania, a tym samym zapewniając wysoki poziom edukacji w katowickiej uczelni. Jej absolwenci byli poszukiwani przez przedsiębiorstwa przemysłowe oraz administrację rządową i samorządową. Program studiowania, obowiązujący do 1948 roku, organicznie wyrastał z lokalnych potrzeb i uwarunkowań gospodarczych regionu.

Ulica 1 Maja w Katowicach − jedna z ważniejszych ulic Katowic, łącząca Śródmieście z dzielnicami wschodnimi (Zawodzie, Szopienice-Burowiec) oraz jedna z głównych ulic Zawodzia.Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) – wspólna biblioteka główna dla dwóch katowickich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego, co czyni z niej jedyną tego rodzaju instytucję w Polsce. CINiBA jest tzw. biblioteką hybrydową umożliwiającą m.in. gromadzenie i udostępnianie równolegle wszystkich typów dokumentów, niezależnie od nośnika na jakim się znajdują. W Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej zgromadzonych zostanie około 1,8 mln woluminów. Bibioteka została otwarta 12.10.2012. Kierownikiem projektu CINiBA jest obecny dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Dariusz Pawelec. CINiBA, obok typowej funkcji biblioteki akademickiej wypełniającej zadania spoczywające obecnie na bibliotekach uniwersyteckich Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pełnić ma także rolę miejsca dla wystaw, spotkań kulturalnych, konferencji naukowych i relaksu, dostępnego dla ogółu mieszkańców regionu.

Systematycznie zwiększała się też liczba studentów. Uwzględniając tę tendencję uczelnia otrzymała dwa własne obiekty w Katowicach, w rejonie ulic 1 Maja i Bogucickiej: klasyczny, funkcjonalny gmach byłego ratusza gminy miejskiej Zawodzie (obecny rektorat) i budynek szkolny, przystosowany do nauczania akademickiego (obecny budynek „A”). Po odremontowaniu pomieszczeń ze zniszczeń wojennych rok szkolny 1946/1947 zainaugurowano w nowej siedzibie. Wokół wspomnianych dwóch budynków w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych powstał cały kompleks nowych obiektów, tworząc swoiste centrum akademickie. Zmieniały się jednocześnie status i pozycja uczelni. W 1950 roku nastąpiło ujednolicenie ekonomicznego kształcenia w całym kraju. Katowickie Studium, tak jak wszystkie uczelnie ekonomiczne, zostało upaństwowione i przekształcone w Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Zaprzestano kształcenia w zakresie prawa na Wydziale Administracji Publicznej, a w jego miejsce utworzono Wydział Handlowy. Dobrze rozwijające się autonomiczne Centralne Studium Rachunkowości i Finansów przekształcono w roku 1950 w Wydział Finansów i Rachunkowości, który funkcjonował do 1958 roku. Wydział Organizacji Przemysłowej przemianowano na Wydział Planowania Przemysłu. W roku akademickim 1952/1953 szkoła otrzymała prawo nadawania swoim absolwentom stopni magisterskich. Lata pięćdziesiąte charakteryzowały się w nauczaniu dominacją problematyki centralnego planowania, rachunkowości i finansów.

Bogusław Fiedor (ur. 1946 r. we Wrocławiu) – polski ekonomista, specjalizujący się w ekonomii środowiska, historii myśli ekonomicznej oraz mikroekonomii; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz w latach 2005-2012 rektor tejże uczelni, Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

W okresie 1958–1968 uczelnia miała strukturę jedno-wydziałową, prowadząc masowe kształcenie studentów w trybie stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym. Utworzono sieć punktów konsultacyjnych w Opolu, Bielsku, Częstochowie i Rybniku.

Lata sześćdziesiąte upłynęły pod znakiem rozwoju kształcenia w zakresie ekonomiki przemysłu i przedsiębiorstw przemysłowych. W roku 1968 utworzony został Wydział Handlu i Ekonomiki Żywienia, który w 1974 roku przekształcono w Wydział Handlu, Transportu i Usług, poszerzając znacząco obszar działalności naukowo-dydaktycznej. Stopniowo wzrastała ranga uczelni jako ośrodka naukowego. Wydział Przemysłu otrzymał w 1960 roku prawo nadawania stopnia doktora, a w roku 1969 stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Drugi z wydziałów analogiczne prawa uzyskał: w 1979 roku w zakresie nadawania stopnia doktora ekonomii, a w roku 1991 – w zakresie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Doktor (łac. doctor = nauczyciel, mistrz; w skrócie: dr) – stopień naukowy nadawany przez jednostki naukowe (uniwersytety lub ich wydziały, instytuty itp.) osobom, które obroniły swoje rozprawy doktorskie. W Polsce stopień doktora może być stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki. Jan Pyka (ur. 1946 w Moszczenicy, obecnie części Jastrzębia-Zdroju) - polski ekonomista, były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W 1972 katowickiej Wyższej Szkole Ekonomicznej nadano imię Karola Adamieckiego - wybitnego inżyniera i ekonomisty, uczonego i działacza, polskiego współtwórcy nauki organizacji i kierownictwa. W roku 1974 wraz z uczelniami ekonomicznymi Krakowa, Poznania i Wrocławia, katowicka placówka przemianowana została na Akademię Ekonomiczną, otrzymując godność nazwy, której treść od niedawna realizowała.

Jerzy Rokita (ur. 24 stycznia 1936 w Warszawie) - polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, w latach 1982-1990 rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik Katedry Zarządzanie Przedsiębiorstwem na tej uczelni. W swojej pracy naukowej skupia się na na zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz zarządzaniu strategicznym.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

W 1992 w miejsce Wydziału Przemysłu powołano Wydział Zarządzania, a w miejsce Wydziału Handlu, Transportu i Usług – Wydział Ekonomii. W 1999 roku oficjalnie otwarto nowy budynek - "P", przy ulicy Pułaskiego 25. Poważne zmiany organizacyjne w Akademii miały miejsce w 2002 roku, kiedy to utworzono trzeci Wydział – Wydział Finansów i Ubezpieczeń, a także rozpoczęto kształcenie w Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym, który wspólnie z Ośrodkami Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego tworzył Zespół Szkół Wyższych w Rybniku. W 2005 roku Skarb Państwa przekazał Uczelni budynek przy ul.ks.bpa St. Adamskiego 7 - budynek "N".

WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

W 2009 roku utworzono czwarty wydział – Wydział Informatyki i Komunikacji, który w styczniu 2010 roku otrzymał uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, a w czerwcu 2016 roku doktora habilitowanego w tej samej dyscyplinie.

Od 1 października 2010, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 165 poz. 1117), uczelnia nosi nazwę: „Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”.

W 2014 roku otworzono budynek Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych oraz utworzono w Rybniku piąty wydział – Wydział Biznesu, Finansów i Administracji. Od roku akademickiego 2015/2016 rozpoczęto na tym wydziale kształcenie na kierunku praktycznym finanse i rachunkowość.

Alojzy Paweł Melich (ur. 7 czerwca 1918 w Gliwicach, zm. 21 kwietnia 2006 w Katowicach) – polski ekonomista, poseł na Sejm PRL VI i VIII kadencji z ramienia PZPR.Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP) – centralny urząd państwowy, powołany 1 lutego 1918 r. do zarządu szkolnictwa wszelkich stopni i typów, opieki nad nauką, literaturą i sztuką, nad archiwami, bibliotekami, czytelniami, muzeami i teatrami oraz do realizacji zadań państwa w sprawach wyznaniowych. Ministerstwo powstało z przekształcenia Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego tymczasowej Rady Stanu z dniem 1 lutego 1918 r. w ministerstwo.

Od 2016 roku Wydział Finansów i Ubezpieczeń otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie Finanse, a Wydział Informatyki i Komunikacji oraz Wydział Ekonomii otrzymały uprawienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie Nauk o zarządzaniu.

Robert Tomanek (ur. 7 lipca 1964 w Gubinie) – polski ekonomista i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w kadencji 2016–2020.Leszek Tadeusz Żabiński (ur. 1947 we Wrocławiu) – polski ekonomista i wykładowca akademicki, profesor nauk ekonomicznych, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W 2018 roku nastąpiło przekazanie Skarbowi Państwa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej.

Na 2019 rok datuje się wprowadzenie na Uczelni zmian organizacyjnych na mocy ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z 20 lipca 2018 roku. Na mocy tejże ustawy dokonano następujących zmian: likwidacja wydziałów, powołanie dwóch komitetów naukowych - Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomii i Finanse oraz Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości, utworzenie czterech kolegiów - Kolegium Ekonomii, Kolegium Finansów, Kolegium Informatyki i Komunikacji, Kolegium Zarządzania, utworzenie Szkoły Doktorskiej, utworzenie Szkoły Studiów I i II stopnia, a także przekształcenie Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku w Filię Szkoły Studiów I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W roku tym rozebrano także budynek „D” przy ulicy Boguckiej 14 w Katowicach.

Lucyna Maria Frąckiewicz (ur. 12 maja 1926 w Wiedniu, zm. 6 czerwca 2009) – polska ekonomistka, profesor doktor habilitowany, specjalistka w zakresie polityki społecznej, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego.Ber Haus (ur. 15 marca 1920 w Skierniewicach, zm. 14 czerwca 2011 we Wrocławiu) – polski ekonomista żydowskiego pochodzenia, wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W 2020 roku Uniwersytet Ekonomiczny jako pierwsza uczelnia na Śląsku uzyskał międzynarodową akredytację CEEMAN IQA (International Quality Accreditiation).

W 2021 roku nastąpiło natomiast przekształcenie Kolegiów w Wydziały: Kolegium Ekonomii w Wydział Ekonomii, Kolegium Finansów w Wydział Finansów, Kolegium Informatyki i Komunikacji w Wydział Informatyki i Komunikacji, a Kolegium Zarządzania w Wydział Zarządzania. Zmieniono także nazwę Szkoły Studiów I i II stopnia na Kolegium Studiów.

Jacques Delors (ur. 20 lipca 1925 w Paryżu) – francuski ekonomista i polityk, który przez trzy kadencje był przewodniczącym Komisji Europejskiej (styczeń 1985 - grudzień 1994).Bohdan Gruchman (ur. 21 sierpnia 1928 w Lublińcu) polski profesor, ekonomista, prawnik, dyplomata i działacz społeczny, był rektorem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Mąż Moniki Gruchmanowej (z domu Mróz).

Poczet rektorów[ | edytuj kod]

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (2010)

 • 2020-nadal: Celina Olszak
 • 2016–2020: Robert Tomanek
 • 2012–2016: Leszek Żabiński
 • 2008–2012: Jan Pyka
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego (1972)

 • 2002–2008: Florian Kuźnik
 • 1996–2002: Jan Wojtyła
 • 1993–1996: Lucyna Frąckiewicz
 • 1990–1993: Krzysztof Zadora
 • 1982–1990: Jerzy Rokita
 • 1975–1982: Zbigniew Messner
 • 1965–1975: Alojzy Melich
 • Państwowa Wyższa Szkoła Administracji Gospodarczej (1949) / Wyższa Szkoła Ekonomiczna (1950)

 • 1958–1965: Józef Szaflarski
 • 1956–1958: Marian Frank
 • 1952–1956: Witold Gawdzik
 • 1949–1952: Zygmunt Izdebski
 • Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (1936)

  Jan Mitręga (ur. 21 kwietnia 1917 w Michałkowicach, zm. 8 listopada 2007 w Katowicach) – minister górnictwa i energetyki w latach 1959–1974, wiceprezes Rady Ministrów w latach 1970–1975. Ambasador w Republice Czechosłowackiej.Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.
 • 1937–1939; 1945–1949: Józef Lisak


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Warto wiedzieć że... beta

  Karol Adamiecki (ur. 18 marca 1866 w Dąbrowie Górniczej, zm. 16 maja 1933 w Warszawie) – polski teoretyk zarządzania.
  Zygmunt Izdebski, ps. „Cień Teresa” (ur. 15 listopada 1925 w Rybczy, zm. 26 września 1952 r. w Gdańsku) – żołnierz, później oficer Ludowego Wojska Polskiego, porucznik Polskiej Organizacji Podziemnej „Wolność” (1951). Stracony za udział w konspiracji antykomunistycznej.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Celina Maria Olszak (ur. 1958) – polska ekonomistka, inżynier, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Katedry Informatyki Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, oraz Kolegium Ekonomii, Katedry Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Tadeusz Mazowiecki (ur. 18 kwietnia 1927 w Płocku, zm. 28 października 2013 w Warszawie) – polski polityk i publicysta.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Reklama